Klíč k 21. století

(dokončení z čísla 46) Jsme připraveni? V našem denním tisku se objevily články, konstatující, že čerství absol...


(dokončení z čísla 46)
Jsme připraveni? V našem denním tisku se objevily články, konstatující, že
čerství absolventi středních a vysokých škol jsou pro zaměstnavatele zklamáním,
protože je škola nenaučila využít teoretických vědomostí. Mají potíže se
slovním i písemným vyjádřením, neumí argumentovat, atd. Kde je chyba?
Abstrahujeme-li od ponižujícího sociálního postavení učitelů v naší
společnosti, vyvstává otázka, jak efektivně u nás získává jedinec vědomosti.
Jak ukazují evropské prognózy, klasická pedagogika k výchově moderní generace
nestačí. Budoucí pracovní proces bude vyžadovat lidi iniciativní a inovativní,
pracovníky, kteří se budou umět vypořádat s úkoly a budou schopni činit vlastní
rozhodnutí. Rozvoj oborů bude tak rychlý, že jednou získané vědomosti nebudou
stačit na celý život. Základy k takovému způsobu života by měla dát škola. Tím
záslužnější jsou školy, které už několik let staví výuku na nových směrech.
Jako příklad nám může posloužit Czech Managament Institute Praha, který je
jednou z fakult ESMA Escuela Superior de Marketing y Administratión Barcelona.
Nabízí bakalářské a magisterské studium v oblasti marketingu a managementu.
Posluchači institu-tu jsou denními studenty. Výuka probíhá 3x týdně od 15 do 20
hodin. Rozvrh je zajímavý, protože těm, kteří to potřebují, umožňuje, aby byli
zaměstnaní. Ti, kteří nepracují, požívají výhod studentů státních škol (rodiče
na ně např. dostávají příplatky na děti).
V čem je fakulta zajímavá? Například v tom, že česká fakulta, vedená českými
odborníky, umožňuje studovat zahraniční školu z větší části v Praze. Studenti
bakalářského studia obhajují svou závěrečnou práci ve Španělsku. Získaný diplom
a titul Master of Business Administrations jsou mezinárodně uznávané. Jde o
propojení výuky dvou zemí, a protože je Španělsko součástí Evropské unie,
získávají studenti nejnovější poznatky. Pražský institut má dvě větve:
anglickou a španělskou. Část předmětů je vyučována v češtině, část v cizím
jazyce. Výuka v cizím jazyce je pro studenty, kteří jazyk neznají nebo jsou
mírně nebo středně pokročilí, tak intenzivní, že po 3 letech jsou schopni
obhajovat práci ve vybraném cizím jazyce v zahraničí. Z ESMA přijala česká
fakulta blokový systém výuky, to znamená, že výuka z určitého oboru je
rozčleněna do 15 až 30 hodinových témat, zakončených zkouškou. Například z
marketingu vznikla řada dílčích předmětů, jako například: Základy marketingu,
Marketing služeb, Techniky marketingu, Mezinárodní marketing, apod. Celá
problematika se stává konkrétnější a podrobnější. Nový je i způsob výuky.
Studenti nabývají své znalosti v diskusích, řešením konkrétních případů, při
ekonomických hrách. Náměty jsou vybírány z praktického života. Při studiu
slovního projevu jsou pořizovány videozáznamy, a jejich promítáním si student a
jeho spolužáci uvědomují všechny své nevhodné návyky a zlozvyky. V prvním
ročníku magisterského studia jsou zařazeny předměty, které budoucím
podnikatelům a manažerům umožní asertivní a nenucené vystupování mezi
potenciálními obchodními partnery u nás a v zahraničí. Například se jedná o
předměty Civilizace, kultura a umění, Ekologie, Filosofie, apod.
8 2741 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.