Kolik řečí umíš...

Podíváme-li se na učení cizím jazykům z perspektivy IT, můžeme s jistou dávkou zobecnění říci, že do multimediá...


Podíváme-li se na učení cizím jazykům z perspektivy IT, můžeme s jistou dávkou
zobecnění říci, že do multimediální tabulky, kde v prvním sloupečku máme obrazy
předmětů, vlastností a jejich vzájemných interakcí, ve druhém pojmy vlastního
jazyka, přidáváme sloupeček třetí (nebo n-tý) pro právě studovaný jazyk.
Abychom zůstali u multimediálního přístupu, na rozdíl od češtiny, kterou nám
její tvůrci předali s výslovností přímo odvoditelnou od standardní textové
podoby, u většiny cizích jazyků se jedná o dvojí sloupec obsahující text a k
němu přiřazenou výslovnost, která z psané podoby přímo odvoditelná není a musí
se učit jako dvojice.
A při tom to není tak dávno, co se každý student jedoucí do jazykové školy nebo
prostě na vyučování do gymnázia poznal podle malého sešitku A6 se stránkami
přeloženými vejpůl, aby se mohl úspěšně šprtat slovíčka vezmeme-li v úvahu
předchozí příměr, logika přístupu byla prostě naruby a k cizímu jazyku se
přistupovalo přes transformační matici jazyka rodného. Primárně se nesdružoval
obraz konkrétního předmětu nebo souvislosti s jeho interpretací v cizím jazyce,
ale student se učil neustále jen překládat. Při tom, vzhledem k různým
kulturním a historickým souvislostem, je tento přístup jednak zdlouhavější na
přemýšlení a hlavně v určitých případech i zavádějící.
Vraťme se ale zpět do problematiky jazyků podstatně bližších kulturních
prostředí jazyků ze sousedních států. Není přece cílem na každou situaci
reagovat v rodném jazyce, následně pečlivě přeložit a to teprve vyslovit.
Podstatou naučení se cizímu jazyku je okamžitá reakce přímo v jazyce cílovém.
Na co bychom se tedy při výběru a posuzování, který z produktů je nejvhodnější
buď pro nás, či naše dítě nebo vnuka, měli zaměřit? Z předešlého se dá s
trochou logického uvažování snadno odvodit: čím více je daný produkt orientován
na konkrétní situace, obrazy, atributy pojící se k předmětům, aniž by při tom
používal pomocné berličky mateřského jazyka studenta, tím lépe pro skutečně
efektivní se naučení cizímu jazyku. Překlad mezi dvěma jazyky by měl přicházet
až jako nadstavba dokonalého osvojení, zažitého spojení mezi obrazem či situací
a jeho odrazem na úrovni lexikální. Nejprve tedy musíme znát, zcela nezávisle
na sobě, pojmenování pro tentýž obraz domu, tak jak nám jej předává sítnice oka
do mozku ve dvou různých jazycích, a pak teprve můžeme spojovat text ve
sloupečku čeština se sloupečkem angličtina (němčina...). Z předešlého vyplývá
jeden důležitý poznatek: stejně jako pokročilý software pro technickou aplikaci
nekupujeme naslepo jako krabici, ale právem vyžadujeme předvedení a určité
záruky, totéž musíme žádat po prodejcích výukového softwaru. Nechme si
předvést, jak produkt prezentuje problematiku přiřazování slov k obrazům, jak v
žákovi dokáže tato spojení vícenásobným opakováním, které však nesmí být nudné,
fixovat. Podle jedné dávné poučky teprve po takřka stonásobném úspěšném použití
určitého slova v konkrétní situaci dochází k fixaci spoje mezi obrazem a jeho
pojmenováním v cizím jazyce. U studia všech cizích jazyků je nezanedbatelná
stránka zvuková. Toto mějme na paměti a obzvláště pečlivě si nechme vysvětlit,
jaká jsou omezení poplatná operačnímu systému, zvukové kartě apod. A zcela
stejně, jako u jiného náročného softwaru, nenechme si namluvit, že roztržením
celofánu na obalu CD jsme jednou provždy podepsali kontrakt a vrátit produkt
již nelze. Jedno konstatování na závěr: s výjimkou výuky pro naprosté
začátečníky, čím méně vysvětlivek v mateřském jazyce, tím lépe. Při tom na
druhou stranu každý výukový produkt by měl obsahovat slovník. Není však nikde
řečeno, že musí být dvojjazyčný. Může být i vysvětlující nebo obrazový.
Produkty by měly být také vybaveny bezchybnou lokalizací uživatelského rozhraní
a což je samozřejmé uživatelským návodem k obsluze programu v češtině.o

Programy pro výuku jazyků
Název
Výrobce
Zapůjčil
Cena
produktu(včetně DPH)
EuroPlus+ REWARDMacmillan EXACT5 990 Kč
Extra Pack (8CD, Level 1-4)Publishers
Oxford Advanced Oxford University EXACT2 800 Kč
Learners DictionaryPress
Oxford Interactive Oxford University EXACT2 050 Kč
Wordpower on CD-ROMPress
SuperMemo 2000 + Super Memo EXACT2 415 Kč
Advanced EnglishWorld
Tell me MoreAURALOGLEDA1 680 Kč za 1 dí

EuroPlus+ REWARD Extra Pack (Level 1-4)
Tento soubor výukových CD je takřka o řád mohutnější nežli ostatní popisované
produkty. Sestává z jednoho instalačního CD s kompletní aplikací a z 8 CD s
daty textovými i multimediálními. Instalace je zcela bezproblémová, uživatel je
bezpečně veden kompletně českým uživatelským rozhraním. Na pevném disku zabere
přes 150 MB, z čehož část je na datovém disku a část na disku systémovém. Po
nainstalování stačí již jen vložit CD do mechaniky, a dojde k automatickému
spuštění programu, který se však ještě zdvořile zeptá, zda jste CD nezaložili
omylem.
Produkt je původem od nakladatelství Macmillan Publisher, lokalizaci provedla
do České republiky jej dováží a podporu zajišťuje MEDIA trade. Nutno kladně
hodnotit, že k podpoře firma přistupuje zodpovědně, kromě mailové adresy dává
uživateli k dispozici i zelenou linku.
Výuka
Kurz je rozdělen do 4 částí (začátečník, střední nižší stupeň, středně
pokročilý a střední vyšší), každá po 2 CD. Části se dále dělí na jednotlivé
lekce většinou 40 po každých 5 lekcích následuje kontrolní ověření.
Na začátku každé lekce je mapa obsahu, kde se lze rozhodovat, zda dříve
gramatiku, slovíčka nebo poslech textu. V průběhu výuky se žák setkává s
krátkými videosekvencemi, kde mu autor kurzu podává vysvětlivky. Pro lepší
pochopení mluveného slova si lze zapnout české nebo anglické titulky.
Při výuce se používá v maximální míře grafická prezentace: pro konkrétní
substantiva obrázky, pro předložky diagramy zachycující vztahy. Od samého
začátku je žák vtažen do aktivní role používáním mikrofonu, kdy má možnost
porovnání se správnou výslovností.
Vedle procházení kurzu po jednotlivých lekcích má žák možnost procházet i
tematicky. K dispozici je gramatika, slovník s tematickým členěním, čtení,
náslech, psaní a speciální nácvik výslovnosti. Uvedené členění je přínosem i
pro žáka, který nestuduje systematicky, ale potřebuje si doplnit, např. v
očekávání písemné práce ve škole, slovní zásobu z okruhu nemocí částí těla.
Výběr je kombinovaný, takže k danému slovnímu okruhu je možné navolit ještě
gramatiku, popřípadě procvičování výslovnosti, to vše zcela nezávisle na
skutečnosti, ve které lekci bylo to které téma probíráno.
Manuál je v češtině, 24 stran křídového papíru, nápověda rozsáhlá, kontextově
citlivá včetně obrázků, podchyceno je i nastavování mikrofonního vstupu.
Internet
Žák má k dispozici možnost bohatého využití Internetu. Přímo z programu se může
připojit na internetový magazín nebo diskuzní fórum, což je obdoba klubu
uživatelů, jak je známe z jiných velkých programových produktů, kde si lze
přečíst zkušenosti ostatních, respektive se dozvědět novinky. K tomuto
diskuznímu fóru je možné se připojovat přímo z lekce.
Jako jediný z produktů nabízí také služby učitele po Internetu. Žák tak má
příležitost získat jednak přehled nejčastěji se vyskytujících chyb, získaný z
písemných prací všech ostatních žáků, jednak má možnost zaslat učiteli svá
vypracovaná cvičení k opravě a ohodnocení.
Rozptýlením pro chvíle oddechu od vážného studia jsou počítačové hry, které lze
provozovat po Internetu. Hrát mohou 2 až 4 hráči připojení on-line. S
přihlédnutím k cenám za připojení vytáčenou linkou však budou hry provozovat
spíše majitelé pevných linek. K dispozici je celkem 5 her, vedle klasické lodní
bitvy jsou to i hry s prvky zkoušení jazykových znalostí: aukce písmen a
truhlice.
Připomínky, poznatky V seznamu požadavků na hardware se uvádí 8rychlostní
CD-ROM mechanika. Testování probíhalo na mechanice 24x, ale přesto při
častějším klepnutí na přehrávku výslovnosti byla znát nízká rychlost CD náběh
cca 2 až 3 sekundy. Pro spokojenou práci čím rychlejší CD budete mít, tím lépe.
Několikrát jsem se pousmál nad výběrem slovní zásoby, jeden příklad za všechny:
někde v prvních třech lekcích jsem zakopl o "glasnost", slovíčko, o jehož
potřebnosti pro začátečníka lze s úspěchem pochybovat.
Celkový dojem
Nejenže tato sada je nejobsáhlejší, ale také na mne zapůsobila velmi kladně
celková koncepce produktu. I velmi nezkušený uživatel výpočetní techniky se
velmi rychle naučí zacházet s ovládáním a pak se mu prakticky nemůže stát, že
zůstane na rozpacích jak dále. Klepnutím na texty, kde se kurzor převtělí v
ikonku magnetofonové kazety, se z reproduktorů ozve výslovnost příslušného
slova nebo věty, pokud je kurzor s praporkem, klepnutí vyvolá kontextově
citlivou radu, kam jít dále, respektive se přivolá obsáhlejší vysvětlení
gramatiky. Produkt lze doporučit všem, kteří to se studiem angličtiny myslí
vážně, respektive i absolventům škol, kde výuka jazyka nebyla zrovna na výši a
při přechodu na vyšší stupeň si potřebují upevnit své znalosti.o
Oxford Advanced Learners Dictionary
Ke slovníku A. S. Hornbyho má většina starších angličtinářů takřka
sentimentální vztah: byl to jeden z prvních slovníků skutečně anglické
provenience, který vstoupil na naše teritorium, které bylo do té doby zavaleno
učebnicemi probírajícími reálie typu "State Tractor Station" a podobně. Vedle
čistě vysvětlujícího textu, který byl koncipován na základě dlouholeté praxe
autora jako učitele angličtiny v neanglických zemích, byly součástí slovníku i
osvědčené slovní vazby či idiomy, o nichž autor věděl, že činí cizím studentům
potíže. Takovéto informace totiž i ve slovnících dovezených z tehdy těžko
dostupné ciziny a určené pro informaci rodilých mluvčích angličtiny nebyly byly
považovány za samozřejmé. Veškeré tyto vlastnosti zůstaly zachovány a jsou nyní
interaktivitou posunuty na novou, kvalitativně vyšší úroveň křížové
prohledávání, složené dotazy, zkrátka vše, co jen elektronické zpracování
materiálu oproti tištěné publikaci nabízí. K tomu přistupuje nově zařazený
aspekt práce s obrazovou informací. Jak již bylo zmíněno v úvodu, mnohem
přirozenější ukládání pojmů cizího jazyka probíhá na základě přímého propojení
obrazu s pojmem v cizím jazyce. Slovník je vybaven velkým množstvím obrázků
různých základních situací: v hotelové recepci, na celnici a podobně.
Samozřejmě, že ani audio nezůstalo stranou veškerá hesla jsou ozvučena, na
poklepání se ozve výslovnost.
V přílohách je velmi přehledně uspořádaný přehled anglické mluvnice, celá řada
stylistických pouček osvětlovaná na příkladech, mapy států, přehled hodností v
britských ozbrojených silách a mnoho dalších.
Jakmile je jednou program nainstalován, stačí jen vložit CD--ROM do mechaniky,
a aplikace se ihned sama automaticky spustí.
Součástí aplikace jsou také 4 výukové hry: X-word 889 křížovek rozvíjejících
slovní zásobu; Phrase Blaster a Phrase Finder zkouší žáka ze slovních spojení;
Paměť hra podobná pexesu, kde jedna z karet obsahuje textovou informaci
(slovíčko) a druhá obrazovou (žák si musí uvědomit pojmenování v angličtině).
Instalace je velmi jednoduchá, zabere na pevném disku 24,5 MB. Tištěný manuál
má pouhých 14 stránek. Nápověda je ve standardním formátu Windows, rozsah 831
KB.
Celkový dojem
Slovník zůstává i po více než 50 letech od svého prvního vydání jednou z
publikací, kterou by měl vzít v úvahu každý pokročilý student angličtiny. Je
totiž výhradně v tomto jazyce a studentovi, který ještě potřebuje pomoc rodného
jazyka, mnoho nepřinese. Díky neustálé aktualizaci podchycuje současný živý
jazyk včetně hovorových idomatických vazeb.o

Oxford Interactive Wordpower
Toto CD sestavili učitelé angličtiny pro středně pokročilé žáky, kteří již
nepotřebují ke studiu podporu mateřského jazyka. Vedle vysvětlujících textů je
celá řada informací podávána na základě zkušeností s výukou ve třídách, kde se
vyskytuje větší počet národností, takže vysvětlování musí být natolik názorné,
aby nebylo potřeba překladů do rodných jazyků studujících.
Vedle slovníku s textovými informacemi je k dispozici obrazová sekce, mapy,
cvičení, hry a přílohy. Text prohledáváme buď na hlavní hesla, nebo plnotextově
na výskyt kdekoliv, i ve vysvětleních. K prohledávání se dá využívat
Booleovských operátorů, respektive zástupných znaků. Pokud žák píše nějakou
úlohu ve Wordu či jiném textovém procesoru, lze nastavit horkou klávesu, a po
zvýraznění určitého slova v editoru a stisku horké klávesy rovnou nabíhá
vyhledávací okénko slovníku.
Obrazová sekce, podobně jako v Oxford Advanced Learners Dictionary (OALD),
obsahuje rozsáhlou sadu obrázků, které slouží k pochopení v případě, že z
popisu žák neporozeměl významu. Zvuková stránka jazyka je zde ještě o stupeň
zdokonalena v porovnání s OALD. Studující si nejen může poslechnut správnou
výslovnost, ale může si mikrofonem zaznamenat svoji vlastní výslovnost a
následně ji porovnat s výslovností správnou. Toto porovnání je však jen
subjektivní, vlastním uchem.
Velmi bohatě jsou zastoupena cvičení: lze procvičovat například jednotlivé
tematické okruhy, neformální jazyk, idiomatické vazby, frázová slovesa,
specificky americké výrazivo, formální jazyk i ustálená jazyková spojení.
Zejména ve cvičeních hovorového jazyka žák nalezne celou řadu obratů, které
nejsou ani v podstatně tlustších slovnících.
Přílohy obsahují vedle položek zmiňovaných v OALD některé britské a americké
reálie složení britského parlamentu, britské a americké školství, zběžné údaje
o Evropské unii.
Instalace bezproblémová, na pevném disku zabere 20,6 MB. K dispozici je
historie všech probíraných sekcí a subsekcí, takže se k nim studující může
pohodlně vracet.
Pro studující se slabším zrakem pak poslouží přepínání písma od velikosti 8,25
až do 18 bodů. Poslední velikost je čitelná i bez brýlí o síle 2,75 dioptrie.
Celkový dojem
Cílová skupina studentů je obdobná jako u OALD, avšak díky bohatému vybavení
obrázky poslouží i žákům, jejichž znalosti jsou nižší než u OALD.
Společně s Oxford Advance Learners Dictionary jsou to jediné produkty, které
jsou přístupné i studujícím, kteří doposud mají na svém počítači Windows 3.11.o

SuperMemo 2000 + Advanced English
Program SuperMemo je obecný nástroj pro osvojení určitého znalostního okruhu.
Prodávaný produkt obsahuje celkem 3 CD, z nichž první je instalační a se
základními znalostními okruhy angličtina v rozsahu cca 3 000 slov a frází,
němčina 1 400, ruština 1 400, francouzština 650, španělština 650. Angličtina
pro středně pokročilé obsahuje cca 14 000 slov a pro pokročilé cca 40 000
položek. Vedle slovní zásoby lze procvičovat gramatiku nebo pravopis obtížných
slov, výslovnost obtížných slov (zbývající dvě CD). Dokoupit lze němčinu pro
začátečníky s rozsahem cca 3 000 položek nebo konverzaci 10 000 položek.
Jako poslední vědomostní systém je zde Galerie obsahující přibližně 140
reprodukcí nejznámějších děl světových malířů. Tento dodatek je však vskutku
jen pro orientační získání názoru, protože např. ve srovnání s Microsoft Art
Gallery jsou reprodukce podstatně méně kvalitní.
Výuku si může uživatel plánovat dle své úvahy nebo použít hotových lekcí.
Volíme-li vlastní postup, zakládáme k určitému vybranému slovíčku další, která
chceme, aby s ním byla logicky spojována. Tím si vytváříme vlastní strom
znalostí. Pro ty, kteří si chtějí doplnit rychle slovní zásobu, dokáže program
stanovit intervaly k opakování výrazů.
Program byl testován na počítači s Windows 95 US. Je tedy možné, že lokalizace
využívá zčásti textů operačního systému (popis tlačítek viz obrázek), a proto
jsou na střídačku česká a anglická. Už i to samo o sobě nesvědčí o příliš
korektně provedené lokalizaci. Ovšem ani angličtina neušla úrazům, jeden
příklad v rozbalovací nabídce se dočteme "Queue cloze".
Na rozdíl od jiných zde popisovaných programů se rozhodně nedá říci, že by
uživatelské rozhraní bylo intuitivní nebo uživatelsky přívětivé. Ani na několik
pokusů se mi nepodařilo přesvědčit instalaci, aby v okně Vyhledat správně
zobrazovala položky v levém sloupci korektně při tom pravé okno bylo správně.
Program z hlavního okna spouští okna "synovská", která však nejsou procesy čili
se nezobrazují na dolní liště OS. Na menší obrazovce tak vzniká docela pěkný
zmatek. Celkový dojem
Je značně smíšený. Základní koncepce programu se opírá o vědecké poznatky na
poli osvojování znalostí viz doc soubory, které jsou k přečtení na instalačním
CD a obsahují poměrně složitý matematický aparát modelující výukový proces.
Nicméně pro běžného uživatele bude nastudování tohoto nástroje poněkud náročné.
Rozhodně nelze doporučit pro mladší žáky, jejichž koníčkem není laborování s
programovými produkty.o

Tell me More
Produkty společnosti Auralog lokalizovala a na český trh uvádí nakladatelství
LEDA. V současnosti je k dispozici instalační CD a CD pro začátečníky, do konce
března by podle sdělení nakladatelství měly být k dispozici další 3 CD až po
pokročilou konverzaci. Z dnes představovaných programů je tento jediný, který
je schopen nejen nahrávat žákovu výslovnost, ale také ji objektivně
vyhodnocovat, takže odpadá subjektivita při posuzování shody vlastní
výslovnosti s výslovností standardní. Při tom nezávisí na mluvčím, respektive
jeho výšce či zabarvení hlasu. Program jsem nechal otestovat jak dceři, tak
synovi, a každý po chvilce cvičení dokázal napodobit předvedenou výslovnost
alespoň s hodnocením 5/6 (6/6 je maximum). Pro úspěšné přibližování se rytmu
výslovnosti jsou k dispozici známé "buřtíky", které na časové ose zobrazují
složenou charakteristiku hlasitosti a tónu viz obrázek. Vedle této nejsilnější
zbraně produktu v konkurenčním boji se sluší zmínit o standardním vybavení,
jako je slovník, výklad gramatiky, řada cvičení i hry pro výuku jazyka trochu
odlehčeným způsobem.
U všech programů, které pracují s mikrofonním vstupem, je jedním z rušivých
prvků hluk pozadí. Pokud při hodnocení vlastní výslovnosti žák zjistí, že jeho
výslovnost není uspokojivě analyzována, má možnost v nastavovacích parametrech
požádat program, aby vyhodnotil hluk pozadí a v hodnocení výslovnosti to
zohlednil.
Celé rozhraní programu je lokalizováno, bez ohledu na použitý operační systém.
K programu je zpracována velmi obsáhlá nápověda v češtině, cca 1,3 MB ve
formátu standardní nápovědy Windows. Nechybí ani seznam možných potíží s
nastavením mikrofonu a zvukové karty, což je u tohoto typu programu jedna z
nejčastějších překážek bezchybné funkce.
Poznámky, připomínky
Po stisknutí tlačítka, u něhož nás bublinková nápověda informuje "Video", se
rozběhne audiozáznam s mluveným textem a podle textu se promítají jednotlivé
statické obrázky. Není divu, pokud by měl počítač zvládnout přijatelné video
bez cukání, musel by mít podstatně lepší parametry než doporučené Pentium. Proč
se třeba nejmenuje Text doprovázený obrazem?
Celkový dojem
Jak bylo uvedeno hned na začátku, nejlepší na tomto produktu je jeho velmi
dobrá práce s audiosignálem, tj. implementace algoritmů rozeznávání řeči bez
ohledu na mluvčího. Tímto způsobem se žák velmi rychle dobere kýženého cíle,
ujasní si, zda již dané slovo či celou větu zvládl vyslovit a může pokračovat
dál. Odpadá tak subjektivita, vedoucí někdy k podceňování vlastní výslovnosti,
což zbytečně zdržuje, nebo přeceňování, kdy žák jde dál, aniž zvládl předchozí.
1 0504 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.