KomunikaŔnÝ protokol SIP DEFINICE

DÝky technologickřm inovacÝm se ka×dř rok dostßvß do prodeje mnoho novřch zařÝzenÝ s dřÝve nevÝdanřmi schopnost...


DÝky technologickřm inovacÝm se ka×dř rok dostßvß do prodeje mnoho novřch
zařÝzenÝ s dřÝve nevÝdanřmi schopnostmi a mo×nostmi mezilidskÚ komunikace na
dßlku. V mnoha přÝpadech vÜak jejich u×ivatelÚ zjiÜŁujÝ, ×e novß zařÝzenÝ
nejsou nakonec tak pohodlnß, jak by mýla. Se zvyÜujÝcÝm se poŔtem dostupnřch
funkcÝ roste takÚ slo×itost ovlßdßnÝ takovÚho přÝstroje a je stßle tý×ÜÝ vyznat
se v r¨znřch - a mnohdy se překrřvajÝcÝch - adresßch, zprßvßch Ŕi mo×nostech,
kterÚ ka×dÚ takovÚ modernÝ zařÝzenÝ poskytuje.
Kv¨li novřm vlastnostem novřch zařÝzenÝ se takÚ musÝme stßle Ŕastýji ptßt, jakř
druh spojenÝ je pro kontakt s druhou osobou v danÚ chvÝli nejvhodnýjÜÝ: "Mýl
bych poslat e-mail, nebo hlasovou zprßvu? Kterou hlasovou schrßnku bych mýl
pou×Ýt? Tu, kterß je přÝstupnß z jeho telefonu v kancelßři, nebo tu, kterou mß
v mobilnÝm telefonu?" SdÝlenÝ komunikace mezi zařÝzenÝmi m¨×e břt slo×itÚ, ale
dobře navr×enß sÝŁ zalo×enß na obecnÚm signalizaŔnÝm protokolu m¨×e tuto
slo×itost podstatný omezit.
Podniky mohou zmÝnýnÚ problÚmy překonat implementacÝ technologiÝ zalo×enřch na
komunikaŔnÝm protokolu SIP (Session Initiation Protocol), dÝky nim× zÝskajÝ
silnou a flexibilnÝ platformu pro realizaci inovativnÝch komunikaŔnÝch
aplikacÝ. V prostředÝ SIP fungujÝ vÜechna zařÝzenÝ jako souŔßst jednoho systÚmu
- u×ivatelÚ jsou dosa×itelnÝ prostřednictvÝm malÚho poŔtu adres a býhem
komunikace mohou snadno přechßzet z jednoho zařÝzenÝ na druhÚ.
Vlastnosti SIP
Protokol SIP definovanř organizacÝ Internet Engineering Task Force (IETF)
představuje multimedißlnÝ signalizaŔnÝ protokol typu peer-to-peer, kterř
umoײuje realizovat plnohodnotnou komunikaci v rßmci integrace s jinřmi
internetovřmi slu×bami. Protokol se rychle stßvß zßkladem pro zřizovßnÝ vÜech
druh¨ aplikaŔnÝch relacÝ v sÝti postavenřch na protokolu IP, ŔßsteŔný i dÝky
svÚ podobnosti s jinřmi internetovřmi protokoly, jako je napřÝklad SMTP nebo
HTTP.
Protokol SIP umoײuje komunikaci mezi odpovÝdajÝcÝmi koncovřmi body, jako jsou
třeba IP telefony, stolnÝ osobnÝ poŔÝtaŔe Ŕi notebooky, osobnÝ digitßlnÝ
asistenti (PDA) nebo mobilnÝ telefony. SystÚmy podporujÝcÝ řeÜenÝ SIP pak mohou
poskytovat novÚ typy slu×eb a vřhod, mezi kterÚ mimo jinÚ patřÝ webovß
komunikace, zvřÜenÝ u×ivatelskÚ mobility, poskytovßnÝ informacÝ o
dosa×itelnosti a preferencÝch u×ivatel¨ nebo vÝcestrannß komunikace.
Po implementaci protokolu SIP do přÝsluÜnřch produkt¨ se jeho vřhody stßvajÝ
integrßlnÝ souŔßstÝ systÚm¨ pro IP komunikaci a inteligentnÝch sÝtÝ - v rßmci
jednoho podniku nebo organizace pak protokol SIP dokß×e propojit mnoho
odliÜnřch aplikacÝ, zařÝzenÝ a komunikaŔnÝch proces¨, kterÚ tak jsou schopny
u×ivatel¨m poskytnout novÚ a slibnÚ mo×nosti Ŕi funkce. Implementace
technologiÝ zalo×enřch na protokolu SIP v konvergovanÚ IP sÝti nabÝzÝ mnoho
vřhod vŔetný zvřÜenřch přÝnos¨ a u×ivatelskÚ produktivity. UmoײujÝ to novÚ a
přizp¨sobitelnÚ aplikace, nezßvislost na dodavateli znamenajÝcÝ výtÜÝ vřbýr
aplikacÝ i koncovřch zařÝzenÝ a snÝ×enÝ nßklad¨ na vybavenÝ a sprßvu
komunikaŔnÝch slu×eb.
SIP a provideři
Konvergence pevnřch a mobilnÝch sÝtÝ FMC (Fixed Mobile Convergence) je nynÝ
nejperspektivnýjÜÝ slu×bou zalo×enou na SIP v celÚm telekomunikaŔnÝm pr¨myslu.
FMC je zajÝmavß předevÜÝm tÝm, ×e jde o vysoce přita×livou aplikaci, v nÝ× se
uplat˛ujÝ nýkterÚ z klÝŔovřch zßsad architektonickÚ filozofie protokolu SIP.
FMC je mo×nÚ definovat r¨zný podle kontextu, v ným× je implementovßna. Dnes se
nejŔastýji chßpe jako slu×ba vyu×ÝvajÝcÝ klienta pracujÝcÝho v dußlnÝm re×imu
(dual-mode client), jen× umoײuje realizovat jak nýkterř z druh¨ klasickÚho
přÝstupu k hlasovřm celulßrnÝm slu×bßm druhÚ generace (2G), jako jsou napřÝklad
CDMA nebo GSM, tak přÝstup k ÜirokopßsmovÚ IP sÝti, obvykle prostřednictvÝm
technologie Wi-Fi. Telefon pak m¨×e plynule přechßzet z celulßrnÝ sÝtý 2G na
Wi-Fi a naopak a předßvat hovory podle toho, kde se u×ivatel prßvý nachßzÝ.
Mezi hlavnÝ vřhody pro předplatitele patřÝ zvřÜenÚ sÝŁovÚ pokrytÝ (zejmÚna doma
nebo v kancelßři, kde je Wi-Fi tÚmýř vÜude, avÜak celulßrnÝ pokrytÝ obŔas
nikoli), mo×nost mezinßrodnÝho roamingu a rovný× eventußlnÝ ni×ÜÝ nßklady na
slu×bu.
Konvergence pevnřch a mobilnÝch sÝtÝ, kterß je vhodnß pro zmÝnýnÚ typy
koncovřch aplikacÝ se dß realizovat r¨znřmi zp¨soby, ale nejzajÝmavýjÜÝ cestou
z hlediska poskytovatel¨ slu×eb je bezesporu vyu×itÝ protokolu SIP.
Komponentovß architektura tohoto protokolu toti× umoײuje, aby se - mÝsto
standardizace specifickřch slu×eb a funkcÝ - definovala sada zßkladnÝch funkcÝ
pro řÝzenÝ hovoru a z týchto zßkladnÝch funkcÝ se vytvořily komplexnÝ slu×by.
Bez ohledu na svou zřejmou slo×itost nevy×aduje FMC v¨bec ×ßdnß rozÜÝřenÝ
protokolu SIP. Jak pro podniky, tak pro poskytovatele slu×eb se SIP stane stßle
d¨le×itýjÜÝm aspektem investiŔnÝch plßn¨ jako podp¨rnß technologie.

Autor je zamýstnancem spoleŔnosti Cisco Systems. (pal) 6 1039

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.