Koncepce multipodniku v informačním systému

Realitou probíhajících transformačních procesů v ekonomice se stal jev zvyšující se koncentrace v podnikové sféře....


Realitou probíhajících transformačních procesů v ekonomice se stal jev
zvyšující se koncentrace v podnikové sféře. Výsledkem těchto procesů jsou v
současnosti vznikající multipodnikové struktury, které mohou nabývat mnoha
rozmanitých forem (horizontální, vertikální, čisté nebo smíšené holdingové
společnosti). Pro oblast komplexních informačních systémů z toho vyplývá
potřeba důsledné integrace koncepce multipodnikových struktur do jejich
základní funkcionality.
Pro management multipodnikových struktur to představuje nutnost zohlednit
požadavek multipodnikového řešení informačního systému už ve fázi jeho výběru
tak, aby odpovídal charakteru finančních, materiálových a informačních toků
mezi jednotlivými subjekty této struktury.
Multipodnikové struktury nabývají v současnosti široké škály různých forem.
Multipodniková struktura z pohledu informačního systému vzniká např. už v
případě, kdy má podnik několik územně vzdálených podnikových jednotek, které
plní různé funkce, např. územně vzdálené sklady, distribuční centra, výrobní
provozy atd. Pro zevšeobecnění a zjednodušení můžeme vymezit 2 základní oblasti.
1. Oblast logistiky
Tato oblast reprezentuje řešení logistického toku (fyzický tok materiálu,
výrobků apod. mezi jednotlivými podniky) v rámci multipodnikové struktury.
Oblast logistiky se soustřeďuje na takové problémy, jakými jsou plánování
výroby, řízení zásob jednotlivých podniků, doplňování skladů lokálních
distribučních center z centrálního skladu atd.
2. Oblast financí
Tato oblast reprezentuje řešení informačního toku, který má nejčastěji
charakter finančních transakcí a finančních vztahů mezi jednotlivými podniky,
případně mezi podnikem a holdingovou společností.
Kombinací uvedených dvou přístupů vznikají 4 základní varianty řešení
komplexního informačního systému v prostředí multipodnikových struktur.
Varianta A 1 logistický /
/ 1 finanční podnik
V tomto případě nejde o typický příklad multipodnikového prostředí. Tato
varianta představuje řešení izolovaného informačního systému, bez specifických
logistických nebo finančních vztahů k ostatním podnikům.
Varianta B 1 logistický /
/ více finančních podniků
Tato varianta představuje případ existence celého logistického toku jen v rámci
jednoho podniku, při existenci finančních vztahů bezprostředně souvisejících s
tímto tokem mezi více finančně samostatnými podniky. Příkladem může být výrobní
podnik, jehož součástí jsou i jednotlivé druhy skladů a samostatné nákupní nebo
prodejní podniky, bez vlastních skladovacích prostor.
Varianta C Více logistických / / 1 finanční podnik
Jedná se o opačný případ jednoho samostatného finančního podniku, z pohledu
externích vztahů vůči státu a ostatním subjektům, v kterém je možné vymezit
několik relativně samostatných logistických subjektů.
Jedná se například o případ územně vzdálených centrálních a lokálních skladů
hotových výrobků v rámci jednoho subjektu.
Varianta D Více logistických /
/ více finančních podniků
Jedná se o nejčastější případ, který je charakterizován skupi-nou samostatných
logistických/ /finančních podniků s existencí kapitálových propojení,
nejčastěji na úrovni samostatné holdingové společnosti (tzv. čistý holding).
Varianta D je vhodná i pro případy, kdy mezi jednotlivými podniky, spolu s
finančními, existují i (nestandardní) vzájemné logistické vazby.
Problematiku komplexního informačního systému v multipodnikovém prostředí je
tedy možné rozdělit do 2 základních oblastí, logistické a finanční. V praxi
však tyto oblasti není možné řešit
izolovaně, protože se navzájem ovlivňují.
Multilogistický podnik
Tento podnik tvoří provozy na území jedné země anebo mezinárodně konstituované
samostatné výrobní provozy, územně vzdálená distribuční centra s jedním
nebo několika vlastními sklady a centrální sklad. Základními problémy, které je
potřebné z pohledu informačního systému řešit, jsou:
lproblém řízení zásob a skladování,
lproblém centrálního plánování a řízení výroby,
lproblém elektronické výměny dat EDI (např. vytváření a automatizované
zpracování mezipodnikových objednávek).
Společným jmenovatelem všech 3 problémů je volba vhodné úrovně centralizace a
decentralizace. Uvedené základní problémy je v konkrétní situaci potřeba dále
detailizovat a specifikovat požadované vlastnosti informačního systému v
multipodnikovém prostředí odpověďmi na otázky typu:
ljak zobrazit úroveň zásob jednotlivých skladů,
ljak řídit a minimalizovat úroveň zásob v celém logistickém řetězci,
ljak plánovat a alokovat dostupné výrobní kapacity,
ljak zpracovat dodavatelské a odběratelské objednávky,
ljak efektivně řídit mezipodnikové pohyby zásob apod.
Konkrétní informační systém je z tohoto důvodu potřebné posuzovat z pohledu, do
jaké míry je schopný efektivně pokrýt jak všechny uvedené, tak i další
požadavky multipodnikového prostředí.
Multifinanční podnik
Tento typ podnikové struktury je možné rozdělit na 3 základní skupiny:
1.nezávislé podniky v rámci holdingové struktury (ve struktuře holdingu
neexistují žádné specifické mezipodnikové vztahy),
2.příbuzné podniky v rámci holdingové struktury (existence mezipodnikových
transakcí),
3.nepříbuzné podniky v rámci holdingové struktury (nevznikají mezipodnikové
transakce, holdingovou strukturu tvoří podniky různých nepříbuzných odborů,
tzv. diverzifikovaný holding).
Základním objektem zájmu informačního systému v multifinančním prostředí jsou
finanční vztahy mezi jednotlivými podniky. Základními subjekty informačního
systému v tomto případě jsou:
lfinanční podnik (samostatný subjekt právnická osoba, sestavující vlastní
finanční výkazy),
lskupinový finanční podnik (holdingová společnost sestavující konsolidované
výkazy).
Základní problémy, které jsou z pohledu komplexního informačního systému
charakteristické pro multifinanční prostředí, jsou:
lproblém využívání více účetních měn,
lvhodná forma konsolidace informací,
lzobrazení údajů jednotlivých podniků na úrovni holdingu,
lcentralizace/decentralizace finančních podnikových procesů (fakturace, řízení
hotovosti),
lpropojení s logistickými podnikovými procesy (i v multilogistickém prostředí).
Uvedených 5 problémových okruhů je potřebné opět podrobněji analyzovat a
přetransformovat do konkrétních požadavků na informační systém v multifinančním
prostředí:
lcharakter konsolidace on-line/ off-line,
lmožnost volby úrovně agregace údajů ve finančních sestavách (holding, skupina
podniků, konkrétní podnik),
lmožnost definování a automatizace mezipodnikových finančních transakcí,
lmožnost rozdílného oceňování majetku a zásob,
lcharakter propojení finančního podniku s logistickými.
Je nevyhnutelné, aby informační systém umožnil propojit logistické a finanční
procesy podniků tak, aby vyjadřovaly specifické požadavky holdingových
struktur. Vzhledem k tomu, že finanční transakce často představují informace
popisující logistický tok materiálu, polotovarů a hotových výrobků podniku,
musí se koncepce multipodniku stát integrální součástí základní funkčnosti
moderního informačního systému nejen v oblasti logistiky a financí, ale i v
oblasti jejich vzájemných vazeb.
8 1987 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.