Konference o Internetu s účastí člena vlády

Spekulovat o roli vlády v procesu rozvoje Internetu je oblíbeným námětem pro pravděpodobně nikdy nekončící diskuse. ...


Spekulovat o roli vlády v procesu rozvoje Internetu je oblíbeným námětem pro
pravděpodobně nikdy nekončící diskuse. Zejména minulý český premiér si za svůj
názor a vztah k celému odvětví IT vysloužil poměrně ostrou kritiku (podle mého
mínění však ne tak docela zaslouženou). Nicméně jsme se dočkali i veřejného
vystoupení vládního představitele, který zmínil důležitost informačních
technologií pro národní hospodářství. Projev přitom zazněl z úst ministra
průmyslu a obchodu Karla Kühnla v rámci konference Enterprise Internet Strategy
Forum.
Konference EISF, pořádaná agenturou Medem, probíhala ve dnech 10.-11. 2. v
pražském hotelu Hilton a jejím hlavním tématem bylo využití Internetu v
podnikání. Přednášky většinou běžely paralelně ve třech oddělených blocích
(Internet a marketingová strategie, Internet a výrobní strategie, Internet a
informační technologie). Řečníci se rekrutovali mj. ze spolupracujících firem
(Compaq, Microsoft, SAP, PVT), výrobních podniků (Škoda Auto...) i analytických
a konzultačních společností (Anderesen Consulting, Deloitte & Touche...). K
partnerům konference přitom patřily i další organizace (např. Česká manažerská
asociace). Přibližně 300 zájemců, kteří konferenci naštívili, patřilo převážně
ke sféře vrcholového managementu nebo vlastníků firem.
Konferenci zahájil již zmíněný ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Kühnl, který
vyjádřil stanovisko, že IT obecně a Internet speciálně jsou pro vládu ČR
prioritními oblastmi. Ministr srovnal Internet s průmyslovou revolucí. "Právě
využívání vyspělých technologií soukromými firmami bude v budoucnu motorem
rozvoje českého průmyslu a obchodu," řekl mimo jiné v této souvislosti.
Zatímco např. automobilismus podle Kühnlova názoru výrazně přispěl k růstu
svobody jednotlivců ve fyzickém smyslu slova (zvýšením mobility), Internet by
měl totéž zapříčinit v rovině další. Úkolem každé vlády je zajistit realizaci
rozhodnutí OECD např. na poli ochrany duševního vlastnictví, celní
problematiky, legislativního zakotvení elektronického podpisu...
Internet také přispívá k demokratizaci podnikání, do jisté míry stírá rozdíly
mezi velkými a malými podniky. Není jen záležitostí bank, cestovních kanceláří,
reklamních a PR agentur, ale zejména výrobních podniků. Měl by změnit celý
výrobní proces, pomocí Sítě mohou např. snadněji vznikat sdružení zákazníků
nebo jiné lobbystické skupiny, vyvíjející tlak na výrobce.
Snad jen několik poznámek a postřehů, které zde zazněly v dalším průběhu
konference: na jedné straně na Internetu platí, že technologický vývoj není
schopen každý subjekt dostatečně rychle sledovat. Na druhé straně však právě
tato proměnlivost technologií umožňuje firmám nově vstupujícím na toto pole
zvolit nejmodernější řešení a tím získat paradoxně i jednu z výhod před
stálicemi internetového nebe.
Problémem je, že podle výsledků průzkumu společnosti Anderesen Consulting pouze
asi 5-10 % českých firem (již v současnosti využívajících Internet) měří nějak
objektivně výhody, které jim jeho nasazení přináší. Zisky jsou bohužel obtížně
kvantifikovatelné; mnohdy se zavedení Internetu oddaluje, protože firma
přikládá jiným úkolům větší prioritu. To platí zejména pro období ekonomické
nestability.
Internet je díky těmto faktorům nasazován především podle subjektivních
kritérií, což výsledný efekt samozřejmě podstatně snižuje. Implementace na
podnikové úrovni by přitom neměla být záležitostí nadšení pro novou
technologii, ale měla by vyplynout z teorie a praxe systémové integrace.
Zavedení Internetu je tak mj. vlastně jednou z metod reingeneeringu.
Významné pro další podnikatelské využití Internetu by mělo být sladění jeho
stávajících standardů se standardy již dříve obecně přijatými při nasazení IT v
komerční sféře (zejména standard EDI).
"Myslím, že konference EISF splnila svůj základní účel, a to dát viditelným
způsobem najevo, že Internet a ekonomika k sobě neoddělitelným způsobem patří,"
řekl po skončení akce ředitel konference Petr Stránský.
Podrobné informace o projektu EISF lze najít na adrese http://www.eisf.cz.(pah)
8 0291 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.