Konference VIRUS 98 Ochrana dat

Když před šesti lety v roce 1992 zorganizovaly "antivirové" firmy AEC a Sdružení Ochrany Software poprvé konferenci, v


Když před šesti lety v roce 1992 zorganizovaly "antivirové" firmy AEC a
Sdružení Ochrany Software poprvé konferenci, věnovanou problematice
počítačových virů, netušily, že zakládají tradici. Tenkrát se sešlo v Olomouci
na 500 lidí, což se dalo vysvětlit atraktivitou tématu. Počítače i viry byly
tenkrát ještě mladé a hlad po informacích velký.
O tom, že byl VIRUS 92
úspěšný nejen z organizačního hlediska, ale i svým obsahem, svědčily ohlasy
jeho účastníků, které nakonec vedly po dvou letech k uspořádání "reprízy".
Konference VIRUS 94 se konala v Praze na Smíchově se stejně početnou účastí.
Spolupořadatelé v novém složení AEC a týdeník Computerworld postupovali obdobně
jako před dvěma lety. Třetí konference VIRUS 96 již měla doplněk v názvu: "+
počítačové sítě a datová komunikace". Rozšířený název postihoval narůstající
šíři virové problematiky. Přes různé prognózy o konci virů s nástupem Windows
95 se naopak toto téma stávalo stále košatější. Konference se konala v Národním
domě na Vinohradech opět ve spolupořadatelství AEC a Computerworldu a opět za
pětisetčlenné účasti. Připomenutí předchozích ročníků konference VIRUS nám
ukazuje, že se jednak staly tradicí, která si našla své místo v našem
počítačovém světě, jednak dokumentuje skutečnost, jak ruku v ruce s užitkem,
který narůstá se stále širším využíváním výpočetní techniky, narůstá i
neoddělitelný balík problémů, který jej doprovází. Všechny problémy, které v
minulosti byly na konferencích pro blízkou budoucnost v oblasti antivirové a
datové ochrany předpovězeny, se staly skutečností a mnohdy dříve a ve větším
rozsahu, než se myslelo.
Jak to bude letos?
Dá se předpokládat, že tomu tak bude i na v pořadí již čtvrté konferenci VIRUS
98 Ochrana dat. Její program potvrzuje předchozí tvrzení. Ukazuje se, že
Internet se skutečně stal znamením doby a kromě obrovského přínosu v podobě
komunikační svobody přináší svým uživatelům i potíže v podobě nebezpečí
zneužití (zcizení) dat a distribuce makrovirů. Spektrum ohrožení dat se
dramaticky rozšířilo nejen s využíváním Internetu, ale také v důsledku stále
většího propojování počítačů do sítí obecně a s tím souvisejícího sdílení a
výměny informací. Nový software využívající jednotného makrojazyka tomu
významně napomáhá. Takže i instrumentář nástrojů, které je třeba na ochranu
vlastních počítačů (informací) použít, se oproti stavu před dvěma lety značně
rozrostl.
Z tohoto pohledu se zdá dvouletý interval, který pořadatelé (nyní opět AEC a
týdeník Computerworld) pro pořádání konferencí zvolili, jako optimální. Za tu
dobu avizované problémy na předchozí konferenci dozrají a prohloubí se natolik,
že je třeba je řešit a současně se objeví nové, před nimiž je třeba varovat.
Ale pojďme se blíže seznámit s programem letošní konferen-ce. I tentokrát je
hlavní snahou organizátorů probrat všechny aspekty tématu ochrany dat na
solidní odborné úrovni, avšak ve srozumitelné a kompaktní podobě. Předchozí
historický vývoj byl zmíněn i proto, aby byl zřejmý posun základního "virového
problému" do poněkud širších souvislostí ochrany dat obecně. Je to logické a
dokladem toho je skutečnost, že i nejznámější světové firmy (např. McAfee nebo
Data Fellows), které vynikly se svými antivirovými programy, rozšiřují nyní
svou nabídku o bezpečnostní programy založené na šifrování dat.
Proto bude mít i program čtvrté konference VIRUS 98 obecnější rámec ochrany
dat ve všech situacích, které současný stav informačních technologií přináší.
První den bude věnován právě datové bezpečnosti a druhý den antivirové
problematice, jako podmnožině ústředního tématu.
První den bezpečnost dat
Úvodní přednáška prvního dne otevře bezpečnostní problematiku od základu.
Seznámíme se s otázkami, které je třeba zodpovědět, chceme-li přistoupit k
datové bezpečnosti v podniku co nejkomplexněji počínaje tzv. rizikovou analýzou
informačního systému a konče bezpečnostním projektem, který na zmapovaném
terénu přichází s konkrétními bezpečnostními opatřeními.
V dalším průběhu programu bude bezpečnostní téma rozvíjeno na bázi sítí a
komunikace, které tvoří podstatu soudobé práce s informacemi. Snahou bude
postihnout všechny aspekty problému od lokálních sítí, přes intranetová řešení,
až po Internet a internetová spojení včetně vytváření tzv. virtuálních
privátních sítí. Nad prvky, jimiž jsou tato spojení budována, budou probrána
konkrétní bezpečnostní řešení, která jsou schopna zabránit negativním jevům v
oblasti bezpečnosti. Účastníkům konference by měl být prvního dne poskytnut
celistvý obraz o dnešních možnostech komunikace, prostředcích, jimiž je
realizována, jejích slabých místech a metodách, jak tato slabá místa (z
bezpečnostního hlediska) odstranit.
V závěru prvního dne nakousneme problém i z poněkud odbornější strany ze strany
kryptografické, která koneckonců tvoří jádro všech bezpečnostních řešení. Bez
těchto přednášek by téma datové bezpečnosti nebylo úplné. Snahou pořadatelů
konference i přednášejících bude dokázat, že i o složitých věcech se dá hovořit
srozumitelně.
Pokud by se to tak úplně nepodařilo, zůstává na konci možnost dialogu formou
tradiční "tiskové konference" všech účastníků se všemi přednášejícími. Na všech
předchozích konferencích byla diskuze v závěru přednáškového dne jeho
nejzajímavější části. Na dotazech účastníků a odpovědích přednášejících došlo k
utřídění poznatků, jejich logickému propojení a doplnění.
Stejně tradiční je i snaha nabídnout pro odlehčení tématu vedle ryze
počítačnických příspěvků i pohled právníka, který probudí účastníky před
závěrečnou diskuzí.
Druhý den aktuální problémy kolem virů
Jestliže v prvním dni bude na pozadí současných informačních topologií
probírána datová bezpečnost, budou druhý den na jejich pozadí důkladně probrány
všechny aktuální problémy virové a antivirové problematiky.
Ty tam jsou doby jednoduchých řešení. Staré problémy zůstaly, i když je
zastiňují problémy nové. Jinými slovy staré viry zůstávají a nových přibývá.
Obdobně je tomu i s operačními systémy a různými novými prostředími typu MS
Exchange či Lotus Notes. Na konferenci VIRUS 96 byly makroviry, jak již bylo
zmíněno, novinkou s výskytem řádově jednotek kusů. Již tehdy jim byla
prorokována velká budoucnost. Dnes se počet známých makrovirů došplhal k číslu
2000! Byl-li virový atak v minulosti sice velmi nepříjemnou, ale přece jen
jakousi výjimkou v každodenním provozu, staly se makroviry všudypřítomnou
hrozbou.
Ve druhém dni konference bude snahou pořadatelů a přednášejících opět uchopit
téma tak, aby nezůstala žádná mezera. Kritérium maxima využitelných informací v
koncentrované a srozumitelné podobě bude platit i tady. Je zřejmé, že jako
červená nit se všemi přednáškami potáhne Internet a makroviry. Nebude ovšem
zapomenuto ani na informace z dalších oblastí.
Stručně řečeno, po dvou letech bude potřeba opět udělat inventuru v seznamu
virů, zdrojích ohrožení a v obranyschopnosti současných antivirových systémů.
Virů přibylo, způsobů ohrožení také a nároky na antivirovou ochranu vzrostly.
To vše je třeba na pozadí současných informačních technologií probrat tak, aby
účastníci konference odcházeli s jasnou představou o existujících rizikách i
možnostech jejich eliminace.
Připomínáme-li na několika místech tradici, je třeba zmínit se i o tradiční
spolupráci odborníků z navzájem konkurenčních antivirových firem na
jednotlivých přednáškách. Účastníkům konference to poskytuje záruku kvality a
vyváženosti jednotlivých příspěvků, přednášených předními osobnostmi našeho
antivirového světa. Pořadatelům a přednášejícím pak možnost vypít šálek kávy a
na chvíli přátelsky poklábosit mimo ring.
Obdobně jako první den, bude na závěr druhého dne umožněno všem účastníkům
diskutovat se všemi přednášejícími o všech nejasnostech, problémech nebo
věcech, které se do hlavní agendy dne nedostaly.
Přijďte, jste srdečně zváni!
Oba pořadatelé, AEC i týdeník Computerworld, si vás dovolují pozvat k účasti na
konferenci VIRUS 98 Ochrana dat. Hlavní podíl na konečném úspěchu všech
předchozích ročníků měli jejich účastníci sami tím, jakou atmosféru pro
předávání a absorbování informací vytvořili svou aktivní přítomností. Jsme
přesvědčeni, že tomu tak bude i letos.
8 0586 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.