Konsolidace serverů je na pořadu dne

Naléhavě potřebné zvyšování efektivity systémového a datového managementu, stejně jako zlepšení kompatibility a


Naléhavě potřebné zvyšování efektivity systémového a datového managementu,
stejně jako zlepšení kompatibility a škálovatelnosti použité infrastruktury
systémů klient/server, je z důvodů finančních nákladů stále těžší. Pomoci by
mohla konsolidace serverů.
Redukce nákladů a jejich důsledná kontrola při současném zvýšení kvality, tak
zní zdánlivě nesplnitelný požadavek, se kterým je konfrontováno mnoho
odpovědných pracovníků v IT. Požadavky na řešení těchto problémů se stávají
stále nalehavějšími. Zvláště široce rozšířené využívání systémů na bázi
klient/server se stará o razantní nárůst decentralizovaně instalovaných
infrastruktur a rostoucí objem přenášených dat.
V těchto dnech často diskutovaný trend konsolidace serverů by mohl být řešením
právě pro tyto problémy. Každý konsolidační projekt analyzuje počet, rozdělení
a konfiguraci instalovaných základních částí infrastruktury a optimalizuje je s
ohledem na dosažení žádané úrovně služeb.
Výsledkem úspěšné konsolidace by měl být stále příznivější poměr provozních
nákladů k úrovni služeb. Průzkum Information Weeku u 250 manažerů informačních
systémů ukazuje, že 20 % dotázaných již začalo s centralizací
decentralizovaných systémů a 60 % plánuje odpovídající projekty.
Také anketa provedená mezinárodně působící poradenskou skupinou FIND/SVP došla
k podobnému výsledku.
Podle této ankety 90 % dotazovaných zákazníků v USA a v Evropě realizuje
projekty centralizovaných systémů, místo decentralizovaných. The Conference
Board (výkonný svaz největších podnikatelů účastnících se celosvětové analýzy
trendů a výměny informací) potvrzuje dále, že 68 % jeho členů centralizuje své
ERP systémy jako část globálně zahájené nové uživatelské strategie.
Také specializovaná poradenská firma Sound View Technology Group odhaduje, že
88 % veškerých zákazníků v USA bude své dosavadní systémy konsolidovat. Také
Computer Economics, firma pro průzkum trhu z Kalifornie specializovaná na IT,
došla při dotazování IT manažerů k podobným výsledkům. Podle ní se více než 65
% z nich chystá na silnější centralizaci systémů IT. 12 % ovšem plánuje nadále
spíše decentralizované systémy a 2 % chtějí realizovat plně decentralizovaný
systém.
4 implementační strategie
Ve snaze omezit nárůst počtu serverů pro pracovní skupiny a dalších separátních
systémů, byl dosud uživateli, analytiky a odborným tiskem v první řadě kladen
důraz na redukci počtu fyzických serverů. Přesto koncept konsolidace serverů
dosáhl nejen pro zlepšené chápání možných výhod konceptu Network-Computingu
značného rozšíření.
Zásadně rozlišujeme 4 implementační strategie konsolidace distribuovaných
počítačových systémů:
1. Centralizace přesun stávajících serverů na jedno stanoviště. Přestože je
efekt centralizace (lepší využití personálu a systémových zdrojů) většinou
omezený, vytváří tato strategie prostor pro další konsolidaci.
2. Fyzická konsolidace konsolidace více menších serverů na méně velkých
systémů. Tato forma konsolidace může být prováděna na lokální úrovni oddělení a
podniků. Výhody jsou ve zlepšeném využití serverů a přenosové infrastruktury
(lepší Load Balancing), v redukování nutnosti distribuce softwaru a servisních
výdajů, efektivnější správě i ve zlepšení škálovatelnosti. Lze tu pozorovat i
funkční zlepšení, např. se zvyšuje dostupnost dat vč. zotavení po výpadku.
3. Integrace dat kombinace dat z rozličných pramenů do jednoho místa a formátu.
Přes tento způsob postupu je zachována pestrost instalovaných platforem. Data
ode všech systémů budou ovšem uložena na jednu společnou platformu a mohou být
efektivně spravována i zajištěna.
4. Konsolidace používání migrace uživatelů a dat na jedinou novou platformu.
Dojde k redukci mnohotvárnosti platforem. Příkladem může být portování
unixového systému na S/390 nebo konsolidace rozdílných derivátů Unixu na
jednotnou unixovou platformu. Díky této strategii mohou být dosaženy velké
úspory provozních nákladů. Na druhou stranu jsou zde ovšem náklady konsolidace
zdaleka největší všechny uživatelské počítače se musí přizpůsobit požadavkům
nových platforem, což často vyžaduje manuální zásahy. V každém případě je před
takovým krokem nutno důkladně zvážit přínosy. Spoluúčast vývojových pracovníků
u příslušných uživatelů je zde nutným předpokladem.
Příklad z praxe
Ke zdůraznění efektu takových konsolidačních projektů uveďme několik příkladů z
praxe: Velká maloobchodní síť např. konsoliduje systémy pro decen-tralizované
hospodaření se zbožím u svých cca 180 obchodních domů na 3 centrální AS/400.
Kalkulace celkových nákladů předtím a potom ukazuje, že návratnost investice
činí necelý rok. Tato příznivá konstelace ukazuje, že relativně vyšší vedlejší
výlohy na on-line spojení obchodních domů nepřeváží značné úspory na obslužný
personál. Ale nikoli pokaždé je srovnání nákladů tak jednoznačné.
Startovní body konsolidace
Zvláště u komplexních uživatelských projektů musí být konsolidace založena na
pečlivé analýze. Důležité je neklást bez předchozího zvážení důraz na určitou
architekturu a zvolit nejvhodnější platformu ze širokého spektra (např. Unix,
NT, NetWare, AS/400).
Podle zvolené platformy bude zpracován detailní plán implementace. BSA
(Business Solution Assessment) analyzuje pracovní náročnost instalace podle
použitého programu. Potom můžeme vyvodit, jaké kapacity je třeba vyčlenit na
celý projekt. Již ve stadiu analýzy je ovšem třeba brát v úvahu, které cílové
platformy je vůbec za určitých podmínek možno nasadit, jaké úspory jimi mohou
být realizovány a s jakou prioritou se budou provádět jednotlivé fáze celého
postupu.
Vedle těchto velmi všeobecných a v podstatě zřejmých způsobů postupu je třeba
uzpůsobit průběh konsolidace na konkrétní podmínky každého zákazníka.
Startovní bod datové konsolidace v rámci LAN je např. možno pojmout jako pro
uživatele transparentní přesun dat z řady serverů, např. na jeden systém
OS/390, přičemž je pak možno spravovat centrálně data zaměstnanců i externích
spolupracovníků ovšem bez nějakých zřejmých vlivů na způsob jejich práce.
Takové řešení bylo použito např. u firem jako Datev, Corona nebo Karstadt. V
nabídce služeb koncernu Thyssen Informatik je systém RS/6000 SP jako
profesionální konsolidační platforma pro současný provoz více než 61 aplikací
SAP-R/3! Vedle přímých efektů jako je využití společné infrastruktury, omezení
nároků na provozní plochu a nízké náklady na správu systému, může Thyssen
nabídnout i vysokou dostupnost a odolnost proti nehodám.
Konsolidace v praxi
Dalším příkladem může být následující popis konsolidace databází pro R/3. Na
dvou různých, cca 700 metrů vzdálených stanovištích, byly instalovány odděleně
běžící systémy RS/6000 SP (vysoce výkonný unixo-vý server), které spolu mohou
komunikovat prostřednictvím FDDI a ATM.
Jedna část dat pro R/3 leží na lokálních discích v datovém centru a je přes
standardní mechanismy operačních systémů zrcadlena ve vzdáleném Thyssen
Informatik Center. V případě potřeby budou data překopírována zpět do datového
centra. Spojení diskových subsystémů zajišťuje optický extender, který pro
technologii SSA od IBM zvládne přenos dat až na vzdálenost 2,4 kilometru.
Tímto způsobem budou jištěny eventuální defekty hardwaru disků. Podstatné je,
že budou primární data ve vzdálené lokalitě trvale archivována. Pravděpodobnost
současně vzniklých ztrát primárních dat na diskových jednotkách i archivních
dat na páskách je tak minimalizována. Proces zálohování běží plně automaticky a
zajišťuje denně uložení dat o objemu více než 1,5 TB.
Celý systém je odolnější vůči poruchám a díky kvalitnímu spojení umožňuje i
rychlou práci se záložními daty v případě, že jsou třeba. Přínosy
O svém řešení bezpečnosti dat i redukci potřebných nákladů pro správu systému
referuje i berlínská společnost pro bytovou správu s názvem Gehag. 3
instalované unixové serverové databáze využívající 8 procesorů a 2 GB RAM, už
nebyly na požadavek velkých uživatelů dále zvětšovány. Konsolidace systémů na
jeden velmi výkoný SMP-systém umožňuje rovnoměrně využívat celkovou existující
kapacitu a zároveň při každém jejím jednotlivém užití dát k dispozici plný
výkon procesorů.
Při zkoumání úsporného potenciálu konsolidace u konkrétních projektů byly v
laboratoři IBM v japonském Yasu přesně zaregistrovány přínosy i náklady
konsolidace 53 unixových počítačů na jediný systém MPP. Výsledkem této
konsolidace byla redukce výpočetní doby jednotlivých operací, využití CPU
vzrostlo o 35 % a provozní náklady se po instalaci snížily o 49 %! Největší
úspory jsou vykazovány u řízení systému (35 %), u výdajů na hardware (66 %), na
opravy a servis (63 %), software (29 %), a provozní plochu (76 %).
Ve světě odděleného zpracování dat vznikají velké nároky na přenosové kapacity.
Současně má růst požadavků na efektivní využívání výpočetní techniky za
následek explozivní nárůst i v množství zpracovaných dat. Konsolidace serverů
by měla pomoci se s nimi efektivně vypořádat.
9 0194 / pen

Konsolidace paměti krok za krokem
Při konsolidaci paměťových médií se doporučuje postupovat krok za krokem:
1. krok: Konsolidace správy paměťových zařízení. Tento první krok lze poměrně
jednoduše provést za pomoci standardních produktů, nevyžaduje žádné další
zásahy do stávající instalace.
2. krok: Konsolidace na jednu společnou platformu. Výběr standardních platforem
pro heterogenní systém je velmi komplexním krokem. Vhodné systémy paměti musí
splňovat následující požadavky:
data z různých zdrojů se mohou sjednotit v jediném paměťovém systému,
výkon zůstane zachován i při zvýšení kapacity,
vysoká spolehlivost, neboť poruchy zasáhnou mnoho uživatelů,
z tohoto důvodu musí být veškeré opravy, rozšiřování nebo změny konfigurací
možné během provozu,
musí být k dispozici výstupy na více serverů s různými operačními systémy.
Podle analytiků z IDC (International Data Corporation) může být permanentní
dostupnost dat dosažena nejlépe právě přes konsolidovaný paměťový subsystém. I
když je investice do separátního paměťového subsystému vyšší než do serverově-
závislé paměti, finanční náročnost vyvažuje lepší funkčnost.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.