Konzultanti cizinci mezi vámi

Manažeři dnes každoročně utrácejí miliony dolarů za služby externích konzultantů. Jaká však je spokojenost s pr...


Manažeři dnes každoročně utrácejí miliony dolarů za služby externích
konzultantů. Jaká však je spokojenost s prací těchto "cizinců ve firmě"?
Podle exkluzivní studie amerického časopisu CIO v zásadě převládá pozitivní
zkušenost. Výhrady k práci konzultačních týmů však také nejsou úplně ojedinělé.
Stejně jako právníci, i konzultanti provokují určitou směs podezření a
cynismu. Vždycky budou představovat do jisté míry cizorodý element. Nikdy není
jednoduché zavést informační technologie v pravý čas, za dobrou cenu a v
souladu s potřebami firmy. Malá chyba tady může znamenat obrovské následky a
proto se IT konzultanti ve firmě pohybují opravdu na velmi tenkém ledě. Na
otázky měsíčníku CIO odpovídalo 406 respondentů. Průměrné výdaje firmy na
konzultační služby dosahovaly částky 2,9 milionu dolarů a 4 největší
konzultační firmy se o tuto částku rozdělily asi stejným dílem. Nejčastějším
důvodem k najímání konzultantů byla potřeba získat kvalifikovaného experta na
činnosti, pro které nebyl ve firmě vhodný člověk. Ovšem výsledky tohoto
záměru nejsou až tak úplně jednoznačné. I když 85 % respondentů uvádí, že jsou
v zásadě spokojeni, při hlubší analýze se začínají v tomto obraze objevovat
drobné trhliny. Jen 27 % dotázaných totiž říká, že byli mimořádně či velice
spokojeni. Zbytek je spokojen jen s výhradami. Navíc 63 % dotázaných uvádí, že
jejich vlastní zaměstnanci pracují lépe než konzultanti a 61 % dotázaných
uvedlo, že aspoň jednou konzultanta vyhodili. Důvody? Nejčastěji byly uváděny
dva: podprůměrné pracovní výsledky a absence elementárních počítačových
dovedností.
Tato zřejmá ambivalentnost v pohledu na služby konzultantů je poměrně
fascinující a bude vyžadovat podrobnější studium.
Jako možná vysvětlení se nabízejí dva faktory. Za prvé: respondenti mají pro
konzultanty pochopení, protože vědí, jak strašně těžké je zvolit správnou
technologii a správnou informační strategii tak, aby byl zákazník spokojen. A
za druhé, jsou dost chytří a zkušení na to, aby věděli, že část zodpovědnosti
zůstává na straně klienta, který se také musí zasloužit o úspěšné dokončení
projektu.
Pokud jde o hodnocení cen konzultačních služeb, tam výsledky překvapivé
nejsou. Za přijatelné považovalo mzdy konzultačních pracovníků pouhých 17 %
dotázaných, zbytek byl nespokojen s jejich výší. Zajímavé byly představy
respondentů o tom, jak by měly být regulovány morální normy konzultantů. 83 %
dotázaných je přesvědčeno o tom, že nějaká regulace by tady být měla, ovšem
názory na to, jak by měla vypadat, se značně rozcházejí. Zhruba 40 %
dotázaných by bylo pro nezávislé sdružení, které by udělovalo licence, 18 %
doporučuje autoregulaci, 2,5 % by důvěřovalo státní regulační agentuře a
nejvíce respondentů 42 % se domnívá, že by tento etický kodex měl být součástí
smlouvy.
Většina dotázaných má asi pocit, že dosavadní situace je výhodná spíše pro
konzultanty, než pro firmy využívající jejich služeb. Za velice důležitou
považují firmy kontrolu práce konzultanta. Potom může být jeho činnost
opravdovým přínosem.
9 0759 / jafn
Nectnosti
Ohodnoťte uvedené nectnosti IT konzultantů známkou 1-5 (1 velice časté, 5
mimořádně vzácné).
Zkušený, vysoce postavený pracovník dojednává kontrakt a podepisuje smlouvu,
na vlastní práci pak přijdou začátečníci2,08
Konzultační firma se snaží získat i další zakázky ve společnosti2,12
Konzultační firma je zároveň prodejcem produktů, které doporučuje2,38
Konzultanti používají dovednosti, které si osvojili na vašem projektu k tomu,
aby získali zakázky u vašich konkurentů2,41
Je tady zřetelný konflikt zájmů mezi povinnostmi vůči klientovi a snahou o
maximální zisk pro sebe2,98
Kvality
Ohodnoťte kladné stránky IT konzultantů známkou 1-5 (1 velice časté, 5
mimořádně vzácné).
Používá všech svých znalostí a energie k tomu, aby vyřešil zdánlivě
neřešitelný problém2,99
S radostí byste ho najali znovu3,01
Nemá strach vám říci i věci, které nechcete slyšet3,30
Podílí se na riziku spojeném s řešením, které navrhuje3,96
Sdělí vám, že řešení jeho firmy pro vaši společnost není vhodné3,98
Priority
Jaký IT problém řešili konzultanti pro vaši firmu v uplynulém roce?
Systémová integrace69,2 %
Rok 200043,5 %
Podmínky pro e-Business42,8 %
Návrh infrastruktury/architektura podnikového IS35,6 %
IT strategie31,1 %
Business process reengineering28,4 %
Zavádění ERP softwaru20,9 %
Reorganizace IT oddělení12,2 %
Změna iniciativ managementu11,2 %
Jiné5,5 %
Žádný v loňském roce jsme IT konzultanta nenajali3,2 %
Náklady
Uveďte roční náklady vaší společnosti na IT konzultanty.
Méně než 500 000 dolarů41,4 %
500 000-999 999 dolarů12,4 %
1 milion-4,9 milionů dolarů18,4 %
5 milionů-10 milionů dolarů5,7 %
Více než 10 milionů dolarů15,9 %
Nevím6,2 %
Způsob odměňování konzultantů


Hodinová odměnaPotenciálně levnějšíKonzultant může přesvědčit Dohodnout se na
sankcích
než pevná cenaklienta, aby si koupilv případě překročení
dodatečná vylepšeníčasového limitu pro dokončení jednotlivých
etap a naopak na zvýhodnění
v případě dokončení v předtermínu
Pevná cenaZákazník přesně ví,Můžete platit zbytečněPevnou cenu dohodněte
kolik zaplatímoc za úplně běžnou práciteprve tehdy, když přesně
víte, kolik práce vaše
zakázka obnáší
Hodinová odměna Zákazník ví, kde jeKonzultant se postará,Nenamlouvejte si,
v kombinaci s pevnou cenoucenové maximumaby tohoto maximaže zaplatíte méně,
než je bylo dosaženodohodnutý cenový strop
Pevná cena v kombinaci Zákazník se může v průběhuKonzultant
zákazníkaPostarejte se, aby vaše
s hodinovou odměnouprací rozhodnout,přesvědčí,IT oddělení mohlo posoudit
za práci navícže rozšíří zakázkuaby rozšířil zakázkukaždou navrhovanou změnu

Vývojové partnerstvíMožnost pro klienta podíletBudoucí zisk sePusťte se do
toho a moc
se na budoucím ziskupravděpodobně nikdynepočítejte s žádným ziskem
konzultační firmynerealizujev budoucnu

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.