Kritéria výběru dodavatele IS v Česku

Téměř každý respondent považuje za klíčový parametr servis, který je s dodávkou IS spojen. Výběr dodavatele in...


Téměř každý respondent považuje za klíčový parametr servis, který je s dodávkou
IS spojen.

Výběr dodavatele informačního systému je ve většině případů poměrně
komplikovaným procesem, který zahrnuje řadu kritérií a podmínek formální i
obsahové povahy. Námi realizované výzkumné šetření se zaměřilo jednak na
vysledování těch kritérií, která sami účastníci těchto procesů v jednotlivých
organizacích považují za klíčová, a dále na odhad důležitosti každého z těchto
kritérií.

Důležitý servis
Z dostupných odpovědí vyplývá, že téměř každý z respondentů považuje za klíčový
parametr servis, který je s dodávkou informačního systému spojen. Současně
přitom platí, že servis považují tři pětiny dotazovaných (62 %) dokonce za
velmi důležitý. Naproti tomu pro pouhá dvě procenta dotazovaných je servis
spíše nedůležitým parametrem, podle kterého se při výběru dodavatelů
informačních systémů příliš nerozhodují.
Při takto vysoké důležitosti téměř ztrácí smysl sledovat specifika těch
dotazovaných, kteří nepovažují servis za důležitý. Nicméně ze srovnání míry
důležitosti, respektive podílu dotazovaných, pro něž je servis a jeho úroveň
velmi důležitým aspektem při rozhodování, je patrný výrazně vyšší podíl
takových respondentů ve skupině větších organizací. Obecně tedy platí, že ve
větších organizacích je servisu přikládán větší význam než v organizacích s
menším počtem pracovníků. Z další analýzy je patrné, že vyšší důraz na servis
kladou zástupci organizací, s jejichž vlastním předmětem podnikání souvisí
poskytování služeb a budování vztahů se zákazníky tedy zástupci institucí
finančního sektoru, telekomunikací a ostatních subjektů působících v oblasti
služeb.

Stejný pohled
Z porovnání odpovědí respondentů zastávajících různé pracovní pozice nejsou
patrné žádné významné rozdíly důležitost úrovně servisu vnímají podobně jak CIO
a ředitelé IT, tak také IT manažeři či administrátoři. Rovněž z dlouhodobého
hlediska nejsou patrné žádné významné výkyvy od počátku století až doposud je
důležitost přikládaná servisu velmi vysoká.

Důraz na záruky...
Úroveň poskytovaného servisu souvisejícího s dodávkou informačního sytému není
jediným významným faktorem. Velmi vysoká důležitost je kladena rovněž na
záruční podmínky vztahující se na dodávaný informační systém. Toto kritérium
považuje nadpoloviční většina z dotazovaných (56 %) za velmi důležité, přičemž
pro další více než třetinu (35 %) jsou poskytnuté záruční podmínky spíše
důležité. V této souvislosti je třeba připomenout, že pod záručními podmínkami
požadovanými kompetentními zástupci koncového trhu se v souvislosti s výběrem
informačního systému skrývá celý komplex podmínek a opatření.
Podrobnější rozbor odpovědí jednotlivých zástupců institucionálních
předplatitelů časopisu Computerworld poukazuje na rostoucí význam garancí
poskytovaných dodavatelem informačního sytému v organizacích s vyššími
investicemi věnovanými na rozvoj IT/IS. Zatímco mezi zástupci zkoumaných
subjektů, jejichž IT rozpočet nepřesahuje 1 milion korun, činí podíl těch,
kteří považují záruční podmínky za velmi důležité, přibližně polovinu (51 %),
ve skupině kompetentních pracovníků organizací s IT rozpočtem přesahujícím 50
milionů Kč dosahuje jejich podíl dvou třetin (65 %).

...i na dostupnost
Podobná závislost je dále patrná při srovnání důležitosti záručních podmínek a
požadavků na dostupnost informačního systému. Zatímco organizace, v nichž má
informační systém spíše podpůrný charakter, a požadavky na jeho dostupnost
nepřesahují 98 %, na tomto požadavku tak nelpějí, v případě subjektů s velmi
vysokými požadavky na dostupnost (99,9 % a více) je význam poskytovaných
garancí výrazně vyšší.
Ze srovnání odpovědí respondentů zastávajících různé pozice je patrné, že vyšší
důležitost poskytovaným garancím přikládají výše postavení pracovníci zatímco
mezi CIO, řediteli IT a vedoucími oddělení IT jsou záruční podmínky velmi
důležité pro přibližně tři pětiny dotazovaných, ve skupině administrátorů a
ostatních pracovníků IT oddělení považuje toto kritérium za velmi důležité
přibližně polovina dotazovaných.O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.