Kvalitný súborový manažér

Po verzii 6.03a prichádza na trh (takmer po ročnej odmlke) nová verzia programu Total Commander. Už z čísla verzie je zr...


Po verzii 6.03a prichádza na trh (takmer po ročnej odmlke) nová verzia programu
Total Commander. Už z čísla verzie je zrejmé, že program prešiel viacerými než
len drobnými zmenami. Aké zmeny, respektíve novinky vás čakajú? Tak na túto
otázku sa pokúsime odpovedať prostredníctvom nasledujúceho článku.

Najprv ale krátke predstavenie. Program Total Commander je súborový manažér pre
operačný systém Windows. Možno ho použiť na premenovávanie, kopírovanie,
presúvanie alebo mazanie súborov. Ďalej podporuje rozšírené vyhíadávanie,
porovnávanie súborov, synchronizáciu adresárov, jednoduchú manipuláciu s
archívmi ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE a mnoho iných funkcií. S
využitím niekoíko desiatok zásuvných modulov (tzv. plug-ins) mÖžete program
rozšíriť o ďalšie funkcie (podrobnosti nájdete na domovskej stránke). Toíko v
krátkosti, pre tých, ktorí sa s týmto programom ešte nestretli.

Novinky
Ak sa po nainštalovaní programu pozriete do súboru History.txt, nájdete tam
neuveriteíných 447 zásahov (či už opráv, alebo rÖznych vylepšení) od poslednej
verzie 6.03a Final.
Jednou z prvých noviniek, na ktorú vás upozorníme, je zobrazenie miniatúr.
Funkciu vyvoláte z menu Show | Thumbnail view, respektíve pomocou klávesovej
skratky [Ctrl] + [Shift] + [F1]. Veíkosť obrázkov mÖžete meniť v nastaveniach
Configuration | Options, položka Thumbnails. Okrem toho možno pod miniatúrami
zobrazovať doplňujúce informácie ako veíkosť súboru, dátum a mnohé iné. Funkciu
výhodne využijete v prípade, ak híadáte konkrétny obrázok a nemáte práve po
ruke prehliadač obrázkov.
Druhou viditeínou zmenou v programe Total Commander je prehíadnejšia správa
zásuvných modulov. Okno nájdete v menu Configuration | Option, položka
Plug-ins. Pre tých, ktorí sa s týmito modulmi ešte nestretli, malé vysvetlenie:
zásuvné moduly sú obvykle dynamicky linkované knižnice DLL (Dynamic Link
Library), ktorých úlohou je rozšíriť daný program o nové vlastnosti, respektíve
funkcie. Pre program Total Commander existuje takýchto zásuvných modulov
niekoíko. Možno ich po novom rozdeliť na štyri skupiny: Packer plug-ins (*.wcx)
zásuvné moduly slúžiace k otváraniu, respektíve k vytváraniu archívov (napr.
BZIP2, DEB, IMG, ISO, LZOP, LZX, MSI, PPM, PACK, RPM, Z a mnohých iných). File
system plug-ins (*.wfx) zásuvné moduly, ktoré vám umožnia pristupovať k
súborovým systémom, ktoré sú pre Windows štandardne nedostupné (napríklad
linuxové partície Ext2, Ext3). Pomocou tohto typu zásuvných modulov možno
pristupovať k externý zariadeniam Palm/ /Pocket PC, k mobilným telefónom
Siemens, k súborom, ktoré sa automaticky spúšťajú pri štarte operačného systému
Windows. Ďalej mÖžete pracovať s poštovou schránkou, registrami, servismi či
používať zabezpečený prenos súborov cez SSH/SFTP. Lister Plug-ins (*.wlx) sú
zásuvné moduly, pomocou ktorých mÖžete prezerať špeciálne typy súborov (viď
klávesy [F3] a [Ctrl] + [Q]). Možno napríklad prezerať programový kód so
zvýraznenou syntaxou (syntax highlighting), prezerať databázové súbory (DBase,
Paradox), prehrávať súbory Shockwave Flash (*.swf), zobrazovať ikony
nachádzajúce sa v súboroch s príponami *.icl, *.exe, *.dll či zobrazovať súbory
typu *.pdf (Portable Document Format), *.ps (PostScript) alebo *.eps
(Encapsulated PostScript) atď.
Novinkou v programe Total Commander je aj nový typ zásuvných modulov Content
Plug-ins (*.wdx). Tieto zásuvné moduly vám umožnia extrahovať zo súborov
špecifické informácie (metadáta) a zobrazovať ich vo výpise súborov, pričom ich
mÖžete použiť aj pri vyhíadávaní alebo viacnásobnom premenovaní. Zatiaí sú k
dispozícii štyri moduly: ANYTAG (umožní vám zobraziť metadáta súborov
končiacich príponou aac, ape, flac, mp3, mp4, m4a, m4b, mpc, ofr, ofs, ogg,
spx, tta, wma a wv), CDocProp (informácie zo súborov Word, Excel), Exif (umožní
z JPG súboru alebo z Canon RAW súboru zobraziť informácie o clone a expozičnom
čase) a ID3 (zobrazí informácie MP3 ID3 tagov, napr. názov, rok, skladbu, meno
umelca a pod.). Samozrejme na domovskej stránke nechýba ani Content Plug-in
Writers Guide (teda akýsi návod, ako vytvárať tento typ zásuvných modulov).
Funkčnosť týchto modulov úzko súvisí s nasledujúcim vylepšením s možnosťou
definovania vlastných stípcov.
Nový Total Commander prichádza aj s možnosťou vytvárania vlastných stípcov v
zobrazení súborov. Funkciu vyvoláte cez menu Configuration | Options položka
Custom columns (pozri obrázok hore). Názov (name) a prípona (Ext) súboru sú
povinnými stípcami, ostatné stípce si mÖžete nadefinovať podía toho, aké
informácie chcete vo výpise súborov vidieť. Celkovo máte k dispozícii 25
možností, ak teda nerátam názov a príponu súboru. Toto však nie je všetko.
Spomínaných 25 možností mÖžete jednoducho rozšíriť pomocou zásuvných modulov
Content Plug-ins (*.wdx). Pridávanie stípcov je pomerne jednoduchá záležitosť.
Pri ich vytváraní mÖžete meniť názov, šírku, zarovnanie, prípadne aj obsah
(pole Field contents). Nad vytvorenými skupinami stípcov mÖžete robiť štyri
základné operácie: vytváranie novej skupiny, editovanie, mazanie alebo
kopírovanie vybranej skupiny. Jednotlivé skupiny stípcov možno medzi sebou
presúvať pomocou technológie drag & drop (uchop a pusti).
Poslednou funkciou, na ktorú vás upozorníme, je možnosť prepnúť sa do
íubovoíného adresára vyššej úrovne (obrázok dole). Funkciu aktivujete stlačením
klávesy [Shift] a kliknutím na príslušný adresár vyššej úrovne, do ktorého sa
chcete presunúť. Príklad: ak sa pozriete na obrázok dole, uvidíte, že sa
nachádzame v adresári Content.IE5; využitím spomínanej funkcie sa mÖžete
okamžite presunúť napr. do adresára Local Settings podržaním klávesy [Shift] a
kliknutím kurzorom myši na daný adresár.
Ako už bolo povedané, rÖznych drobností, o ktoré bol program Total Commander
rozšírený, je oveía viac (viď súbor History.txt). Záleží len na vás, čo si z
tohto množstva vyberiete, respektíve čo budete pri práci so súbormi používať.

Záver
Program Total Commander vo verzii 6.50 možno len odporučiť. Opäť pribudlo
niekoíko pozitívnych zmien, ktoré tento program posúvajú o kus dopredu. Aj vy
híadáte web stránku, kde by ste na jednom mieste našli všetky zásuvné moduly
(WCX, WDX, WFX, WLX), dokumenty a nástroje týkajúce sa programu Total
Commander? Potom určite zamierte na adresu www.clubtotal.tk, respektíve
clubtotal.free.fr.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.