LEAD (LBMS Essential Application Development) Template

Plánování je věc důležitá, správné naplánování projektu totiž dokáže včas odhalit kritická místa v celém pr...


Plánování je věc důležitá, správné naplánování projektu totiž dokáže včas
odhalit kritická místa v celém projektu, lépe odhadnout náklady a dobu nutnou
na vytvoření celého díla. A pro vývoj aplikací to platí dvojnásob.
Charakteristika LEAD Template
LEAD Template je typová šablona vytvořená pro prostředí Microsoft Project 98.
Slouží k odvození plánu postupu projektu pro vývoj aplikace IS/IT. Součástí
šablony jsou HTML dokumenty popisující jednotlivé činnosti (etapy, kroky a
úkony), produkty a role. Postup je doplněn i vzory vybraných dokumentů ve
formátu dokumentů Microsoft Office.
Šablona obsahuje:
seznam a návaznosti řídicích a věcných činností postupu zabývajícího se vývojem
aplikace, včetně uvedení předpokládané doby trvání jednotlivých činností
popis každé činnosti formou odkazu na dokument ve formátu HTML, který obsahuje:
stručný text popisující příslušnou činnost
odkazy na šablony ve formátu MS Word 97 charakterizující vybrané produkty
(vstupy a výstupy) činnosti,
seznam rolí a jejich přiřazení k řídicím i vývojovým činnostem postupu, přičemž
každá role je stručně popsána dokumentem ve formátu HTML.
Šablona je určena pro vedoucí projektu, kterým poskytuje jistou výchozí
znalostní bázi pro naplánování projektu. Využitím šablony LEAD lze výrazně
uspořit čas při plánování projektu obdobného rozsahu a způsobu řízení. Plán
projektu vytvořený na základě LEAD Template může být využitelný i pro bližší
seznámení členů projektového týmu s obsahy jednotlivých naplánovaných činností
a ukázkami jejich vstupů a výstupů. Šablona byla vytvořena firmou LBMS a je
celá v českém jazyce.
Použití šablony LEAD Template
Celý postup vývoje aplikace daný šablonou LEAD Template je členěn do 6 etap:
1.Zahájení projektu
2.Analýza
3.Definování standardů a technické infrastruktury
4.Návrh aplikace
5.Tvorba aplikace a instalace
6.Uzavření projektu
Jednotlivé etapy postupu se dále člení na kroky a ty dále na úkony.
Šablona LEAD Template se používá obdobně jako jiné šablony (přípona .mpt)
produktu MS Project. Nejprve je nutno šablonu otevřít a uložit ji ve tvaru ze
šablony odvozeného projektového souboru (přípona .mpp). K tomu, aby šablona
správně fungovala, je nutno ještě ručně nastavit cestu k adresáři, v němž jsou
uloženy HTML dokumenty obsahující popisy činností a šablony pro popis produktů
(vstupů a výstupů činností) ve formátu MS Word 97. Pak již lze s projektovým
souborem (.mpp) pracovat jako s libovolným jiným souborem ve formátu MS
Project, tj. měnit strukturu činností, upravovat závislosti a dobu trvání
činností, přiřazovat či přeřazovat role, určovat kritickou cestu, přeplánovávat
postup projektu, hledat varianty řešení přetížeností rolí atd. Ovšem s tou
výhodou, že k jednotlivým činnostem, rolím a vybraným výstupům jsou uvedeny
podrobnější informace ve formě odkazů na HTML a MS Word dokumenty. Popis
činností lze prohlížet běžnými prohlížeči WWW stránek (při testování byl použit
Microsoft Internet Explorer verze 5) a po jeho přečtení se lze snadno vrátit
zpět k práci s projektem (stačí stisknout tlačítko "Zpět" na liště MS IE).
Jako první činnost projektu je uvedena ta, která obsahuje odkaz na HTML
dokument se seznamem všech produktů a odkazy na jejich popisy v HTML formátu a
u některých produktů i vzor ve formě MS Word.
Závěr
Doufejme, že šablona LEAD Template nezůstane osamocena jako jeden z prvních
pokusů vytvořit typový standardní (vzorový) postup v uživatelsky přívětivé
formě, která umožňuje jeho snadné využití pro plánování projektů obdobného
věcného a řídicího postupu. Zcela jistě by bylo žádoucí, aby vznikaly šablony
pro další věcné postupy nejenom pro vývoj různých druhů aplikací IS/IT, ale
zejména i pro postup implementace typového aplikačního programového vybavení,
které je dnes nejčastějším způsobem budování podnikového informačního systému.
LEAD Template
Pomůcka pro řízení vývoje aplikace
Plus: česká šablona s odkazy na HTML a Word dokumenty, postup je odvozen na
základě zkušeností firmy LBMS s tvorbou obecných postupů projektu, z
praktických zkušeností s řízením projektu, postup projektu v šabloně obsahuje
ucelený postup vývoje a návrhu aplikace IS/IT a kombinují se v něm řídicí i
věcné činnosti, šablona je díky zvolenému prostředí velmi snadno upravovatelná,
což umožňuje její poměrně rychlé přizpůsobení na konkrétní podmínky
Minus: cena, nejsou uvedeny vzory pro všechny produkty činností
LBMS, Praha
Tel.: 02/22 83 26 50-1
Fax: 02/22 83 26 60
www.lbms.cz, lbms@lbms.cz
Cena (vč. DPH): 39 000 Kč
Platforma: MS Project 98
Aplikace IS/IT Je částí (nebo celý) IS/IT. V souvislosti s architekturou
informačního systému a s ní definovanými úlohami je aplikace chápána jako
provozovaná úloha, tzn. již předaná z vývoje do provozu.
Etapa Část projektu s definovaným obsahem a časem, ve kterém má proběhnout.
Všeobecně se jedná o úsek projektu řešící časovou (nebo
věcnou) část problematiky řešené projektem. Etapa se skládá z jednotlivých
činností, kroků a úkonů.
IS/IT Informační systém a informační technologie. IS/IT je funkční celek
zabezpečující cílevědomé a systematické shromažďování,
zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací. Informační systém
integruje informační základnu (data), technické
a programové prostředky, procedury a pracovníky.
Metodika tvorby aplikace IS/IT Doporučený souhrn etap, přístupů, zásad,
postupů, pravidel, dokumentů, řízení, metod, technik a nástrojů pro tvůrce
informačních
systémů, který pokrývá celý životní cyklus informačního systému. Určuje kdo,
kdy, co a proč má dělat během vývoje
a provozu IS.
Milník projektu Kontrolní bod projektu naplánované místo v projektu, kde bude
posouzen dosavadní zamýšlený versus skutečný postup a na základě
zjištěných skutečností bude rozhodnuto o dalším postupu projektu.
Projekt IS/IT Řízený proces vyvolaný za účelem pořízení nebo adaptace (změny)
IS/IT, směřující k dosažení předem určených cílů. Projekt končí
předáním produktu do užívání.
Klíčové charakteristiky projektu unikátnost
přesné cíle
dané termíny
daná cena
omezené zdroje
Řídicí postup projektu Obecný postup projektu, bez ohledu na věcnou podstatu
projektových prací. V jednotlivém projektu je tento postup konkretizován
náležitostmi věcného postupu.
Řízení projektu Vědomá činnost směřující k dosažení předem určených cílů
projektu, a to v dané kvalitě, v daném čase a v rámci daného rozpočtu
a s danými zdroji s tím, že veškeré uvedené parametry se mohou v průběhu
projektu měnit podle daných pravidel.
Klíčové činnosti v řízení projektu příprava projektu
organizace projektu
řízení času
řízení zdrojů
řízení peněz (rozpočtu)
řízení komunikace
řízení kvality
řízení změn
řízení konfigurací
řízení rizik
hodnocení projektu
Šablona projektu (Template)Plán postupu projektu, který je opětovně použitelný
pro odvození plánů projektů obdobného obsahu, rozsahu a způsobu
řízení.
Věcný postup Obecný postup vývoje IS/IT, daný věcnou podstatou prací. Je určen
Metodikou tvorby aplikace IS/IT. V konkrétním projektu je
tento postup doplněn náležitostmi řídicího postupu projektu.
Produkt projektuDílo, které je vstupem nebo výstupem činností projektu.
0 0276 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.