Longhorm Beta 2 na dobrÚ cestý

Ve fßzi svÚ druhÚ betaverze představuje Windows Longhorn Server bezpoŔet novřch funkcÝ, je× by leckdo oŔekßval a× v...


Ve fßzi svÚ druhÚ betaverze představuje Windows Longhorn Server bezpoŔet novřch
funkcÝ, je× by leckdo oŔekßval a× ve finßlnÝ verzi. Jako velmi slibnř se jevÝ
jeho celkovř d¨raz na konsolidaci a zjednoduÜenÝ nasazenÝ i administraci, jako×
i na to, aby klÝŔovÚ vlastnosti zpřÝstupnil vřvojßř¨m Ŕi administrßtor¨m ve
verzÝch Ükßlovanřch vřÜe i nÝ×e, ne× byly nabÝzeny spolu s Windows 2003
Serverem.
MenÜÝ a vzdßlenýjÜÝ
Testovali jsme 32 a 64bitovou edici systÚmu Longhorn Server Beta 2, a to v
konfiguraci zahrnujÝcÝ nýkolik stroj¨, kdy primßrnÝmi systÚmy byly server se
Ŕtyřmi jßdry procesoru Opteron a systÚm s nejnovýjÜÝm dvoujßdrovřm CPU Athlon
64 FX-62 od AMD. SystÚm s FX-62 poskytoval ·lo×nÚ slu×by pro testovacÝ LAN.
VylepÜenÝm, kterÚ hned od poŔßtku upoutalo naÜi pozornost, byla edice Longhorn
Server Core. Ta Longhorn ořezßvß jen na zßkladnÝ slu×by, tak×e po celÚ sÝti
mohou břt distribuovßny mnohem menÜÝ, jednoduÜÜÝ servery poskytujÝcÝ souborovÚ,
tiskovÚ, DNS, DHCP nebo jinÚ nezbytnÚ slu×by. NicmÚný re×ie souvisejÝcÝ s
nasazenÝm a administracÝ při vytvßřenÝ novÚho Windows Server systÚmu - aŔkoliv
jsou v Longhornu velmi zjednoduÜeny - je stßle vřznamnß.
Při testovacÝm provozu jsme dospýli k zßvýru, ×e Server Core je odpovýdÝ
Microsoftu na trend spoŔÝvajÝcÝ ve vyu×ÝvßnÝ Linuxu pro d¨le×itÚ "bezhlavÚ"
servery, kterÚ IT oddýlenÝ rozÜiřujÝ v rozsßhlřch sÝtÝch a poboŔkßch. (Tyto
servery nejsou vybaveny monitorem, klßvesnicÝ Ŕi myÜÝ, pouze je nastavÝte a
zapomenete na ný.) Vřhodou Longhorn Server Core oproti Linuxu je jeho integrace
se schÚmatem centralizovanÚ sprßvy Longhornu, a vezmeme-li v ·vahu vÜechna
vylepÜenÝ Longhornu v tÚto oblasti, znamenß to velkÚ plus. Ve stejnÚm duchu
Microsoft vybavil Longhorn takÚ zjednoduÜenřm Active Directory, kterř je
rezervovßn pouze pro pou×itÝ aplikacemi. Terminal Services nynÝ majÝ schopnost
provozovat vzdßlený hostovanou aplikaci v okný tak, ×e je nerozeznatelnß od
obyŔejnÚ lokßlnÝ aplikace.
NamÝsto toho, abyste pou×Ývali dvý pracovnÝ plochy na ka×dÚm stroji - jednu
lokßlnÝ a jednu hostovanou terminßlovřmi slu×bami - nebo spolÚhali na tenkÚ
klienty pro jednoduÜÜÝ a levnýjÜÝ přÝstup ke vzdßlenřm aplikacÝm, si Microsoft
vzal přÝklad z pojetÝ virtualizace orientovanÚho na aplikace, pou×ÝvanÚho
firmou Softricity.
V×dycky jsme znepokojeni funkcemi operaŔnÝho systÚmu nebo aplikace, u nich× se
zdß, ×e spolÚhajÝ na trvale funkŔnÝ sÝŁovÚ připojenÝ. U Longhorn Serveru se
setkßte s mnoha takovřmi přÝpady, avÜak naÜe obavy byly zmÝrnýny cachovanou a
transakŔnÝ konektivitou s klienty. Klientskř u×ivatel s rychlřm připojenÝm k
LAN se od sÝtý m¨×e odpojit s výtÜÝ jistotou, ×e nezbytnÚ servery hostovanÚ
zdroje, jako jsou aplikace, z¨stanou lokßlný dostupnÚ.
NebezpeŔnß situace vyvstane u webovřch aplikacÝ, a to s ohledem na pou×itÝ
tlaŔÝtka Zpýt v prohlÝ×eŔi. Co je sprßvnÚ udýlat, kdy× na nýj u×ivatelÚ
spolÚhajÝ při provßdýnÝ oprav v u× vlo×enřch datech? Jestli×e aktualizujete
databßzi, je to jednoduchÚ: VrßtÝte transakci zpýt. Jestli×e vÜak pracujete s
XML nebo jinřm hierarchickřm ·lo×iÜtým, vy×ßdß si to napsßnÝ chytrÚho kˇdu. VÜe
bude snazÜÝ se Transactional File Systemem Longhornu, kterř poskytuje
prostředky nßvratu pro nedatabßzovÚ aplikace.
SnazÜÝ proces zrozenÝ
NasazovßnÝ a konfigurace novřch klient¨ a server¨ v sÝti je primßrnÝ funkcÝ IT
personßlu, ale jde o zdlouhavř a bolestivř proces. Windows Deployment Services,
kterÚ Longhorn přinßÜÝ, nicmÚný odstra˛ujÝ potřebu distribuce obraz¨ na disky,
jako× i nßstroj¨ typu Ghost. Klientskř nebo serverovř systÚm vyta×enř rovnou z
krabice s Ŕistřm pevnřm diskem m¨×e nabootovat ze sÝtý a m¨×e břt
nakonfigurovßn a nahrßn vzdßlený.
PotýÜitelnÚ je, ×e Microsoft umÝstil výtÜinu ·loh souvisejÝcÝch s administracÝ
systÚmu a monitoringem tam, kam patřÝ: do MMC (Microsoft Management Console).
Longhorn Server mß takÚ rozÜÝřenÚ webovÚ administraŔnÝ rozhranÝ, kterÚ bude
podle naÜeho nßzoru obzvlßÜtý dobře vyhovovat administrßtor¨m heterogennÝch
sÝtÝ.
Longhorn rozÜiřuje mo×nosti sÝŁovÚ bezpeŔnosti Windows o NAP (Network Access
Protection), impozantnÝ mechanismus zalo×enř na politikßch, kterř po lokßlnÝch
a vzdßlenřch klientech vy×aduje, aby vyhovýli definovanřm bezpeŔnostnÝm
kritÚriÝm, sahajÝcÝm od aktivovanÚho antiviru a nainstalovanřch Service Pack¨
a× po klÝŔe registru vyhovujÝcÝ zadanřm hodnotßm, ne× je jim povoleno připojit
se k sÝti.
S aktivovanřm NAP se zdß tÚmýř nemo×nÚ dostat se do sÝtý postavenÚ na bßzi
Windows napřÝklad z laptopu, kterř si přinesete z domu. Stejný tak i pokud
odstavÝte antivirus nebo jinřm zp¨sobem zkompromitujete zabezpeŔenÝ systÚmu,
abyste na ným mohli spustit neautorizovanř software, m¨×e vßs NAP odpojit z
LAN, upozornit administrßtora, ale nechat vßs pokraŔovat v prßci, nebo (co× se
nßm obzvlßÜtý lÝbÝ) vßs připojit, ale umÝstit vßs do uzavřenÚho prostředÝ (do
karantÚny), je× omezuje vaÜe prßva.
Sada novřch funkcÝ je ohromujÝcÝ, avÜak s nepřÝjemnostmi spojenřmi s nasazenÝm
a sprßvou plnÚ verze operaŔnÝho systÚmu se u Longhorn Serveru přesto nesetkßte.
Akvizice firmy Softricity a plßny Microsoftu poskytnout virtualizaŔnÝ aplikaci
Hypervisor jako standardnÝ souŔßst Longhorn Serveru se do verze Beta 2 jeÜtý
plný nepromÝtnuly. (Zaujati jsme obzvlßÜtý vyhlÝdkou integrovanÚho
Hypervisoru.) AvÜak i bez toho je z Longhorn Serveru Beta 2 evidentnÝ, ×e snad
nikdo nebude muset nařÝkat kv¨li vynucenřm upgrad¨m. Tento serverovř operaŔnÝ
systÚm nebude ze strany Microsoftu vy×adovat ×ßdnř velkř tlak, aby si naÜel
mÝsto v podniku. (wep) 6 1023

Windows Longhorn Server, Beta 2
usnadnýnÝ sprßvy, vyÜÜÝ zabezpeŔenÝ, dostupnost verze Server Core
dosud chybÝ nßpovýda a nýkterÚ klÝŔovÚ funkce

Vřrobce: Microsoft, www.microsoft.cz
Platformy: 32 a 64bitovÚ x86 systÚmy

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.