Lotus NOTES/DOMINO verze 4.6.x

Dnes je na trhu nová verze groupware systému firmy Lotus R5. Pro mnoho firem ovšem je a ještě dlouho bude aktuální verz...


Dnes je na trhu nová verze groupware systému firmy Lotus R5. Pro mnoho firem
ovšem je a ještě dlouho bude aktuální verze 4.6.x.
Pro velký počet společností tato verze poskytuje a bude poskytovat dokonale
vyhovující prostředí, neboť je certifikovaná pro rok 2000 a přináší mnoho
funkcí, které pokrývají potřeby jednotlivců i organizací při jejich práci.
Proto nechám na čtenáři, zda tento článek vezme už jen jako ohlédnutí a
rekapitulaci, nebo zda pro něj bude znamenat přínos v podobě nových informací.
V každém případě je a bude tato verze jedním z prvků mozaiky, která se nazývá
Lotus Notes/Domino.
Poslední poznámka mého úvodu je o stárnutí informací. Veškeré informace dnes
stárnou velmi rychle a v oblasti výpočetní techniky to platí minimálně
dvojnásob.
Domino Server
Pokud již znáte starší verze Notes a chcete zodpovědět jednou větou běžnou
otázku: "Co ten Domino Server vlastně je?", pak bychom mohli odpovědět, že jde
i nadále o klasický Notes Server, tak jak jsme jej znali z předchozích verzí,
ale je obohacen o další části, které zvyšují možnosti jeho využití.
Pojďme se na celý systém Domino/Notes verze 4.6.x podívat podrobně. Domino
Server ve verzi 4.6.x je možno rozdělit na dvě technologické části:
lNotes Server
lWebový Server
Notes Server
Tato část nabízí své služby (databázové, poštovní,...) klasickému klientovi
Notes. Jde o služby umožňující především tvorbu dokumentů, jejich předávání,
ukládání, zpracovávání, sdílení, prohledávání a zabezpečení v rámci Notes a
Notes databáze (*.NSF). Tato část byla rozšířena o plánovací služby,
kalendářové služby, služby odvolávající se na práci s volným časem a o sdílení
těchto služeb. Zde je nutné zdůraznit, že Domino server je možné rozšířit ještě
o další služby:
Clusters (spojování více serverů tak, aby bylo dosaženo možnosti jejich
vzájemného zastupování).
Partitioned (vícenásobné spuštění Domino serveru na jednom počítači).
Billing (vedení rozšířených záznamů o aktivitách na Domino serveru).
Tyto vlastnosti je možné legálně využít při zakoupení rozšířené licence Domino
serveru (Domino Advanced Services).
Webový server
Webový server, obsažený v Lotus Domino, obsahuje technologii plně podporující
internetové/webové protokoly a standardy. Dochází tedy k rozšíření prostředí o
podporu
klientů používajících WWW prohlížečů jako alternativních klientů ke klientům
Lotus Notes. Tato část sebou přináší takové nástroje, jakými jsou:
Web application server (podpora http, URL, HTML)
SMTP/MIME MTA komponenta (agent)
POP3/IMAP server
LDAP server
NNTP server
Nyní si pojďme některé výše uvedené prvky Domino Serveru popsat a vysvětlit
podrobněji. Tento popis by měl každému umožnit vytvořit si vlastní obrázek o
možnostech, které tento systém nabízí.
Clusters
Nabízí uživatelům zabezpečení neustálého přístupu k důležitým informacím, a to
tak, že jsou kritické databáze (resp. jejich repliky) umístěny na všech Domino
serverech spojených ve společném klasteru. Databáze se v reálném čase neustále
navzájem aktualizují, jakákoli změna v jedné databázi je okamžitě přenesena do
všech replik na ostatních serverech. V případě, že dojde k výpadku některého ze
serverů, na který se uživatelé odkazovali, jsou jeho uživatelé automaticky
přesměrováni na další server v klasteru.
Servery v klasteru dosahují maximální optimalizace výkonu, protože jsou schopné
kontrolovat svoje zatížení, a pokud je to nutné, předat požadavky na jiný
server.
Partitioned
Tato vlastnost umožňuje spustit více Domino serverů na jediném počítači. To
může snížit náklady vydané na nákup hardwaru. Zjednodušuje se tak i
administrace systému Domino serverů při zachování plné bezpečnosti každého
serveru, informací i jednotlivých uživatelů. Tato možnost je podporovaná pouze
na operačních systémech OS/400, UNIX a Windows NT. K dnešnímu dni se uvádí, že
je na systému Windows NT možno provozovat maximálně 6 a na platformě AS/400 16
serverů Domino současně.
WEB Application Server
WEB Application Server kombinuje internetovou otevřenost s možnostmi Lotus
Notes a nabízí je klientům webových prohlížečů. Klienti prohlížečů komunikují s
Domino WEB serverem pomocí protokolu HTTP a URL rozhraní. URL kontroluje
příchozí požadavky a určuje, zda se týkají Notes databáze, nebo HTML souboru,
který se může nacházet v souborovém systému, kontrolovaném Domino WEB serverem.
Jestliže se požadavek týká Notes databáze, Domino automaticky překládá Notes
prvky (pohledy, navigátory, dokumenty), do formátu HTML tak, aby se korektně
zobrazily v prostředí webového klienta.
SMTP/MIME MTA
Komponenta SMTP/MIME MTA rozšiřuje možnosti výměny informací (zpráv) mezi SMTP
sítí (Internet, intranet, ...) a jejími uživateli a systémem Lotus Notes a jeho
klienty. Konfigurace a správa této komponenty je velmi snadná, protože vychází
z filosofie prostředí Notes, jehož je zmíněná komponenta součástí.
POP3 Server/ IMAP Server
Obě tyto služby, které mohou být spuštěné na Domino serveru, umožňují POP3 a
IMAP klientům (např. Netscape, Explorer, Eudora Pro) vyzvedávat zprávy z
poštovních schránek, které jsou umístěné na Domino serveru a realizované jako
Notes databáze.
Další nástroje
O posledních dvou nástrojích se zmíníme již pouze telegraficky. LDAP server
slouží k zpřístupnění některých specifických informací z databází dokumentů
(například adresní knihy) LDAP klientům, kterými jsou třeba Internet Explorer,
Netscape Navigator, Directory Explorer a jiné.
NNTP server umožňuje vytvořit na Domino serveru uzavřené nebo i otevřené
diskusní skupiny. Každá taková skupina komunikuje v rámci jedné Notes databáze,
která je přístupná z Notes klienta, webového prohlížeče nebo z NNTP klienta
(Netscape Collabra, Internet Explorer News, ...).
Notes Klient
Pokud provedeme určité zjednodušení, můžeme říci, že klient Notes slouží
uživateli k tomu, aby se mohl podílet na komunikaci, spolupráci a koordinaci
mezi jednotlivci a menšími či většími pracovními týmy v rámci jedné nebo více
organizací.
Klient je uživatelský nástroj (pracovní prostředí) jenž používáme, jestliže
chceme využít plnohodnotně všech služeb, které nám systém Notes/Domino nabízí.
Jde především o služby spojené s odesíláním a přijímáním poštovních zpráv a s
vytvářením,
sdílením, vyhledáváním a zabezpečením informací v Notes databázích.
Klient Notes nám umožňuje i vzdálený přístup k Domino serveru. V tomto režimu
práce můžeme využít schopnosti klienta pracovat bez připojení k Domino serveru
(off-line). Při navázání spojení (pomocí modemu, s využitím Internetu,...) se
serverem je možné pracovat s databázemi na serveru, nebo můžeme využít
schopností replikace databází a provést si v kratším čase synchronizaci
databází na serveru a na své lokální stanici (např. poštovní schránky) a poté
ukončit navázané spojení a opět pracovat s informacemi pouze na své stanici.
Ve verzi 4.6.x klienta Notes se může uživatel setkat s následujícími novinkami:
nové rozhraní v navigátorech databází PORTFOLIO,
vylepšený osobní WEB Navigator,
nové filtry v prohlížeči souborů,
větší integrace s produkty MS Office a Lotus SmartSuit,
nové prvky v systémových databázích (například Public Address Book) a šablonách,
Pro některé z uživatelů je jistě důležitá i informace, že tato verze byla
lokalizována do českého jazyka, a to ve vydání R 4.6.1.
Prostředí Notes klienta je stejné jako v předcházejících verzích 4.x. To tedy
znamená, že se po otevření zobrazí okno, které se skládá z:
lišty titulku,
lišty menu (Soubor, ..., Okno, Nápověda),
lišty ikon,
pracovních stránek,
ikon databází,
Tato verze Notes klienta a jeho interních prohlížečů si bez problémů poradí
také se zobrazením souborů ve formátu Lotus 123 a WordPro 97/Millenium,
Microsoft Word a Excel, formátem HTML a dalšími formáty.
Proti předchozím verzím R 4.x a R 4.5.x nedošlo v této verzi k výrazným změnám
v uživatelském prostředí a ovládání.
Jak je uvedeno v tabulce, důležitým rozhodnutím je jaké klienty Lotus Notes a v
jakém množství zakoupit. Lotus Notes Mail Client obsahuje základní aplikaci pro
koordinaci a kooperaci pracovního týmu. Uživatel této licence má k dispozici
mail, přístup k diskuzním databázím a knihovnám dokumentů, ale nemůže již
přistupovat k žádným jiným aplikacím, ať již komerčně dodávaným nebo
vnitropodnikovým. To umožňuje až vlastní desktop Client, o kterém pojednává
tato stať. Ten zpravidla tvoří základ infrastruktury. Posledním typem licence
je Notes Designer for Domino. Má všechny vlastnosti Desktop Client, ale navíc
obsahuje nástroje pro vývoj aplikací a jejich správu. Tento typ licence je
využíván menším počtem uživatelů (zpravidla z IT oddělení), kteří připravují
aplikace pro vnitropodnikovou infrastrukturu.

9 1041 / pen

Souhrn licencí Domino serverů ve verzi 4.6.x a platformy, na kterých je možné
tento server provozovat.
Licence:
lDomino Mail Server
lDomino Server (single server)
lDomino Enterprise Server
(multi server)
Platformy:
lWindows 95,98
lWindows NT
lOS/2
lNetware NLM
lUNIX
lOS/400
Existující licence a operační systémy, které jsou podporovány touto verzí
klienta Lotus Notes
Licence:
lNotesMail Client
lNotes Desktop Client
lNotes Designer for Domino
Platformy:
lWindows95/98
lOS/2
lMacintosh
lUNIX

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.