Malý Baset a všichni jeho věrní

Brněnská firma Foresta nabízí aplikaci pro GIS Baset doplněnou řadou dalších programů. Baset v tomto případě není...


Brněnská firma Foresta nabízí aplikaci pro GIS Baset doplněnou řadou dalších
programů. Baset v tomto případě není pes, ale rychlá prohlížečka vektorových a
rastrových map importovaných z různých zdrojů s jednoduchým a lehce
osvojitelným ovládáním. Seznámíte-li se s Basetem, zjistíte, že není malých
GISů, jsou jen GISy dobré a špatné. Baset patří k těm vydařeným.
Na obrazovce Baseta může být až 10 mapových oken. V každém okně lze vykreslit
libovolný počet vektorových a rastrových map vedle sebe i na sobě. Mapy je
možné zapínat, vypínat, měnit pořadí jejich vykreslování. Mapy ploch mohou být
kresleny jako "průhledné". Lze je obarvovat buď pomocí nastavení u každé mapy,
nebo pomocí legendy vytvořené databázovou aplikací.
Výšky značek, tloušťky čar či výšky písma je možné nastavovat buď v milimetrech
(při změně měřítka se výška nemění), nebo v jednotkách mapy (mění se při změ-ně
měřítka). Měřítko zobrazení je možné měnit buď myší, nebo číselným zadáním
požadovaného měřítka.
Možnosti tisku
Baset umožňuje tisk mapy v libovolném měřítku, výřez z mapy můžete zadat myší.
Do tiskové vrstvy lze vložit legendy, měřítka, obdélníky, značky a texty.
Měřítko je svázáno s měřítkem tisknuté mapové kompozice a je buď grafické, nebo
numerické. Tiskovou legendu lze tvořit nejen obsahem mapové legendy Baseta, ale
i dalšími doplňkovými texty, značkami apod. Kolem nastavitelné tiskové plochy
je možné vytisknout rámeček s nastavitelným typem a barvou čáry. Je možné
nastavit velikost a umístění tiskového výřezu na tiskové straně.
Samozřejmostí je tisk na více listů vedle sebe. Lze nastavit překryv
jednotlivých tištěných listů. Je možné tisknout i mapové listy podle kladu
listů Základní mapy ČR, Základní mapy velkého měřítka a topografické mapy
včetně mimorámových údajů. Tisknout lze na libovolném tiskovém zařízení, které
je nainstalováno ve Windows.
Komunikace s databázovou aplikací
Baset prostřednictvím komunikační DLL knihovny může spolupracovat s libovolnou
databázovou aplikací pracující v prostředí MS Windows. Aplikace řídí většinu
funkcí Baseta a vizualizuje tak výsledky databázových dotazů. Aplikace v
prostředí Windows může pracovat i se vzdálenou databází, např. v OS UNIX.
Baset potřebuje Psovoda
Psovod je jednoduchá databázová aplikace umožňující ovládání Baseta. Dovoluje
současně otevřít několik databázových tabulek a k nim připojovat mapy. Databáze
je možné editovat, vytvářet nad nimi dotazy a vytvářet podle nich legendy.
Psovod umožňuje přidávání bodů do vektorové mapy.
Mapa je propojena s databází prostřednictvím identifikačního souboru. Toto
řešení umožňuje připojit i databáze s nenumerickým připojovacím sloupcem.
Otevřené databáze propojené s mapami je možné uložit ve formě projektu.
Basetu slouží i editory
Editor značek umožňuje vytvářet Basetem používané uživatelské vektorové značky.
Vektorová značka se může skládat z bodů, lomených čar, čtverců, obdélníků,
zakulacených obdélníků, mnohoúhelníků, kružnic, oblouků kružnic, kruhových
úsečí, kruhových výsečí, elips, oblouků elips, eliptických úsečí, eliptických
výsečí a znaků. Uzavřené objekty mohou být vybarveny. Pro vytváření je k
dispozici plocha o výšce 64 bodů a o šířce 1 až 175 bodů. Vzorník může
obsahovat maximálně 255 značek. Značky je možné mezi vzorníky přesunovat.
Editor čar dovoluje vytvářet Basetem používané uživatelské čáry. Je možné
použít objektové, úsekové nebo značkové čáry. Objektová čára se skládá z hlavy,
těla a paty. Tělo se může opakovat. Jednotlivé části čáry se mohou skládat z
těchto grafických objektů: bod, lomená čára, čtverec, obdélník, zakulacený
obdélník, mnohoúhelník, kružnice, oblouk kružnice, kruhová úseč, kruhová výseč,
elipsa, oblouk elipsy, eliptická úseč, eliptická výseč, znak a značka. Uzavřené
objekty mohou být vybarveny.
Úseková čára se skládá z úseků: plný úsek, mezera, značka. V čáře je definovaná
posloupnost úseků. Při vykreslování čáry je používán speciální vzorník čárových
značek, který je editovatelný v editoru značek. Jednotlivé čáry je možné
kombinovat do multičar. V jednom vzorníku čar může být použito až 255 čar (6
standardních Windows a 249 uživatelských). Tloušťka čáry vykreslované Basetem
je opět nastavitelná buď v mm, nebo v jednotkách mapy.
Editor výplní umožňuje vytvářet Basetem používané uživatelské výplně. Výplň
plochy je tvořena kombinací bitmap o velikosti 8 x 8 bodů. Editor výplní
umožňuje takové bitmapy vytvářet a sestavovat do vzorníků. Vzorník výplní
obsahuje 8 standardních Windows a až 247 uživatelských výplní.
Databázové aplikace
V současné době jsou vytvořeny a komerčně šířeny databázové aplikace
spolupracující s prohlížečkou map Baset. Jedná se o aplikace: LHKE lesní
hospodářská kniha a evidence LHK, SSL lesní hospodářská kniha pro výkon státní
správy lesů, VIRIDIS správa veřejné zeleně, ECHO sledování pohybu vozidel,
PUKNi práce s katastrální evidencí, (NYS**) K+ katastrální evidence
nemovitostí, Digitální územní plán sdílených útvarů a Monitor UPD monitorování
územně plánovací dokumentace.
Podívejme se nyní třeba na aplikaci ECHO. Ta umožňuje reálně v čase sledovat a
zaznamenávat pohyb vozidel (nebo i jiných objektů) z jednoho centra.
Interval sledování lze volit v rozmezí od desítek sekund až po hodiny, podle
specifikace uživatele. Kromě informací získávaných v určitých časových
intervalech je možné na vyžádání jednoduše zjistit i okamžitou polohu a stav
vozidla.
Z vozidla jsou předávány informace nejen o poloze, ale také o stavech vozidla.
Je tedy možno pouhým pohledem zjistit, co se s vozidlem, případně řidičem děje.
Kromě standardních stavů lze přímo z vozidla předávat poplachové zprávy (stav
ohrožení řidiče). Zprávy a příkazy je možné předávat i z dispečinku do vozidla.
Informace o vozidlech jsou předávány prostřednictvím konvenční nebo hromadné
radiotelefonní sítě (trunking net), GSM nebo přes satelitní sítě. Vozidla jsou
zobrazována jako ikony pohybující se na mapě. Při nastavování parametrů vozidla
je možné každému vozidlu přiřadit specifickou ikonu.
Eda software pro vytváření vektorových map
Máte-li prohlížečku map, jakou je Baset, může se vám stát, že potřebujete také
mapu vytvořit, nebo jen upravit už existující mapu. Editor, který byl
přizpůsoben požadavku odborníků v oblasti geografických systémů, geodézie a
územního plánování, má příjemné uživatelské prostředí a jednoduché ovládání
pomocí menu, tlačítek v ovládacích panelech a pracovní plochy.
Program dokáže importovat vektorové mapy ve formátu Baset 3.x. Možné je i
uložení mapy ve formátech Baset 3.x, DXF a ARC (Topol, Arc/Info). Mezi další
možnosti programu patří podkreslení editované mapy vektorovou nebo rastrovou
mapou, či zvětšování, zmenšování a posun výřezu z mapy. Možné jsou i operace s
rastrovým podkladem: jednoduché transformace rastru, ořezání, změny barevného
zobrazení. Pro editaci entit (bodů, lomených čar a ploch) se nabízí široká
paleta operací jako např. přidávání nových entit, jejich rušení, přesun a změny
tvaru entit (přidávání, rušení a přesun lomových bodů), spojování a rozpojování
lomených čar, spojování, rozdělování a průnik ploch, plochování přímo při
editaci, přidávání ostrovů do ploch.
Nové verze přicházejí
V současné době jsou již připraveny nové verze produktů Baset 4 a Echo 2.0,
které právě vstupují na trh a obohacují funkce obou programů. V případě Basetu
se jedná o rozšířený počet značek, čar a výplní ve vzorcích, rozšířenou sadu
grafů, zjednodušené ovládá-ní pořadí vykreslování map, kompaktní uživatelské
rozhraní a další užitečné vlastnosti. Druhá generace programu Echo umožňuje v
reálném čase sledovat pohyb a stav vozidel a navíc také stav nepohyblivých
objektů.(jam)
8 1685 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.