Manažeři si přišli na své

Pozice ředitele informatiky se postupně posouvá od technických k manažerským postům. S tím souvisí i potřeba informa...


Pozice ředitele informatiky se postupně posouvá od technických k manažerským
postům. S tím souvisí i potřeba informací z oblasti řízení lidských zdrojů,
správa znalostí a způsob budování podnikové IT strategie. O tom všem
pojednávala sekce nazvaná Manažerské dovednosti CIO.
Úvodní přednáška Karla Mika ze společnosti DCIT se týkala bezpečnostních rizik.
Lektor představil taxanomii hackingu a crackingu a definoval typy hackerů. Ti
se dělí podle jednoho z kritérií na tzv. "bílé" a "černé klobouky". K bílým
kloboukům, nazývaným též etičtí hackeři, patří například nezávislí experti,
konzultanti, individuality a komerční laboratoře bezpečnostních firem. Černé
klobouky patří do uzavřené společnosti hackerů, jejichž cílem je nalezení
slabin systémů a jejich využití pro vlastní potřebu.
Radovan Jirka, ředitel společnosti Unicorn Consulting, hovořil o systému správy
a rozvoje know-how v podniku. Propracovaná správa a rozvoj znalostí by měly
zahrnovat plánování náboru zaměstnanců, evidenci znalostí pracovníků,
obsazování organizační struktury, plánování potřeb společnosti z hlediska
znalostí, a možnost dalšího vzdělávání. Jak ale potvrdili někteří přítomní
manažeři, práce s lidskými zdroji je stále do značné míry podceňována, a to
především ve státní správě.
Tématem managementu znalostí v podniku se zabýval také Martin Tunys, Business
Development Manager ve společnosti CCA Group. Znalosti jsou nedílnou součástí
produkční technologie každé organizace, jejich nevýhodou však je, že jsou
vázány na zaměstnance. Jednou z výzev podnikání je dnes správné převedení
implicitních znalostí jednotlivých zaměstnanců do exaktní formy, kterou lze
snadno uchovávat a později využít. S rozvojem informačních a komunikačních
technologií pro tuto potřebu vznikly velice příhodné podmínky bez nich by byly
moderní způsoby zahrnující data mining, správu dokumentů či e-learning stěží
myslitelné.
Blok manažerských dovedností CIO zakončil Jiří Diepolt ze společnosti KPMG
prezentací na téma IT strategie. Před odstartováním jakékoliv změny IT ve firmě
je důležité, aby vhodně zapadala do IT koncepce. Jiří Diepolt se poté zaměřil
na nejčastější chyby IT strategií. Ty lze shrnout do následujících bodů:
IT strategie není v souladu s podnikatelskou strategií.
Je vybudována na nesprávných principech neumožňujících manažerské řízení IT.
Je pouze formální (neobsahuje všechny podstatné části, je příliš obecná apod.).

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.