mBed Interactor Pro: interaktivní multimédia pro Web

Dnešní webové stránky jsou stále živější a to jak v oblasti multimediálního obsahu, tak i pokud jde o interaktivní...


Dnešní webové stránky jsou stále živější a to jak v oblasti multimediálního
obsahu, tak i pokud jde o interaktivní chování. Vytvářet veškeré interaktivní
efekty ručně v některém z podporovaných programovacích jazyků (Java,
JavaScript, VBScript) je ale přece jen zdlouhavé a pro kreativní návrháře ne
vždy přijatelné. Proto se na trhu objevují autorské nástro-je, umožňující
připravovat interaktivní multimediální obsah Webu stejně snadno jako v případě
multimédií pro CD-ROMy. Mezi takové nástroje patří také nový mBed Interactor
Pro firmy mBed Software (http:// www.mbed.com).
Principy
mBed Interactor Pro 1.2 je vlastně již 3. verze multimediálního autorského
nástroje, která si díky řadě nových vlastností, vysloužila přídavek
"profesionální vydání". mBed Interactor umožňuje navrhovat tzv. mbedlety, tj.
interaktivní multimediální obsah, který lze formou vnořených objektů vkládat do
webových stránek. Pro prohlížení takových stránek je potom potřeba webový
prohlížeč s nainstalovaným zásuvným modulem.
Základem mbedletu je obdélníková oblast dané velikosti, do které se umisťují
tzv. herci. Těch je k dispozici celkem 14 typů a každý z nich slouží k trochu
jinému účelu. Herci umožňují zobrazit (přehrát) různé druhy multimediálních
dat, mohou spolu navzájem komunikovat a někteří z nich jsou schopni reagovat na
akce uživatele. Herce lze přizpůsobit vlastním potřebám zadáním jeho obsahu,
vlastností a definováním tzv. handlerů.
V závislosti na typu herce může být jeho obsahem text, obrázek (obrázky), zvuk
nebo film. Zatímco text se zadává přímo v Interactoru, zbylou trojici typů dat
je potřeba připravit předem a Interactor potom obsahuje jen odkazy na příslušné
soubory. V tomto druhém případě mi trochu vadilo, že v příslušném okně
zobrazuje Interactor celou cestu k souboru, takže pokud je cesta delší, vlastní
název souboru už není vidět.
Také vlastnosti herce jsou závislé na jeho typu. Může mezi ně patřit např.
poloha, viditelnost, posouvatelnost (scrollable) nebo webový odkaz. Je možné
definovat i uživatelské vlastnosti, které potom slouží podobně jako proměnné v
programovacích jazycích. Třetí prvek v definici herce, handlery, umožňuje
snadno definovat reakce na události (vrátíme se k nim v části o interaktivitě).
Při práci s více stejnými nebo podobnými herci se uplatní tzv. prototypy
(vzory) herců, které šetří nejen čas při návrhu mbedletu, ale zkracují také
nahrávací čas stránky.
Jako správný autorský nástroj nabízí Interactor vizuální prostředí pro návrh
mbedletů. Herce tak můžete v mbedletu rozmisťovat pomocí operace táhni a pusť,
jejich vlastnosti se vyplňují v přehledných dialogových oknech a příkazy se
vyvolávají z nabídek nebo ještě lépe z přehledných lišt s nástroji. Interactor
Pro přináší také nové profesionální vlastnosti, jako je okno historie změn,
které umožňuje vrátit provedené úpravy rychle zpět. Při návrhu mbedletů, kde
jsou jednotliví herci navzájem silně provázáni, je zase k nezaplacení okno
závislostí přehledně ukazující vztahy mezi herci.
V průběhu návrhu mbedletu je generován textový soubor obsahující kompletní
popis herců a jejich vlastností. Tento soubor je čitelný ve všech textových
editorech, takže programátorsky založení návrháři mohou mbedlety vytvářet přímo
bez použití vizuálního autorského nástroje.
Obrázky, text a animace
O hercích zatím byla řeč jen v obecné rovině, podívejme se nyní, jaké konkrétní
možnosti Interactor Pro nabízí. Obrázky ve formátu GIF a JPEG umožňuje do
mbedletu přidat herec Picture. Kromě obrázku může tento herec obsahovat také
masku (alfa kanál) definující průhlednost (viditelnost) jednotlivých částí
obrázku, a výsledný obrázek tedy může mít zcela libovolný tvar. Pohyblivou
obdobou obrázku je herec Sprite, tvořený posloupností obrázků a příslušných
masek. Sprite tak může snadno vytvářet jednoduché animace jednotlivé obrázky se
mohou měnit nejen s časem, ale také s uraženou vzdáleností nebo směrem pohybu.
Herec Sprite bývá proto často svázán s hercem Path, který určuje cestu, po
které se bude animace pohybovat (sám vlastně není vidět). Škoda jen, že lze
stále definovat jen 3 typy cest: úsečka, oblouk a Bezierova křivka. Pro
složitější trasy je nutné spojit několik herců Path. Na druhou stranu zajímavou
vlastností je možnost určit počáteční a koncový úsek pro postupný rozjezd a
"brzdění" animace.
Obrázky hrají svoji roli také u herce Button, který je vlastně tvořen trojicí
obrázků: základní pozice, stisknuto a ukazatel nad tlačítkem, vše opět s
příslušnými maskami. Nastavením příslušné vlastnosti lze tlačítko snadno změnit
na přepínač, který po stisknutí zůstane v poloze stisknuto. Použití herce Text
je jasné již z jeho názvu. Text lze do tohoto herce nahrát buď z textového
souboru, nebo je možné ho zadat přímo v Interactoru, kde lze nastavit i
klasické textové parametry, jako je písmo, styl, zarovnání nebo třeba
vyhlazení. Interactor obsahuje také herce Box pro tvorbu obdélníků (i
vyplněných), takže pro tento typ obrázku není nutné používat herce Picture.
Zajímavý je herec Sublet, umožňující do mbedletu vnořit další mbedlet.
Audio a video
Již předchozí verze Interactoru umožňovaly práci se zvukem, Interactor Pro nově
přidává také podporu videa.
Pro práci se zvukem slouží dvojice herců: Sound a Audiostream. Sound umožňuje
přehrávání souborů ve formátech AU, WAV a MIDI, zatímco Audiostream umožňuje
přehrávání RealAudio dat. Základní rozdíl mezi oběma typy herců je v tom, že
RealAudio data lze přehrávat v průběhu jejich přenosu po síti.
Také pro práci s videem je k dispozici dvojice podobných herců. Herec Movie
umožňuje přehrávání QuickTime filmů a vzhledem k tomu, že QuickTime se stává
široce uznávaným multimediálním standardem, bude význam tohoto herce v budoucnu
jistě narůstat. Druhý herec, Videostream, umožňuje přehrávání filmů ve formátu
RealVideo. Bohužel, o tuto možnost jsou ochuzeni majitelé počítačů Macintosh,
pro které zatím nejsou dostupná příslušná API od Real Networks.
Efekty a interaktivita
Animace a video přidaly do mbedletu trochu pohybu, k dispozici je ale hned
několik dalších herců pro oživení mbedletu. O herci Path, který umí převést
dalšího herce po zvolené křivce, zde již řeč byla. Dále tady máme herce Effect
pro přidání přechodových efektů. Effect opět pracuje s dalším hercem, typicky s
obrázkem, a určuje, jak se daný herec objeví na scéně (např. se vynoří nebo
přesune ze zvolené strany). Efektů může být pro daného herce klidně několik,
záleží jen na tom, který bude vyvolán.
Zatímco Path a Effect provedou po aktivaci s hercem příslušnou akci, další
herec Control je schopen postupně měnit zvolený parametr jiného herce. Vlastně
se jedná o jakýsi posuvník, který může uživatel nastavovat a měnit tak hodnotu
vybraného parametru (např. rychlost animace, polohu apod.) dalšího herce.
Posuvník může fungovat i v rovině, tj. lze naráz nastavovat hodnoty 2
parametrů. Poslední z herců, Score, slouží pro koordinaci akcí několika dalších
herců. Na časové ose (známé z jiných multimediálních autorských programů) tak
lze snadno navrhnout časový sled akcí u jednotlivých herců.
Definicí herců končí vizuální fáze návrhu mbedletu a nastává fáze přidání
interaktivního chování, tj. reakcí na uživatelovy pokyny. Jak bylo řečeno v
úvodu, každý herec má přiřazeny tzv. handlery, což není nic jiného než popis
reakcí herce na události. Takovou událostí může být stisknutí tlačítka myši,
když je ukazatel v prostoru herce, ale třeba i start mbedletu nebo ukončení
přenosu dat potřebných pro zobrazení herce. Událost lze navíc doplnit podmínkou
na hodnotu zvoleného parametru. Nastane-li příslušná událost a podmínka je
splněna, provedou se postupně přiřazené akce, které např. definují spuštění
animace, přehrání zvuku nebo videa. Přestože se to trochu podobá programování,
uživatel není při definici handlerů odkázán na textové zadání kódu. Stačí jen
vybrat herce, který bude akci provádět, a akci pak lze zadat výběrem z nabídky,
která se automaticky přizpůsobuje možnostem zvoleného herce. Handlery tak
dodávají Interactoru potřebné interaktivní chování, jejich použití je ale
natolik jednoduché, že nevyžaduje programátorské znalosti.
Publikování
Jakmile je mbedlet připraven, je možné nechat vygenerovat HTML kód s příslušným
vnořeným objektem. Při generování lze nastavit řadu užitečných parametrů, a
součástí kódu tak může být např. skript pro detekci prohlížeče a pro
automatické načtení potřebného zásuvného modulu. Dokonce lze vytvořit statickou
HTML stránku, obsahující pouze obrázkový náhled na mbedlet pro prohlížeče bez
zásuvného modulu. Pokud chcete mbedlet vložit do webové stránky, stačí jeho
textový popis vystřihnout a vložit do HTML kódu příslušné stránky (autoři
programu s tím počítali, a ve vygenerované HTML stránce je jasně označeno, co
se má kopírovat). Vyžadováním přítomnosti zásuvného modulu v prohlížeči se
Interactor Pro trochu překvapivě vrací k možnostem verze 1.0. Předchozí verze
1.1.1 totiž byla schopna generovat také DHTML stránky, případně mbedlet vkládat
jako javový applet.
Přestože Interactor Pro je zaměřen především na návrh multimédií pro Web, je
možné vytvořené mbedlety distribuovat také na CD-ROMech. Takové mbedlety lze
potom přirozeně zobrazit ve webovém prohlížeči, k dispozici je ale také
samostatný přehrávač umožňující zobrazení ve vlastním okně (licenci na
distribuování tohoto přehrávače je nutné dokoupit). Při používání samostatného
přehrávače je vhodné mbedlet doplnit tlačítkem s funkcí Exit, jehož stisknutí
aplikaci ukončí.
Závěr
mBed Interactor Pro se cenově vyrovnal dvojici Shockwave a Director, která
multimédiím na Webu kraluje zájemce přijde na 799 dolarů, což je poměrně dost.
Kladem jsou naproti tomu malé hardwarové nároky a snadné ovládání programu. To
je opravdu jednoduché, na druhou stranu, díky možnosti měnit řadu parametrů je
program také dostatečně pružný. Verze Pro přidala podporu videa a některé
schopnosti užitečné pro návrh složitějších projektů. Drobné problémy byly se
stabilitou testované macovské verze.
S programem je dodáván přehledný elektronický manuál ve formátu PDF (předchozí
verze používají HTML) a trojice úvodních kurzů, které umožňují rychle
proniknout do tajů Interactoru. Tyto kurzy jsou připraveny přímo v Interactoru,
takže mohou samy posloužit jako výukový materiál.
8 1755 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.