Medicína na Internetu, Internet v medicíně

V posledních letech jsme svědky obrovského rozvoje informačních a komunikačních technologií a jejich vzájemného prop...


V posledních letech jsme svědky obrovského rozvoje informačních a komunikačních
technologií a jejich vzájemného propojování a integrace. Jednoduchý a rychlý
přístup k velkému množství informací významným způsobem změnil a zjednodušil
řadu oborů lidské činnosti. Slova jako Internet, on-line, mobilní telefon,
e-mail atd. se stala běžnou součástí slovníku konce 20. století. Implementace
moderních informačních technologií je pro firmy a organizace veřejného i
soukromého sektoru významnou a v blízké budoucnosti zřejmě nezbytnou podmínkou
dalšího růstu a perspektivní existence.

Velkou předností a hlavní výhodou informačních technologií jak v podnikovém,
tak veřejném sektoru je zvýšení efektivity a kvality práce a z toho plynoucí
úspora času a snížení rizika chyb. Vrcholoví pracovníci si mohou vybrat, jaké
ekonomické informace budou proudit do jejich firmy či organizace. Komplexní
informační systém, který umožní dynamicky pracovat s daty a ukazovat informace
ve všech souvislostech, umožní rychle a operativně reagovat na negativní
trendy, ještě než se jejich vliv plně projeví. Integrovanost informačních
systémů zaručuje, že informace a údaje je možné zadat jen jednou. Systém je
automaticky distribuuje do všech relevantních oblastí, kde mohou být ihned k
dispozici dalším pracovníkům. Významnou součástí informačních technologií je
Internet. Ten může výrazně zjednodušit komunikaci s partnery, klienty, občany.
Vyplnění elektronického formuláře na Internetu například umožní okamžitou práci
s daty a eliminuje pro obě strany komplikované "papírování".
Výhody poskytované informačními technologiemi se však netýkají jen oblasti
byznysu - svůj nepopiratelný význam mají i v dalších oblastech, jakými jsou
např. lékařství a výzkum.
Internet jako databáze odborných informací
Medicína je založena na vědomostech (datech), na jejich třídění, efektivním
zpracování a následném rychlém vyhledání. Internet a komunikační technologie
slouží právě těmto účelům a mohou tedy být pro lékaře velmi prospěšné. Rostoucí
záplavu nových informací již nikdo nemůže kompletně obsáhnout. Stačí však
vědět, kde potřebné údaje nalézt - a Internet právě je takovou univerzální
referenční databází.
Lékař si dnes může vybrat mezi objemnými svazky rychle stárnoucích lékařských
knih a osobním počítačem připojeným k Internetu, který zprostředkuje okamžitý
přístup k těm nejaktuálnějším odborným informacím. Vývoj medicíny je
nekompromisní. Kvalitní odborné časopisy a knihy jsou drahé, často obtížně
dostupné, zabírají mnoho místa a poměrně těžko se v nich zpětně něco vyhledává.
Počítač připojený k Internetu se proto jeví velmi výhodnou alternativou.
Lékárna na Internetu
Na síti lze například zdarma nalézt velmi detailní a vyčerpávající informace o
všech dostupných lécích (A to Z Drug Database, Pill Images, atd.). Vyhledávání
v takovýchto databázích je velmi jednoduché a efektivní. Samozřejmě lze také
využít hypertextové odkazy, které umožní snadno přeskočit na jiné léky z
podobné skupiny nebo na preparáty jiných firem obsahující stejnou účinnou
látku. To lékařům a lékárníkům velmi usnadní orientaci v záplavě starých léků s
novými názvy.
Velmi praktickou službou, z které mohou těžit lékaři a následně i jejich
pacienti, jsou databáze umožňující zhodnotit riziko lékových interakcí (Drug
Interaction Search). Stačí zadat seznam přípravků, které pacient užívá a
program formou přehledné tabulky ukáže, které léky jsou vzájemně slučitelné a
které by bylo vhodné nahradit jinými preparáty.
Pokud lékař vlastní notebook, palmtop, PDA nebo jiné přenosné zařízení s
možností připojení k Internetu, může mít tyto praktické a rozsáhlé informační
zdroje stále při ruce. Již dnes je prakticky možné přistoupit k Internetu z
běžného mobilního telefonu (technologie WAP). To ocení především praktičtí
lékaři v terénu, ale i zdravotníci v ambulantních a nemocničních zařízeních.
Se vzrůstajícím počtem lidí využívajících služeb Internetu se pro lékaře
objevilo nové riziko. Mnoho zvídavých pacientů je díky dostupnosti nejnovějších
informací na síti velmi kvalitně informováno o své nemoci a možnostech její
léčby. Lékař bez přístupu k Internetu je vůči nim ve značné nevýhodě a může se
dostat do nepříjemné a řekněme si popravdě i trapné situace.
Co lze poslat po Síti
Prostřednictvím Internetu lze rychle přenášet velké množství informací. Tato
skutečnost usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. Po síti se
posílají výsledky různých vyšetření, snímky získané pomocí magnetické
rezonance, počítačové tomografie a podobně. Je to levná, rychlá, efektivní
metoda, která umožňuje příjemci data dále aktivně zpracovávat, třídit a
srovnávat. Štosy zaprášených, potrhaných chorobopisů snad v blízké budoucnosti
nahradí několik CD disků nebo podobných paměťových médií, která budou volně
přístupná uživatelům dané lokální sítě.
Tím se dostáváme k elektronické poště (e-mail). Tento praktický a rychle se
šířící způsob komunikace umožňuje pravidelně, rychle a levně udržovat kontakt s
kolegy po celém světě. Na rozdíl od nich jsou u nás zatím málo využívané
možnosti různých odborně zaměřených internetových diskuzních fór (obdoba
oblíbených chatů). Lékaři si jejich prostřednictvím mohou v reálném čase
vzájemně vyměňovat postřehy, zkušenosti, názory atd. Internetové konsilium s
vyhlášenými odborníky může být velmi přínosné. Síť však lze také využít jako
diskrétní, anonymní poradnu pro pacienty. Je pravděpodobné, že nabídka
podobných služeb a počet lidí specializujících se na on-line poradenství bude
stoupat s počtem lidí využívajících Internet.
Internetová a multimediální výuka
Na síti je zdarma přístup k řadě elektronických forem klasických lékařských
učebnic, např. The Merck Manual, The Webster Medical Dictionary. Ty by jinak
byly pro většinu lékařů cenově nedostupné. Opět je tu výhoda jednoduchého
vyhledávání a aktualizace údajů. Hlavní předností Internetu je však možnost
interaktivního studia. Obrázek vydá za tisíc slov, ale nejlepší je vlastní
zkušenost. Prostřednictvím multimediálního počítače si student nebo lékař může
ze sítě stáhnout nahrávky srdečních šelestů, prohlédnout si videozáznamy
projevů různých chorob, studovat animovaná, barevná schémata normálních i
patologických procesů. Může testovat své vědomosti, hodnotit EKG křivky,
rentgenové snímky, analyzovat laboratorní výsledky virtuálních pacientů a
vzápětí dostat fundovanou zpětnou vazbu.
Velmi názorné a kvalitní jsou na Internetu dostupné anatomické atlasy, jako
jsou např. The Visible Human Project nebo Digital anatomist. Tyto atlasy
umožňují vytvořit si prostorovou představu studovaného orgánu, který lze navíc
libovolně otáčet, prohlížet ve vztahu k okolním strukturám. Není daleko doba,
kdy bude možné nanečisto trénovat operace a složité zákroky na virtuálních
modelech pod on-line dohledem odborníků. Efektivita, kvalita a rychlost takové
výuky je velmi vysoká. Riziko pro pacienta - nulové.
Propojení informačních a komunikačních technologií představuje kvantitativně,
ale hlavně kvalitativně vyšší úroveň výuky. Budoucí studenti zřejmě díky těmto
pokrokům budou ušetřeni nudného, statického biflování ze zastaralých,
nepřehledných knih.
E-business a farmaceutický průmysl
Velký a dosud jen částečně využívaný potenciál má možnost přímého nakupování
pomocí Internetu. Podle odhadů zaplatí farmaceutický průmysl za logistiku a
financování řetězce dodavatelů více než 23 miliard dolarů ročně. Automatizace a
využití informačních technologií by mohlo tyto náklady snížit ročně asi o 12
miliard dolarů. Ostatně některé firmy se již dnes vydaly tímto směrem - jako
příklad lze uvést např. společnost Neoforma.com. Na jejích stránkách si lze
přímo objednat prakticky jakékoliv chemické sloučeniny, přístroje, laboratorní
a lékařské vybavení. V internetové aukci je také možné prodat použité nebo
přebytečné lékařské produkty. Celou transakci má zákazník pod kontrolou.
Informační a komunikační technologie ve výzkumu
Původním účelem počítačových sítí bylo zjednodušit práci vědcům. Bez přístupu k
síti je dnes již jakýkoliv výzkum nemyslitelný. Internet usnadňuje především
již první fázi výzkumu - získání přehledu o literatuře pojednávající o
zkoumaném problému. Dny strávené procházením kartoték v univerzitních
knihovnách nahradí několik hodin u počítače. Databáze jako Medline, ProQuest
apod. umožňují zdarma přístup k abstraktům z článků publikovaných v odborných
časopisech po celém světě. Pomocí hypertextových odkazů lze snadno získat
seznam prací daného autora, seznam prací na podobné téma nebo citační ohlas
studovaného článku. Opět prostřednictvím Internetu lze následně zjistit, zda
lokální knihovna obsahuje požadované tituly. Pokud ano, jdete najisto. Pokud
ne, lze nedostupné články jednoduše přes Internet objednat.
Řada odborných časopisů má navíc i svou elektronickou podobu - vezměme např.
The Lancet, Science nebo Nature. Mnoho databází a časopisů pravidelně a zdarma
zasílá svým uživatelům elektronickou poštou informace o nových publikacích na
určité objednané téma. Při kontrole e-mailu si tak lze udržovat a aktualizovat
široký přehled. K tomuto účelu slouží také velmi praktické databáze souhrnných
prací, které poskytují přehledné informace o nejnovějších trendech v
jednotlivých oblastech výzkumu, jako jsou např. Current contents nebo Current
opinion.
On-line internetové konference
Komunikační a informační technologie radikálně mění tvář vědeckých konferencí,
seminářů a přednášek. Dnes již standardní součástí programů na takových
setkáních jsou přímé přenosy lékařských zákroků a operací prostřednictvím
Internetu. Diváci mohou být v kontaktu s operatérem, který zodpovídá jejich
dotazy, reaguje na připomínky, vysvětluje průběh operace. Možnost takové
interakce mělo dříve jen několik lidí přítomných přímo na sále.
Do budoucna se uvažuje o tom, že celé konference budou probíhat ve virtuálním
prostředí. Jejich dostupnost pro odborníky tím výrazně vzroste. Odpadnou
problémy s komplikovanou organizací a prakticky se vynulují mnohdy enormní
náklady.
Internet se za krátkou dobu své existence změnil z výsady několika málo
vyvolených na všeobecně přístupný fenomén. Pokrok, který při tom prodělal,
dokumentují výše uvedené příklady. To jsou však podle všeho teprve začátky a do
budoucna se můžeme těšit na další rozšíření spektra služeb poskytovaných
informačními a komunikačními technologiemi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.