Menší firmy chtějí investovat do IT

Zbytečná komplikace, obávaná nutnost, konkurenční výhoda, nezbytná podmínka zhruba v tomto rozmezí se pohybuje šká...


Zbytečná komplikace, obávaná nutnost, konkurenční výhoda, nezbytná podmínka
zhruba v tomto rozmezí se pohybuje škála názorů malých a středních firem v
Evropě na využívání moderních informačních technologií, zvláště pak Internetu.
Vyplývá to z výzkumu agentury NOP (National Opinion Polls), uskutečněného v
květnu 1998 na objednávku společnosti Cisco v 6 evropských zemích: Velké
Británii, Francii, Německu, Itálii, Španělsku a v České republice. V rámci
výzkumu bylo osloveno 560 společností, přičemž 420 z nich patřilo do skupiny
malých a středních firem (20-100 zaměstnanců) a 140 patřilo mezi velké podniky.
Výsledky průzkumu jsou pro ČR mimořádně příznivé, možná až podezřele. Jsou
možná dvě vysvětlení, buď jsou na tom naše malé a střední společnosti opravdu
tak dobře, lépe než západoevropské, nebo nebyl průzkum dostatečně
reprezentativní.
Velké společnosti byly dotazovány ve spojitosti s jejich nároky na
subdodavatele, pocházející ze skupiny malých a středních firem, tj. na žádoucí
vybavení subdodavatelů z hlediska předávání a zpracování informací. Výzkum byl
zaměřen na 3 hlavní odvětví výrobu, prodej koncovému uživateli a obchodní
služby.
Přijetí IT v Evropě
Více něž 97 % malých a středních firem v Evropě využívá počítače a okolo 90 % z
nich používá PC. Pětina z těchto firem nepoužívá žádnou síť a pětina uvažuje o
instalaci lokální sítě (LAN) v nejbližších 12 měsících. Počítače a SW aplikace
jsou zatím nejvíce užívány v oblasti vedení účetnictví, nicméně přístup na
Internet začíná tento podíl snižovat ve prospěch dalších aktivit.
Pokud jde o investice do IT, jsou mezi malými a středními firmami v Evropě
chápány jako strategické a více než 1/5 firem hodlá zvýšit investice do IT v
nejbližších 2 letech o 50 %. V ČR je ochota investovat do IT zřetelně vyšší
zatímco v evropském měřítku hodlá zvyšovat investice do IT 64 % malých a
středních firem, v ČR je tento podíl 84%.
Dalším hlediskem pro hodnocení afinity firem k IT může být jejich připojení na
Internet. Celkově je situace vyvážená 48 % firem připojení má, 49 % nemá a což
je zajímavé 3 % tvrdí, že neví. Podíváme-li se na tato čísla z hlediska
jednotlivých států, potom nejvíce malých a středních firem má přístup na
Internet
v ČR (71 %), následuje Německo (50 %), Itálie (49 %), Velká Británie (48 %),
Španělsko (43 % a poslední je Francie s 25 %.
Od odpůrců k nadšencům
Pro potřeby výzkumu rozdělila agentura NOP sledované firmy podle jejich
proklamovaného postoje k IT do 5 základních skupin, tj. na "příznivce,
účastníky, znepokojené, ostrovany (nemají spojení s žádnou sítí) a odpůrce".
Mezi odpůrce využití informačních technologií (19 %) patří firmy, které nevidí
žádné výhody v nasazování IT, počítače je nezaujaly a do rozpaků je přivádí i
fax. "Odpůrci" jsou řídkým jevem ve Francii a v ČR, zatímco ve Velké Británii
tvoří čtvrtinu a v Německu třetinu malých firem. Přístup na Internet má v této
skupině pouze 17 % respondentů (celkově to je 46 %) a více než 3/4 z nich není
v současné době schopno sdílet jakékoliv informace se svými klienty a
dodavateli.
Podobně zaměřenou skupinou firem jsou "ostrované" (23 %), kteří počítače
využívají, ale nemají většinou spojení s okolním světem. Téměř nepoužívají
e-mail a váhají se sdílením informací prostřednictvím sítě. Jejich
představitelé si však uvědomují, že se budou muset změnit, aby mohli přežít.
Skupina tzv. "znepokojených" (18 %) si význam IT plně uvědomuje, ale v jejich
rozvoji jim obvykle brání nedostatek prostředků a obavy ze zvládnutí složitých
technických problémů. Největší skupina "znepokojených" je ve Španělsku (1/3
firem) a patří do výrobního sektoru.
Nejlépe se současným podmínkám přizpůsobili "účastníci". E-mail je pro ně
základním prostředkem obchodní komunikace, využívají výhody elektronického
obchodu a 80 % z nich pravidelně investuje do IT.
"Příznivce" (18 %) nemusí nikdo o výhodách využívání IT přesvědčovat.
Pravidelně do IT investují a jsou přesvědčeni, že se jim investice vrací. Téměř
3/4 těchto firem má všechny zaměstnance připojené k síti a Internet je chápán
nejen jako zdroj informací, ale jako způsob poskytování služeb zákazníkům.
Téměř 1/2 z nich využívá e-mail déle než 3 roky. Nejvíce jsou zastoupeni v
sektoru služeb a nejvíce jich je ve velké Británii, Německu a ČR.
Využití IT
Velké společnosti stále více očekávají dosažení technické integrace se svými
dodavateli. Již 30 % z nich vyžaduje e-mail a přístup na Internet jako základní
podmínku ve svých výběrových řízeních a dalších zhruba 30 % o tom uvažuje.
Přesto některé firmy se zaváděním moderních technologií váhají. A nejčastější
důvody? Nutné náklady (Evropa 36 %, ČR 47 %), příliš komplikovaný problém,
chybějící know-how (18 %, resp. 9 %), příliš rychlé zastarávání investic do IT
(5 %, resp. 6 %) a nerelevantnost investic (14 %, resp. 6 %).
8 2866 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.