Metodika PRINCE zjednoduší zavádění informačních systémů

Proces zavádění informačních technologií do podniků, zvláště potom rozsáhlejší projekty, vyžadují stanovení po...


Proces zavádění informačních technologií do podniků, zvláště potom rozsáhlejší
projekty, vyžadují stanovení postupu této činnosti. K tomu, aby byl proces
implementace prováděn efektivně a plánovitě, slouží metodika vedení projektů.
Dnes se trochu blíže seznámíme s metodikou vedení projektů PRINCE, vyvinutou
firmou LBMS pro potřeby britské státní správy, kterou v ČR nabízí firma
Sternberg Managment Systems.
PRINCE je metodikou pro vedení projektů nejen v oblasti informačních
technologií, která poskytuje návody vedoucím projektů, vedoucím etap a členům
projektových řídicích komisí. Skládá se z pěti hlavních komponent organizace,
plány, kontroly, produkty a činnosti, které jsou použitelné v rámci celého
projektu, i v rámci jednotlivých etap. Každá z těchto komponent je rozdělena do
3 tematických okruhů vývoj, řízení a kvalita a podle těchto tematických okruhů
je členěn text metodiky. Ten se skládá z 5 dílů, tzv. návodů. První díl je
úvod, druhý se zabývá plánováním, organizací a kontrolou vývoje, třetí
plánováním, organizací a kontrolou manažerských činností a čtvrtý plánováním,
organizací a kontrolou zajištění kvality. Doplňkový díl je věnován
konfiguračnímu řízení.
Vývoj softwarové aplikace
Pravidla vývoje jsou popsána v tzv. "Technickém návodu", jehož smyslem je
podpořit plánování vývoje a realizaci jednotlivých projektů a poskytnout pomoc
projektovým plánovačům. Návod obsahuje specifikaci/popis produktů, strategii
vývoje, techniky plánování, popis standardních vývojových formulářů, použití
standardních metod a přizpůsobení speciálním situacím.
Na počátku projektu předkládá Řídicí rada Projektový záměr, ve kterém jsou
uvedeny produkty, které mají uspokojit věcné potřeby zadavatele. Vývojovým
produktem se rozumí cokoliv, co vede k vytvoření požadované aplikace. Jsou to
analytické modely jako např. datový model, návrhové modely jako např. struktura
menu, vlastní programy, uživatelské manuály či instalační sady na magnetických
nosičích. Ke každému produktu je nutno připojit podrobný popis, který zajistí,
že vývojáři bude jasné, co má vytvořit, jak to má vytvořit a jaké jsou
kvalitativní požadavky na výsledek. Komponenty produktu jsou popisovány v
samostatných Popisech produktů, ale i tyto komponenty se mohou dále skládat z
několika komponent.
Vývojové činnosti a plány
Kromě struktury produktů a jejich popisu je třeba definovat i návaznosti mezi
nimi. Je třeba určit, v jakém pořadí budou produkty vytvářeny. Naznačené
návaznosti se kreslí do tzv. modelu toku produktů (obr. č. 1).
Z takovéto sítě toku produktů se odvozuje síť činností a vzniklý síťový graf
potom představuje projektový plán vývoje. K němu se pak doplní činnosti řídicí
a činnosti zajištění kvality. Tímto způsobem je definován projektový postup.
Modularita metodiky PRIN-CE umožňuje buď využít nabízené standardní struktury
rozkladu a toku produktů, nebo použít tyto struktury z jiné metodiky, např. z
SSADM.
Organizace projektu
Manažerská struktura je stabilní během celého projektu a zahrnuje řídicí radu
jako nejvyšší orgán, projektové vedení (vedoucí projektu a vedoucí etap) a
koordinační tým. Na tuto organizační strukturu navazuje organizace pracovníků v
rámci jednotlivých etapových týmů, která je poměrně variabilní. Každá z
manažerských rolí je v metodice popsána poměrně dlouhým seznamem úkolů, které
musí být splněny vždy při zahájení projektu, v jeho průběhu a při uzavření
projektu.
Projektové plány
Metodika PRINCE rozeznává 3 úrovně plánování:
Projektový plán obsahuje hlavní vývojové činnosti projektu a požadované zdroje.
Etapový plán se připravuje před každou etapou a obsahuje podrobnosti konkrétní
etapy.
Podrobný plán se týká se jen určitých činností etapového plánu, které vyžadují
podrobnější popis. V případě odchylky projektu od těchto plánů se připravují
Náhradní plány, které doplňují a nahrazují etapové a/nebo podrobné plány.
Každý plán obsahuje 2 samostatné části Vývojový plán, který specifikuje
činnosti nutné k vytvoření požadovaných produktů a Plán zdrojů popisující
množství a náklady na požadované zdroje, potřebné k realizaci Vývojového plánu.
Oba plány se na každé úrovni připravují společně a musí si vzájemně odpovídat a
při jejich návrhování pro určitou úroveň se vychází z úrovně vyšší.
Každý plán sestává z následujících položek:
lGrafické shrnutí plánu zdrojů a vývojového plánu v průběhu trvání projektu.
lPopis plánu obsahující další doplňující informace pro uživatele a pro toho,
kdo bude projekt schvalovat. Jde např. o Strukturu rozkladu produktů, Popisy
produktů a Síť činností.
lPředpoklady plánu (řídicí i vývojové) určují výchozí stav z kterého projekt
vychází.
lVnější závislosti popisují, které události nebo zdroje přesahují hranice
projektu a nejsou pod kontrolou projektového týmu. Jedná se např. o závislosti
na jiných projektech.
lZákladní požadavky plánu, které musí být splněny, aby mohl být plán úspěšně
splněn. Typicky se jedná o události, nad nimiž nemá kontrolu ani vedoucí
projektu, ani vedoucí etapy.
lVěcná rizika plánu, která mohou ohrozit úspěšné dokončení projektu.
Konečný plán by měl obsahovat minimálně organizaci projektu, vývojový plán,
plán zdrojů, omezení a povolené odchylky.
Na začátku projektu rozhodne řídicí rada o počtu etap, které jsou nezbytné pro
efektivní řízení projektu.
Konec etapy je významným milníkem a musí odpovídat dokončení jednoho nebo
několika hlavních produktů.
Projektové kontroly
Řízení se provádí tak, že se skutečný průběh projektu srovnává s plánovaným, a
přijímají se odpovídající nápravné akce. Součástí plánů je i požadovaná kvalita
produktů. Metodika PRINCE vyžaduje, aby se reagovalo na každou odchylku, která
překročí povolené meze. Tyto mohou být:
řídicí, např. procentní odchylka od nákladů nebo doby trvání tak, jak ji
stanovila Řídicí rada,
technické, např. u výkonu nebo kvality produktů stanovené v Uživatelských
přejímacích kritériích.
Důležitou částí je podrobný systém kontrol, které můžou být spojené buď s
určitou událostí v projektu, nebo se konají v pravidelných intervalech podle
projektového plánu. Každá kontrola je popsána v tzv. řídicím návodu metodiky
podrobnými, několikastránkovými postupy.
Řídicí dokumentace
Dokumentace je rozdělena do 3 oblastí vedení projektu, řízení vývoje a řízení
kvality a má dvě části projektovou a etapovou. Projektovou dokumentaci zakládá
vedoucí projektu v první etapě projektu. Etapovou dokumentaci zakládá na
začátku každé etapy projektový koordinátor. Dokumentace by měla obsahovat
oddíly, organizace, plány, kontroly, produkty, denní záznamy, korespondence.
Metodika PRINCE obsahuje sadu předdefinovaných formulářů, které je možno využít
pro sestavení dokumentace.
Zajištění kvality
Projekty vedené podle metodiky PRINCE jsou zaměřeny na požadavky uživatele.
Tyto požadavky jsou schopny uspokojit pouze produkty přijatelné (nebo vyso-ké)
kvality. Nejdůležitějšími prostředky řízení kvality jsou revize kvality a
testování. Součástí plánování je stanovení kvalitativních kritérií produktů, do
kterých mohou být zakomponovány i standardy různých úrovní (firemní, národní,
mezinárodní).
Metodika obsahuje velice podrobný popis řízení kvality, její revize a
testování. Definuje typy technických odchylek, které mohou v průběhu projektu
vzniknout a způsob jejich řešení. Také podrobně určuje povinnosti jednotlivých
účastníků projektu v oblasti řízení kvality. V neposlední řadě se zabývá i
metodou řízení konfigurací, která definuje strukturu, ze které jsou zřejmé
vztahy mezi konfiguračními položkami.
Metodika PRINCE se zabývá celou zmiňovanou problematikou daleko podrobněji a
poskytuje tak užitečné návody pro jednotlivé řídicí a kvalitativní kroky a
použitelné šablony pro vývojářské i manažerské produkty a dokumenty. Není
samozřejmě jediným rámcem pro efektivní vedení projektu. Její nespornou výhodou
však je, že je šita na míru projektům z oblasti IT.
8 0414 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.