Microsoft Operations Manager 2005

Chcete-li mÝt nßskok před chybami, kapacitnÝmi problÚmy a sÝŁovřmi vřpadky souvisejÝcÝmi se servery, m¨×e vßm po...


Chcete-li mÝt nßskok před chybami, kapacitnÝmi problÚmy a sÝŁovřmi vřpadky
souvisejÝcÝmi se servery, m¨×e vßm pomoci Microsoft Operation Manager 2005
(dßle jen MOM 2005). Na malřch a× střednÝch sÝtÝch se serverovřmi systÚmy
Windows 2000 a novýjÜÝmi verzemi odvede MOM 2005 dobrou prßci při zÝskßvßnÝ a
ohlaÜovßnÝ informacÝ o stavu serveru.

MOM 2005 jsme testovali po dobu nýkolika třdn¨ a zjistili jsme, ×e i kdy×
spotřebovßvß výtÜÝ ÜÝřku pßsma, ne× jsme předpoklßdali, a nenÝ přÝliÜ u×iteŔnř
jako monitorujÝcÝ nßstroj pro problÚmy souvisejÝcÝ s infrastrukturou smýrovaŔ¨
Ŕi přepÝnaŔ¨, přesto odvede skvýlou prßci při sledovßnÝ server¨ zalo×enřch na
platformý Windows.
MOM 2005 je nejnovýjÜÝm vydßnÝm softwaru, kterř p¨vodný vyvÝjela spoleŔnost
Mission Critical Software, je× byla koupena firmou NetIQ a potÚ Microsoftem.
MOM 2005 dosahuje nýkolika zlepÜenÝ u×ivatelskÚho rozhranÝ, mß novÚ
monitorujÝcÝ schopnosti a novř mechanismus tvorby report¨.

Zamýřeno na server
Na serverech Windows 2000 a 2003 (ale nikoli na Windows NT) mohou agenti MOM
2005 sledovat vÜechny vřkonovÚ a kapacitnÝ parametry, kterÚ si jen lze
představit. Microsoft nabÝzÝ jeÜtý zvlßÜŁ licencovanř Management Pack pro
konkrÚtnÝ aplikace nebo prostředÝ. Vřrobce takÚ zveřejnil programßtorskÚ
rozhranÝ, Ŕeho× mohou vyu×Ýt prodejci třetÝch stran pro vytvořenÝ Management
Packu pro serverovř software jinřch firem. Zjistili jsme, ×e MOM 2005 je dobře
integrovßn se sÝŁovřmi řÝdicÝmi systÚmy OpenView spoleŔnosti HP a Tivoli od
IBM. Tento systÚm m¨×e pracovat s agenty nebo bez nich pomocÝ rozhranÝ Windows
Management Instrumentation (WMI) a Remote Procedure Call (RPC). Agenti MOM 2005
mu napomßhajÝ detekovat problÚmy rychleji, lÚpe je třÝdÝ dle vřznamu a podßvajÝ
sprßvc¨m a řeÜitel¨m problÚm¨ vÝce informacÝ. Agenti spotřebovßvajÝ menÜÝ ÜÝřku
pßsma ne× prostředÝ WMI bez agent¨; agenty si ale nelze zvolit v×dy. NapřÝklad
Active Directory Management Pack vy×aduje, abyste nejprve nainstalovali agenty
na vÜechny domÚnovÚ řadiŔe; dßle jsme zjistili, ×e monitoring server¨ bez
agent¨ pomocÝ firewall¨ je problematickř, jeliko× firewally obvykle neumoײujÝ
pr¨chod RPC zprßv.
V naÜem testu jsme se zamýřili na schopnost MOM monitorovat Windows Server,
Exchange a SQL Server. U Windows Serveru MOM 2005 signalizoval, ×e doÜlo k
problÚmu v databßzi Active Directory. Upozor˛oval nßs na vyu×itÝ CPU, diskovÚho
prostoru, problÚmy s nedostatkem pamýti a se sÝŁovřmi adaptÚry. Monitoroval
rovný× registry Windows, serverovÚ programy bý×ÝcÝ na pozadÝ, stav tiskßren
apod. SystÚm byl vřbornř při kontrole, zda byl pou×it Service Pack a urŔitÚ
zßplaty z Microsoft Knowledge Base.
Při monitoringu Exchange nßm Management Pack poskytl u×iteŔnř topologickř
pohled na ka×dř server a jeho konfiguraci; pro zjiÜtýnÝ stavu serveru
přednostný pou×Ývß WMI. Kdy× jsme zkombinovali Exchange Server 2003 s Outlookem
2003, byli jsme překvapeni tÝm, ×e řÝdicÝ balÝk MOM takÚ monitoroval připojenÝ
klienta Outlooku. OvÜem byli jsme nepřÝjemný překvapeni, ×e Exchange Management
Pack nezasÝlal ani nepřijÝmal aktußlnÝ e-maily o tom, zda Exchange skuteŔný
"nabýhl" a je-li v provozu.
V naÜich testech na SQL Serveru MOM 2005 ·spýÜný monitoroval nýkolik parametr¨
a faktor¨ databßzÝ vŔetný konektivity, soubý×ný pracujÝcÝch u×ivatel¨, zamŔenÝ
tabulek a sloupc¨, vyu×itÝ prostoru databßze, vyu×itÝ CPU, aktivity I/O a
nevykonanřch dotaz¨.

HlßÜenÝ, zprßvy...
MOM 2005 na problÚmy dokß×e upozornit prostřednictvÝm e-mailu, pageru, log
soubor¨ a SNMP alarm¨. U předpoklßdanřch potÝ×Ý, kterÚ zp¨sobujÝ neřÝzenÚ
serverovÚ aplikace (nekoneŔnß smyŔka), jsme jednoduÜe urŔili skripty, je× MOM
2005 automaticky spustil pro jejich nßpravu. NßslednÚ akce se sklßdaly z
restartu zastavenÚ slu×by, spuÜtýnÝ externÝho programu Ŕi z restartu serveru.
ReportovacÝ nßstroje se spolÚhajÝ na slu×by SQL Server 2000 Reporting Services,
kterÚ nßm dovolily snadno exportovat zprßvy v nýkolika formßtech vŔetný Excelu,
Adobe Acrobat PDF, webovÚ strßnky Ŕi XML. Obsa×enÚ reporty byly pro analřzu
historie problÚmu dostaŔujÝcÝ, ale myslÝme, ×e plßnovaŔi kapacit (capacity
planners) budou chtÝt pou×Ývat Reporting Services pro vytvořenÝ u×ivatelskřch
report¨ přizp¨sobenřch ke sledovßnÝ vyu×itÝ zdroj¨. SystÚm pou×Ývß Microsoft
Management Console k zajiÜtýnÝ rozhranÝ pro sprßvcovskou, operßtorskou a
u×ivatelskou konzolu. Administrßtorskß konzole konfiguruje MOM 2005 a mýnÝ
pravidla pro ovlßdßnÝ chovßnÝ agenta. Operßtorskß konzole mß navigaŔnÝ,
kontextovÚ, detailnÝ a ·kolovÚ okno. U×ivatel¨m Outlooku budou znßmÚ, ale
jeliko× se pokouÜejÝ zobrazit vÜechny varovnÚ a vřstra×nÚ informace MOM v
generickÚm formßtu, je to omezujÝcÝ a neproduktivnÝ. ReportovacÝ konzole pak
řÝdÝ zobrazenÝ udßlostÝ, alarm¨ a vřkonovřch report¨ pomocÝ webovÚho
prohlÝ×eŔe.
Grafy topologie sÝtÝ jsou udýlßny dobře a poskytujÝ zobrazenÝ sÝtý z
"nadhledu". DalÜÝm kladem je schopnost MOM 2005 vytvßřet diagramy formßtu
programu Visio oznaŔujÝcÝ servery, kterÚ jsou monitorovßny.
MOM 2005 se vyplatÝ, mßte-li servery Windows, kterÚ vy×adujÝ přÝsnÚ sledovßnÝ,
a jestli×e jste vybaveni zvlßÜtnÝm nßstrojem pro monitoring přepÝnaŔ¨,
smýrovaŔ¨ a server¨ nepou×ÝvajÝcÝch Windows.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.