Middleware IT zjednodušuje architekturu

V moderní infrastruktuře podniku či organizace hraje klíčovou roli tzv. middleware. O jeho výhodách, použití a konkr


V moderní infrastruktuře podniku či organizace hraje klíčovou roli tzv.
middleware. O jeho výhodách, použití a konkrétním řešení jsme hovořili se
specialistou pro technologická řešení společnosti Oracle Davidem Matějů.


Hojně diskutovaným slovem je v poslední době "middleware". Nejde jen o další
módní a ne zcela přesně definovaný termín, kterým se mnozí dodavatelé snaží
zastřešit své produkty?
Nedávno jsem na internetu narazil na definici, jež říká, že middleware je "druh
softwaru, který zprostředkuje spolupráci mezi více platformami". Při prvním
pohledu na tuto jednoduchou definici asi každého napadne, že se jedná primárně
o určitý druh integrační technologie. A protože integrace je v současnosti
jedním z "velkých" témat, všichni dodavatelé softwaru se tomu přizpůsobují a
nabízejí svůj middleware, který plní právě integrační úlohu.
Zamyslíme-li se ale nad pojmem middleware v dnešní situaci, kdy podniky
postupně opouštějí dvouvrstvou architekturu, tedy architekturu klient/server, a
přecházejí na architekturu třívrstvou, získává pojem middleware mnohem širší
význam. V tu chvíli je totiž middleware mozkem celé IT infrastruktury a úloha
integrace systémů je pouze jednou z mnoha, kterou musí plnit. Nemyslím si tedy,
že by se jednalo jen o módní termín, který z našich slovníků jen tak zmizí.

Pokud je úloha middlewaru ve firmě tak nezastupitelná, jak je možné, že se v
řadě případů firmy při své činnosti bez něj obejdou?
Máte pravdu v tom, že mnoho firem, podniků i institucí zatím middleware
nepoužívá a přesto fungují. Denně mám však možnost s lidmi z takových podniků a
organizací mluvit a naslouchat jejich problémům, které v mnoha případech úzce
souvisejí právě s absencí middlewaru. Ať už se jedná o nesnáze s vývojem nových
aplikací, se zpřístupněním potřebných informací a aplikací zaměstnancům a
obchodním partnerům, se správou uživatelů a jejich přístupových práv, s
automatizací určitých úkonů a procesů apod., vždy jde o problém, který lze
zmírnit nebo úplně eliminovat právě nasazením vhodného middlewaru. Podniky a
instituce jsou tedy schopny fungovat i bez middlewaru, nicméně budou stále více
ztrácet krok s ostatními.

Jak je to vlastně se standardy v této oblasti obecně, a v rámci vašeho řešení
Oracle Fusion Middleware? V jakých oblastech již jsou a kde chybějí?
Naštěstí se dnes již nepohybujeme v prostředí, kde panuje úplné "bezvládí" a
každý IT dodavatel si definuje své vlastní formáty, protokoly a rozhraní tak,
jak jsme to znali ještě před pár lety. Zejména v oblasti middlewaru lze dnes
konstatovat, že většina IT dodavatelů se snaží své technologie maximálně
"otevřít světu" a na bázi dohodnutých a osvědčených standardů komunikovat s
okolím. Vedle toho však existuje ještě mnoho systémů a aplikací, které jsou z
pohledu standardů "uzavřené" a komunikace s nimi je velmi obtížná, ve
specifických případech dokonce nemožná.
Pokud se tedy v podniku či instituci vyskytují oba typy technologií a systémů,
tedy ty "otevřené" a "uzavřené", je při volbě middlewaru potřeba klást důraz
nejen na schopnost komunikace na bázi standardů (což už je dnes pro velké
dodavatele v podstatě povinnost), ale současně i na schopnost domluvit se s
maximálním počtem "uzavřených" systémů, například pomocí adaptérů. V této
souvislosti mě však napadá jeden standard, jehož aktuální či ohlášená podpora
velkými dodavateli by se dala bez nadsázky označit za revoluci v IT. Jedná se o
standard BPEL (Business Process Execution Language), který umožňuje jednoduše
definovat a hlavně vzájemně sdílet podnikové procesy a ty provozovat napříč
heterogenními systémy. V rámci Oracle Fusion Middleware je standard BPEL
nativně podporován.

Zmínili jsme řešení Oracle Fusion Middleware. Představte nám ve stručnosti jeho
jednotlivé prvky.
Jde o rodinu vzájemně provázaných technologií na bázi servisně orientované
architektury, které jsou schopny řešit všechny typy požadavků kladených na
moderní middleware v celém jeho životním cyklu. Oracle Fusion Middleware
obsahuje nástroje pro vývoj a provoz aplikací, integraci systémů, automatizaci
a monitoring podnikových procesů, analýzu dat, sjednocení správy uživatelů a
jejich přístupových práv, a v neposlední řadě portál, sloužící jak ke vzájemné
spolupráci uživatelů, tak ke správě celého prostředí.

Kde vidíte v porovnání s middlewarem od konkurence své přednosti?
Pokud se opět vrátíme k jednoduché definici termínu "middleware" z úvodu tohoto
rozhovoru, pak musím konstatovat, že až na malé rozdíly jsou tuto úlohu schopny
plnit technologie všech velkých dodavatelů. Přednosti řešení Oracle Fusion
Middleware, které naši zákazníci nejvíce oceňují, vycházejí zejména z několika
faktorů - širokého spektra využití díky "stavebnicové" architektuře,
robustnosti a bezpečnosti celé platformy, a v neposlední řadě výborné
interoperability.Oracle dodává

podnikový software a v ČR pomáhá za přítomnosti 200 specialistů firmám řešit
komplexní problémy spojené s řízením rozhodujících informací v podnicích všech
typů a velikostí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.