Míra využití PC v českých firmách

V jedné čtvrtině námi dotazovaných organizací působících v České republice pracují s počítačem více než čty


V jedné čtvrtině námi dotazovaných organizací působících v České republice
pracují s počítačem více než čtyři pětiny všech jejich zaměstnanců.

Specifickým zjištěním zkoumajícím situaci přímo v nitru jednotlivých
organizací, které reprezentují institucionální předplatitele časopisu
Computerworld, je údaj vyjadřující celkový počet používaných počítačů ve vztahu
k celkovému počtu zaměstnanců. Předmětem výzkumu je tedy podíl zaměstnanců,
kteří pracují s počítačem, oproti podílu zaměstnanců, kteří počítač ke své
pracovní činnosti nepoužívají. Stranou zájmu přitom zůstává, zda zaměstnanec
používá desktop, notebook či obojí. Podobně nejsou v tomto případě zohledněny
také konkrétní parametry a způsob použití počítače.
Z dostupných údajů je patrné, že počítač používají při své pracovní činnosti
přibližně tři z pěti zaměstnanců (61 %). V této souvislosti je třeba uvést, že
specifikovaný údaj je průměrem za celou skupinu dotazovaných subjektů. Z
detailnější analýzy je patrné, že v pěti procentech organizací pracuje s
počítačem méně než pětina zaměstnanců. Naproti tomu ve 14 % z analyzovaných
subjektů využívají počítač při své pracovní činnosti všichni zaměstnanci. Za
zmínku stojí rovněž skutečnost, že v jedné čtvrtině organizací pracuje s
počítačem 80-99 % zaměstnanců.
Obecně přitom platí, že průměrná míra computerizace rozděluje zkoumané
organizace na dvě přibližně stejně velké skupiny, kdy ve 47 % dotazovaných
subjektů je podíl zaměstnanců pracujících s počítačem nižší, než je průměrná
míra, zatímco ve zbývajících 53 % organizací pracuje s počítačem vyšší podíl
zaměstnanců než zmiňovaných 61 %.

Finanční sektor vede
Z dalšího rozboru vyplývá, že největší míry computerizace, tedy podílu
zaměstnanců využívajících počítač k výkonu své pracovní činnosti, dosahují
instituce finančního sektoru. V rámci této vertikály totiž s počítačem pracuje
v průměru 95 % zaměstnanců. Dalšími subjekty, v nichž je práce s počítačem
nejvíce rozšířena, jsou organizace veřejné správy, školství a zdravotnictví, v
nichž s PC pracují přibližně čtyři pětiny zaměstnanců, a dále také subjekty z
oblasti telekomunikací a utilit, kde míra computerizace dosahuje 74 %. Naopak s
nejnižším podílem zaměstnanců pracujících s počítačem je možné se setkat v
průmyslových podnicích, což je ostatně dáno strukturou pracovních sil těchto
společností.

Malé firmy příkladem
Předmět činnosti však není jediným parametrem, který z hlediska míry
computerizace diferencuje jednotlivé organizace. Ze získaných údajů je totiž
patrné, že významné rozdíly mezi zkoumanými skupinami organizací jsou dány také
aktuálním počtem zaměstnanců. Platí, že s nadprůměrnou mírou computerizace je
možné se setkat spíše v menších organizacích. Konkrétně v subjektech s méně než
100 zaměstnanci činí podíl pracovníků, kteří pracují s počítačem, 78 %, zatímco
v organizacích, které zaměstnávají více než 500 zaměstnanců je podíl pracovníků
využívajících při své pracovní činnosti počítač podprůměrný. Dále je z výsledků
výzkumu zřejmé, že v přibližně třetině organizací s méně než 100 zaměstnanci
pracují s počítačem všichni zaměstnanci, což je nejvyšší podíl ve všech
sledovaných velikostních skupinách. V rámci ostatních subjektů (tedy ve
společnostech, které zaměstnávají více než 100 zaměstnanců) využívají všichni
zaměstnanci ke své práci osobní počítač jen v přibližně jedné organizaci z
deseti. Naznačené specifikum menších subjektů dále dokumentuje i zjištění, že v
téměř dvou třetinách z těchto organizací pracuje s počítačem nadprůměrný podíl
zaměstnanců, zatímco v ostatních subjektech jsou to nanejvýš dvě pětiny (40 %).
Druhou specifickou skupinou jsou subjekty s více než tisícovkou zaměstnanců
tato skupina organizací je totiž vnitřně diferencována a při jejím posuzování
je třeba vzít v potaz nejen celkový počet zaměstnanců, ale také předmět
činnosti. V rámci této skupiny se lze totiž setkat jak s průmyslovými podniky,
v nichž je míra computerizace obecně nejnižší, tak také s institucemi
finančního sektoru, společnostmi z oblasti telekomunikací a s orgány veřejné
správy, v nichž naopak dosahuje podíl pracovníků pracujících s počítačem
nadprůměrných hodnot.O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.