Mlékárny na MFG/PRO

Společnost Jihočeské mlékárny je největším zpracovatelem mléka v České republice. Úsilí co nejlépe uspět na st


Společnost Jihočeské mlékárny je největším zpracovatelem mléka v České
republice. Úsilí co nejlépe uspět na stále náročnějších tuzemských i
zahraničních trzích spojené se snahou o udržení kvality výrobků přimělo vedení
společnosti investovat do nákupu nového výrobního zařízení a do modernizace
všech závodů.
Restrukturalizace, nutná k vytvoření podmínek pro další růst podniku, si
vyžádala výrazné změny v řízení informací a podnikových procesů. Závody spolu
nekomunikovaly v reálném čase, informace byly roztříštěné a nejednotné, díky
použití různých softwarů neprovázané, jednotlivé provozovny si musely mezi
sebou vyměňovat data manuálně tzn. pomocí disket nebo modemů, zpracování
probíhalo dávkově a data se obtížně zálohovala.
Tento způsob zpracování dat byl pro pracovníky Jihočeských mlékáren (JČM)
časově velmi náročný a navíc bránil efektivnímu a rychlému reagování na
požadavky trhu, reagování na platební disciplínu odběratelů a řízení cash-flow.
Velkým problémem byla také zbytečná duplicita dat na závodech a nedostatečně
výkonný tok informací. Z těchto důvodů proběhlo v roce 1996 výběrové řízení na
dodávku nového informačního systému. "Hlavně jsme chtěli, aby potřebné
informace byly okamžitě dostupné a umístěné v centrální databázi bez zbytečné
duplicity," říká Pavel Přílepek, metodik informačního systému.
Výsledky výběru
Ve výběrovém řízení si nakonec mezi 25 dodavateli Jihočeské mlékárny zvolily
systém MFG/ /PRO od americké firmy QAD, na český trh dodávaný britskou firmou
Minerva. Její české zastoupení také poskytlo kompletní implementační a
konzultační služby. Jako hardware byl použit server HP 9000. "Potřebovali jsme
moderní, komplexní a otevřený informační systém vhodný pro větší podniky.
Minerva nás přesvědčila hlavně počtem instalací v rutinním provozu. Důležitou
roli při rozhodování sehrála i skutečnost, že Minerva má své sídlo a hlavní
programátorské kapacity v jihočeském regionu," dodává Jaromír Kouba, vedoucí
výpočetní techniky.
Po školení uživatelů začala v létě 1996 implementace finančních a distribučních
modulů v Českých Budějovicích a budování komplexní počítačové sítě mezi všemi
provozovnami a centrálou. Náročnost implementace vyplývala z nutnosti zmapování
veškerých podnikových procesů řízení výroby a efektivní distribuce 200 druhů
různých mléčných výrobků s různými dobami trvanlivosti, specifickými recepty a
velkým množstvím odběratelů.
Aby systém zvládl tak velké množství dat a byl schopen zpracovat tisíce
zákaznických objednávek a statisíce skladových transakcí měsíčně, proběhly
intenzivní konzultace s Minervou a renomovanými firmami v oblasti výpočetní
techniky. Přes veškeré vynaložené úsilí se však nepodařilo navrhnout server s
dostatečnou výkonovou kapacitou a hned na počátku provozu informačního systému
musela být výkonnost serveru zvýšena přidáním dalšího procesoru, rozšířením
paměťové kapacity a přidáním dalších disků.
Díky úsilí všech zúčastněných se v únoru 1997 rozběhly naostro finanční a
distribuční moduly a v průběhu téhož roku byly postupně implementovány výrobní
moduly na jednotlivých provozovnách. V roce 1998 spolupracovala Minerva s
Jihočeskými mlékárnami také na řešení pro řízení nového distribučního skladu v
areálu JČM v Českých Budějovicích. Použitý systém podporuje čárové kódy, je
integrovaný s MFG/PRO, umožňuje řízení skladových zásob v reálném čase a
distribuci výrobků s ohledem na dobu jejich trvanlivosti.
Přínosy
Už krátce po dokončení implementace systému MFG/PRO zaznamenaly JČM první
přínosy. Mezi hlavní patří sjednocení datové základny a provázání všech agend
bez zbytečných přenosů dat, které způsobovaly chybovost a problémy při
porovnávání výsledků. Dále možnost okamžitě identifikovat odběratele s
pohledávkami po splatnosti, a blokovat tak další dodávky. Dnes mají také
možnost provádět zpracování detailních plánových, průběžných a výsledných
kalkulací pro všechny výrobky a sledovat stavy skladů v reálném čase. Z toho
potom plyne možnost rychleji a lépe reagovat na požadavky trhu. Novinkou je i
možnost optimalizace skladových zásob.
Z pohledu vedení je velmi důležité zkvalitnění, zrychlení a zjednodušení
přístupu k informacím pro všechny stupně řízení. Lepší možnost využívání
historických dat, sledování a vyhodnocování vznikajících časových řad
jednotlivých ukazatelů přináší nový druh informací pro podporu rozhodování.
Přínosem je také snadnější cesta k certifikaci ISO 9001. Podnikové procesy byly
totiž během implementace MFG/PRO přesně zmapovány a průhlednost procesů je
klíčovou podmínkou pro certifikaci ISO. V neposlední řadě přineslo zavedení
nového systému i zvýšenou bezpečnost dat, s tím související zálohování a
připravenost IS pro automatické vstupy dat z měřicích zařízení ve výrobě a
obchodu.
Výsledky
Cesta k úspěšnému nasazení celopodnikového informačního systému u JČM nebyla
jednoduchá a vyžadovala úzkou spolupráci obou zúčastněných stran. "Implementace
byla velmi náročná, a proto velmi pozitivně vnímáme přístup konzultantů
Minervy. Měli velkou snahu, byli jsme s nimi spokojeni," říká Pavel Přílepek.
"V případě jakýchkoli problémů můžeme kontaktovat MFG/PRO HelpDesk v Táboře.
Tato možnost se nám jeví jako velice výhodná," dodává Jaromír Kouba. Dnes jsou
všechny moduly v plném provozu, všechny závody jsou připojeny k centrálnímu
serveru v Českých Budějovicích. JČM oznámily koncem srpna 1998 dosažení
desetimilionté skladové transakce a nyní už se blíží k 15 milionům.
9 1911 / ramn

Jihočeské mlékárny (JČM) jsou v současné době největším potravinářským podnikem
v České republice, s více než 1800 zaměstnanci. Organizační struktura firmy,
jejíž sídlo je v Českých Budějovicích, je tvořena 11 mlékárnami umístěnými v
jihočeském regionu. Současná akciová společnost Jihočeské mlékárny vznikla v
roce 1991, a navázala tak na dlouholetou tradici působení podniku v
mlékárenském průmyslu.
JČM vyrábějí více než 200 druhů mléčných výrobků, které jsou distribuovány
velkoobchodům i maloobchodům po celé České republice. Přibližně 25 % objemu
produkce je umisťováno na zahraničních trzích. Obsloužení cca 6 000 zákazníků
společnosti vyžaduje vyhotovení více než 16 000 faktur za měsíc. Tyto a další
činnosti jsou od tohoto roku řízeny pomocí komplexního informačního systému
MFG/PRO dodaného firmou Minerva Česká republika.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.