Mobilní aplikace zrychlují obchodní procesy

Projekt digitální správy autorských práv našemu bezpečnostnímu manažerovi názorně ilustruje, jak se mohou komplikac...


Projekt digitální správy autorských práv našemu bezpečnostnímu manažerovi
názorně ilustruje, jak se mohou komplikace znásobit. Při pokusech o jeho
uvedení řešení do praxe totiž narazil na problémy se šifrováním i podporou
uživatelů. Strana 28
Než nakoupíte...
Členové testovací laboratoře Network World Lab Aliance zformovali nabyté
zkušenosti do tipů, které zajistí, že při strategickém rozhodování o nákupech
budete schopni dělat inteligentní rozhodnutí. Strana 31
IT Asset Management Správa IT majetku představuje komplexní ošetření celého
jejich životního cyklu od pořízení přes zařazení do evidence, údržbu až po
vyřazení z provozu. Strana 29
V současné době nabízí mobilní komunikace jak služby hlasové, tak i datové.
Hlasovými službami je v tomto případě míněna především klasická hlasová
komunikace mezi účastníky, popřípadě spojení uživatele s automatizovaným
systémem Interactive Voice Response (IVR, interaktivní automatizovaný systém
určený k hlasové komunikaci se vzdáleným účastníkem). V posledně jmenovaném
případě se jedná o předdefinované hlasové segmenty určené ke zjištění
základních údajů a také ke zodpovězení jednoduchých dotazů. Datovými službami
jsou realizovány téměř všechny dnes známé používané nebo připravované služby
pro mobilní komunikaci. Jedná se o práci s SMS/MMS zprávami, o videotelefonii,
prohlížení webových nebo WAP stránek, o geografickou lokalizaci mobilního
telefonu, synchronizaci mobilního zařízení se servery MS Exchange, Lotus Domino
nebo Novel Groupwise, práci se systémy elektronické pošty na veřejných
portálech nebo o bankovní a bezpečnostní aplikace uložené přímo v SIM kartě.
Nezanedbatelným segmentem, který má velký potenciál už v blízké budoucnosti, je
přístup z mobilního zařízení k aplikacím provozovaným v rámci firmy. Obvykle se
jedná o systémy CRM, ERP, MIS, katalogy výrobků a služeb, ceníky a skladové
karty, objednávky, faktury nebo dodací listy, servisní příkazy, průzkumy a
sběry uživatelských dat a mnoho dalších způsobů využití. Obecně lze ale říci,
že všechny podnikové agendy je možné vhodnými nástroji převést do mobilního
světa, a umožnit tak jejich uživatelům jednoduchý přístup z přenosného zařízení
bez nutnosti používat pro práci s informačními systémy osobní počítač.
Synchronizace dat
Mobilní aplikace výrazným způsobem zrychlují obchodní procesy ve firmě a mohou
být konkurenční výhodou pro provozovatele. Pokud dokáže prodejce přímo na
jednání u zákazníka poskytnout informace o možnostech dodávky nebo cenových
dispozicích, tak tím nejen zvýší svoji produktivitu, ale také má možnost lépe
prodávat. Dostatek informací působí pozitivně i na odběratele, protože tak
získá aktuální informace, které potřebuje pro své rozhodnutí, zda objedná zboží
nebo službu.
Mezi typické zástupce mobilních aplikací patří sběry dat, on-line objednávky
zboží a řízení servisní čety nebo rozvoz zboží. Mobilní sběr dat, mobilní
prodej nebo podpora servisních čet jsou oblasti, kde se nejlépe osvědčilo PDA
(Personal Digital Asistent), tedy kapesní počítač velikosti kalkulačky s
dotykovým displejem. V současné době je možné pozorovat silný nárůst využití
mobilních zařízení v oblasti synchronizace agend firemních groupwarových
systémů. Nárůstem využití mobilních technologií mohou být dnešní manažeři a
lidé pracující převážně mimo svoji kancelář v kontaktu se svým firemním
kalendářem, s kontakty nebo s vlastní schránkou elektronické pošty, aniž by
byli nuceni několikrát denně startovat notebook a připojovat se prostřednictvím
VPN spojení do firemního prostředí. Výhodnost synchronizace na mobilní zařízení
spočívá v tom, že uživatel má potřebné informace okamžitě k dispozici bez
prodlevy, která je nutná při práci s notebookem. Mobilní sběr dat Za mobilní
sběr dat se dá považovat například odečet spotřebitelem odebraného množství
elektrické energie. Dříve byl tento proces prováděn odečítacím komisařem, který
si na předtištěný arch doplňoval hodnoty odběrů jednotlivých spotřebitelů.
Poté, co odečetl údaje například z jedné ulice, tyto archy odevzdal na
centrálu, kde se dále zpracovávaly. Tento způsob odečtu měl dva hlavní
nedostatky docházelo k relativně velké chybovosti při zpracování formulářů
nesprávným zápisem hodnot nebo jejich čtením a přepisem do počítače a také zde
mezi odečtem a fakturací odečteného odběru elektrické energie existovala
prodleva až několik měsíců. Tak mohlo dojít v některých případech k tomu, že
spotřebitel následně reklamoval nesprávnost odečteného údaje nebo že mezitím
změnil své bydliště a bylo potřeba změnit fakturační údaje nebo v krajním
případě započít vymáhání pohledávky. Prodejce příslušného typu služby však tyto
"peníze na cestě" ekonomicky zatěžují, protože mezi odečtem a připsáním platby
může být časová prodleva v trvání mnoha týdnů nebo měsíců. Pokud však odečítací
komisař provádí odečet on-line, tak může být po odeslání přes mobilní síť
odečet okamžitě zpracován, vytvořena a odeslána faktura pro odběratele. Díky
faktu, že odběr je zaznamenáván on-line, se dají při nápadně velkém rozdílu
mezi jednotlivými měřeními verifikovat nesprávné odečty například vyžadováním
znovuzadání odečtu, dále doplnění další informace, jako je třeba ověření čísla
elektroměru, lokace, majitele nebo stavu plomby. Investice do mobilního řešení
odečtů se tak podle odborníků může vrátit v relativně krátké době díky úsporám
na straně administrativy a optimalizace cashflow dodavatele.
Další neméně významným přínosem je v tomto konkrétním případě rovněž zabudovaná
funkce řízení sběrové trasy, která výrazným způsobem zvyšuje produktivitu
odečítacích komisařů. Každý komisař po odeslání výsledků odečtu obdrží
aktualizaci své odečtové trasy, a tak lze přerozdělovat jednotlivé úseky a
oblasti podle toho, jak je odečet časově náročný. Tento aspekt optimalizuje
sběr dat z jednotlivých ucelených oblastí, a navíc pokud komisař má zadanou
trasu už hotovou, tak obdrží další trasu do vyčerpání fondu své pracovní doby.
Servisní firmy Mobilní management zpravidla potřebují servisní firmy, které
zaměstnávají větší množství servisních techniků operujících v rámci nějaké
oblasti. Tato technologie je obvykle založena na PDA s mobilním přístupem k
síti a nabízí možnost předávat servisní příkaz technikovi v terénu okamžitě po
přijetí požadavku na centrále. Dispečerský monitoring a lokalizaci techniků
umožňuje dispečerovi přidělit zakázku technikovi, který se nachází nejblíže
místu požadavku. Technici takto mohou nejen dostávat zakázky bez nutnosti
vracet se na centrálu, ale spolu se zakázkou mohou obdržet například servisní
informace, manuál k zařízení nebo seznam náhradních dílů, které jsou k
dispozici na centrále.
Navíc lze aplikaci, kterou používají servisní technici, vybavit možností
vkládat podpis zákazníka přes dotykovou obrazovku. Tím se zcela odbourá nutnost
manipulace s tištěnými zakázkovými listy. V okamžiku ukončení zakázky,
podepsání zákazníkem a odeslání na centrálu má dispečer informaci, že servisní
technik je už volný a může mu přidělit další zakázku s ohledem na jeho aktuální
geografickou pozici a další dispozice.
Push SMS Manažeři, pokud jsou nuceni pracovat mimo kancelář, potřebují být v
kontaktu se svým kalendářem, přijatými e-maily nebo mít k dispozici důležité
dokumenty, zápisy z jednání, statistiky. Pro naplnění těchto potřeb může
sloužit mobilní synchronizace mezi prostředím Microsoft Exchange nebo Lotus
Domino a mobilními telefony a PDA.
Mezi možná řešení patří Nokia Intellisync Wireless Email (v Čechách je nabízeno
jako služba Eurotel Office Connector) nebo Microsoft Active Sync, případně
operátorské řešení svázané s zařízeními RIM BlackBerry. Výhodou těchto aplikací
s přidanou hodnotou je komplexní spolupráce s firemním groupwarem. Uvedené
nadstavbové systémy totiž umožňují nejen synchronizaci mobilního zařízení s
firemním serverem, zabezpečení přenosu šifrováním, ale také zabezpečení PDA
nebo mobilního telefonu pro případ odcizení s možností smazat uložená data na
dálku. Dostupné mohou být například i kompletní zálohování obsahu PDA nebo
naopak obnova všech dat ze starší zálohy. Tyto funkce jsou velmi progresivní, a
uživatel tak nemusí mít obavy z možného zneužití dat nebo z jejich ztráty.
Dalším významným přínosem je podpora pro push technologie. Podstatou je
myšlenka, že PDA nebo mobilní telefon nemusejí být neustále připojeny na síť,
protože toto připojení může neúměrně zatěžovat zařízení, zvyšovat spotřebu
elektrické energie, a tím snižovat provozní výdrž zařízení.
Proto je synchronizace inicializována například push SMS zprávou, již
synchronizační server odešle na mobilní zařízení. Synchronizační aplikace v
mobilním zařízení pro přijetí této SMS podle předdefinovaného scénáře aktivuje
datové připojení a provede synchronizaci. Při použití této technologie se v
ideálním případě provádí synchronizace pouze tehdy, jestliže je na firemní
serveru nová, dosud nesdílená informace. Stejným kanálem je možno v případě
odcizení mobilního přístroje ze serveru zaslat takzvanou pilulku smrti SMS, na
kterou synchronizační klient reaguje tak, že bez jakéhokoli zásahu uživatele
smaže veškerá data v mobilním zařízení, zformátuje vložené paměťové karty a
případně provede hardwarový reset celého systému. Tato funkce je velmi důležitá
tam, kde data je nutno chránit před případným zneužitím.
Mobilní prodej
Jednou ze základních výhod, které mobilní aplikace nabízejí, je mobilní prodej.
Problematika této oblasti je už velmi dobře podchycena a také proto jsou pro ni
nabízena řešení mnoha společnostmi v České republice i ve světě. Aplikace pro
mobilní prodej umožňují téměř odbourat papírovou podobu objednávek, které dříve
obchodní zástupci v terénu vyplňovali a následně předávali na centrálu, kde
docházelo ke zpracování. Sale Force Automation (SFA) představuje využití
softwaru mobilních systémů k automatizaci obchodních úkolů v oblasti prodejů
společně s on-line zpracováním procesů, jako je správa obchodních kontaktů,
monitorování a řízení dodávek, fakturace, správa objednávek (takzvaný order
tracking), analýza předpovědí prodejů či vyhodnocování výkonů zaměstnanců v
terénu. Prodejce tak přímo u zákazníka může vidět, jaká je zákazníkova platební
morálka, statistika jeho předchozích nákupů a případně stav komisního skladu.
Dále může při tvorbě objednávky vidět aktuální stavy skladů nebo výdejových
centrál a informovat zákazníka o možnostech dodávky. Jako velmi důležitý aspekt
on-line zpracování objednávek se jeví zejména fakt, že objednávka může být
bezprostředně po odeslání dále zpracovávána a také fakturována.
Tyto faktory zvyšují návratnost investic do podobných řešení, protože vede
optimalizaci skladových zásob, zrychlení obrátky zboží a zlepšení cashflow.
Nutné specializace
V obecné rovině existuje ještě mnoho dalších řešení mobilní komunikace, která
jsou založena na jiné filozofii nejen na zmiňovaném využití mobilních zařízení
v každodenní praxi z hlediska firemního segmentu. Typickým příkladem může být
přístroj RIM BlackBerry, kde je push technologie a mobilní synchronizace
svázána s prostředím mobilního operátora a těmito zařízeními, které však nejsou
kompatibilní s žádnými konkurenčními PDA nebo mobilními telefony.
Jiným způsobem komunikace mezi firemním prostředím a mobilním uživatelem mohou
být implementace dnes už zastaralých technologií WAP nebo obousměrná komunikace
groupwaru s mobilním uživatelem prostřednictvím MMS zpráv za pomoci
specializovaného MMS serveru v infrastruktuře firmy nebo operátora. Dříve
populární WAP prohlížeče dnes stojí vzhledem ke stále se zvyšujícímu rozlišení
displejů mobilních telefonů a zrychlování datových služeb stále častěji mimo
zájem uživatelů. Naproti tomu atraktivita MMS nebo mobilní videotechnologie
bude spíše stoupat, a proto u služeb, které je využívají, lze sledovat stále
větší zájem uživatelů.
V blízké budoucnosti se člověk jistě dočká řešení mobilní komunikace založené
třeba na propojených Wi-Fi sítích nebo na specializovaných řešeních, jež budou
reagovat na specifické požadavky firemního segmentu s využitím nejmodernějších
mobilních zařízení a datových technologií.
Autor je Business Development manažerem společnosti Logos.(pal) 6 0947
Na počátku třetího tisíciletí zřejmě nikoho nepřekvapí každodenní užití
mobilního telefonu tento komunikační prostředek se zapojil do běžného života
asi třetiny obyvatel planety tak rychle jako žádné jiné technické řešení za
předchozí dva tisíce let. Proto je celkem logické, že spolu s rozvojem využití
uvedených komunikačních prostředků vznikají i nové aplikace, které možnosti
jejich využití rozšíří do dnes zatím nezasažených oblastí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.