Mobilní spojení ve světle konvergence

V západní Evropě a v USA, kde je vlastnická struktura v odvětví telekomunikací provázanější, lze pozorovat zcela z


V západní Evropě a v USA, kde je vlastnická struktura v odvětví telekomunikací
provázanější, lze pozorovat zcela zřetelně konvergenci mobilní a fixní
telefonie. Uživatelé mohou mít jedno telefonní číslo pro mobilní i pevný
telefon. Síť inteligentně směruje hovor podle dostupnosti účastníka. Toto
propojení je dáno především možností sdílení infrastruktury mezi pevnou i
mobilní sítí. To je ostatně dáno samotnou technologií GSM, která oddělila
vlastní spojování hovorů od rádiové komunikace s mobilní stanicí a od
registrace pohybu účastníků. U sítí první generace něco takového bylo jen
obtížně možné. ČTÚ dosud při udělování licencí pro mobilní operátory hermeticky
odděloval operátory mobilních sítí od operátorů sítí pevných. S příchodem plné
liberalizace trhu však bude od této praxe patrně upuštěno (ostatně trh se
začíná pomalu, ale jistě nasycovat), a proto lze v budoucnu operátory obou typů
sítí očekávat i v tuzemsku.

Hlas a data
Poněkud měně viditelnou je konvergence hlasových a datových komunikací.
Klasické sítě druhé generace přenášely hovory datové i hlasové víceméně stejným
způsobem síti to nečinilo žádné problémy, neboť i hlasové hovory byly digitálně
kódované. Primárně ale bylo vše přenášeno po vytáčených okruzích (= hovorech),
které se sestavovaly a ukončovaly.
S příchodem sítí "2,5. generace" (méně poeticky řečeno s příchodem GPRS) je
viditelná ještě další konvergence konvergence mobilních sítí s běžnými
paketovými sítěmi na bázi protokolu IP. Mobilní terminál, který se v takové
síti aktivuje, dostane svoji síťovou adresu a je na něj možné směrovat pakety
podobně jako v běžných IP sítích. Z pohledu klientské aplikace se tak připojení
do mobilní sítě jeví daleko více jako připojení do běžné počítačové sítě než
jako vytáčené spojení přes modem jen je poněkud pomalejší. S příchodem UMTS
(případně EDGE) se možná i toto změní.
V sítích UMTS pokračuje další integrace hlasu a dat. Je však založena na jiném
principu než v sítích druhé generace. Tato síť je totiž již primárně stavěna
pro paketový přenos dat a přenos hlasu je tomu uzpůsoben. S jistou abstrakcí
tedy lze říci, že 3G sítě zacházejí s hlasem jako se zvláštním případem
datového toku.

Datová komunikace
O významu datové komunikace a to i té mobilní dnes není možné pochybovat.
Zastavme se na chvíli u aplikací, které používají datové přenosy. Doposud jsou
datové přenosy zúženě vnímány jen jako přístup na Internet. Jde sice dnes o tu
nejčastější aplikaci, ale do budoucna jistě nebude jedinou (a možná dokonce ani
hlavní). S rozvojem "inteligentních telefonů" s operačním systémem, který bude
podporovat instalaci programů vzniknou také speciální aplikace, které budou
sloužit uživatelům. Může jít o interaktivní hry, chatování, ale i o předpovědi
počasí či aplikace pro správu bankovního účtu.
Datová komunikace se bude stále častěji používat také pro různá "mobilní
inteligentní zařízení". Ta si navzájem budou vyměňovat informace podle potřeby.
Například váš automobil si bude zjišťovat informace o volných parkovacích
místech a navádět vás k tomu nejbližšímu. Datové přenosy přes mobilní síť se
budou moci používat také pro něco, čemu se říká "vzdálené měření" automat na
nápoje bude sdělovat informace o stavu surovin uvnitř, zabezpečovací zařízení
bude informovat o pohybu v objektu, dispečink bude uvědomován o poruchách
vozidel a podobně.
Stále častěji se tak budeme setkávat s případem, kdy mezi sebou nebudou mobilně
komunikovat lidé, ale stroje. Vývoj a rozvoj takových aplikací je pro další
rozvoj mobilních komunikací velmi důležitý pro operátory se zde nabízí tržní
potenciál, který mají v úmyslu si podmanit. Tušíme, že význam a dopad podobných
aplikací na každodenní život bude také veliký jeho bližší specifikaci ale
raději ponechme futurologům a autorům sci-fi literatury.
Všechny tyto aplikace vyžadují nějaké technologie pro přenos dat. Požadavky
jsou ovšem u různých aplikací různé. Podobně se také různí možnosti
jednotlivých technologií. Dnes jsou k dispozici pro přenos dat dvě HSCSD a
GPRS. V budoucnu přibude ještě EDGE a nové sítě UMTS s novým mechanismem pro
přenos dat.

Různé technologie
Ačkoliv byla technologie HSCSD (u nás nabízená pouze Eurotelem) zpočátku
vnímána spíše jako nechtěné dítě, na trhu se poměrně dobře etablovala a je
používána pro přenos dat v případech, kdy je nutné zajistit jejich stabilní
rychlý tok i za cenu vyšší ceny.
Od GPRS si trh (a zejména operátoři) mnoho sliboval, většina očekávání se však
dosud nenaplnila. Tato technologie zatím jen stěží dosahuje rychlostí, které
již dávno poskytuje HSCSD. Rychlost přenosu je nestabilní a značně proměnlivá.
Ačkoliv bude podporovaná rychlost telefonů pomalu narůstat, nelze podobný
nárůst očekávat na straně sítě. A s rozvojem využívání GPRS větším množstvím
uživatelů patrně nenastane obrat k lepšímu operátoři jednoduše nemají dostatek
volné kapacity. Na druhé straně uživatel platí jen za přenesený objem dat, což
je výhodnější pro aplikace, které vyžadují dlouhodobé připojení bez nějakého
výrazného přenosu. Tato fakta zatím odsuzují GPRS spíše k přenosu malých objemů
dat (např. pro WAP) a k takovým připojení, která jsou dlouhodobého charakteru.
Též je zřejmé, že rychlost nebude rozhodně hlavním přínosem technologie GPRS.
Technologie sítí třetí generace UMTS je od počátku stavěna tak, aby různí
uživatelé mohli pro různé aplikace využívat různou přenosovou kapacitu. Proto
ji bude možné také lépe spravovat a jednotlivým uživatelům přidělovat. UMTS by
mělo přinést i zvýšení rychlosti. Pro běžné pokrytí ve volném terénu nebude
tento nárůst nijak markantní, ale pro hustě penetrované oblasti tu bude k
dispozici technologie, která se vyrovná i rychlostem běžné počítačové sítě.
Sítím druhé generace má šanci dodat impulz technologie EDGE. Volbou jiného
kódování umožní zrychlit komunikaci až na úroveň sítí UMTS. Zefektivnit by se
měl také paketový přenos (tedy EDGE-GPRS), který by se měl stát plynulejším.
Zbude zde ale jeden podstatný rozdíl operátoři GSM sítí nebudou mít z
dlouhodobého pohledu dostatek přenosové kapacity. Takže i když by v ideálních
podmínkách měly být rychlosti velmi podobné, v reálných podmínkách bude mít
UMTS navrch. Technologie EDGE by mohla být v českých podmínkách implementována
v horizontu dvou let. Kardinální otázkou, která tento termín nejvíce ovlivní,
je dostupnost vhodných terminálů. Na tento problém stále narážíme u GPRS a
ještě více u UMTS.

Unified Messaging
Elektronické zasílání zpráv (v nejrůznější podobě) je dnes neoddiskutovatelným
trendem. Forma, v jaké jsou informace elektronicky odesílány, se velice různí.
Většina z nich je už dnes spjata s platformou mobilních komunikací. V dnešní
době nejčastější forma komunikace e-maily je doplňována hlasovými zprávami,
faxy nebo SMS zprávami.
Netrvalo tedy dlouho a na světlo světa přišla myšlenka všechny možné formy
komunikace sjednotit a řídit je z jednoho místa. Tak se zrodila idea jakési
"multifunkční schránky", která stejným způsobem pracuje jak s faxy, e-maily,
hlasovými zprávami, tak třeba SMS zprávami. Tento koncept se nazývá Unified
Messaging v překladu něco jako jednotné zacházení se zprávami. Jednou z prvních
(a poměrně zdařilých) implementací takovéto schránky je Clickbox, který nabízí
svým zákazníkům RadioMobil.
Schránka Clickbox z umožňuje jednoho místa spravovat tři typy zpráv hlasové,
faxové a e-mailové. Pokud se ke schránce připojíte z Internetu (přes webové
rozhraní), s e-maily pracujete zcela běžným způsobem. Hlasové zprávy jsou jako
e-maily s přílohou v podobě zvukového záznamu a faxy jako e-maily s přílohou
obrázku. Touto cestou si můžete přes Internet (i když méně pohodlně) zdarma
přehrávat své vzkazy ze zahraničí. Ke schránce je ale také možný přístup přes
hlasové rozhraní, kdy schránka umožňuje hlasové přehrávání e-mailů. Mimochodem
Clickbox lze dokonce také hlasově ovládat (namísto klasického ovládání tónovou
volbou). Ke schránce můžete přistupovat i přes WAP, ale tento způsob je na
možnosti nejchudší zobrazíte si pouze e-mailové zprávy. Přes rozhranní POP3,
kterým Clickbox také disponuje, si můžete stáhnout všechny typy zpráv do
běžného poštovního klienta (Outlook, Lotus Notes, Netscape Communicator apod.),
který používáte.
Lze očekávat, že se v budoucnu služby rozšíří ještě dále a sice o automatické
diktování e-mailů nebo faxů. Tato technologie je zatím bohužel ještě v
plenkách, tlak na její vývoj je však velmi silný.
RadioMobil je s touto službou v jistém směru průkopníkem. Rozhodně ale není
zcela osamocen a koncept Unified Messagingu budeme potkávat stále častěji. Ve
většině velkých firem dnes existují elektronické hlasové schránky. Ty často
umožňují např. automatické zasílání nahraných vzkazů na definovanou e-mailovou
adresu. Zaměstnanci takových firem potom mají ve své schránce s poštou i
hlasové vzkazy ze svého telefonního čísla. Pokud se takovýto systém doplní
ještě např. o produkt FaxChange, mohou být takto zpracovávány i faxy.
Co však zatím současným produktům chybí, je vzájemná spolupráce. Každý máme
několik takových schránek, kam nám padají vzkazy doma, v práci, na mobilu...
Schránky si ale zatím neumějí zprávy navzájem vyměňovat a směrovat je všechny
do jednoho centrálního bodu. Což je vlastnost, která ještě chybí k tomu, aby
bylo celé řešení opravdu "Unified".

Co čeká UMTS?
Výše jsme se zabývali přínosy technologie UMTS, pojďme se však podívat také na
její odvrácenou stranu tedy na úskalí, která budou operátory čekat při budování
sítě pro UMTS. Jelikož v době psaní tohoto článku není známo, zda UMTS licence
dostanou pouze stávající operátoři, či zda mezi ně vstoupí nějaký nový
konkurent, budeme na tuto problematiku nahlížet jak z pohledu stávajícího
operátora, tak z pohledů operátorů nových.
Nejprve shrňme fakta. Budování sítě UMTS bude stát ohromné peníze zřejmě vyšší
v porovnání se sítěmi GSM (samotná licence zdaleka ještě není tou největší
investicí). Postoj jejích uživatelů v Japonsku, kde bylo UMTS již spuštěno, je
poměrně chladný. Česká republika si navíc nese handicap v podobě cen, které
jsou konkurencí stlačeny opravdu velmi nízko a jelikož je trh citlivý na cenu,
zákazníci zřejmě nebudou chtít za nové služby platit více. Naopak český
zákazník má velká očekávání a pozitivně přistupuje k novým službám mnoho nových
technologií bylo v České republice spuštěno "v první vlně", a to často i pro
segment předplacených karet jmenujme např. SIM Toolkit, WAP, GPRS, HSCSD, CAMEL
a roaming se zpětným voláním.
Z toho všeho vyplývá, že nové služby na bázi UMTS se mohou v České republice
prosadit, ale pouze pokud budou nabídnuty za rozumnou cenu. Operátor tedy bude
muset udržet náklady při zemi, jak jen to jde. Toho může dosáhnout nejlépe tím,
že bude infrastrukturu pro UMTS budovat jen velmi pomalu a pouze v místech, kde
bude návratnost jasně predikovatelná. Nelze proto předpokládat, že by se
pokrytí sítí UMTS rozvíjelo podobným tempem, jako to známe z prostředí GSM 900
nebo GSM 1800.
Případní noví operátoři budou mít situaci ještě složitější nebudou zde mít
připravené žádné zázemí v podobě páteřní infrastruktury. Je proto docela dobře
možné, že pokud licenci získá některý se zahraničních gigantů (velikosti např.
Orange, Vodaphone nebo Telenoru), koupí následně některého z tuzemských
poskytovatelů páteřní infrastruktury (horkým kandidátem by mohl být Aliatel)
anebo s ním uzavře strategickou alianci. Budování páteřní infrastruktury je
totiž věcí finančně náročnou a zpočátku také ztrátovou.
Jedno je ale kolem UMTS jisté. Sítě UMTS s jistotou nebudou v Česku dostupné v
roce 2002 a s největší pravděpodobností ani v roce 2003. Při návrhu vhodných
mobilních aplikací a řešení raději na UMTS zapomeňte a držte se možností
stávajících technologií.
1 1875 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.