Moderní počítačová grafika

Asi před 6 lety se na našem trhu objevila kniha autorů Žáry, Limpoucha, Beneše a Wernera s názvem Počítačová grafik...


Asi před 6 lety se na našem trhu objevila kniha autorů Žáry, Limpoucha, Beneše
a Wernera s názvem Počítačová grafika principy a algoritmy, která se zabývala
základními principy tvorby dvojrozměrné i trojrozměrné grafiky. Dnes
recenzovaná kniha je dílem prakticky shodného autorského týmu, z čehož také
výplývá jistá podobnost obou publikací.
Kniha je rozdělena do 4 oddílů, z nichž první je věnován rovinné (2D) grafice.
Začíná se vysvětlením barevných modelů (RGB, CMYK, HSV, HLS...), následuje
vysvětlení pojmů kvantování a vzorkování a rozebrání aliasu a antialiasingu. Po
podkapitole věnované reprezentaci rastrového obrazu se autoři věnují způsobům
jeho komprese a poté už rozebírají některé konkrétní rastrové formáty PCX, GIF,
PNG, TGA, TIFF. Po nich se věnují i dvěma formátům pro animované sekvence FLI a
MPEG.
Třetí kapitola nazvaná "Dvojrozměrné objekty" vysvětluje způsob tvorby úsečky,
kružnice, elipsy, ale také interpolační a aproximační křivky. V závěru se
autoři věnují vyplňování geometricky určené hranice a neopomíjejí zde ani
problematiku zvyšování rychlosti použitých algoritmů. Kapitola 4. se věnuje
úpravám obrazu transformaci barev vč. omezení jejich počtu, převzorkování a
změně rozlišení obrazu, nelineárním transformacím vč. warpingu a morfingu,
ostření obrazu a některým dalším efektům, se kterými se běžně můžeme setkat v
nejrůznějších grafických programech.
Následující kapitola (5.) načíná oddíl věnovaný základům trojrozměrné grafiky.
Začíná se polygonální reprezentací ploch a Béziérovými plochami. Následuje
vysvětlení jednotlivých způsobů reprezentace těles nechybí ani kapitola, ve
které se autoři zaobírají řešením situace, kdy nemáme k dispozici geometrický
popis tělesa, ale pouze sadu vzorků z jeho objemu nebo povrchu. Oddíl uzavírá
vysvětlení problematiky fraktální geometrie a krátká zmínka o modelování živých
tvarů (rostlin) prostřednictvím tzv. L-systémů. Základy trojrozměrné grafiky
jsou tedy za námi, ale 3D prostředí se budeme věnovat i nadále.
9. kapitolou otvíráme 3. oddíl, který je věnován zobrazování prostorových dat.
A začíná se, jak jinak, promítáním trojrozměrných objektů na plochu. Následuje
kapitola věnovaná světlu nejen jednotlivým typům zdrojů (podobně, jak je znají
např. příznivci 3D Studia), ale také lomu světla a stínování. Se zobrazováním
reálného světa samozřejmě úzce souvisí řešení problému viditelnosti objektů a
jejich částí proto jsou v 11. kapitole probrány liniové a rastrové algoritmy
viditelnosti.
Stínům a texturám autoři věnovali pozornost v kapitolách 12 a 13. O způsobu
definice kompletní scény se pak dočtete v textu, který hned následuje.
Pro skutečně věrné zobrazení objektů v prostoru je třeba vzít v úvahu i
vzájemné ovlivňování těles. Této problematice se autoři věnují v kapitole
nazvané "Globální zobrazovací metody", kde se mj. píše i o populární metodě
sledování paprsku (ray tracing). Velmi zajímavý je popis metody radiozity,
která poskytuje ještě realističtější zobrazení skutečného světa.
Na následujících stránkách, které obsahují také barevnou přílohu s příklady pro
jednotlivé části knihy, autoři vysvětlují základní principy počítačové animace
píše se tu tedy např. o klíčování, animačních křivkách nebo o pojmu, který je
obzvláště populární v souvislosti s animací postav inverzní kinematice. 3.
oddíl uzavírá pojednání o virtuální realitě vynechána není ani problematika
prostorového zvuku a ani tady nechybí několik vzorců, jejichž prostřednictvím
se dostanete k žádanému výsledku.
A od této chvíle už budou vzorce úplně všude poslední oddíl knihy je totiž
nazván "Matematika pro počítačovou grafiku" a tento název zcela přesně
vystihuje jeho obsah. V závěru knihy nechybí 13stránkový seznam doporučené
literatury a rejstřík.
Celkově je ale kniha napsána srozumitelně. Trochu sporná je její užitečnost pro
vlastníky již dříve zmíněné publikace od Grady jak už bylo uvedeno, některé
kapitoly jsou si velmi podobné, novinka se však zaobírá i problematikou, která
byla v původní knize zmíněna jen letmo, případně byla úplně vynechána.
(Jiří Žára, Bedřich Beneš, Petr Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer
Press, Praha, 1998, 448 stran, 400 Kč)
8 2071 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.