Mozillu rozšírite nad očakávania

Mozilla je viac než prehliadač je to platforma pre vývojárov a pre osobnú komunikáciu. Mozilla ako open source projekt v...


Mozilla je viac než prehliadač je to platforma pre vývojárov a pre osobnú
komunikáciu. Mozilla ako open source projekt vznikol v roku 1998, keď AOL
odkúpil Netscape, pričom neskoršie verzie prehliadača Netscape z rady 6.x sú
postavené na Mozille. Mozilla má v sebe zabudovaný prehliadač webových stránok,
klienta pre news a e-mail (podporuje používanie viacerých účtov), chat, HTML
editor (Composer), JavaScript Debugger, nástroje XML atď.
Inštalácia je viac ako jednoduchá a užívateí si mÖže navoliť jednotlivé
komponenty ako ChatZilla (IRC klient) či editor HTML stránok. Ak si vyberiete
Mozillu ako svoj pracovný nástroj pre internet, treba vedieť, že tento
prehliadač "dofarbíte" a rozšírite rÖznymi projektmi zo stránky www.moz
dev.org. Niektoré z nich si zoberieme pod drobnohíad a pozrieme sa aj na ich
funkcionalitu a praktický prínos. Rozširovanie Mozilly je prakticky neobmedzené
najmä vďaka technológii XUL (eXtensible User-interface Language), ktorá
uíahčuje a urýchíuje vývoj Mozilly a je postavená na jazyku XML. Väčšina
aplikácií sa vyvíja iba pre jedno prostredie a vývoj pre viac platforiem je
časovo náročný a komplikovaný. XUL je však technológia pre vývoj užívateíského
rozhrania, ktoré užívateí prenesie na iné platformy bez najmenších komplikácií
a okamžite (handheldy, Windows, Linux, BSD atď.). Na stránke www.mozdev.org je
109 projektov, pričom kedykoívek mÖžu vzniknúť nové. Nemá zmysel všetky
opisovať, niektoré sú určené pre špecifické potreby (napr. port Mozilly pre
FreeBSD, real-time systémy), ale iné zas stoja za povšimnutie. Inštalácia
plug-inov predpokladá, že nepoužívate iný prehliadač ako Mozillu. Pri inom
prehliadači treba uložiť súbor s príponou xpi na pevný disk a tento neskÖr
otvoriť v Mozille ako súbor.

OptimOz
Jedným zo zaujímavých projektov je OptiMoz. Ide o doplnok pre prácu s myšou
Mouse Gestures (pohyby myšou) a Radial Context (kruhový kontext).
Mouse Gestures (aj pod názvom MozGest) predstavuje systém kontrolovania
počítača a prehliadača pohybmi myšou nie klávesnicou, klikaním na tlačidlá a
menu. Dnes túto možnosť má už aj prehliadač Opera (pre Windows) i niektoré hry.
Ak nainštalujete MozGest (stačí kliknúť na súbor s príponou XPI, väčšina
plug-inov sa inštaluje priamo z webu) a reštartujete Mozillu, funkcie pohybov
myši po reštarte prehliadača fungujú okamžite. Prehliadač potom budete
kontrolovať rÖznymi pohybmi myšou, t.j. napr. stlačíte íavé tlačidlo myši,
potiahnete ju dole (vertikálne) a potom vpravo (horizontálne), a aktívne okno
prehliadača Mozilla sa ukončí. Pri potiahnutí raz horizontálne a jedným smerom
vpravo prehliadač načíta stránku dopredu (Forward), posun myšou horizontálne
raz jedným smerom víavo načíta predchádzajúcu stránku (Back). Zoznam všetkých
nadefinovaných pohybov myši sa nachádza na domovskej stránke projektu OptiMoz a
pohyby myšou užívateí prekonfiguruje editáciou JavaScriptu.
Radial Context je kruhový alebo "koláčový" kontext, ktorý predstavuje menu s
ikonami v podobe koláča v tvare kruhu, ktoré sa kliknutím na ikony ešte aj
vyroluje. Koláč s ikonami sa objaví pri kurzore myši, ak stlačíte jej pravé
tlačidlo. Koláč dokonfigurujete podía svojich predstáv. Treba však povedať, že
jeho súčasné použitie s plug-inom MozGest mÖže narobiť komplikácie a Mozilla
nemusí fungovať tak, ako by mala.

Leech
Potrebujete si stiahnuť dokumenty, obrázky či MP3 súbory? Prečo klikať myšou na
každý z nich a pracne ich ukladať na pevný disk? Pri práci s internetom je dnes
niekedy na sťahovanie stránok k dispozícii potrebný robot na hromadné
sťahovanie objektov z internetu existujú síce rÖzne programy, ale je možné
použiť plug-in Leech, ktorý je bezplatný.
Leech inštalujete do Mozilly priamo z domovskej stránky programu, na ktorú sa
dostanete z www.mozdev.org kliknutím na Projects/Leech. Leech spolupracuje s
utilitou wget, ktorá existuje aj pre Windows, takže ani užívatelia tejto
platformy nemusia plakať. Po inštalácii treba ukončiť prácu s prehliadačom a
reštartovať ho. Leech možno konfigurovať z menu kliknutím na Edit/Preferences,
kde treba nastaviť aj cestu k wget. Ak surfujete, potom stačí iba kliknúť
pravým tlačidlom myši na stránku, z ktorej chcete stiahnuť odkazy, súbory atď.,
vybrať z menu Leech a vybrané objekty uložiť na pevný disk.

AdBlock
AdBlock je plug-in, pomocou ktorého užívateí kontroluje zobrazovanie obrázkov
na základe filtrov, ktoré zablokujú neželané obrázky možno teda kontrolovať to,
čo sa bude zobrazovať. Pri načítaní stránky prehliadačom ju plug-in AdBlock
preskenuje a odstráni, alebo ukryje obrázky podía nastavení zadefinovanými vo
filtre. AdBlock neblokuje sťahovanie obrázkov (download), iba ich zobrazovanie,
a zneviditeíní buď obrázky, alebo aj flash animácie. Po inštalácii sa v menu
Tools zobrazí voíba pre AdBlock. Tento plug-in sa mÖže ukázať aj ako čiastočné
riešenie pre rodičov či školy, ktoré chcú zabrániť deťom vidieť niektoré
nechutnosti voíne dostupné na internete.

Chameleon
Chameleon je open source verzia nástroja Theme Builder z Netscapu, ktorým si v
grafickom prostredí užívateí vytvorí témy pre Mozillu (pomocou nich meníme
grafický vzhíad prehliadača). Vytváranie tém pomocou nástroja Chameleon
nevyžaduje programátorské znalosti.

BannerBlind
Cieíom projektu BannerBlind je vytvoriť extenziu pre prehliadač Mozilla, ktorá
ukryje reklamné bannery na webových stránkach.

Mozilla Explorer
Mozilla bez prehliadača súborov by nebola úplná. Grafický manažér súborov alebo
prieskumník užívateí využije na lokálnych i vzdialených diskoch.

Záver
Možnosť dobudovania, prispÖsobenia a pretvorenia užívateíského rozhrania
aplikácie je niečo, čo mÖže užívateíov natrvalo získať rozšíriť program,
dozvedieť sa aj o zákulisnejších cestách, ako ho meniť, nevyhnutne navodzuje
väčšiu interakciu medzi užívateími a tvorcami programov, eliminuje iba
mechanické používanie programu, kde užívateí nemá väčšiu slobodu. O Mozille
treba povedať, že nejde o alternatívny prehliadač, je to nástroj, v ktorom je
všetko v jednom bohatá internetová technológia, ktorá uspokojí aj
najnáročnejšieho užívateía internetu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.