Multimediálny projekt MoviX

Potrebovali ste niekedy prehrať video alebo audio súbory a počítač, ktorý bol práve k dispozícii, neobsahoval potrebn


Potrebovali ste niekedy prehrať video alebo audio súbory a počítač, ktorý bol
práve k dispozícii, neobsahoval potrebné softvérové vybavenie? Riešenie je
pomerne jednoduché a má názov MoviX.
Projekt MoviX je sada troch nepatrne rozdielnych linuxových minidistribúcií,
obsahujúcich softvér pre bootovanie z CD a prehrávanie multimediálnych súborov
pomocou (vo svete Linuxu známeho) programu MPlayer. Autorom tohoto nápadu je
Roberto De Leo. Pod názvom MoviX sa skrýva niekoíko čiastkových projektov,
ktoré v konečnom dÖsledku majú jedno a to isté zameranie umožniť prehrávanie
multimediálnych súborov. Všetky minidistribúcie sú uvoínené pod licenciou GPL
mÖžete ich stiahnuť z adresy: movix.sourceforge.net.

eMoviX
EMoviX je mikro-linuxová distribúcia so zámerom vložiť na CD spolu video/audio
súbory tak, že sa budú z CD schopné zaviesť a automaticky spustiť. Samozrejme
budete schopní čítať CD a spustiť film na íubovoínom PC (stačí, že PC obsahuje
hardware podporovaný Linuxom). Z CD stratíte približne 7 MB, pretože práve
toíko tu zaberie minidistribúcia eMoviX. Podporované sú všetky formáty, ktoré
je schopný program MPlayer prehrať, poradí si naviac s DivX, ale aj s AVI,
MPEG, QuickTime, WMV, ASF, FLI a niekoíkými ďalšími.
EMoviX je poskladaný z programov voíne dostupných v sieti internet. Ide o
nasledujúce balíky: syslinux v2.00 (syslinux.zytor.com) na vytvorenie
bootovateíného CD, MPlayer v0.90rc3 (www.mplayerhq.hu) k prehrávaniu
multimediálnych súborov, Alsa 0.9.0rc7 (www.alsa-project.org) k sprístupneniu
vašej zvukovej karty, slackware v8.0 (www.slackware.com) k vytvoreniu mini
distribúcie a linux kernel v2.4.20 (www.kernel.org).

MoviX a MoviX2
MoviX je malá linuxová distribúcia schopná priamo bootovať z CD, nahrať sa do
pamäte a poskytnúť konzolový interface pre multimediálny program MPlayer. Z
tohoto interface mÖžete íahko spúšťať DVD, VCD, audio/video súbory, počúvať
internetové rádiá a TV. Ak vlastníte sieťovú kartu, mÖžete buď počúvať
internetové rádio alebo prehrávať audio/video súbory tak, že ich budete zdieíať
z iného PC vo vašej lokálnej sieti.
MoviX2 je presne to isté ako MoviX, ale využíva X Window a veími príjemné GUI
(Graphic User Interface) pre MPlayer. V nasledujúcom texte sa budeme
podrobnejšie venovať minidistribúcii MoviX.
MoviX sa skladá z nasledujúcich základných balíkov (všetky sú voíne dostupné v
sieti internet): syslinux v2.00 (syslinux.zytor.com), MPlayer v0.90 (www.mplay
erhq.hu), slackware v8.0 (www.slackware.com), linux kernel v2.4.20
(www.kernel.org), Perl 5.8.0 (www.perl.org), Curses-UI 0.71
(maurice@gitaar.net), BusyBox 0.60.5 (www.busybox.net) a Alsa 0.9.3
(www.alsa-project.org). Veíkosť minidistribúcie je približne 27 MB, t. j. bez
problémov sa vojde na 8 cm CD typu vizitky. Momentálne je dostupná vo verzii s
označením 0.8.0rc1.

Hardware
Minimálne hardvérové požiadavky na MoviX možno charakterizovať nasledujúcimi
parametrami: Intel Pentium MMX 166 MHz, 32 MB RAM, Matrox Millennium II a
SoundBlaster 16. V princípe je program MPlayer schopný spolupracovať so
všetkými grafickými kartami s BIOSom kompatibilným s VESA VBE 2.0+ .
MoviX podporuje všetky zvukové karty, ktoré sú podporované jadrom 2.4.20;
podrobný zoznam nájdete na adrese www.linux.org.uk/OSS/. Nami testovaná zvuková
karta Audigy od firmy Creative fungovala bez najmenších problémov.

Start
Po úspešnom zavedení systému z CD sa vám na obrazovke zobrazí ponuka a výzva
Boot:. Pomocou kláves [F1] až [F4] sa mÖžete dozvedieť o minidistribúcii
podrobnejšie informácie: [F1] (Help) a [F4] (Credits) základné informácie o
distribúcii, [F2] (Boot Options) možnosti, ktoré možno zadať na výzvu Boot: a
[F3] (MPlayer Keys) zoznam kláves, pomocou ktorých sa ovláda program MPlayer.
Na výzvu Boot: možno zadať nasledujúce parametre: MoviX tento parameter by mal
automaticky zabezpečiť najvhodnejšie nastavenie programu MPlayer pre použitú
grafickú kartu. Použije sa VESA FB (FrameBuffer) Linux driver a rozlíšenie 800
x 600. Parameter MoviX je default, t. j. nemusíte ho zadávať. Postačí, ak na
výzvu Boot: odpoviete stlačením klávesy [Enter]. Parameter bude vybraný aj v
prípade, že do niekoíkých sekúnd na výzvu Boot: neodpoviete.
Parameter vesaFB1024 značí to isté ako parameter MoviX, ale s rozlíšením 1024 x
768, vesaFB640 s rozlíšením 640 x 480. Tento parameter použijete, ak obidva
predchádzajúce parametre zlyhali (pravdepodobnou príčinou zlyhania je
nedostatok pamäti RAM na vašej grafickej karte). Po zadaní parametra FB sa
použije Linux FrameBuffer driver špecifický pre použitú grafickú kartu (ak
nejaký existuje). Driver VESA by mal pracovať s väčšinou grafických kariet,
parameter aa umožní pozerať video v ASCII formáte! A parameter TV použijete, ak
budete chcieť použiť TV-out. Za každú z týchto volieb možno ešte použiť
nasledujúce parametre: MOUNT=no nedovolí MoviX skriptu pripojiť HD partitions
PC, ACCEL=no použijete vtedy, keď nebudete chcieť, aby MoviX používal
softvérovú akceleráciu, keď je aktívny vesa driver, DETECT=all slúži na
detekciu starého hardwaru, t. j. postupne vyskúša všetky moduly, pokiaí nenájde
niečo použiteíné. Doporučuje sa použiť v prípade, keď nebola nájdená zvuková
karta.

Obsluha
Po zavedení a spustení jadra sa vykoná inicializácia dostupných zariadení a
spustí sa obslužný program MoviX. Program ponúka hlavné menu, v ktorom sú
dostupné nasledujúce položky:
About | MoviX informácie o verzii a autorovi.
Quit obsahuje subpoložky Restart This Interface (znovu spustenie obslužného
programu MoviX), ReBoot (reštart počítača) a Turn Off The PC (vypnutie
počítača).
Edit umožní meniť nastavenia rozhrania MoviX (MoviX Option), nastavenia
programu MPlayer (MPlayer Option), sú tu položky na prácu s konfiguráciou Load
config, Save config a Reset config. V položke DVD Options je možné nastaviť
parametre Language a Subtitle.
Eject vysunie vozík CD mechaniky.
Play umožní zvoliť typ prehrávaného média (CD, DVD, VCD XCD, Audio CD, File
alebo Partition). Ďalej je možné pomocou Play->File spustiť video/audio
playlist. MPlayer podporuje nasledujúce prípony súborov: pls, m3u, asx, txt,
list.
MoviX okrem toho podporuje aj tri aktívne konzoly, medzi ktorými mÖžete
prepínať pomocou kláves [ALT]+[F]<n>, kde n mÖže byť 1, 2 alebo 3. Console 1
(default) obsahuje MoviX menu. Na Console 2 ak sa podarilo aktivovať zvukovú
kartu nájdete alsamixer. Consolu 3 využijete v tom prípade, keď budete chcieť
spustiť niečo také ako nvtv.

Záver
MoviX je dÖkazom toho, v čom je sila Linuxu. Jednoduchá malá distribúcia s
presným cieíom použitia. Ak by náhodou opisovaná minidistribúcia nepracovala
správne, pozrite si fórum otázok a odpovedí na stránke
http://movix.sourceforge.net možno už niekto váš problém riešil.
Zoznam grafických kariet, na ktorých bol MoviX testovaný

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.