Můžete ušetřit bez kompromisů

Dnes se již takřka žádná firma neobejde bez kancelářského balíku pro tvorbu firemních dokumentů. Trend směřujíc


Dnes se již takřka žádná firma neobejde bez kancelářského balíku pro tvorbu
firemních dokumentů. Trend směřující k bezpapírové elektronické kanceláři na
tyto programy klade nevelké nároky, které musejí splňovat. Donedávna byl
synonymem pro kancelářský balík produkt Microsoft Office. Ten je dnes,
především díky svému masivnímu rozšíření, neprávem považován za standard na
poli kancelářských aplikací. Jedním z jeho největších současných konkurentů je
produkt OpenOffice.org.
Za jeho zrodem stojí společnost Sun Microsystems, která zdarma uvolnila
zdrojové kódy svého kancelářského softwaru StarOffice verze 5.2 opensourceové
vývojářské komunitě. Na jeho základě vznikl produkt OpenOffice.org, šířený pod
open source licencí, díky které je dostupný zcela zdarma včetně zdrojových
kódů. Od verze 1.0.1 je již i kompletně lokalizovaný do českého jazyka.
V tomto článku se podrobně podíváme, jaké možnosti nám tento balík nabízí ve
své aktuální verzi 1.1.0. Porovnáme jej z hlediska funkcionality programů s již
zmíněným konkurenčním balíkem MS Office (verze 2003). Zaměříme se rovněž na
kvalitu exportu dokumentů do formátu tohoto produktu.
Kancelářský balík OpenOffice.org je od počátku vyvíjen multiplatformně. Je
možné jej provozovat v prostředí operačních systémů Microsoft Windows,
GNU/Linux a Solaris na platformě SPARC. Pro ukládání dat používá nativní formát
XML s on-line Zip kompresí. Jedná se tedy v podstatě o Zip archiv obsahující
soubory s uživatelskými daty a metadaty v prostém textu. To umožňuje snadné
propojení na podnikové informační systémy, které dnes již většinou standardně
formát XML podporují. Tato vlastnost může být rovněž neocenitelná v případě
havárie systému, neboť je možné data získat zpět, byť v neformátované podobě. O
tom si zatím mohou uživatelé MS Wordu při ukládání do jeho interního formátu
DOC jen nechat zdát. Nově ve verzi 1.1.0 můžete dokumenty přímo exportovat do
hojně využívaného formátu PDF bez nutnosti mít nainstalovanou tiskárnu PDF.
Export do PDF byl i v případě složitých dokumentů bezchybný.
OpenOffice.org tvoří pět samostatných aplikací: textový editor Writer,
tabulkový procesor Calc, vektorový grafický editor Draw, program pro tvorbu
prezentací Impress a editor matematických rovnic Math. Verze pro operační
systémy Linux a Solaris je doplněna programem spadmin pro nastavení tiskáren a
používaných fontů. Všechny programy balíku standardně využívají fonty
nainstalované z operačního systému. Je dále podobně jako MS Office vybaven
programovacím jazykem Basic pro tvorbu maker. Makra vytvořená v MS Office sice
nelze spouštět v prostředí OpenOffice.org, existuje však možnost tato makra
zkonvertovat.
Uživatelské rozhraní jednotlivých programů je navrženo tak, aby se příliš
nelišilo od prostředí konkurenčních produktů. Je intuitivní a i pro méně
zkušené uživatele nebude práce v něm představovat problém. Všechny aplikace
jsou doplněny velmi kvalitní nápovědou s rejstříkem hesel a fulltextovým
vyhledáváním.

Writer
Textový editor Writer nabízí všechny běžné funkce, se kterými se setkáme u
kvalitních textových editorů. Samozřejmostí tedy je formátování textu (volba
fontu, jeho velikost, řez, barva písma a pozadí, horní a dolní index, speciální
efekty apod.), formátování odstavců (zarovnání, řádkování, ohraničení a další),
číslování, odrážky, vkládání různých objektů, jako jsou obrázky, grafy, tabulky
či matematické rovnice. Program dále disponuje celou škálou stylů. K jejich
správě slouží šikovný nástroj nazvaný Stylista. Dokument je také možné členit
na samostatné sekce s vlastním formátováním. Problémem nejsou ani víceúrovňově
číslované nadpisy. Aplikace je doplněna o jazykové nástroje, jako je dělení
slov, kontrola pravopisu a slovník synonym. Vývojáři nezapomněli ani na funkce
pro týmovou spolupráci. Dokument je tak možné sdílet s dalšími pracovníky.
Barevné odlišení změn jednotlivých autorů spolu s označením jména autora a
datem s časem změny činí takový dokument velmi přehledným. Generování obsahu
dokumentu nebo jeho rejstříku pomocí přehledných dialogů může být velmi
užitečné například pro tvorbu projektové dokumentace. Dokumenty je možné
propojovat s externími zdroji dat, jakými například mohou být textové soubory,
tabulky, databáze dBase, informace z LDAP serveru, či se zdroji přístupnými
přes rozhraní ODBC, JDBC nebo ADO. To můžete s výhodou využít pro dynamické
generování hromadné korespondence, například adresářových dopisů nebo štítků.
Vytvoření dokumentu hromadné korespondence není zcela triviální záležitostí pro
méně zkušené uživatele. Nabízí však řadu rozšířených funkcí, jako například
filtrování externích dat prostřednictvím automatických a rozšířených filtrů
nebo SQL dotazů. Výstup po sloučení je možné buď rovnou vytisknout, nebo uložit
do souboru. Nelze však sloučený výstup uložit do jednoho souboru, nýbrž pro
každý záznam se vytvoří nový soubor, což nemusí být vždy nejštastnější řešení.
Byli jsme mile překvapeni kvalitou exportu do formátu MS Word, kterou vývojáři
proti předchozím verzím velmi zdokonalili. Již v minulých verzích zůstávaly
zachovány vlastnosti stylů, formátování odstavců a sloupců, a dokonce i změny a
komentáře ve sdílených dokumentech. Nově jsou zcela korektně převedeny odrážky
a číslování, které předchozí verze převáděly velmi problematicky. Běžné
dokumenty MS Wordu otevřete bez problémů. Obsahuje-li však wordový dokument
obrázek jako vodotisk vytvořený vložením obrázku do záhlaví, nebude tento
obrázek ve Writeru zobrazen. Správně by jakýkoli objekt vložený do ohraničené
oblasti, například do záhlaví, neměl přetéci za její hranice. Ale velká část
jeho uživatelů tímto nekorektním způsobem obrázky do dokumentu vkládá. Žádná
aplikace OpenOffice.org zatím bohužel nepodporuje dokumenty MS Office chráněné
heslem.

Calc
Neméně vydařenou aplikací je tabulkový procesor Calc. Filozofie tvorby
dokumentů v tomto programu se neliší od práce v konkurenčním tabulkovém MS
Excelu. Bitevní pole manévrovacího prostoru tvoří buňky uspořádané do řádků a
sloupců. Do jednotlivých buněk můžete vkládat jak hodnoty, tak vzorce pro
výpočet funkcí. Calc je vybaven funkcí automatického rozpoznání datového typu
ukládané hodnoty. Nenastavíte-li explicitně datový typ buňky, udělá to za vás
Calc sám. Poradí si se všemi typy, které má standardně nadefinovány čísla (v
běžné, nebo vědecké notaci), text, měnu, datum a čas, booleovské typy,
procenta, a dokonce i zlomek. Malou vadou na kráse je, že buňce s prostým
textem typu "Láďa jede lodí" nastaví datový typ číslo-standard, nikoli správně
text. Uživatel samozřejmě může vytvářet vlastní datové typy. Program dále
disponuje mocným arzenálem funkcí, matematickými počínaje databázovými,
statistickými a dalšími, doplňkovými pak konče. I když jejich výčet nedosahuje
rozsahu funkcí MS Excelu, potřeby běžných uživatelů by měly bezpečně pokrýt.
Aby tabulky byly přehledné, můžete se výtvarně realizovat jejich formátováním.
Možností je opravdu mnoho. Pro grafické znázornění dat máte k dispozici pestrou
paletu 2D a 3D běžně používaných grafů, jako jsou spojnicové, koláčové,
sloupcové, trendové a jejich varianty. V jejich vytváření vám pomohou průvodci.
Samozřejmě, že vytvořené grafy lze dále upravovat ku obrazu svému. Tabulkové
procesory jsou někdy s výhodou využívány ke tvorbě databází. Je však nutné
říci, že se nesnaží nahrazovat databázové programy, ale poskytnout prostředek
ke tvorbě malých datových struktur bez nutnosti použití specializovaných
databázových programů. Každý řádek tabulky představuje jeden záznam databáze,
zatímco sloupce jednotlivá pole záznamů. Pro práci s nimi má uživatel k
dispozici nástroje, jakými jsou vyhledávání, řazení a filtrování dat, řadu
databázových a statistických funkcí. Do tabulek je možné vkládat také data z
externích zdrojů, mimo jiné i z OLAP serveru. Pro práci s rozsáhlejšími
datovými strukturami slouží kontingenční tabulky. Při veškerých možnostech
Calcu pro práci s databázemi nás nemile překvapila skutečnost, že při použití
prostého filtru nad tabulkou není možné hromadné zpracování odfiltrovaných
záznamů, např. změnit barvu pozadí nebo do některého pole každého záznamu
uložit libovolnou hodnotu, jak je to obvyklé u konkurenčních aplikací. Změny se
totiž projevily i u záznamů, které nesplňovaly filtrovací podmínku, ale
nacházely se v tabulce mezi odfiltrovanými záznamy.
Calc podobně jako Writer umožňuje zaznamenávat změny ve sdílených dokumentech,
s nimiž pracuje více uživatelů. Dokonce lze tyto změny podle různých kritérií i
třídit. Kompatibilita dokumentů s MS Excelem je stejně jako u předchozí
aplikace na vysoké úrovni. Nemusíte se bát změn formátů buněk, typu grafů či
ztráty pojmenovaných oblastí buněk. Obsahuje-li váš dokument grafy, které druhá
aplikace nepodporuje, nahradí je typem, který je původnímu nejblíže. Kde si
budete muset ještě nějakou chvíli počkat na plnou kompatibilitu jsou složité
struktury a konstrukce jako například kontingenční tabulky, kde není zatím
dosahováno takových výsledků.

Impress
Jistě se vzpomenete na doby, kdy prezentace byly zpětným projektorem promítány
z průsvitných fólií na plátno. Průsvitkám dnes snad s výjimkou akademické půdy
již odzvonilo a nahradily je elektronické prezentace. Impress vám umožní právě
takové prezentace vytvořit. Její tvorbou vás provedou intuitivní průvodci, díky
nimž je práce opravdu snadná. Do snímků můžete vkládat různé objekty, text,
obrázky, grafy, zvuky apod. Bohužel Impress na rozdíl od MS PowerPointu
neumožňuje vkládat do prezentací video. Vynahradí vám to však podporou
průhledných vrstev a nativním exportem do formátu Macromedia Flash. S exportem
složitějších prezentací pak mohou nastat problémy, u běžných ale vše fungovalo
bez problémů. Pro zatraktivnění prezentace nabízí uživateli knihovnu
nejrůznějších efektů. Kompatibilita s MS PowerPoint je opět na výtečné úrovni.

Draw
Tato aplikace je doplňkem třech již zmíněných. Jak název napovídá, jedná se o
grafický vektorový editor, ve kterém je možné kreslit různé obrázky, například
schémata apod., která pak vložíte do dokumentů. V konkurenčním balíku MS Office
přímou paralelu nemá, jeho programy obsahují menu kreslení, které má část
funkcí jako Draw (kreslení křivek, polygonů, textových rámců). Co do
funkcionality je ale mnohem pestřejší.
Draw je vybaven nástroji pro kreslení nejrůznějších křivek, polygonů, efekty
pro práci s objekty apod. Zajímavostí jsou kótovací čáry s automatickým
výpočtem vzdálenosti v různých volitelných jednotkách. Může se také pochlubit
podporou jednoduché 3D grafiky. Nečekejte zde ale žádné zázraky.
Grafiku lze exportovat do řady tradičních formátů (JPEG, PNG, GIF, BMP, EPS a
další). Zajímavou vlastností je export do formátu Macromedia Flash a čím dál
tím více populárnějšího formátu pro vektorovou grafiku SVG (Scalable Vector
Graphics). Program Draw si neklade za cíl konkurovat specializovaným, neřkuli
profesionálním programům. Dává ale uživateli do rukou silný nástroj pro
vytvoření složitější grafiky, než jsou 4 obdélníčky s textem. Jeho menší vadou
na kráse však je, že při exportu program ukládá celý list, ne jen výřez, který
zaujímá grafika. V některých případech vás tak nutí grafiku oříznout v jiném
editoru.

Math
Obzvlášť studenti vysokých škol a akademičtí pracovníci uvítají nástroj pro
vytváření matematických vzorců Math, který má ve svém arzenálu komplexní sadu
funkcí a operátorů včetně podpory řecké abecedy. Sazba je velmi podobná
nástroji Equation z balíku MS Office. Pomocí panelu nástrojů volíte požadované
funkce a nastavujete jejich hodnoty a parametry. Uživatelé, kteří vytvářejí
vzorce v typografickém systému TeX, zde uvítají možnost zadávat vzorce formou
příkazů. Ty jsou velmi podobné notaci právě v TeXu.

Shrnutí
Kancelářský balík OpenOffice.org je dospělým produktem a svou funkcionalitou je
s to uspokojit potřeby také náročných uživatelů. Navíc intuitivní ovládání a
stejná filozofie tvorby dokumentů jako v konkurenčních produktech činí práci s
tímto balíkem snadnou nejen pro ty, kteří již umí pracovat například v MS
Office, ale i pro začínající uživatele.
Přidáte-li výbornou kompatibilitu s dokumenty MS Office, podporu více platforem
operačních systémů a v neposlední řadě i cenu (je totiž zadarmo), máme před
sebou produkt, který představuje v mnoha směrech zajímavou alternativu
komerčním kancelářským balíkům.

OpenOffice.org 1.1.0
+balík je zdarma, podpora více operačních systémů, kompatibilita s produkty MS
Office, interní formát souborů v XML, export do formátu PDF, swf
-vyšší požadavky na systémové prostředky, drobné nedostatky v některých
funkcích aplikací
Poskytl: Sun Microsystems, www.sun.cz
Cena: zdarma ke stažení na www.openoffice.org
Platformy: Windows 98/Me/NT 4 (Service Pack 6)/2000/ /XP; Linux, jádro 2.2.13
nebo vyšší; Sun Solaris na platformě SPARC verze 7 nebo vyšší (doporučena verze
9)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.