Na vlně e-commerce do Evropy

Přešlapovat před branami Evropské unie a čekat na povolení vstoupit musí Česká republika jako stát. Nicméně pro š...


Přešlapovat před branami Evropské unie a čekat na povolení vstoupit musí Česká
republika jako stát. Nicméně pro šikovné podnikatele to rozhodně neplatí - a
elektronické obchodování představuje vhodný způsob, jak si tuto cestu o pořádný
kus zkrátit.
Výhody e-commerce jsou již dnes prokazatelné, byť se k nim manažeři v Evropě
dosud stavějí poněkud rezervovaně. Co však prokázala praxe je fakt, že plné
výhody elektronického obchodování získají pouze ti nejrychlejší. Tedy vzhůru do
obchodování po Síti!
V odborných počítačových publikacích se vyskytuje stále vyšší počet
nejrůznějších termínů, uvozených předponou "e". Máme tedy nejen e-commerce,
e-business a e-služby, ale již také e-ekonomiku a jak se nám snažila vsugerovat
IBM na loňském Invexu, není daleko ani e-život. Jak se k tomuto fenoménu
stavějí podnikatelé z České republiky a jakým musejí čelit překážkám, pokud se
rozhodnou pro elektronické obchodování, se pokusila zmapovat studie společnosti
Andersen Consulting nazvaná "eCommerce - příležitost rychlejšího průniku na
trhy Evropské unie pro české společnosti", která byla vydána v únoru letošního
roku. Pokusíme se vám z ní nyní zprostředkovat alespoň nejdůležitější postřehy.
E-commerce je když...
V první řadě je třeba si uvědomit, že v případě elektronického obchodování
nejde jen o nové technologie, jde vlastně o celou oblast podnikání, obsahující
pochopitelně vedle výhod i značná rizika. E-ekonomika nutí firmy neustále
vyhodnocovat nové příležitosti, jejich kapitalizaci a reagovat na nová rizika.
Ve světě, kde jsou hranice průmyslu vytvářeny spíše potřebami zákazníka, než
základní orientací podniku, budou sklízet úspěchy společnosti, které dokáží
využít znalosti a schopnosti různých disciplín, funkcí a odvětví.
Oproti klasickým způsobům pronikání na nové trhy přináší elektronické
obchodování některé nové prvky: náklady na spolupráci a interakci nejsou tak
vysoké, fyzický majetek již nehraje klíčovou roli při tvorbě hodnoty, velikost
firmy jednoznačně neomezuje velikost zisků a přístup k informacím již není
obtížný a drahý. Vybudovat podnik s celosvětovou přítomností v tomto případě
nevyžaduje nezbytně roky práce a značné finanční prostředky.
Podmínky úspěchu
Elektronické podnikání je charakterizováno těsnějším vztahem se zákazníky, než
je běžné v tradičním obchodě. Základem vztahu je vzájemná důvěra, která přivede
zákazníka opakovaně ke stejnému prodejci. Je třeba si uvědomit, že Internetu
jsou všechny obchody stejně daleko...
Opakované transakce jsou tedy základem pro vztah, který se může stát výhodou
pro obě zúčastněné strany. Hodnota tohoto vztahu může být velmi vysoká - pocit
loajality ke známému a důvěryhodnému partnerovi dokáže zákazníka smířit např. i
s vyššími cenami nabízeného zboží.
Základem budování takového vztahu je přidaná hodnota. Může se vztahovat nejen k
základní nabídce zboží a služeb, ale i k obchodním vztahům. Uveďme si příklady:
Přidaná hodnota výrobku
Nikdo jiný nedokáže nabídnout tento produkt nebo produkt podobné kvality
Funkce či výkon výrobku jsou unikátní
Výrobek je ekologičtější, bezpečnější nebo netoxický
Přidaná hodnota služby
Způsob dodání a balení šitý na míru
Rozšířená nabídka produktů nebo specifické úpravy pro jednotlivé zákazníky
Snadný přístup k informacím (bezpečnostní informace o chemikáliích, stav
dodávek, atd.)
Komunikace přizpůsobená pro technickou a jinou podporu
Technická podpora u zákazníka
Obchodní přidaná hodnota
Flexibilita dodaného množství, času a způsobu dodávky
Agresivní cenová politika, rabat a úvěrové podmínky
Inventář vlastněný dodavatelem, udržování bezpečnostní zásoby a jiná podpora
Přidaná hodnota dobrých vztahů
Přínos z integrace obchodních aktivit
Výhodná "image" jakožto preferovaného dodavatele důležité firmy
Nabídka výhod a věrnostních programů
Výsledkem správně aplikovaného modelu elektronického obchodování by mělo být
zvyšování výnosů, snižování nákladů a lepší využití majetku podniku. Schéma
nabízí přehled faktorů, které tyto pozitivní procesy ovlivňují.
Faktory brzdící rozvoj elektronického obchodování v ČR
Základními bariérami, které brzdí rozvoj e-commerce v České republice, nejsou
kupodivu ani technologie, ani legislativa. Důvody pomalého nástupu jsou poněkud
subtilnější a méně uchopitelné - což je činí ještě obtížnějšími. Především zde
zcela chybí pocit naléhavosti, který se spolu s nedostatečnou podporou ze
strany managementu podílí na absenci jasné strategie pro oblast e-commerce.
Proti uskutečňování plánů v oblasti elektronického podnikání se staví vedle
zatím přirozeného nedostatku potřebných znalostí i velice konzervativní přístup
ke změnám, charakteristický pro českou společnost.
Elektronické obchodování není statickou záležitostí. Je to kontinuita,
nepřetržitý proces. Jednotlivé země a regiony zaujímají v tomto procesu různé
pozice v závislosti na následujících faktorech:
Celková ekonomická situace a stabilita země
Otevřenost státních orgánů ke sdílení nových konceptů, informací, služeb,
produktů a jejich vnímání nových technologií
Celková logistická infrastruktura v jednotlivých zemích
Ochota státních orgánů a společností přijmout e-commerce jako běžnou součást
jejich fungování
Míra, s jakou lidé v dané zemi přijímají nové technologie, jejich individuální
proaktivita, schopnost změnit postoj a akceptovat e-commerce jako něco
užitečného a zcela běžného
Ve studii byly identifikovány čtyři základní skupiny možných bariér, jež brání
plnému zapojení českých firem do elektronického obchodování: legislativa,
bezpečnost, infrastruktura a kultura.
Zdá se, že kvůli e-commerce nebude zapotřebí celého souboru nových zákonů. Bude
však nutné několik zákonů nově vytvořit (např. pro oblasti elektronického
podpisu a informačních systémů pro státní správu) a některé stávající zákony
modifikovat (ochrana osobních dat, autorská práva, daň z příjmu, atd.). Jinak
bude pravděpodobně dostačující aplikovat stávající legislativu, především pak
Obchodní a Občanský zákoník. Dořešit bude třeba i problematiku celních poplatků
při obchodování přes hranice republiky.
Pokud jde o bezpečnost, tak uživatelé Internetu musí být přesvědčeni, že jejich
data a komunikační kanály jsou dostatečně zabezpečeny před neoprávněným
přístupem či změnami, jinak nebudou ochotni užívat Internet k běžnému
obchodování.
Klíčovými problémy infrastruktury je tradičně rozšíření počítačů a Internetu do
domácností. Nízká penetrace Internetu je dána především vysokými pořizovacími
náklady. Nezanedbatelný je i problém včasných dodávek zakoupeného zboží
(logistika) a realizace bezpečných plateb na Internetu.
Možná nejproblematičtější je oblast kulturních zvyků, jelikož kultura může být
chápána jak jako motor změn, tak i jako jejich největší překážka. Do této
kategorie patří pojmy jako motivace, tedy ochota změnit sám sebe a své okolí
spolu se snahou lidí sdílet své zkušenosti; kompetence, neboli odbornost,
znalosti a schopnosti lidí; a nakonec i schopnost organizace celého procesu.
NÁZORY ODBORNÍKŮ
Na naše dotazy odpovídaly dnes dvě dámy, a to Jill Fingerová ze společnosti IDC
a Eva Racková ze společnosti KPMG. Otázky zněly:
1. Co považujete za základní podmínky rozvoje elektronického obchodování v ČR?
Do jaké míry může rozvoj elektronického obchodování ovlivnit podnikání malých a
středních firem?
Jill Fingerová
IDC
1. Základních podmínek rozvoje elektronického obchodování je několik. Především
sem patří konkurenční prostředí na telekomunikačním trhu, díky kterému nemusí
ani firmy ani domácnosti platit zbytečně vysoké poplatky za telefon a pronájem
digitálních linek. S tím souvisí i potřeba běžně dosažitelného přístupu na
Internet. Nezanedbatelnou položkou je nutnost přesvědčit zákazníky o
důvěryhodnosti nabízených služeb, tedy respektování etických zásad obchodního
styku. Čeští podnikatelé by se neměli bát vstupovat na zahraniční trhy - spíše
než vlastní zemi je třeba chápat celý svět jako potenciální trh pro nabízené
zboží. Nakonec zmíním dvě velmi důležité podmínky rozvoje elektronického
obchodování: jde o nutnost zavedení bezpečného platebního systému podepřeného
zákonem - a stabilní bankovní systém.
2. Elektronické obchodování dává malým a středním firmám šanci oslovit
zákazníky vně své domovské země, a to zejména v případě, že je domácí
zákaznická základna tak malá, že nedokáže firmu efektivně uživit.
Eva Racková
KPMG
1. V současné době vidím alespoň tři podmínky, které je třeba splnit, aby bylo
možno uvažovat o širším využívání elektronického obchodování. První z nich je
levný a přitom rychlý přístup k Internetu. V této oblasti se jak se zdá ujmou
iniciativy společnosti poskytující kabelovou televizi. Druhou podmínkou je
vytvoření bezpečné a přitom uživatelsky snadné infrastuktury. Tady mám na mysli
tzv. infrastukturu veřejných klíčů (PKI - public key infrastructure), která
může zajistit zejména bezpečnost. Je však třeba, aby většina bezpečnostních
mechanismů byla pro uživatele transparentní (to znamená, aby o ní téměř nemusel
vědět) a aby nezbytná administrativa spojená s registrací klíčů byla co nejméně
náročná. Třetí podmínkou, která do značné míry souvisí s tou předchozí, je
přijetí zákona o elektronickém podpisu. Dokud nebude zákonem definována váha
elektronického podpisu, bude jeho použití omezeno na dvoustranné vztahy nebo na
aplikace, pro které závaznost jednání není příliš významná.
2. V souvislosti s elektronickým obchodováním je chronicky citováno, že použití
tohoto způsobu obchodování s sebou nese pro malé a střední podniky řadu
příležitostí, zejména možnost prezentace v celosvětovém měřítku a s tím
související přínosy. Nelze však zapomínat, že tento způsob celosvětové expanze
s sebou nese i řadu rizik a že ne všechny citované silné stránky jsou tak
silné, jak často slýcháme. Jedním z významných rizik malých společností je
neschopnost dodat inzerované zboží. Pokud je malá společnost zvyklá vyrábět
např. 50 kusů výrobků ročně a dostane objednávky na 200 kusů s dodáním do
jednoho měsíce, neschopnost dodat může být pro reputaci společnosti horší než
nedostatek zakázek. V řadě případů se malé společnosti, které vstoupí do
elektronického obchodování, setkávají i s jazykovými bariérami a s nutností
vypořádat se s celou řadou problémů souvisejících s dodávkami do zahraničí.
Samozřejmě je třeba vzít v úvahu i to, že ne všechny výrobky a služby jsou
schopné prodeje pomocí Internetu.
0 0782 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.