Nastavení kritérií pro přenos dat

Kvalita služby (QoS, Quality of Service), někdy také nazývaná třída služby (CoS, Class of Service), se charakterizuje ...


Kvalita služby (QoS, Quality of Service), někdy také nazývaná třída služby
(CoS, Class of Service), se charakterizuje výkonností toku paketů jednou nebo
více sítěmi. Cílem je doručit pakety mezi koncovými uživateli podle určitých
kritérií. QoS se odvozuje z několika veličin, mj. z dostupnosti služby,
zpoždění a odchylek ve zpoždění, propustnosti nebo ztrátovosti paketů.
Síťové protokoly, zejména protokol IP, nebyly stavěny tak, aby zajišťovaly samy
o sobě kritéria spadající pod kvalitu služby, protože jejich hlavním úkolem je
podpora doručení paketů (datagramů). Protokol IP sice nabízí několik typů
služeb (ToS, Type of Service) specifikovaných (volitelně) přímo v datagramu,
které mohou znamenat různé zacházení s datagramem (např. z hlediska
minimalizace zpoždění na cestě v síti), ale ty se z hlediska zvýšení nároků na
zpracování zejména ve směrovačích prakticky nepoužívají. Proto se v poslední
době věnuje značná pozornost možnostem přizpůsobení IP pro zajištění
konkrétních hodnot QoS podle požadavku uživatelů. Protokol RSVP
Na podporu zajištění šířky pásma pro určitý tok IP datagramů vzniká v IETF
(Internet Engineering Task Force) protokol pro rezervaci prostředků (Resource
reSerVation Protocol, RSVP). Protokol využívá cílová stanice, která očekává
určitá data a chce si pro ně zajistit zaručený průchod sítí. Protokol pak
postupně signalizací zjišťuje po celé cestě sítí všemi směrovači až ke zdrojové
stanici, zda vyžádaná šířka pásma může být pro daný tok přidělena (v jednom
směru). Protokol RSVP se zatím implementuje pouze v rozsahem malých sítích,
nikoli v Internetu.
Spojová vrstva u lokálních sítí (na rozdíl od ATM) vůbec nepodporuje a
nerozlišuje QoS provozu zkoumáním jednotlivých rámců. Jedinou výjimku tvoří
Fibre Channel, jehož jedna služba (třída 4) zajišťuje QoS. Nelze proto očekávat
ani od gigabitových verzí Ethernetu nebo Token Ringu spolehlivé zajištění
doručení rámců a kvalitu služeb (bez ohledu na vysokou podporovanou rychlost),
které je naproti tomu zcela vlastní ATM. Podobně vzniká problém při podpoře
provozu citlivého na rychlost přenosu a doručení: Gigabitový Ethernet nemá
možnost dát takovému druhu provozu přednost před "objemovým přenosem" (velkých
souborů apod.). ATM umí svoji šířku pásma efektivně rozdělit tak, aby bylo
transakčně orientovaným protokolům v reálném čase umožněno rychlé odbavení, a
navíc používá přenosové jednotky (buňky) konstantní malé délky, zatímco lokální
sítě podporují rámce různých délek (v intervalu povoleného minima a maxima).
Nicméně u nových rychlých lokálních sítí, zejména typu Gigabit Ethernet, se
této problematice již musela věnovat pozornost kvůli kombinaci různých typů
provozu v síti (přenos hlasu, obrazu a dat) a jejich odlišným nárokům na přenos
zejména z hlediska zpoždění. Pro možnost upřednostnění provozu, který vyžaduje
rychlé zpracování a přenos (např. hlas nebo video), lze použít mechanismus
členění provozu podle priorit do několika front. Priorita ovšem umožňuje pouze
upřednostnit určitá data vůči ostatním přenášeným informacím, ale jejich
doručení do předvídatelné doby nikoli.
8 2685 / pen
Řešení podpory QoS v rychlých sítích
s protokolem IP se týká zejména:
oddělení provozu podle určité klasifikace do jednotlivých front,
příslušné (a jednotné) konfigurace směrovačů a přepínačů v síti,
dohled nad provozem vstupujícím do sítě a jeho označování,
filtrace výstupního provozu podle bezpečnostních pravidel a ochrany proti
přetížení sítě,
aktivního řízení výstupních front,
algoritmů pro ničení/zahazování paketů,
monitorování úrovní provozu na každém výstupním rozhraní.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.