Návrh autorského zákona v nové podobě

Vláda České republiky schválila novelu autorského zákona, kterou předložil ministr kultury Vítězslav Jandák. Na jej...


Vláda České republiky schválila novelu autorského zákona, kterou předložil
ministr kultury Vítězslav Jandák. Na jejím základě by měla být v budoucnu lépe
ochráněna díla v digitální podobě.
Navrhovaná právní úprava sleduje úplnou harmonizaci autorského práva s
příslušnými směrnicemi Evropské unie. Za tímto účelem, ale také na základě
pětileté aplikační praxe autorského zákona, tedy byly doplněny některé nové
výjimky a omezení autorského práva. Jak uvedl ministr kultury, autorský zákon
bylo nutno rozšířit především o bod týkající se vymáhání práv vyplývajících z
duševního vlastnictví. Upravuje se proto právo autora požadovat informace o
neoprávněném užití předmětů ochrany a sjednocují se nápravná opatření, kterých
se může autor domáhat v případě neoprávněného zásahu do svého práva. Další
změny se dotkly technických prostředků (například zabezpečení zvukových nosičů
proti možnosti pořízení rozmnoženiny apod.), návrh novely rovněž zpřesňuje již
existující ustanovení o ochraně elektronické informace, týkající se digitální
správy práv (DRM), a výslovně stanoví, jaké jednání je zásahem do práva
autorského. Legislativní přepis také ošetřuje autorskoprávní ochranu
digitalizace dokumentů, u nichž dosud neuplynula ochranná lhůta (respektive
pořizování digitálních kopií pro osobní potřebu uživatele) nebo upravuje právo
na odměnu při opětovném prodeji originálu uměleckého díla včetně výše její
ceny. Nový předpis musí přijmout ještě parlament a podepsat prezident.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.