Nejlepší IT projekty roku

Oceněny přínosy pro uživatele K výročí pětiletého trvání připravila asociace CACIO soutěž "IT projekt roku". Na...


Oceněny přínosy pro uživatele
K výročí pětiletého trvání připravila asociace CACIO soutěž "IT projekt roku".
Na loňském Invexu soutěž vyhlásil ministr informatiky Vladimír Mlynář. Cílem
této soutěže je zdůraznění významu uživatelského pohledu na informatické
projekty.
Z analýz vyplývá, že IT spotřebovává okolo 5 až 8 % celkových nákladů podniku.
V oblasti bankovnictví, telekomunikací a farmaceutického průmyslu jsou náklady
na IT dokonce nad touto hranicí. Část z těchto nákladů představuje přidanou
hodnotu, významnou část však tvoří ztráty. Přitom chod podniku, postavení na
trhu i konkurenceschopnost jsou do velké míry ovlivňovány úrovní IT, a to jak
infrastruktury, tak služeb. Soutěž "IT projekt roku" byla koncipována tak, aby
se stala jedním z významných příspěvků ke zvyšování efektu, prestiže a
důležitosti role informatiky v podnicích.
Z přihlášených projektů byly odbornou porotou pod vedením Prof. Ing. Zdeňka
Molnára vybrány k ocenění titulem "IT projekt roku 2003" tři projekty ve
společnostech Tonak, Plzeňská distribuce tepla a Česká pošta.
Odborná porota hodlá v příštím roce i letech následujících vyhledávat,
posuzovat a odborně oceňovat nejlepší projekty informačních a komunikačních
technologií v podnicích a státních institucích v ČR.

Teorie omezení
Projekt "Zvyšování výkonnosti společnosti prostřednictvím implementace ERP a
TOC" byl oceněn za unikátní aplikaci teorie omezení s měřitelnými přínosy
projektu a zainteresováním dodavatele na dosažení těchto výsledků. Dodavateli
tohoto projektu pro společnost Tonak byli: AutoCont CZ, Apstec, Orbit a Ing.
Pavel Učeň, CSc.
Projekt iniciovala nízká výkonnost společnosti v oblasti klíčového procesu
zpracování zakázky, řešící prodej, technickou přípravu výroby, nákup, plánování
výroby, výrobu, finance, lidské zdroje a údržbu. Současně s projektem byla
zavedena metoda plánování a řízení výroby TOC (Theory of Constraints).
Porota ocenila, že vhodným smluvním zabezpečením, měřením průběhu a výsledků
projektu měkkými a tvrdými metrikami, motivací dodavatele a smluvně stanoveným
zádržným a bonusy na dosažení cílových hodnot metrik bylo dosaženo vysoké
motivace a součinnosti dodavatele a odběratele.

Centrální dispečink
Projekt "Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni" řeší
dálkový monitoring a řízení všech technologií a jednotlivých předávacích stanic
tepla města Plzně různého původu a stáří. Centrální dispečink je vybudován jako
webová aplikace v systému TIRSWeb s běžným internetovým prohlížečem. V současné
době je to hlavní systém řízení distribuce tepla v Plzni. Dodavatelem projektu
pro společnost Plzeňská distribuce tepla byla firma Coral.
Projekt byl oceněn za efektivní zvládnutí implementace řídícího systému
reálného času s využitím webových technologií a průmyslových standardů. Projekt
byl vytvořen tak, aby správa a další vývoj systému byly možné již bez účasti
dodavatele. Vytvořením centrálního monitorování on-line je systém dostupný jak
všem pracovníkům společnosti Plzeňská distribuce tepla, tak všem obyvatelům
Plzně. Vybraná data jsou totiž umístěna ve dvourozměrném a třírozměrném formátu
na veřejné stránce www.pdt.cz.

Registrovaný e-mail
Projekt "Registrovaná elektronická pošta" byl oceněn za přenesení klasické
agendy do elektronického prostředí, znamenající strategický krok směřující k
udržení tržní pozice.
Projekt byl iniciován Českou poštou. Cílem bylo vytvořit novou elektronickou
službu, zajišťující bezpečnou a průkaznou výměnu elektronických zpráv (dat)
mezi různými komunikujícími subjekty pomocí Registrované elektronické pošty.
Návrh respektoval postupný přechod korespondence z fyzické na elektronickou
podobu a současně respektoval požadavek na obdobu zapsané zásilky s dodejkou
pro zajištění průkaznosti dodání. Současně projekt respektuje platnou
legislativu (např. zákon o ochraně osobních údajů a zákon o elektronickém
podpisu). K ukládání dodané pošty slouží adresátova přihrádka, obsluhovaná
systémem obdobně jako P. O. box.
Dodavatelem projektu pro Českou poštu byla společnost ICZ.
Systém má architekturu klient/server. Aplikační klient je nezávislý na
výpočetním prostředí, umožňuje chráněnou komunikaci s centrální částí, dovolí
práci více uživatelů s osobními certifikáty a umožňuje archivaci všech
zpracovávaných zásilek. Řešení je zaměřeno v současné době na podnikatelské
subjekty s podporou budoucí integrace občanů s veřejnou správou a samosprávou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.