Největší projekt společnosti LCS

Implementace informačního systému NORIS ve společnosti Stavby silnic a železnic (SSŽ) byla největším projektem firmy ...


Implementace informačního systému NORIS ve společnosti Stavby silnic a železnic
(SSŽ) byla největším projektem firmy LCS International od uvedení tohoto IS na
trh v roce 1997. V souladu s projektem byl systém implementován během deseti
měsíců v centrále i na všech deseti závodech této jedné z největších stavebních
firem v republice. Ve spolupráci s SSŽ zajistila firma LCS International i
všechny činnosti patřící do oblasti systémové integrace.
Společnost SSŽ při výběru informačního systému oslovila 7 softwarehousů, z
nichž pak do nejužšího výběru postoupily systémy SAP, Baan a NORIS. Při výběru
systému a jeho následné implementaci sehrál významnou úlohu fakt, že do
rozhodovacího procesu byly zapojeny všechny závody společnosti SSŽ. Po
zhodnocení funkcionality vybraných tří IS si představitelé všech deseti poboček
nezávisle na sobě zvolili systém NORIS, který byl shodou okolností i
nejlevnější (to ovšem respondenti nevěděli).
Tento "demokratický" princip volby měl svůj význam i při zavádění systému.
Vzhledem k tomu, že IS nebyl "nadiktován" shora, byli pracovníci IT oddělení
SSŽ ochotni v kritické době implementace pracovat ve ztížených podmínkách, přes
čas, a neměli při tom pocit, že zavádění nového IS je nějaká nesmyslná akce
nařízená vedením.
Podle obchodního ředitele společnosti LCS byly pro spolupráci s IT odděleními
SSŽ klíčové 4 body:
1. zapojení i těch pracovníků, kteří vidí i na nižší úrovně funkcionality
2. zajištění souhry týmu - tedy ne, že vedení něco vybere a direktivně nařídí
3. souhra v pojetí harmonogramu projektu
4. věcné a kooperativní vedení projektu
Pracovníci firmy SSŽ velice ocenili i ten fakt, že měli možnost dozvědět se i
jak funguje informační systém ve spodních vrstvách, což zdaleka ne vždy
prodejce systému klientovi umožňuje, naopak poměrně časté jsou snahy zákazníka
od těchto informací odstínit.
Další věcí, kterou obě strany považovaly za nutné zdůraznit byl fakt, že
ačkoliv byla při výběrovém řízení a přípravě projektu věnována značná pozornost
smlouvám, při realizaci smlouvy sloužily vždy jako zdroj faktických informací a
nikoliv jako podklad pro licitaci kterékoliv strany.
Velká pozornost byla věnována školení uživatelů (jen v rámci pilotního provozu
bylo odškoleno více než 1 200 člověkodní). Na úspěchu projektu se podle obou
zúčastněných stran podílela i jednotná technologická platforma Microsoft
(Windows NT, MS SQL Server, MS Exchange).
Přestože se na realizaci projektu podílela řada firem (Dell, Aliatel, Datasoft,
Microsoft, LCS), nabyl do projektu přizván klasický systémový integrátor a
činnosti, které spadají do oblasti systémové integrace, byly rozděleny mezi SSŽ
a LCS. Díky tomu případné operativní zásahy do projektu probíhaly ve shodě obou
stran a vždy tak, aby neohrozily důležité termíny projektu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.