Neurónové siete sú čiernou skrinkou

Technológia umelých neurónových sietí je relatívne mladá. Neurónovým sieťam (ďalej len NS) sa venuje tzv. subsymbol...


Technológia umelých neurónových sietí je relatívne mladá. Neurónovým sieťam
(ďalej len NS) sa venuje tzv. subsymbolická umelá inteligencia alebo tiež
výpočtová inteligencia (angl. computational intelligence).
Kým symbolická (klasická) umelá inteligencia sa snaží modelovať kognitívne
procesy na najvyššej úrovni (odvodzovanie, plánovanie, vnímanie situácie
apod.), subsymbolická umelá inteligencia a špeciálne jej časť nazývaná
konekcionizmus používa úplne opačný prístup: modeluje kognitívne procesy na
elementárnej úrovni; pri NS sú to procesy prebiehajúce v íudskom mozgu na
úrovni signálov prechádzajúcich medzi neurónmi a na vytváraní a zanikaní
spojení medzi nimi.

Definícia
Ak by sme chceli byť trochu viac formálni, mÖžeme NS definovať ako masívne
paralelný výpočtový systém, ktorý má schopnosť uchovávania informácií a
umožňuje ich ďalšie spracovanie, pričom napodobňuje íudský mozog v zbieraní
poznatkov v procese učenia a uchovávaní týchto poznatkov s využitím
medzineurónových spojení.
Ak sa na uchovávanie údajov v sieti používajú aj iné parametre ako
medzineurónové (tzv. synaptické) spojenia (napr. prahové koeficienty alebo
parametre prechodových funkcií neurónov), hovoríme o adaptívnych sieťach.
Spomínané paralelné procesy prebiehajúce v NS sa v ich programových
implementáciách musia simulovať; skutočne paralelné sú zväčša iba pri
hardwarovej implementácii NS. Základným prvkom NS je neurón. Vo všeobecnosti má
niekoíko vstupov od iných nerónov alebo z okolitého prostredia a jeden výstup.
Operácia, ktorou neurón transformuje svoje vstupy na výstup je spravidla veími
jednoduchá. Zložitá činnosť NS spočíva v spojení mnohých takýchto jednoduchých
elementov do celku.
V prevažnej väčšine sietí sú neuróny usporiadané do vrstiev (angl. layers).
Tento prístup značne uíahčuje programovú implementáciu a umožňuje matematický
popis činnosti NS. Opäť tu možno nájsť aj podobnosť s íudským mozgom: "vrstvy"
neurónov sa nachádzajú aj v niektorých jeho častiach. Profesor Kunihiko
Fukushima na základe podrobného štúdia íudského vizuálneho kortexu navrhol NS
nazývanú neokognitrón na rozpoznávanie rukou písaných znakov (viď
http://neuron-ai.tuke.sk/~fabik/Neocognitron.htm). Usporiadanie neurónov do
vrstiev však nie je nevyhnutnou podmienkou, ako uvidíme neskÖr pri
Hopfieldových NS.

Rozdelenie
Podía smeru, ktorým sa šíria signály v NS ich rozdeíujeme do dvoch hlavných
skupín. Dopredné (angl. feed-forward) NS sú také, v ktorých sa signál šíri iba
od vstupných neurónov (neuró-ny, ktorých vstupmi sú signály z prostredia) cez
skryté neuróny (neuróny, ktoré sú vstupmi aj výstupmi spojené s inými neurónmi;
tieto sa v niektorých typoch NS nemusia vÖbec nachádzať) k výstupným neurónom
(neuróny, ktorých výstup vedie do prostredia).
Rekurentné NS sú také, v ktorých sa signál mÖže pohybovať aj smerom od výstupov
ku skrytým častiam alebo dokonca až k vstupom. Je zrejmé, že rekurentné NS sú
zložitejšie ako dopredné
Ako bolo uvedené v definícii, jednou zo základných vlastností NS je schopnosť
učiť sa. Podía toho, na akom princípe je táto schopnosť v NS realizovaná,
rozoznávame dva typy učenia sa NS. Kontrolované učenie (angl. supervised
learning) je založené na tom, že sieť má pri svojom učení k dispozícii množinu
vstupov a k nim požadovaných výstupov.
V procese učenia sa upravujú parametre siete (tzv. váhy spojení) tak, aby sa
minimalizoval rozdiel medzi obdržanou odozvou siete na dané vstupy a výstupmi
požadovanými pre tieto vstupy. Nekontrolované učenie (angl. unsupervised
learning) je také, pri ktorom má sieť k dispozícii iba vstupy; k nim
prislúchajúce výstupy sieť generuje na základe vlastností samotných vstupných
údajov. Tieto výstupy nie sú vopred známe.
Uvedené delenia vymedzujú štyri základné typy NS. V ďalšom si tieto typy NS
popíšeme a uvedieme príklady ich použitia. Dopredné NS s kontrolovaným učením
sú veími často používané pre ich íahkú implementovateínosť a všestrannosť ich
použitia. Používajú sa pri klasifikácii údajov, aproximácii funkcií, predikcii
alebo identifikácii a modelovaní neznámych systémov. Najbežnejšie používaným
typom doprednej NS s kontrolovaným učením je viacvrstvový perceptrón (MLP
multi-layer perceptron; viď obrázok). Neuróny sú usporiadané v jednej vstupnej,
jednej výstupnej a jednej alebo viacerých skrytých vrstvách. Z rekurentných NS
s kontrolovaným učením je potrebné spomenúť Hopfieldove NS. SpÖsob spojenia
neurónov (tzv. topológia siete) v tomto type NS je veími zvláštny: každý z
neurónov je vstupný a zároveň výstupný (tzv. duálne neuróny) a je spojený so
všetkými ostatnými neurónmi. Siete tohto typu sa používajú na realizáciu
pamäte. Za zmienku možno stojí aj fakt, že Hopfieldovou NS je možné riešiť aj
tzv. problém obchodného cestujúceho (bližšie viď http://neuronai.tuke.sk/cig/
source/publications/books/NS2/html/node7.html).
Medzi dopredné NS s nekontrolovaným učením patria najmä Kohonenove
samoorganizújce sa mapy. Topologicky sú veími jednoduché: obsahujú iba jednu
vstupnú a jednu výstupnú vrstvu neurónov; skryté neuróny neobsahujú.
Samoorganizujúce sa mapy je však možné hierarchicky usporiadať, a vtedy sa
stávajú veími silným nástrojom divízneho zhlukovania údajov. Ich využiteínosť
mÖže ďalej vzrásť, ak sú spojené s fuzzy množinami.
Posledným typom NS sú rekurentné siete s nekontrolovaným učením. Topológia
spojenia neurónov a spÖsob učenia týchto sietí je spravidla založený na
Adaptive Resonance Theory (ART). Tento spÖsob učenia umožňuje naučiť sieť
správne reagovať na nové vzory bez toho, aby "zabudla" vedomosti naučené v
minulosti (pri iných typoch sietí je zvyčajne potrebné sieť znova učiť
predchádzajúce vzory spolu s novými).

Záver
Hlavnou výhodou neurónových sietí je schopnosť učiť sa. Sú modelom
kybernetickej čiernej skrinky, ktorá dokáže dávať na vstupné signály adekvátne
výstupy bez ohíadu na jej vnútornú štruktúru.
Pomocou NS je možné popísať aj zložité vysokodimenzionálne dáta, ktoré nie je
možné popísať jednoduchými pravidlami alebo zákonitosti platiace v množine
týchto dát nie je íahké objaviť napr. štatistickými metódami.
Modelovanie systémov pomocou NS je vysoko abstraktné: tá istá sieť mÖže byť bez
zmeny štruktúry modelom pre rÖzne systémy, ak sa na učenie tejto siete použijú
rÖzne údaje. Táto vysoká miera abstrakcie je na druhej strane aj nevýhodou NS,
pretože znalosti obsiahnuté v naučenej NS sú rozptýlené v jej parametroch
váhach medzineurónových spojení a nie je možné ich zo siete získať v
explicitnom tvare, ako je tomu napr. pri expertných systémoch, v ktorých sú
znalosti reprezentované pomocou IF-THEN pravidiel zrozumiteíných pre človeka.
Tento handicap NS sa však darí eliminovať pomocou kombinácie NS a iných
systémov, napr. fuzzy regulátorov.
Čitateíom, ktorí majú záujem dozvedieť sa o NS niečo viac, mÖžem odporučiť
napr. adresu http://www.ai-cit.sk/sk/publikacie/knihy.html.

Topológia Hopfieldovej NS:
každý neurón je zároveň vstupný aj výstupný a je spojený so všetkými ostatnými
neurónmi. Táto NS nemá skryté neuróny a neuróny tejto siete nie sú organizované
vo vrstvách.
Neuronová sieť typu MLP.
Neuróny sú usporiadané vo vstupnej vrstve (zelená), skrytých vrstvách (modrá) a
výstupnej vrstve (červená). Výstup každého neurónu vstupnej a skrytých vrstiev
je privedený na vstup všetkých neurónov nasledujúcej vrstvy; tento typ spojenia
sa označuje ako full-konektivita. Topológia takejto siete sa stručne vyjadruje
postupnosťou čísel vyjadrujúcich počty neurónov v jednotlivých vrstvách pre
sieť na obrázku je to 2-4-3-1.
Súčasná výpočtová technika je schopná simulovať neurón s mnohonásobne
rýchlejšou odozvou ako dosahujú neuróny v íudskom mozgu. Nie je však zatiaí
možné umelo vytvoriť tak masívne paralelný systém, ako je náš mozog. Keby sme
každú nervovú bunku v íudskom mozgu reprezentovali v umelej neurónovej sieti
jediným bajtom, potrebovali by sme približne 1 TB pamäte. Pritom počet
nervových spojení medzi neurónmi v mozgu je približne o štyri rády väčší ako
počet neurónov.
Kohonenova NS obsahuje iba vstupnú a výstupnú vrstvu. V hierarchických
samoorganizujúcich sa mapách mÖže byť jeden alebo niekoíko neurónov výstupnej
vrstvy zároveň vstupnými neurónmi inej samoorganizujúcej sa mapy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.