Nezdar Linuxu na desktopech?

Spoluprßce s Microsoftem přinßÜÝ vřrobc¨m PC vřhody, je× jim Linux nedokß×e nabÝdnout. I přes skuteŔnost, ×e...


Spoluprßce s Microsoftem přinßÜÝ vřrobc¨m PC vřhody, je× jim Linux nedokß×e
nabÝdnout.

I přes skuteŔnost, ×e se termÝn open source objevuje při vÜech mo×nřch
přÝle×itostech a v nejr¨znýjÜÝch spojenÝch, z¨stßvß vřvoj na poli operaŔnÝch
systÚm¨ osobnÝch poŔÝtaŔ¨ spÝÜe noŔnÝ m¨rou jeho stoupenc¨. U koncovřch
u×ivatel¨ i v podnikovÚm IT na desktopech stßle drtivý převlßdß proprietßrnÝ
konkurence z Redmondu.
Nedßvno se v americkÚm San Diegu konala v pořadÝ ji× Ŕtvrtß konference Linux
Desktop Summit. Oproti předchozÝm roŔnÝk¨m zaznamenali jejÝ organizßtoři znaŔnř
·bytek ·ŔastnÝk¨ a podle mÝnýnÝ přednßÜejÝcÝch poznamenßvß snÝ×enß mÝra zßjmu i
nasazovßnÝ Linuxu na desktopech obecný.
PodÝl otevřenÚho operaŔnÝho systÚmu tak soustavný zaostßvß za nejrozÜÝřenýjÜÝm
proprietßrnÝm produktem v podobý rodiny Windows od firmy Microsoft. Podle IDC
se v roce 2005 mýly vyrovnat tr×nÝ podÝly operaŔnÝch systÚm¨ Mac OS a Linux.
Znamenß to, ×e se v kategorii osobnÝch poŔÝtaŔ¨ oba pohybujÝ mezi 3 a× 5 %.

ProblÚmovÝ u×ivatelÚ
Analytici kalifornskÚ spoleŔnosti The Enderle Group poklßdajÝ za jednu z
vřznamnřch překß×ek rozÜÝřenÝ Linuxu ve sfÚře korporßtnÝch desktop¨ samotnÚ
stoupence tohoto operaŔnÝho systÚmu. Dle mÝnýnÝ řady IT mana×er¨ jde o skupinu
osob zp¨sobujÝcÝch neustßlÚ problÚmy. "U×ivatelÚ systÚm¨ Linux a Apple s
oblibou revoltujÝ jako nikdo jinř," řÝkß Rob Enderle, vedoucÝ analytik The
Enderle Group.
Sprßvci informaŔnÝ infrastruktury i přÝsluÜnÝ CIO obecný preferujÝ jeden
desktopovř operaŔnÝ systÚm v podniku. Podle Enderleho vzrostou nßklady na
podporu u×ivatel¨ při dvou operaŔnÝch systÚmech Ŕtyřikrßt a při třech
desktopovřch platformßch (napřÝklad Windows, Apple a Linux) dokonce devýtkrßt.
Ale kdykoli se CIO otevřený pokusÝ konsolidovat operaŔnÝ systÚmy, setkß se
podle Enderleho s odporem a odmÝtnutÝm. TvßřÝ v tvßř tÚto skuteŔnosti se řada
IT mana×er¨ uchřlÝ k pouhÚ snaze omezovat r¨st poŔtu u×ivatel¨ systÚm¨ Mac OS a
Linux. Od¨vod˛ujÝ to potřebou udr×et jistř respekt a dekorum, stejný jako
obranou svřch vlastnÝch pracovnÝch pozic.

Diktßt trhu?
Dle informacÝ IDC bude letos dodßno na svýtovř trh přes 9 milion¨ osobnÝch
poŔÝtaŔ¨ vybavenřch operaŔnÝm systÚmem Linux a do roku 2008 by jejich poŔet mýl
vzr¨st a× na 17 milion¨. OvÜem v roce 2008 v SevernÝ a Ji×nÝ Americe budou
stroje s Linuxem tvořit jen 4 % vÜech prodanřch PC, přiŔem× v EMEA, Asii a v
TichomořÝ bude tento podÝl asi 9 %.
Odbornou i laickou veřejnost potom tedy mohou zajÝmat d¨vody, proŔ vřrobci a
dodavatelÚ osobnÝch poŔÝtaŔ¨ neustßle preferujÝ systÚmy Windows, jejich×
pořizovacÝ cena ŔinÝ i nýkolik stovek dolar¨. Odpový´ lze dohledat v prodejnÝch
strategiÝch spoleŔnosti Microsoft. Nejen×e vřrobci osobnÝch poŔÝtaŔ¨ nakupujÝ
licence Windows za zlomek jejich ceny na koncovÚm trhu, ale navÝc pak
zßkaznÝk¨m zcela bezostyÜný plný ·ŔtujÝ zmÝnýnÚ vysokÚ nßklady.
K pro sebe ziskovÚ instalaci Windows se velcÝ vřrobci PC uchylujÝ i proto, ×e
obdr×Ý dalÜÝ penÝze od firmy Microsoft prostřednictvÝm jejÝch marketingovřch
fond¨. Tyto kooperativný zÝskanÚ dolary představujÝ podle Enderleho v IT
pr¨myslu pomýrný bý×nř jev. Legßlnost jejich pou×ÝvßnÝ zviditelnila napřÝklad
kauza firem AMD a Intel. Druhß jmenovanß tuto marketingovou techniku zalo×enou
na vyu×ÝvßnÝ ekonomickÚ sÝly prř provozuje.
SpoleŔnost Microsoft ovÜem rozÜÝřila portfolio pobÝdek i mimo Ŕistý
marketingovÚ vody. Producent¨m hardwaru nabÝzÝ nejen podporu velkoobjemovřch
prodej¨, ale i asistenci při nßvrhu produkt¨ a předevÜÝm pak pomoc při tvorbý
ovladaŔ¨ nejr¨znýjÜÝch přÝdavnřch zařÝzenÝ. "Je to jako droga. Ti, kteřÝ v tom
jedou, nemohou vystoupit," řÝkß Enderle a ptß se: "MajÝ se stejnou cestou vydat
i producenti Linuxu?"

Úspornř Linux
Mezi vřrobci poŔÝtaŔ¨, kterÚ budou Linux instalovat, jsou podle Enderleho
předevÜÝm menÜÝ podniky. Dojde k tomu ovÜem pouze tehdy, pokud si jej
poptßvajÝcÝ strana sama vy×ßdß.
Cestou mainstreamu se podle analytik¨ otevřenÚ operaŔnÝ systÚmy na desktopech
hned tak nevydajÝ. NarozdÝl od Windows toti× nenutÝ u×ivatele, aby v přibli×ný
třÝletÚm cyklu upgradovali hardware svřch PC, co× systÚm Microsoftu vcelku
spolehlivý ŔinÝ. "Producenti PC ×ijÝ ze zmýny a Linux dostateŔný nemotivuje k
upgrad¨m. Tato skuteŔnost teoreticky představuje dobrou přÝle×itost pro IT
mana×ery, kteřÝ chtýjÝ vyu×Ývat stejnř hardware třeba i devýt let. OvÜem pro
vřrobce poŔÝtaŔ¨ to nijak atraktivnÝ volba nenÝ," řÝkß Enderle.

Konzervatismus
Podle ·ŔastnÝk¨ konference panuje mezi stoupenci Linuxu mylnÚ přesvýdŔenÝ, dle
kterÚho souŔasnř open source dokß×e plný nahradit komerŔnÝ programy. Podle
Geoffa Perlmana, CEO firmy Real Software, to do znaŔnÚ mÝry m¨×e platit, ale
kardinßlnÝ problÚm představuje konzervatismus výtÜiny u×ivatel¨ osobnÝch
poŔÝtaŔ¨. Real Software vyvÝjÝ řeÜenÝ pro převod aplikacÝ mezi platformami a
odtud pramenÝ Perlmanovy zkuÜenosti z tÚto oblasti. "U×ivatelÚ chtýjÝ pou×Ývat
stßle stejnř software. Hromadnř přechod na Linux u nich nelze oŔekßvat, neboŁ
by to pro ný znamenalo opuÜtýnÝ mnoha rozÜÝřenřch komerŔnÝch aplikacÝ, jako je
Photoshop nebo sada Microsoft Office," řÝkß Perlman.
S tÝmto nßzorem v podstatý souhlasÝ i Dave Rosenberg, analytik organizace Open
Source Development Labs (OSDL), a dodßvß: "PostaŔÝ mřm nßrok¨m OpenOffice?
VýtÜinou ano. PostaŔÝ mi GIMP (open source bitmapovř editor)? Stejnß odpový´.
ěeÜenÝ přechodu na otevřenř software tedy spoŔÝvß spÝÜe v dostupnosti ovladaŔ¨,
je× umo×nÝ zprovoznit open source na výtÜiný osobnÝch poŔÝtaŔ¨. Jde tedy o
řeÜitelnř problÚm a OSDL na ným pracuje."

Cesta k budoucnosti
Experti se shodli na tom, ×e stoupenci Linuxu musejÝ přehodnotit historii
technickÚho vřvoje poslednÝch let a pouŔit se z nýj pro budoucnost. NapřÝklad
Geoff Perlman argumentoval skuteŔnostÝ, ×e ÜirokÚho přijetÝ se operaŔnÝ systÚm
Windows doŔkal po roce 1991, kdy Microsoft vydal Visual Basic 1.0. Tento
drag-and-drop vřvojßřskř nßstroj usnadnil tvorbu aplikacÝ natolik, ×e "mno×ily
jako houby po deÜti."
Enderle poukßzal na zkuÜenost IBM s operaŔnÝm systÚmem OS/2. VnitřnÝ rozepře
mezi hardwarovřmi a softwarovřmi divizemi spoleŔný s přezÝravostÝ vedenÝ
spoleŔnosti v¨Ŕi zßkaznÝk¨m zp¨sobily koneŔnř ne·spých jejich operaŔnÝho
systÚmu a vzestup platformy Windows. "Linux se svou komunitou a mnoha
dodavateli mß tuto situaci jeÜtý vÝce ztÝ×enou," řÝkß Enderle.
Rosenberg rovný× předpoklßdß, ×e uvedenÝ systÚmu Windows Vista na trh donutÝ
řadu podnik¨ vß×ný uva×ovat o přechodu desktop¨ na Linux. Enderle ovÜem s tÝmto
nßzorem nesouhlasÝ a nejbli×ÜÝ perspektivu otevřenÚho operaŔnÝho systÚmu vidÝ
spÝÜe v mobilnÝch telefonech, novřch typech přenosnřch poŔÝtaŔ¨ a takÚ ve
spotřebnÝ elektronice pracujÝcÝ s vlastnÝm softwarem.
"Nem¨×ete dnes odstrŔit Microsoft nebo jej porazit coby konkurent," řÝkß
Enderle a dodßvß: "MusÝte najÝt cestu, kterou se bude trh ubÝrat, a dostat se
na ni jako prvnÝ."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.