Nové přepínače HP ProCurve řady 2800

Aktuální produkty společnosti Hewlett-Packard v oblasti samostatných přepínačů pro gigabitový Ethernet ProCurve 2824 ...


Aktuální produkty společnosti Hewlett-Packard v oblasti samostatných přepínačů
pro gigabitový Ethernet ProCurve 2824 a 2848 přinášejí cenu 100 dolarů za jeden
gigabitový port, nicméně daní za nízkou cenu je ne zrovna ideální výkon.
Testované modely ProCurve 2824 a 2848 mají 24, respektive 48 klasických
10/100/1000Base-T portů, a nabízejí také typickou sadu funkcí pro druhou
síťovou vrstvu a omezený rozsah směrování na třetí vrstvě. Oba modely jsou v
provedení do racku montovatelné skříně a jejich ethernetové porty jsou
přístupné z předního, dobře organizovaného panelu. U každého z portů umístěná
LED dioda zobrazuje rychlost připojení, jeho činnost a stav duplexu. Na předním
panelu naleznete také indikátory stavu napájení, ventilátorů, záložního zdroje
a kontrolku obecného selhání.
Mezi funkce pro druhou vrstvu patří podpora 802.1q VLAN, prioritizace paketů
802.1p a agregace linek 802.1ad. Při jejich testech se nevyskytli potíže a
všechny zmíněné funkce pracovaly dobře. Testy agregace linek dokazují, že
přepínače jsou schopny spojit několik ethernetových portů do jediného logického
spoje, čímž se zvýší dostupná šířka pásma a odolnost proti chybám.
Omezený forwarding na třetí vrstvě může napomoci při propojování několika VLAN
do směrované sítě pomocí výchozí IP cesty. Přepínač lze nastavit tak, aby
směroval pakety mezi nejvýše osmi VLAN. Celkem je možné nastavit maximálně 16
cest a jednu výchozí. Chybí zde podpora dynamických směrovacích protokolů, jako
např. RIP (Routing Internet Protocol) či OSPF (Open Shortest Path First).

Důkladné prověrky
Propustnost přepínače obvykle měříme zjišťováním jeho maximální propustnosti,
kterou zvládne bez zahazování paketů (viz Jak jsme testovali). Model 2848 však
vykazoval ztrátu paketů (byť ve velmi malém množství) i při velmi nízkém
zatížení. Uvedený způsob měření byl tedy nepoužitelný. Abychom získali
odpovídající charakteristiky propustnosti, provedli jsme testy na ztrátu paketů
v závislosti na rostoucím zatížení.
Tento test na třetí vrstvě u modelu 2848 potvrdil, že k malým ztrátám paketů
dochází neustále. Přičemž zvyšovat se začaly při 70% zatížení a při 100% zátěži
dosáhly ztráty hodnoty 11,52 % (u paketů velikosti 1 518 bajtů). Ztráta paketů
se ale spolu se zmenšující se velikostí paketů snižovala (viz tabulka).
Na druhé vrstvě zařízení ProCurve 2848 vykazovalo nulové ztráty u všech
velikostí paketů, pokud se zatížení pohybovalo pod 70 %. Nad touto hranicí
ztráty paketů narůstaly a při 100% vytížení dosáhly 11,22 % (pakety o velikosti
1 518 bajtů). U menších velikostí paketů byly ztráty opět nižší.
Test ztráty paketů na třetí vrstvě u modelu s méně porty ProCurve 2824 ukázal
malé ztráty paketů při maximálním zatížení. Ty ale rostly spolu s vyšší
velikostí paketů: nejvyšších hodnot dosahovaly při velikosti 1 518 bajtů a
maximálním zatížení 0,9 %. Při testech na druhé vrstvě byly naměřeny podobné
hodnoty.
Inženýři firmy HP potvrdili, že také zjistili ztráty paketů při vyšších
úrovních zátěže, nicméně ne v takovém rozsahu jako při našich testech. Odchylky
připisovali rozdílným zařízením, které byla při testech využita. Hodnoty
zpoždění (latence) 9 ms či méně u 64bajtových paketů při vysoké zátěži u testů
na druhé i třetí vrstvě jsou obvyklé a přijatelné.

Slušná latence
Oba přepínače zvládají prioritizaci provozu podle standardu 802.1p. Každý z
portů disponuje čtveřicí odchozích front s nastavitelným mapováním hodnot
802.1p. Fronty jsou obsluhovány round-robin algoritmem pro rozkládání zátěže.
Zjistili jsme, že oba modely řady ProCurve 2800 fungují v zásadě podle
očekávání. Při testech ztráty paketů při využití QoS (Quality of Service) jsme
zjistili, že k nejvyšším ztrátám dochází u 802.1p hodnot 2 a 3, zbývající
hodnoty dosahovaly vyrovnaných výsledků s mnohem nižší průměrnou úrovní ztrát.
Také zpoždění je při využití QoS nejvyšší u hodnot 2 a 3 (nejnižší priorita),
hodnoty 1 a 4 mají zpoždění nižší a hodnoty 5-8 vykazují shodnou úroveň nízké
latence (nejvyšší priorita). Ačkoliv výše zmíněné testy nepotvrdily ideální
rozdělení hodnot do čtyř různých skupin, výsledky jsou přijatelné.

Pestrá konfigurace
Přepínače lze nastavit pomocí menu (využívá se pouze pro počáteční konfiguraci)
a rozhraní příkazové řádky prostřednictvím konzolového portu, nebo nastavenou
VLAN pro správu přes telnet, která slouží pro celkovou správu. Vzhled příkazové
řádky (CLI) připomíná prostředí implementovaného u produktů Cisco, byť rozhraní
využívané HP je poněkud zjednodušené. Líbilo se nám zde, že není nutné
například ukončit konfigurační režim, pokud chcete přes CLI zadávat jiné
příkazy.
Výrobce nabízí také webové konfigurační rozhraní. Jeden přepínač řady 2800 může
sloužit jako master rozhraní pro konfiguraci až 15 dalších přepínačů. Rozhraní
má pěkný vzhled a nabízí pomoc při počátečním nastavování.
Konfigurační soubory lze přenést jinam pomocí TFTP (Trivial File Transfer
Protocol), je možné je tedy upravovat v textovém editoru a následně uložit na
velký počet přepínačů. Lze přitom zvolit mezi provozní a uloženou konfigurací,
která se použije po restartování přepínače. Ta provozní je při restartu
zařízení vymazána. Přepínače podporují také zrcadlení portů, kdy jeden z portů
může zrcadlit pakety odesílané z jiného portu a na něj. Tato funkce je nutná
pro zjišťování cesty paketů v případě řešení problémů se sítí. Restart
přepínače trvá zhruba 80 sekund, což je běžná hodnota v této třídě produktů.
Pokud chcete agregovat velký počet desktopů s rychlým připojením, tak by bylo
vhodné testované přepínače použít na přístupové vrstvě. Jelikož desktopy v
běžných případech nevyužívají nepřetržitě maximální šířky pásma, zjištěné
problémy s výkonem by nemusely negativně ovlivnit celou síť.

HP ProCurve 2824 a 2848
+nízká cena, dobrá škála funkcí na druhé vrstvě
-omezené funkce pro směrování, ztráta paketů může ovlivnit výkon
Prodejce: Hewlett-Packard, www.hp.cz
Cena (bez DPH): model 2848 4 899 dolarů (48 portů), model 2824 2 499 dolarů (24
portů)
Záruka: doživotní
Servis: zásah do druhého pracovního dne

Jak jsme testovali
K testům jsme měli k dispozici ethernetové přepínače HP ProCurve 2824 a 2848 se
softwarem verze I.07.31. Při testech jsme použili zařízení Spirent
Communications Smartbits 6000 s kartami Terametrics XD 10/100/1000Base-T,
SmartFlow verze 3.10 a software TeraRouting Test v3.0 byl využit pro veškeré
testy kapacity routovací tabulky a konvergence.
Na obou přepínačích jsme provedli celkem čtyři kategorie testů prověřující
jejich základní funkce, výkon, redundanci a správu. Na následujících řádcích
uvádíme metodologii testování pro všechny čtyři kategorie.

Test základních funkcí
Čas nutný k rebootování: Doba byla měřena pomocí stopek, od inicializace
restartu do okamžiku aktivace konzolového uživatelského rozhraní.

Výkon na druhé vrstvě
Propustnost na druhé vrstvě
Zjištění maximální propustnosti dosažitelné beze ztrát paketů s využitím plně
vícecestné konfigurace napříč všemi porty přepínače (porty 1000Base-T v režimu
full duplex).
Test ztráty paketů při zatíženích od 10 do 100 % maximálního zatížení v krocích
po 10 procentech.

Zpoždění paketů na druhé vrstvě
Měření latence na druhé vrstvě při maximální propustnosti beze ztrát paketů při
plně vícecestné konfiguraci napříč všemi porty přepínače (porty 1000Base-T v
režimu full duplex).

Výkon na třetí vrstvě
Propustnost na třetí vrstvě
Zjištění maximální propustnosti dosažitelné beze ztrát paketů s využitím plně
vícecestné konfigurace napříč všemi porty přepínače (porty 1000Base-T v režimu
full duplex). Test ztráty paketů při zatíženích od 10 do 100 % maximálního
zatížení v krocích po 10 procentech.

Zpoždění paketů na třetí vrstvě
Měření latence na druhé vrstvě při maximální propustnosti beze ztrát při plně
vícecestné konfiguraci napříč všemi porty přepínače (porty 1000Base-T v režimu
full duplex).

QoS (Quality of Service)
Prioritizace 802.1p VLAN
Prověřili jsme funkčnost 802.1p VLAN pomocí následujícího postupu:
1. Nastavení ethernetových rozhraní pro VLAN značkování (tagging).
2. Nastavení testovacích zařízení k odesílání provozu z portů 1, 2, 4, 5, 7, 8,
10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 a 23 na porty 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 24 v
jednosměrné vícecestné konfiguraci.
3. Pro každou dvojici zdrojových a cílových portů bylo odesíláno 8
individuálních toků dat odpovídajících všem hodnotám VLAN priorit.
4. Počáteční zatížení jednotlivých vstupních portů 40 %, s postupným zvyšováním
po 10 % až na úroveň 100 % maximálního zatížení.
5. Měření ztráty paketů a latence u každé z hodnot VLAN při každé úrovni
zatížení. Ověření správné funkce VLAN priorit podle dosažených relativních
hodnot ztrát a latence.

Správa
Rozhraní pro správu
Hodnocení použitelnosti a funkčnosti příkazové řádky a webového rozhraní.

Zrcadlení portů
Test zrcadlení portů jsme prověřovali pomocí následujícího postupu:
1. Nastavení přepínače k zrcadlení odchozího a příchozího provozu z portu 1 na
port 3.
2. Odesílání obousměrného provozu mezi porty 1 a 2.
3. Ověření, zda je veškerý provoz vidět na portu 3.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.