Noví registrátoŘi v doméně .cz?

Je smutnou skutečností, že registrace domény druhé úrovně v "celosvětových" TLD .com či .net vás dnes vyjde levněj...


Je smutnou skutečností, že registrace domény druhé úrovně v "celosvětových" TLD
.com či .net vás dnes vyjde levněji než v doméně .cz. Stávající cenová hladina
by však nyní mohla poklesnout v souvislosti s rozhodnutím CZ.NICu přejít na
systém více registrátorů. Správa národní domény sice z podstaty věci musí být
centrální, ovšem forem, jak ji v praxi realizovat, existuje celá řada. Obecně
se předpokládá, že přechod od monopolu ke konkurenčnímu prostředí vede ke
snížení cen pro koncového uživatele. Dojde k popsanému vývoji i v tomto případě?
Pokud v minulých letech někdo vyjadřoval nespokojenost s doménovým systémem v
rámci TLD .cz, zároveň měl obvykle jasno i o viníkovi. Tím byl pro téměř
všechny kritiky správce národní domény CZ.NIC, eventuálně správce technický
(původně EUnet, přičemž společnost prošla řadou transformací, které se týkaly i
jejího názvu). Bylo takové mínění oprávněné, nebo šlo spíše o černobílé vidění
světa zaměřené apriorně proti velkým a dobře viditelným subjektům typu "za
všechno může Microsoft/Telecom"? Měl CZ.NIC (či EUnet) prostě smůlu a dostal se
do role hromosvodu, přes který se ventilovaly problémy, za které nijak nemohl?
Názory na tuto otázku se samozřejmě různí. Představitelé CZ.NICu mohli po celou
dobu celkem oprávněně argumentovat tím, že jejich sdružení je otevřené každému
(respektive každé jedná se o sdružení právnických osob). Kritici mohli/měli
tedy do organizace houfně vstoupit a přehlasovat stávající členy to se však
nikdy nestalo. Vstup do CZ.NICu byl sice vázán na složení poplatku, ten byl
však na druhé straně vratný.
V dnešní Cover Story přinášíme především komentáře lidí, kteří se tuzemskou
doménovou problematikou z té či oné strany zabývají soustavně.
Zbývá tedy jen doufat, že dosavadní spory nezabrání pozitivním změnám, které se
zdají být na obzoru.

Systém více registrátorů
Sdružení CZ.NIC schválilo na své valné hromadě konané dne 29. 8. pravidla
veřejné obchodní soutěže na dodávku systému Decentralizovaného řešení správy
domény nejvyšší úrovně .cz. Na základě tohoto řešení má být možné uvést v
průběhu příštího roku do provozu systém více registrátorů.
Úplné znění podmínek veřejné obchodní soutěže je k dispozici na
http://www.nic.cz.
Zatímco v současnosti vyjde doména na 800 Kč za rok (plus navíc vstupní
poplatek 800 Kč při první registraci), nyní by měl CZ.NIC prodávat
subregistrátorům celé balíky domén za velkoobdchodní ceny. Navzájem si
konkurující subregistrátoři (k nimž by logicky patřily třeba webhostingové
firmy, ISP či telekomunikační operátoři) by pak teprve tyto domény prodávali
koncovým zákazníkům. Výsledkem konkurenčního prostředí by pak pro uživatele měl
být (mj.) pokles cen.

Šlo to dříve?
Kritici v souvislosti s vypsaným výběrovým řízením poukazují na to, že systém
více registrátorů měl být zaveden již dávno. Na tento problém existují výrazně
odlišné názory:
Miroslav Zeman: "V podmínkách výběrového řízení, kterým tehdejší EUnet získal v
roce 1998 technickou správu národní domény, bylo jasně řečeno, že systém více
registrátorů má být zaveden do jednoho roku od podpisu smlouvy."
Víceméně totéž se domnívá Karel Umlauf a dodává: "Nebyly však stanoveny žádné
sankce při nesplnění této podmínky."
Jiří Dohnal naopak zásadně nesouhlasí: "Smlouva obsahuje ustanoveni o dalším
rozvoji systému, ale není v ní termínovaný závazek dodavatele zavést rutinní
provoz systému více registrátorů. Tento omyl byl už několikrát v médiích
opisován, ale není pravdivý. Na tvorbě projektu decentralizace se pracovalo s
přestávkami už od zahájení provozu na podzim 1999, názory na jeho podobu se
několikrát změnily."
Kompromisní názor zastávají další dva účastníci naší ankety. Dan Lukeš: "Minulé
výběrové řízení bylo jak zadáním, tak počtem uchazečů poplatné době svého
vypsání v té době to patrně nebylo reálně možné udělat lépe, ze současného
pohledu se však zdá uzavřený smluvní vztah jako nepřiměřeně drahý."
Jiří Orság: "Přechod na systém více registrátorů měl přijít dříve, ale pokud se
dívám na celý vývoj, nebylo to reálné. Bylo potřeba získat zkušenosti s
provozem celého systému včetně ekonomické stránky. Další rok trvala formulace
jasného a úplného zadání systému se sdíleným registrem."

Další podmínky
Soutěže je možné se zúčastnit pouze po složení vratné jistiny 3 miliony Kč a
nevratného zaplacení 24 400 Kč, bez kterých se nelze seznámit s technickými
podmínkami řešení (dokument totiž pochází z případové studie, kterou
vypracovala firma Deloitte & Touche). I to je kritikům trnem v oku.
Kolem podmínek zadání výběrového řízení existuje řada nejasností a spekulací.
Podle Dana Lukeše utajování technické specifikace odkazem na cizí know-how
různým podezřením ještě dále nahrává.
Karel Umlauf: "Může dojít i k tomu, že do výběrového řízení tak, jak jsou jeho
podmínky nastaveny se nepřihlásí žádní noví řešitelé a servisní úloha připadne
opět současnému dodavateli, popřípadě že celé vývěrové řízení bude zrušeno a
vše zůstane ještě možná dlouhou dobu při starém."
Dan Lukeš je méně pesimistický: "Nové výběrové řízení může být opravdu
významným mezníkem v historii domény .cz ovšem zejména za předpokladu, že
tentokrát nezůstane ze strany potenciálních dodavatelů u pouhé verbální
deklarace účasti."
Zůstává samozřejmě celá řada otázek. Co se např. stane se současnými zákazníky
CZ.NICu, pokud nepřejdou k novým registrátorům? Jedním z navrhovaných řešení
je, že CZ.NIC své služby pro koncové klienty naopak ještě zdraží, aby přechod
na nový systém urychlil. "Zbytkové" domény se nakonec zřejmě ocitnou v systému
jakéhosi odkladiště jménem LRR (Last Resort Registry), mechanismy jeho
fungování však nejsou zatím jasné.
Moudřejší budeme 25. října, což je termín, do kdy musejí zájemci o účast v
soutěži podat své nabídky.

Česká doménapod drobnohledem
Rozhodnutí CZ.NICu o přechodu na systém více registrátorů jsme využili nejen k
prognózám budoucího vývoje, ale také k malému historickému ohlédnutí. Odpovědí
na otázku, co se v minulosti při správě národní domény mohlo či mělo dělat
jinak, je celá řada jedná se o téma velmi konfliktní. Stejně tak často
protichůdné budou i názory obsažené v následujícím článku.
V této Cover story se opíráme o vyjádření Jiřího Orsága (bývalý technický
správce domény .cz), Jiřího Dohnala (současný výkonný ředitel CZ.NICu),
Miroslava Zemana (editor serveru Lupa), Karla Umlaufa (jednatel společnosti
Globe Internet, pravděpodobně největšího tuzemského poskytovatele webhostingu)
a Dana Lukeše (bývalý člen předsednictva CZ.NICu, podle svých slov jediný
zvolený "nezávislý", tedy bez přímé vazby na některého člena). Dan Lukeš k
následující diskusi vhodně poznamenává, že veškeré debaty o doménách či CZ.NICu
se odvozují od odpovědi na skutečně zásadní otázku: Podle jakých zásad by měla
být stanovena pravidla pro správu domény .cz? A Lukešova odpověď: "V ideálním
případě se na správě domény rovným dílem podílejí všichni uživatelé doménového
prostoru v České republice. Na druhou stranu, má-li být takový orgán funkční
(tedy schopný přijímat smysluplná rozhodnutí v konečném čase), nemůže být
příliš velký, a z praktického hlediska je tak zřejmě nutné přijmout opatření,
která nějakým způsobem omezí počet účastníků takového shromáždění." Zůstává
pouze otázkou, jak příslušná omezení koncipovat tento problém se samozřejmě
netýká pouze správy domén, ale de facto správy čehokoliv.


Milníky dějin domény CZ
Doména cz se zrodila po rozdělení tehdejšího Československa na přelomu let
1992-93. Původní doména cs zanikla a na jejím místě se objevily nové domény cz
a sk. Pravděpodobně největší změnou, ke které došlo od té doby v našem
doménovém prostoru, je liberalizace registrací v roce 1997 a jejich zpoplatnění
v roce následujícím. V roce 1998 se na scéně objevilo také sdružení NIC, které
od té doby definuje pravidla pro přidělování doménových jmen v TLD .cz.

Jaké byly hlavní příčiny liberalizace a vzniku NICu? Tehdejší registrátor a
správce domény (EUnet) registroval domény jak svých zákazníků, tak svých
konkurentů (a také zákazníků svých konkurentů). Další dohled EUnetu nad českým
doménovým prostorem by tak mohl být snadno chápán jako střet zájmů, a proto
bylo rozhodnuto převést pravomoci na nezávislou instituci, přičemž EUnet nadále
fungoval jako technický správce domény. Součástí změn bylo kromě liberalizace
posléze také zpoplatnění registrací.
Vývoj, k němž došlo v roce 1997-98, nebyl zdaleka tak samozřejmý, jak se nám
dnes může zdát. Na sousedním Slovensku až do letošního roku např. neexistoval
poplatek za registrace domén, současně si však domény nemohly registrovat
fyzické osoby. Správce slovenské domény, kterým je společnost Euroweb, teprve
nyní činí kroky, které situaci na Slovensku přiblíží tuzemským poměrům.
Dan Lukeš vzpomíná na dobu před liberalizací: "Možná pamatujete, že svého času
mohly domény registrovat pouze organizace, přičemž název domény musel mít vztah
k názvu společnosti. Trochu volnější pravidla tehdy platila pouze pro
poskytovatele internetu. Toto pravidlo mělo omezit počet registrovaných domén
úplným vyřazením fyzických osob z nároku na držení domény a výrazným omezením
jmen, které mohly registrovat firmy. Toto pravidlo mohly fyzické osoby, a
ostatně i firmy, stejně obcházet například založením organizace s vhodným
názvem vzhledem k požadovanému znění doménového jména."
Po zavedení plateb za domény došlo k rušení domén nezaplacených. Na počátku
roku 2000 došlo k zemětřesení domény, za něž jejichž vlastníci z jakéhokoliv
důvodu nezaplatili, byly uvolněny k nové registraci v systému "kdo dřív přijde,
ten dřív mele". Výsledkem bylo doménové šílenství, registrační server byl
zaplaven nekonečnou řadou požadavků, obvykle generovaných různými automaty. Na
CZ.NIC se snesla vlna kritiky, těžko dnes říct, nakolik oprávněné.
Celá událost se odehrála ještě před památným pádem Nasdaqu a splasknutím
bubliny nové ekonomiky. Některé domény druhé úrovně se tehdy pokládaly za samy
o sobě velmi cenné. Z tohoto hlediska pak rušení domén provázela řada paradoxů,
když byla jako nesplacená k nové registraci uvolněna například doména
business.cz
.
Právo na doménu
Liberalizace registrací domén s sebou samozřejmě nese řadu potenciálních
problémů a sporů poslední v řadě byla takto medializována např. kauza týkající
se registrací příjmení českých poslanců. Jako krok proti spekulativním
registracím zavedl letos CZ.NIC možnost tzv. mimořádné žádosti. Pokud je nějaká
doména blokována spekulantem, ale není zaplacena (což je běžný stav, spekulanti
za doménu zaplatí obvykle až ve chvíli, kdy mají šanci ji se ziskem prodat; do
té doby ji blokují a po vypršení lhůty pro zaplacení se pokoušejí o registraci
znovu tehdy také dochází k souboji automatů), může na ni zájemce uplatnit
speciální žádost. Jestliže zájemce současně uhradí registrační poplatek, je pak
nezaplacená doména po uplynutí lhůty splatnosti přednostně vydána právě jemu.
Je stávající opatření CZ.NICu dostatečné? Má smysl se snažit o nějakou
speciální legislativní úpravu? Zeptali jsme se na vztah k systému "kdo dřív
přijde, ten dřív mele".
Jiří Orság: "Optimální řešení této problematiky zatím neexistuje nikde na
světě... Domnívám se, že pokud nebudou konkrétní lidé postihováni za nemorální
praktiky, bude se situace zlepšovat jen velmi pomalu. Mělo by být omezeno
zejména jednání ve zlé víře a snahy hraničící s vydíráním. Přitom je třeba
zachovat rovnost šancí uživatelů doménových jmen."
Na hranici vydírání se pohybují především aktivity ve stylu "zaregistroval jsem
si doménu se jménem vaší firmy, chci na ni umístit pornografii; doménu ode mě
nicméně můžete odkoupit."
Miroslav Zeman: "Systém kdo dřív přijde, ten dřív mele bych neoznačil za
optimální, ale každé jiné řešení je méně spravedlivé... Doménové spory lze
řešit soudně dle existujících zákonů."
Dan Lukeš: "Samozřejmě, ještě spravedlivější by byl systém, kdy by domény byly
přidělovány tomu, kdo dané doménové jméno dokáže nejpatřičněji využít, nicméně
nedovedu si představit takový systém vyhodnocování vhodnosti, aby nebyl
neustále terčem obvinění z uplacenosti či zaujatosti. Rozhodně považuji za
nevhodný jakýkoliv systém preferující jakoukoliv skupinu před jinou ať už tou
skupinou jsou obce, státní orgány, humanitární organizace nebo poslanci."

Cena domény
Pokud je dnes cena domény v TLD .com či .net nižší než v doméně .cz (ale i než
plánovaná cena v doméně .sk), je to samozřejmě terčem kritiky.
Karel Umlauf: "Zbytečně vysoká cena za registrace a udržovací poplatky v
kombinaci se současnou servisní smlouvou mezi CZ.NIC a KPNQwest vedla k tomu,
že hlavní část zisku (85 % inkasované částky, řádově 100 milionů Kč za minulý
rok) skončila jako odměna servisní organizace, namísto toho aby byla věnována
na charitativní činnost (jak má CZ.
NIC ve stanovách), nebo na posílení a rozvoj českého internetu."
Vypsané výběrové řízení na realizaci systému více registrátorů by mělo vést ke
snížení poplatků za domény pro koncové uživatele. Bude právě toto představovat
z hlediska zákazníka hlavní přínos probíhajících změn? Dan Lukeš: "I kdyby
došlo ke snížení ceny na polovinu, považoval bych za příliš přehnané označit
úsporu 400 Kč ročně za významnou změnu. Za hlavní dopad tak lze tedy označit
skutečnost, že příjem za správu domény dosud kumulovaný do monopolního bodu
bude rozložen mezi další zájemce. V praxi pak patrně dojde ke zlepšení
uživatelské přívětivosti služeb pro koncové zákazníky."
S tímto stanoviskem v podstatě souhlasí Jiří Orság: "Rozdělení systému...
snižuje riziko provozní závislosti na jednom subjektu. Existence konkurenčního
prostředí více registrátorů poskytne větší prostor pro vznik služeb zaměřených
na různé cílové skupiny zákazníků a rychlejší a pružnější vývoj systému."
Předpokládá se, že k novým registrátorům budou patřit především firmy, které už
nyní fungují často jako prostředník mezi CZ.NICem a koncovým zákazníkům např.
poskytovatelé webhostingu.

Plusy a minusy
Na závěr přinášíme názory na celkové hodnocení činnosti CZ.
NICu během jeho dosavadní existence. Co udělal správce domény .cz dobře, v čem
pochybil? Co se při pohledu do zpětného zrcátka mohlo udělat jinak?
Miroslav Zeman: "Hlavními plusy bylo bezproblémové fungování národní domény a
neangažování se v doménových sporech. Minusů je celá řada, především finanční
netransparentnost a přemrštěné náklady. Dřívější nekomunikativnost se v
posledním roce zlepšila."
Jiří Orság: "CZ.NIC byl po dlouhou dobu velmi málo aktivní ve snaze informovat
o své činnosti odbornou i laickou veřejnost. Ukazuje se, že to CZ.NICu škodí.
Současné představenstvo se snaží tuto chybu napravit."
Dan Lukeš: "V době návrhu výše registračních poplatků nikdo nedokázal odhadnout
jaký bude zájem o domény po zavedení zpoplatnění. Nikdo nepředpokládal takový
nárůst ani to, že počet domén bude růst dlouhodobě. ještě větším problémem
bylo, že se předpokládala podstatně vyšší odborná úroveň žadatelů (respektive
nikoli samotných žadatelů, ale technických správců, které si žadatelé jsou
povinni zajistit technického správce potřebujete nejen pro samotnou registraci,
ale i pro správu příslušného nameserveru). Držitelé domén však velmi často
volili jako technického správce kdekoho většinou byla jediným kritériem nízká,
nejlépe nulová, cena. Nečekaně nízká odborná úroveň technických správců spolu s
nečekaně vysokým počtem žadatelů se pak staly hlavní příčinou nespokojenosti s
úrovní služeb poskytovaných CZ.NICem ty prostě nebyly na tuto situaci navrženy.
S ohledem na současné zkušenosti se domnívám, že CZ.NIC měl od samého počátku
poskytovat své služby pouze registrátorům smluvním partnerům a nikoliv přímo
koncovým držitelům."
Kritika činnosti sdružení se netýká pouze ceny služeb, ale i technického řešení
celé registrační procedury. Karel Umlauf: "Minusem minulého fungování CZ.NIC
byla možnost snadného zneužití registrací spekulanty, kdy bylo možno
spekulativně registrovat v podstatě neomezené množství domén na neomezeně
dlouhou dobu (obnovování neuhrazených registrací, související válka
registračních robotů atd.). To je už sice minulostí díky současné praxi
vybírání poplatků a možnosti podání tzv. speciálních žádostí na již
registrované ale neuhrazené domény, nicméně popisovaný stav trval zbytečně
dlouhou dobu."
CZ.NIC je ovšem sdružením otevřeným, obhajuje jeho činnost jako celek Dan
Lukeš: "CZ.NIC přepokládal, že jeho členem se stane každý s jen trochu vážným
zájmem na provozu TLD .cz v praxi se ale ukazuje, že o správu .cz nikomu nejde
natolik, aby se byl ochoten skutečně zapojit."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.