NovÚ funkce pro sprßvu

AŔkoli vřrobci sÝŁovřch komponent do svřch router¨, switch¨, akcelerßtor¨ i hlasovÚho vybavenÝ v poslednÝ dobý k...


AŔkoli vřrobci sÝŁovřch komponent do svřch router¨, switch¨, akcelerßtor¨ i
hlasovÚho vybavenÝ v poslednÝ dobý komponujÝ lepÜÝ prvky slou×ÝcÝ k jejich
sprßvý, u×ivatelÚ chtýjÝ stßle vÝce.
DodavatelÚ hardwaru po dlouhou dobu prodßvali vlastnÝ vybavenÝ i s aplikacemi
pro jeho sprßvu (dobrřm přÝkladem je CiscoWorks). PozorovatelÚ vÜak dnes
konstatujÝ, ×e se trendem stßvß snazÜÝ zachßzenÝ s hardwarem, doplnýnÚ
softwarem pro sprßvu od třetÝch stran, napřÝklad CA Unicenter, HP OpenView a
IBM Tivoli.
SpoleŔnosti jako Avaya, Cisco, Citrix, Extreme Networks Ŕi Nortel posilujÝ
vlastnÝ nabÝdky řeÜenÝ pro sprßvu. KupřÝkladu firmy Avaya a Extreme minulř rok
do svřch produkt¨ integrovaly prostředky pro sprßvu a jeÜtý letos se oŔekßvß,
×e dodajÝ softwarovÚ upgrady pro svÚ Avaya IP telefony, respektive Extreme LAN
switche, kterÚ switch¨m umo×nÝ automatickou detekci a konfiguraci sÝŁovřch
nastavenÝ pro IP telefony Avaya připojenÚ k LAN portu Extreme. Proces detekce
bude vyu×Ývat LLDP (Link Layer Discovery Protocol) a ovýřovßnÝ za pomoci
802.1X, tak×e budou IP telefony Avaya autentizovßny a zabezpeŔeny. Zßrove˛ bude
na switchÝch Extreme sprßvný nastaven QoS (Quality-of-Service).
"Za×ili jsme opravdu mnoho obtÝ×nřch zavedenÝ aplikacÝ urŔenřch pro sprßvu
hardwaru. I proto se vÝce a vÝce dodavatel¨ hardwaru sna×Ý funkce pro sprßvu
zabudovat přÝmo do svřch přÝstroj¨ a provßdÝ akvizice Ŕi uzavÝrß strategickß
partnerstvÝ s vřrobci management aplikacÝ," řÝkß ředitel pro vřpoŔetnÝ a sÝŁovÚ
procesy z Yankee Group George Hamilton.
Cisco a ti druzÝ
Vezmýme si takovÚ Cisco, kterÚ koncem minulÚho roku v segmentu hardwarovÚ
sprßvy předvedlo naprostř uragßn, kdy× do svÚ NAPA (Network Application
Performance Analysis) strategie zahrnulo software pro sprßvu. S NAPA se
dodavatel zavazuje k vydßvßnÝ aplikacÝ pro sprßvu rovnou spolu se svřm
hardwarem.
Nortel takÚ nespal na vavřÝnech a rozÜÝřil svou produktovou řadu Optivity o
updatovanř Enterprise Network Management System, kterř zahrnuje sprßvu sÝtý a
pokroŔilřch IP aplikacÝ (hlas Ŕi video).
Citrix zase koupil spoleŔnost Reflectent Software, jejÝ× sfÚrou zßjmu je
aplikaŔnÝ vřkon na u×ivatelskřch desktopech, aby zahrnul funkce pro sprßvu do
svřch virtualizaŔnÝch a akceleraŔnÝch technologiÝ.
NovÚ podniky v oblasti akcelerace jako Silver Peak Systems vydaly samostatnÚ
nßstroje, kterÚ majÝ zßkaznÝk¨m pomoci spravovat akceleraŔnÝ zařÝzenÝ
rozmÝstýnÚ napřÝŔ distribuovanou sÝtÝ a WAN. "Zßle×itosti jako VoIP a komplexnÝ
akceleraŔnÝ technologie, kterÚ vy×adujÝ vynalo×enÝ spousty ·silÝ k pouhÚmu
jejich nakonfigurovßnÝ, daly zßkaznÝk¨m pořßdnou lekci o pou×ÝvßnÝ existujÝcÝho
softwaru pro sprßvu spolu s novýjÜÝmi IP aplikacemi," podotřkß Hamilton.
Kam smýřujeme?
Podle studie spoleŔnosti Yankee Group výtÜina zßkaznÝk¨ od svřch dodavatel¨
hardwaru oŔekßvß postupnou obsßhlejÜÝ integraci lepÜÝch funkcÝ pro sprßvu přÝmo
do vybavenÝ. "KoncovÝ u×ivatelÚ se domnÝvajÝ, ×e by vřrobci zařÝzenÝ mýli
implementovat pořßdnÚ funkce pro sprßvu rovnou do přÝstroj¨, ×e jde v podstatý
o jejich povinnost," cituje Hamilton studii.
Funkce pro sprßvu integrovanÚ v jedinÚm nßstroji, jako je poslednÝ produkt od
Silver Peak, to je vřvoj vÝtanř Mitchem Naborsem, IT pracovnÝkem z konstrukŔnÝ
firmy Quality Built ze San Diega. Nabors pou×Ývß nýkolik nßstroj¨ pro sprßvu PC
i server¨, kterÚ ke svÚmu býhu vy×adujÝ samostatnř vyhrazenř hardware - v
přÝpadý jeho spoleŔnosti napřÝklad ViewPoint od firmy SonicWall pro
monitorovßnÝ firewall¨ spoleŔnosti Check Point.
Firma Quality Built takÚ pou×Ývß WAN akceleraŔnÝ přÝstroje od Silver Peak a
nedßvno zaŔala s betatestovßnÝm novÚho GMS (Global Management System), co× je
nßstroj pro sprßvu sÝtý a konfiguracÝ.
"Je pýknÚ, ×e nemusÝm procesu monitorovßnÝ ·kol¨ výnovat celř vyhrazenř
systÚm," řÝkß Nabors. "Abychom mýli lepÜÝ přehled, pou×Ývßme nýkolik r¨znřch
monitorovacÝch nßstroj¨, kterÚ jsme dostali přÝmo se zakoupenřm hardwarem. Je
toti× mrhßnÝ výnovat vřpoŔetnÝ sÝlu systÚmu pouze monitoringu a niŔemu vÝc."
Podle Naborse je rovný× na mÝstý oŔekßvat, ×e GMS přÝmo v přÝstrojÝch bude
vy×adovat mÚný ·dr×by. Alespo˛ v porovnßnÝ s provozem aplikacÝ pro sprßvu na
hostitelskÚm PC Ŕi serveru. "Do urŔitÚ mÝry nßm odpadajÝ starosti - výci jako
sprßva aktualizacÝ v operaŔnÝm systÚmu, o to vÜechno se postarajÝ samotnÚ
přÝstroje."
Architekt podnikovřch sÝtÝ z kosmetickÚ spoleŔnosti Mary Kay pou×Ývß software
PolicyCenter a ReportCenter firmy Packeteer (ten je rovný× integrovßn přÝmo v
přÝstrojÝch) k ÜÝřenÝ firemnÝ politiky a ke generovßnÝ zprßv, ani× by to
zpomalilo akceleraŔnÝ zařÝzenÝ.
"Momentßlný ŔelÝme obrovskÚ vřzvý spoŔÝvajÝcÝ ve sprßvý tolika zařÝzenÝ
zßrove˛," povÝdß. "V ka×dÚm momentu týmito zařÝzenÝmi proudÝ ohromnř provoz,
tak×e by data mohla na přepÝnaŔÝch vřrazný zbrzdit pakety pro sprßvu. Je mnohem
lepÜÝ nemuset se strachovat o zpo×dýnÝ sÝtý a zařÝzenÝ konfigurovat jednotlivý."
PřßnÝ u×ivatel¨
U×ivatelÚ vÜak chtýjÝ jÝt jeÜtý dßle: Po×adujÝ toti× heterogennÝ funkce pro
sprßvu sÝtý, detekci zařÝzenÝ i konfiguraŔnÝ vlastnosti, a to vÜechno od
jedinÚho dodavatele.
Kromý GMS a ViewPoint softwaru pou×Ývß Nabors z Quality Built takÚ balÝk pro
sprßvu Track-It od firmy Numara Software. To mu umoײuje spravovat SNMP (Simple
Network Management Protocol) routery a switche i monitorovat sÝŁovou
infrastrukturu. Přesto vÜak Naborsovi chybÝ jedna výc - provßzßnÝ vÜech funkcÝ,
kterřmi nynÝ disponuje.
"Je zde nýkolik mo×nostÝ jak zÝskat informace, nedisponujeme vÜak prostředky,
jak vÜe vyřizovat centrßlný. Mßme vÜechny ty jednotlivÚ přÝstroje, jejich×
jedinou funkcÝ je monitorovßnÝ ŔßstÝ naÜÝ sÝŁovÚ infrastruktury," vysvýtluje
Nabors.
Hamilton řÝkß, ×e by pro ·plnou provßzanost byla třeba u×ÜÝ spoluprßce
dodavatel¨ hardwaru a softwaru. Vřrobci přÝstroj¨ by museli umo×nit API
(Application Programming Interface) ostatnÝch spoleŔnostÝ dostat se k dat¨m pro
sprßvu svÚho hardwaru a usnadnit integraci svřch produkt¨ do centrßlnÝ konzole
pro sprßvu.
DodavatelÚ softwaru pro sprßvu musejÝ svÚ produkty vybavit daty o sprßvý
podnikovřch informacÝ přes přÝstroje r¨znřch vřrobc¨. Pro usnadnýnÝ sbýru dat
pro sprßvu pou×ÝvajÝ nýkteřÝ vřrobci klasickß rozhrannÝ, jako je CIM (Common
Information Model) nebo SNMP, přÝpadný povolujÝ protokoly pro kolekci dat jako
NetFlow (Cisco) Ŕi sFlow (Nortel). To nßsledný umo×nÝ dodat sesbÝranß data
softwaru pro sprßvu od dalÜÝch firem a spoleŔnostÝ.
AŔkoli spolu nýkteřÝ z vřrobc¨ hardwaru ·zce spolupracujÝ (Avaya a Extreme) a
dalÜÝ sdÝlejÝ data s dodavateli softwaru pro sprßvu, jako jsou CA, HP Ŕi IBM,
z¨stßvß výtÜina hardwarovřch producent¨, co se třŔe poskytovßnÝ informacÝ o
svÚm vybavenÝ, prozatÝm neoblomnß.
"DodavatelÚ softwaru pro sprßvu si musejÝ s vřrobci hardwaru budovat týsnÚ
vztahy, nebo zkrßtka nebudou konkurenceschopnÝ," tvrdÝ Hamilton. "Bohu×el vÜak
nejsou vÜichni producenti hardwaru tak sdÝlnÝ, aby byli ochotni poskytovat
informace o sprßvý svřch přÝstroj¨ vlastnÝm konkurent¨m," dodßvß.
(pat) 6 0996

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.