Nový štandard textových editorov pre Windows?

Tento text je venovaný editoru NoteTab 4.51, určenému pre editovanie "plain" textu. Vďaka viacerým inovačným riešeniam...


Tento text je venovaný editoru NoteTab 4.51, určenému pre editovanie "plain"
textu. Vďaka viacerým inovačným riešeniam je tento editor výborným
predstaviteíom novej vlny textových editorov pre Windows 95/98/NT.
Názov editora NoteTab sa dostal do povedomia užívateíov textových editorov už v
roku 1997, keď si získala pomerne veíkú obíubu jeho freeware verzia Super
NoteTab 2.6.3. Nebolo náhodou, že bol zaradený aj do 4. vydania CD-ROM 4allTeX,
ktoré je považované za najlepšiu komplexnú implementáciu TeXu pre DOS a MS
Windows.
NoteTab však bol veími úspešný aj medzi autormi HTML stránok, uprednostňujúcimi
editovanie "plain" textu pred WYSIWYG editovaním touto cestou sa totiž dá
vyhnúť nekorektnému vnoreniu HTML deklarácií, ktoré vo veíkom produkuje voíba
"Save As..." "HTML" v Microsoft Word rÖznych vydaní a v iných podobných
"WYSIWYG" editoroch.
Keďže užívatelia TeXu a HTML spravidla potrebujú sem-tam napísať aj nejaký
program, veími rýchlo prišli na to, že sa NoteTab vynikajúco hodí aj na tieto
účely vďaka tomu, že umožňuje jednoduché vytváranie vlastných užívateíských
makropríkazov.
Všeobecné výhody
Zo všeobecných dobrých vlastností NoteTabu je možné spomenúť najmä nasledujúce:
užívateíské rozhranie je príjemné, ergonomické a dobre konfigurovateíné;
súčasne mÖže byť otvorený íubovoíný počet súborov, limitovaný iba hardwarom;
každý otvorený súbor mÖže mať veíkosť až 16 MB vo verzii NoteTab Pro a až 2 GB
vo verzii NoteTab Standard;
verzia NoteTab Pro je veími rýchla (verzia NoteTab Standard je pomalšia, lebo
pre zobrazovanie textu používa pomalšie ovládanie poskytované Windows);
na rozdiel od viacerých iných textových editorov pre Windows poskytuje
číslovanie riadkov a stípcov nielen v podobe políčka niekde v dolnej časti
okna, ale aj v podobe vodorovnej a zvislej lišty s číslami riadkov a stípcov;
v menu neexistuje pravdepodobne ani jedna položka, ktorú užívateí nepotrebuje,
a asi ťažko sa nájde niečo, čo v menu chýba;
podobne iným programom pre Windows NoteTab ponúka možnosť konfigurovania panelu
tlačidiel (lišta nástrojov) v súlade s potrebami užívateía;
NoteTab podporuje rÖzne spÖsoby ukončenia riadkov (CR, LF, CR+LF,), ANSI a
ACSII, a to pri načítavaní, ukladaní a konvertovaní súborov;
možnosť zapnutia/vypnutia (Wrap/Unwrap) automatického zalamovania riadkov pri
zobrazovaní dlhých riadkov. Túto možnosť, napodiv, textové editory pre Windows
poskytujú iba zriedkavo, na rozdiel od ich DOSovských predchodcov.
Špecifické výhody
Okrem všeobecných, takpovediac štandardných kladných vlastností, NoteTab ponúka
aj celý rad špecifických výhod, ktoré ho odlišujú od ostatných textových
editorov:
umožňuje vyhíadávanie a nahradzovanie reťazcov vo všetkých otvorených súboroch
naraz, ale aj čo je veími užitočné v špecifikovaných súboroch na disku bez ich
otvorenia;
zvolené riešenie pre kontrolu pravopisu poskytuje novú hladinu voínosti pri
vytváraní viacjazyčných textov. Je možné používať niekoíko hlavných slovníkov
naraz (napríklad anglický + nemecký + francúzsky) spolu s niekoíkými
užívateískými slovníkmi súčasne. Navyše je možné aj množinu kíúčových slov a
príkazov, napríklad programovacieho jazyka (C, Pascal, HTML, TeX, LaTeX, atď.),
chápať tiež ako "jazyk" a vytvoriť pre tento "jazyk" zodpovedajúci hlavný alebo
pomocný slovník;
NoteTab umožňuje vytváranie "kategórií" skupín dokumentov, ktoré navzájom
súvisia (napríklad všetky moduly rozsiahleho programu; editor umožňuje
vytváranie takzvaných "outline" (OTL) dokumentov, čo je vlastný hypertextový
formát NoteTabu. Tieto "outline" dokumenty ďalej mÖžu byť konvertované do veími
prijateínej HTML podoby a jednoduchší spÖsob vytvárania FAQ pravdepodobne
neexistuje;
NoteTab je schopný jednoduchým zvolením položky menu okamžite nahradiť NOTEPAD
vrátane všetkých asociácií a registrácií súborov. Pre tento krok sa užívateí
mÖže rozhodnúť kedykoívek, pre istotu radšej po vyskúšaní NoteTabu;
v súlade s modernými trendmi, je NoteTab HTML-orientovaný: zabezpečuje
"HTML-highlighting", t.j. farebne odlišuje príkazy jazyka HTML, a kliknutie na
URL v texte otvára toto URL v nainštalovanom internetovskom prehliadači
(Netscape, Microsoft Explorer, atď.);
veími zaujímavou a užitočnou vlastnosťou NoteTabu je možnosť zvolenia
otvoreného dokumentu (alebo novovytvoreného dokumentu) za "Paste Board". Pri
kopírovaní do clipboardu z akejkoívek aplikácie sa tento obsah clipboardu
automaticky pridáva na koniec dokumentu zvoleného za "Paste Board";
možnosť používania takzvaných "regular expressions" v dialógoch "Find" a
"Replace" určite ocenia najmä pokročilí užívatelia.
Autorovi NoteTabu Ericovi Fookesovi sa podarilo nájsť naozaj jedinečné
elegantné riešenie makier;
Nedostatky
Problémom je nedokonalá podpora národných jazykov a to, že nie je možné zapínať
a vypínať zobrazovanie špeciálnych znakov.
Na záver mÖžeme konštatovať, že NoteTab veími výrazne prispel a prispieva k
nástupu novej generácie textových editorov pre Windows a je zatiaí jej
najlepším predstaviteíom. Bude zaujímavé sledovať, či a kto ho prekoná... 9
0253 / pen

NoteTab Pro 4.51
Zajímavý textový editor pro Windows
Výrobce: Fookes Software
Adresa: http://www.notetab.com
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: verze Light zdarma, Pro a Standard 1. měsíc zdarma, potom 19,95, resp.
9,95 dolarů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.