Občan a stát pod vlivem sítě

Ještě v roce 1997 se zájem o využití Internetu v české veřejné správě soustřeďoval na úzký okruh nadšenců, kt...


Ještě v roce 1997 se zájem o využití Internetu v české veřejné správě
soustřeďoval na úzký okruh nadšenců, kteří připravovali první webové prezentace
některých ústředních orgánů státní správy. Jejich aktivita byla doprovázena
pionýrskými činy Svazu měst a obcí ČR v oblasti samosprávy, které internetovému
světu představovaly některá naše města a obce. Politická špička tehdy
projevovala pouze ojediněle zájem o problémy tohoto druhu. Teprve v
následujícím roce nastal obrat.

Nezanedbatelnou zásluhu na něm měla konference Internet ve státní správě a
samosprávě, která se uskutečnila v Praze jako jedna z hlavních akcí právě
vzniklého projektu Březen měsíc Internetu (BMI). Názory na možnosti, jak využít
Internet ve správě státu, se dále tříbily, až konečně v roce 1999 došlo na
úrovni vlády ke schválení Státní informační politiky České republiky. A tak
jsme nastoupili i u nás cestu budování prvků toho, co se dnes všeobecně
označuje pojmem e-government, elektronickou vládou.
E-government nutností
Svět přijal vpád informačních a komunikačních technologií, zejména Internetu,
do oblasti podnikání (elektronický business, e-business) a obchodu
(elektronický obchod, e-commerce) a vyrovnává se s ním. Internet se nyní snaží
zasáhnout i do způsobu vládnutí a fungování státní administrativy. Stát pro něj
není nic jiného, než jeden z největších podniků, který je třeba informačně
zelektronizovat nejméně ze tří důvodů.
Prvým je uplatňování principu rovnoměrného postupu při využívání ICT. Nasazení
těchto technologií v jedné oblasti si brzy vynucuje i jejich nasazení v oblasti
sousední. Uvedený princip zabezpečuje, aby mezi těmito oblastmi nevznikaly
závažné poruchy vyplývající z funkční a technologické nekompatibility. Taková
situace právě nastává v oblasti podnikání a státní správy. Jestliže
elektronický obchod založený na on-line interakci kupujícího a prodávajícího,
tedy klienta a dodavatele, se rychle rozšiřuje a podle prognóz se stane v
nejbližších letech v byznysu dominantní, je nemyslitelné, aby government zůstal
takový, jaký je, nanejvýše vylepšený dílčími opravami nejkřiklavějších
nedostatků. Zvykne-li si občan na prostředí e-businessu či e-commerce a
nenalezne-li ve státní správě a samozřejmě i v samosprávě prostředí s
analogickým charakterem, s podobnými výhodami i nevýhodami, začne srovnávat a
za určitou dobu se jistě stane nespokojeným. Nezbývá, než provést modernizaci
správy státu, jejímž konečným důsledkem bude to, že z občana se stane
e-citizen, e-občan, jehož vztahy s e-governmentem nabudou jiného charakteru.
Druhým důvodem je právě tato změna vztahů. Elektronizace státní správy již svou
podstatou zdůrazňuje pojetí občana a státu jako vztah klienta a dodavatele
specifických služeb. Občan tady není pro stát, ale stát pro občana. Služby
státu by tedy měly být rychlé, kvalitní a levné. Soudobé ICT dovolují, aby tyto
služby byly také diferencované, "šité na míru". Je-li dosaženo takového vztahu,
pak je občan s fungováním státu spokojen a ztotožňuje se s ním. Z tohoto
hlediska má velký význam překonávání izolovanosti některých skupin společnosti,
majících k těmto moderním prostředkům omezený přístup, případně nemajících
přístup vůbec. Překážky tohoto druhu mohou spočívat například ve zdravotním
postižení, v nemajetnosti, v nízkém vzdělání či malé gramotnosti.
Třetí důvod spočívá v naději, že e-government směřující například k přechodu od
papírové administrativy k elektronické, k systémovým i provozním změnám, může
přinést zlevnění chodu státní správy, což by mohlo mít za důsledek nižší daně,
snížení, případně odstranění eventuálních státních deficitů a jiných závazků.
USA jsou v čele
Nejvíce zkušeností s koncepcemi e-governmentu a jejich realizacemi mají USA a
Velká Británie. USA značným rozšířením Internetu mezi svým obyvatelstvem a
rozvinutým elektronickým byznysem mají nejlepší předpoklady uskutečnit veřejný
přístup k vládním službám a dokumentům co nejdříve. Vláda USA začala poskytovat
svými 27 miliony webových stránek informace a služby on-line. Známým je
ústřední vládní portál www.first gov.gov, jehož prostřednictvím má
severoamerický občan přístup k vládním dokumentům, formulářům potřebným při
styku s úřady a k jednotlivým vládním pracovištím na federální i lokální
úrovni. Velká pozornost je věnována možnosti občana kontaktovat tato pracoviště
svými dotazy, připomínkami a návrhy. Realizace elektronického přístupu k
nejdůležitějším vládním službám má být k dispozici v roce 2003. Americkou
specialitou je soudobý pokrok v oblasti zdravotní péče. Občanům jsou k
dispozici systémy MedlinePlus a Medwatch. Prvý zpřístupňuje na adrese
www.nlm.nih.gov/medlineplus obrovský rozsah informací z oblasti lékařství,
druhý na adrese www.fda.gov/medwatch informace o medicínských produktech. Velká
Británie datuje prvé úvahy o e-governmentu již do roku 1994, do období nástupu
multimediálního Webu. Dnešní britský premiér Tony Blair přistoupil k výstavbě
e-governmentu velmi radikálně. Přitom se netajil záměrem postavit Velkou
Británii do čelné světové pozice. Základní projekt popisuje materiál s názvem
Modernising Government White Paper (www.citu.gov.uk/moderngov/whi
tepaper/4310.htm), schválený v roce 1999 parlamentem. Za jeho realizaci
zodpovídá e-Minister Patricia Hewittová a e-Envoy Alex Allan, stojící v čele
36členného poradního sboru. Oba mají za úkol předkládat vládě pravidelné zprávy
o plnění projektu. Cílem projektu je kvalitnější servis občanům, komerční sféře
a efektivnější využívání vládních informačních zdrojů. Elektronizace všech
vládních služeb má být dokončena v roce 2005. V současné době funguje ústřední
vládní portál www.open.gov.uk s abecedním indexem odkazů na nejrůznější webové
prezentace ústředních a lokálních orgánů. Zájemce tam nalezne například
prezentace ombudsmanů, webové stránky královny či obsahově zásadní prezentaci
premiéra (www.nubmer-10.gov.uk). Ten na ní nedávno vyhlásil novou strategii,
jak udržet Velkou Británii v čele budování elektronického obchodu a internetové
revoluce. Její podstatou je financování a výstavba počítačových sítí s velkou
šíří pásma.
Návštěva na webových stránkách
Stávající versus preferovaný způsob vyhledávání informací
zdroj: markent 11/2000
1 0368 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.