Obmedzte aplikáciám data z internetu

Potrebujete vedieť, ktorý program vo vašom počítači komunikuje cez internet? Pri pripojení do internetu ste obmedzený ...


Potrebujete vedieť, ktorý program vo vašom počítači komunikuje cez internet?
Pri pripojení do internetu ste obmedzený množstvom downloadnutých, respektíve
uploadnutých dát? Potrebujete vymedziť limit upload/download konkrétnemu
programu či procesu? V nasledujúcej recenzii vám predstavíme program, ktorý to
dokáže. Má názov NetLimiter a svoju úlohu si plní viac než dobre.

NetLimiter je nástroj primárne určený na reguláciu množstva downloadnutých,
respektíve uploadnutých dát cez internet. Je vhodný aj na monitorovanie
aplikácií, ktoré majú prístup k internetu, a umožňuje aktívne tento prístup
riadiť. Pomocou programu mÖžete nastaviť (download/upload) limit pre jednotlivé
aplikácie, procesy alebo pre celé spojenie. Jednoducho, NetLimiter vám dovolí
zdieíať šírku pásma vášho internetového spojenia medzi všetkými spustenými
aplikáciami na vašom PC tak, ako si vy určíte.

Menu
Pomocou funkcie dostupnej cez menu File | Export Stats a File | Import Stats
vám program umožní exportovať (zálohovať), respektíve importovať (načítať) vaše
štatistické dáta. V prípade, že ste pripojení k internetu a aktivujete voíbu
File | Version Checker spustí sa proces netlimiter.exe, ktorý stráži aktuálnu
verziu programu. Ak vyšla nová verzia upozorní vás. Cez menu View mÖžete vypnúť/
zapnúť zobrazovanie vlastností programu nachádzajúcich sa na íavej strane (ide
o okná NetLimiter Options a Properties). V menu Tools nájdete voíbu Network
Configuration Wizard túto voíbu zóny využite v prípade, ak váš počítač má
prístup k viacerým počítačovým sieťam. Zóny sú tiež používané v štatistikách
programu NetLimiter.

Program
V okne NetLimiter Options nastavujete rýchlosť linky (upload/download), mÖžete
vypnúť/zapnúť automatický štart programu, zisťovanie aktuálnej verzie, či
filter prenosov realizovaných cez adresu 127.0.0.1 (loopback). Druhé okno
(Properties) zobrazuje možnosti nastavenia iba v prípade, ak máte na pravej
strane vybranú záložku s grafmi (Activity). MÖžete tu zapnúť/vypnúť grafy pre
Upload/Download, zapnúť/vypnúť automatický zoom a nastaviť výšku a typ
zobrazovaného grafu. Hlavné okno programu je rozdelené na dve časti: v hornej
sa zobrazujú všetky programy, ktoré využívajú pripojenie do internetu, dolná
časť je vyhradená pre grafy a štatistické informácie. Programy zobrazené v
hornom okne si program NetLimiter vyhíadá pri svojom štarte. Samozrejme, ak
počas behu programu spustíte íubovoíný iný program využívajúci pripojenie do
internetu, program NetLimiter ho zaregistruje a pridá do zoznamu. Od chvíle ako
program NetLimiter nájde potenciálne programy využívajúce spojenie do internetu
monitoruje ich aktivitu. Nájdené programy sú rozdelené do troch kategórii
On-line (aktívne), Off-line (neaktívne) a Hidden (skryté). NetLimiter pri
každom programe zobrazuje procesy, ktoré využívajú spojenie. Napravo od názvu
programu sa nachádzajú ovládacie prvky, pomocou ktorých mÖžete nastaviť limity
upload/download pre jednotlivé programy alebo ich procesy. Po nastavení limitov
sa tieto stanú automaticky aktívne začnú obmedzovať buď celé spojenie (Overall)
alebo vybrané programy a procesy.
V spodnom okne nájdete štyri záložky: Activity (zobrazuje graf upload/download
pre daný program alebo proces), Stats (zobrazuje podrobnú štatistiku za dni,
mesiace a roky), Info (zobrazuje podrobnejšie informácie o programe alebo
procese) a Scheduler (umožní vám nastaviť alebo zrušiť limit upload/download
pre daný program na konkrétnu hodinu a deň).
Záver
Tento zaujímavý program možno len odporučiť. Umožní vám nielen kontrolovať, ale
aj obmedzovať rýchlosť odosielania, respektíve prijímania dát cez internet.
Program NetLimiter nie je závislý od typu vášho internetového spojenia. MÖžete
ho dokonca využiť aj pri híadaní tzv. spyware programov.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.