Od e-obchodu ku e-ekonomike

Problematika elektronického obchodu sa stáva v súčasnosti veími aktuálnou témou pre všetkých tých, ktorí sa priam...


Problematika elektronického obchodu sa stáva v súčasnosti veími aktuálnou
témou pre všetkých tých, ktorí sa priamo alebo nepriamo zaujímajú o nové
podnikateíské príležitosti a konkurenčné výhody, ktoré im tento nový a
netradičný typ obchodu ponúka.
Cieíom tohto článku je informovať o tom, ako ku problematike elektronického
obchodu pristupuje firma Andersen Consulting, ktorá patrí medzi lídrov
v aplikovaní a realizovaní podnikateíských riešení založených na tomto novom
druhu podnikania.
Základné pojmy
E-obchod tak veími mení súčasné podnikateíské prostredie, že je nutné toto
nové prostredie odlíšiť od pÖvodného zavedením nových pojmov, ako sú e-obchod,
e-podnik a e-ekonomika. Abstrahovaním súčasnosti a použitím týchto pojmov sa
dostávame do nového podnikateíského prostredia, kde v e-ekonomike e-podniky
podnikajú/obchodujú prostredníctvom e-obchodu.
E-obchod
Obchodná výmena hodnÖt (peňazí, tovaru, služieb a informácií) medzi podnikom a
vonkajším subjektom (dodávateíom, zákazníkom alebo iným subjektom)
prostredníctvom univerzálneho, íahko-dostupného elektronického média.
E-podnik
Podnik so schopnosťou vymie-ňať spomínané hodnoty elektronicky. Má navrhnuté a
prispÖsobené svoje podnikateíské procesy tomuto novému spÖsobu podnikania.
E-ekonomika
Širšie podnikateíské prostredie, v ktorom sa vykonáva e-obchod. Objavujú sa
tu nové formy kapitálu, najmä informácie a znalosti, ktoré spÖsobujú
transformáciu hodnÖt tradičnej ekonomiky.
Čo je dÖležité vedieť o e-obchode
Podniky si pri zavádzaní e-obchodu nemÖžu kúpiť "elektronický obchod" ako
hotový produkt. Pre jeho realizáciu a dosiahnutie očakávaných výsledkov je
potrebné zmeniť (menej, alebo viac radikálne) nielen informačné technológie,
ale aj podnikateíské procesy a kompetenčné schopnosti pracovníkov. Len správne
zosúladenie technológií, procesov a íudí s podnikateískou stratégiou,
charakteristickou pre e-obchod, umožní uspieť v tomto spÖsobe podnikania.
Jednou z predností e-obchodu je, že umožňuje podnikom objaviť nové hodnoty
podnikania,
a to často pomocou netradičných riešení. E-obchod nepredstavuje len jednoduché
zlepšovanie služieb zákazníkom. Pomocou médií, ako je Internet, kiosky a
in-teligentné karty (smart cards), umožňuje zákazníkom, aby sa obslúžili sami.
E-obchod umožňuje viacej než len prístup k novým kanálom na ponúkanie
služieb, ale napr. pridáva rozmer služieb aj fyzickým produktom. Takisto
uíahčuje zoskupovanie služieb od viacerých dodávateíov do jedinečných balíkov
(služieb), zaujímavých pre špecifické skupiny zákazníkov a podnikom poskytuje
prístup k novým trhom, zákazníkom a partnerom. E-podnik sa takto zúčastňuje na
radikálnom predefinovaní priemyselných odvetví, trhov a samotnej globálnej
ekonomiky.
Charakteristiky e-obchodu
Možnosti e-obchodu sú predurčené niekoíkými hlavnými charakteristikami. Za
prvé, e-obchod ma vlastnosť byť "všadeprítomný", tzn. mÖže prenikať cez
zemepisné hranice, prekonávať kultúrne predsudky a zanedbávať politické
rozdiely.
E-obchod vytvára nové zdroje podnikateíských hodnÖt. Väčšinou je prvotná
príťažlivosť e-obchodu v jeho potenciáli znižovať náklady. Avšak konečná jeho
hodnota je v tom, že vytvára nové príležitosti pre rast podniku a ponúka stále
nové konkurenčné výhody. Tak napríklad typické zvýšenie výnosov podniku po
zavedení e-obchodu je 10-20 %, typické zníženie nákladov predstavuje 20-45 %
a zníženie viazanosti (najmä hmotných) aktív podniku je 20-60 %.
E-obchod mení pravidlá mení spÖsoby, akými podniky hodnotia svoje fyzické a
organizačné štruktúry. Ďalej vytvára nové konkurenčné vzťahy a vymazáva
hranice, ktoré oddeíujú priemyselné odvetvia a mení základné, právne a daňové
pravidlá a zákony týkajúce sa obchodovania.
Nové hodnoty
Z obchodného híadiska je e-obchod príťažlivý tým, že mení spÖsob ako nazerať
na podnikateíské hodnoty (výrobky, služby, trhy, procesy). Je to spÖsobené
tým, že mení formu, ktorú tieto hodnoty mÖžu nadobudnúť. Hodnotové trendy v
e-obchode naznačujú nové formy hodnÖt najmä v nasledovných vzájomne
súvisiacich oblastiach:
Vytváranie nových produktov a služieb, často aj v spolupráci so spotrebiteími
a obchodnými partnermi.
Vytváranie nových efektívnych trhov tam, kde predtým neexistovali, tým, že
umožňuje nové spÖsoby kontaktu predávajúcich s kupujúcimi.
Zefektívňovanie podnikateíských procesov pre komunikáciu a jednanie so
zákazníkmi a dodávateími. Výsledkom je potom priama interakcia všetkých
zúčastnených, t. j. predávajúcich, kupujúcich, sprostredkovateíov a prepravcov.
Rýchly vznik a rast konkurencieschopných podnikateíských subjektov.
Fázy rozvoja
Na to, aby e-obchod dosiahol významné postavenie v ekonomike a spÖsobil
transformáciu podnikov a ekonomiky na e-podniky a e-ekonomiku, je potrebný
značný pokrok v niekoíkých oblastiach. Počet íudí s prístupom ku komunikačnej
infraštruktúre, nevyhnutnej na realizáciu e-obchodu (digitálne telefónne
linky, modemy, počítače), musí byť dostatočne veíký na to, aby vznikol samotný
trh. V USA je napr. 55 telefónnych liniek na 100 obyvateíov, kým napríklad. v
Číne menej ako 5.
Na oboch stranách obchodného vzťahu, na strane dodávateía aj na strane
spotrebiteía, sú potrebné určité minimálne finančné prostriedky. A nakoniec
to, či budú spotrebitelia ochotní zmeniť svoje návyky a prejsť na on-line
nakupovanie, bude do značnej miery závisieť aj od niektorých kultúrnych
faktorov. Špeciálne v Európe a Ázii je pochopenie kultúrnych zvyklostí
kritickým faktorom úspechu vo všetkých podnikateíských oblastiach. Do úvahy
treba vziať napríklad jazykové rozdiely a doterajšie spÖsoby nakupovania.
Rozvoj e-obchodu bude pravdepodobne prechádzať cez nasledujúce tri fázy:
Á Adaptačná Spočiatku sa bude pravdepodobne e-obchod implementovať a
adaptovať v takých podnikateíských oblastiach, kde prispeje skÖr k
zjednodušeniu prevádzky, prístupu a ku zníženiu zložitosti ponuky ako ku
znižovaniu nákladov.
Á Expanzná V tejto fáze budú viaceré a väčšie podnikateíské odvetvia
prechádzať a adaptovať sa na e-obchod. V prípade, že vplyv e-obchodu zasiahne
celý podnik a tiež aj sieť jeho zákazníkov a obchodných partnerov, mÖže to
mať značný vplyv na zníženie nákladov a zvýšenie výkonov podniku.
Á Transformačná V tejto fáze dosiahne rozsah a úroveň pÖsobenia e-obchodu
svoju (maximálnu) kritickú hodnotu a prispeje k vzniku nových foriem hodnÖt,
ktoré značne zmenia jednotlivé priemyselné odvetvia, životný štýl a celkový
trh výrobkov a služieb takým spÖsobom, ktorý nie je možné v súčasnosti
predpovedať.
Členenie trhu
Podía povahy partnerov v obchodnom vzťahu e-obchod vytvoril dva základné typy
trhov: spotrebiteíský trh a medzipodnikový trh. Spotrebiteíský trh je v
odbornej literatúre tiež nazývaný ako e-obchod pre koncového užívateía. V jeho
prvotnej forme umožňoval priame oslovenie spotrebiteíov prostredníctvom
internetových stránok. Tu si je potrebné uvedomiť, že e-obchod predstavuje
oveía viac ako adresa.com. Len snaha o dosiahnutie odberateíov on-line
obyčajne nestačí.
Pre úspešné získanie zákazníkov je potrebné myslieť na viac než len na
technickú stránku e-obchodu, prebudovať celkový model predaja a zosúladiť ho
so svojou novou podnikateískou stratégiou. Je treba vykonávať neustále
prieskumy a zisťovať, na čo budú zákazníci reagovať pozitívne. V neposlednom
rade je treba transformovať svoj podnik na e-podnik a stať sa prirodzenou
súčasťou e-ekonomiky.
Byť prvý znamená obyčajne kritický faktor úspechu. Prípad predaja kníh on-line
cez Amazon.com je príkladom, ktorý je možné úspešne nasledovať aj v takých
trhových segmentoch ako sú kvety, knihy, CD a niektoré druhy finančných
služieb.
Medzipodnikový trh
V tomto prípade ide o e-obchod medzi podnikateískými subjektami. Tento trh
vznikol vo forme EDI (Electronic Data Interchange) dávno predtým, ako sa
objavil pojem e-obchod. Rozdiel je v tom, že EDI, hoci je nákladovo
efektívny, je náročný pri implementácii a obmedzuje sa na malé skupiny
obchodných partnerov, ktorí sú ochotní akceptovať spoločné štandardy a
praktiky, ktoré sú zvyčajne diktované najväčším subjektom v tejto sieti. Na
rozdiel od toho je e-obchod flexibilnejší, interaktívnejší a teoreticky
otvorený pre všetky podniky, veíké aj malé, ktoré majú záujem ho využívať.
Podniky, ktoré chcú maximálne využiť výhody e-obchodu, však musia konať veími
rýchlo. Nasledujúce príležitosti, ktoré poskytuje e-obchod v oblasti
zvyšovania ziskov a znižovania nákladov, sú príliš lákavé na to, aby sa im
dího vzdorovalo:
okamžitá návratnosť investícií, zvyčajne vo forme skrátených cyklov a
odbytových nákladov,
nové zdroje príjmov z rýchlej expanzie na zahraničné trhy, účtovania
transakčných poplatkov za používanie elektronickej infraštruktúry,
sprostredkovania odberateíského rozhrania pre tretie strany a služieb s
vysokou pridanou hodnotou,
jednoduchá komunikácia s dodávateími a integrácia medzipodnikových procesov,
zvýšenie výnosov, zníženie nákladov a zníženie intenzity viazanosti aktív.
Podniky, ktoré sa odmietajú prispÖsobiť a nevenujú pozornosť týmto novým
podnikateíským príležitostiam, veími riskujú. Po určitom čase, nové ziskové a
nákladové modely vnútia nielen podnikom, ale i celým odvetviam nový, odlišný
spÖsob obchodovania. Pri takomto pohíade je jasné, že e-obchod je pre
niektoré podniky príležitosťou, pre iné hrozbou zaostávania a postupného
zániku.
Z híadiska rozvoja e-obchodu je zaujímavé sledovať, v ktorých regiónoch a v
ktorých odvetviach existujú predpoklady pre jeho rýchly rozvoj. Všeobecne
možno povedať, že e-obchod sa rozvíja rýchlejšie v krajinách, ktoré dosahujú
vyššie HDP na obyvateía a tým aj väčší disponibilný príjem. Potenciál
e-obchodu sa však dá využiť aj v nových, veími rýchlo sa transformujúcich
krajinách, v ktorých umožní preskočenie tradičných stupňov vývoja trhu. Pri
pohíade na obrázok č. 1 prítomnosť Hongkongu, Singapúru, Mexika a Južnej Kórei
v horných kvadrantoch zodpovedá skutočnosti, že v týchto krajinách sa e-obchod
rozvíja rýchlejšie ako v krajinách iných, včítane Slovenska.
Čo sa týka priemyselných odvetví, existujú oblasti, v ktorých je možné
niektoré činnosti transformovať do elektronickej formy (virtualizovať) oveía
rýchlejšie a jednoduchšie než v iných. Druhý obrázok porovnáva sklon a
tendenciu priemyselných odvetví k virtualizácii. E-obchod sa pritom mÖže
adaptovať a implementovať oveía rýchlejšie v odvetviach, ktoré sa nachádzajú
v pravom hornom kvadrante.
Podnikateíské príležitosti na využitie e-obchodu sa nachádzajú predovšetkým
tam, kde je prepojenosť podniku na iný podnik alebo podniku na spotrebiteía
(alebo oboch) vysoká, a tam, kde sa vymieňaná hodnota dá jednoducho
virtualizovať.
Budúcnosť
Je skutočne úžasné sledovať štatistické údaje o rozširovaní e-obchodu vo
svete. Podía prieskumov analytikov zo spoločnosti IDC dosahuje objem e-obchodu
na spotrebiteískom trhu v súčasnosti 2,3 mld. dolárov (máj 1998), čo
predstavuje 205% nárast oproti máju 1997. Priložené dva grafy len potvrdzujú,
že obidva trhy, spotrebiteíský i medzipodnikový, rastú závratným tempom.
Záverom
Industriálna ekonomika stráca dych. Podía súčasných predpovedí v roku 2003
presiahne celkový objem e-ekonomiky v USA objem industriálnej ekonomiky. Aj
keď v Európe sa takéto dostihnutie industriálnej ekonomiky e-ekonomikou udeje
pravdepodobne neskoršie, nie je potrebné čakať a ignorovať tento vývoj.
Podceňovať alebo nevšímať si tento trend je nebezpečné asi tak, ako nevšímať
si žraloka, ktorého mylne považujeme za delfína. Následky pre plávajúceho a
podnikajúceho mÖžu byť potom veími podobné.

9 1914 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.