Od inkoustu k barevnému laseru

Největší podíl mají černobílé laserovky Z výzkumu institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld vyplý...


Největší podíl mají černobílé laserovky

Z výzkumu institucionálních předplatitelů časopisu Computerworld vyplývá, že
největší podíl zkoumaných organizací využívá pro své tiskové úlohy technologii
černobílého laserového nebo LED tisku. Odpovídající typ tiskáren lze přitom
najít v téměř každé z dotazovaných organizací a celková míra penetrace dosahuje
93 %. S takto vysokou penetrací výše zmiňovaných tiskáren (dále budu odkazovat
jen na laserový tisk, přestože se dané poznatky budou vztahovat i na
technologii LED) koresponduje také nejvyšší podíl na celkové instalované bázi,
který se blíží jedné polovině, jinými slovy že každá druhá, která je v
současnosti v provozu, je černobílá laserová tiskárna. Černobílé laserové
tiskárny zaujímají rovněž nejvyšší podíl v plánovaných nákupech, přičemž vysoká
nákupní očekávání jsou dána zejména potřebou obměny stávajícího vybavení. Nelze
tedy očekávat další zvyšování podílu organizací využívajících laserovou
technologii černobílého tisku ani statisticky zaznamenatelné zvýšení počtu
jednotlivých pracovišť v rámci organizací vybavených černobílou laserovou
tiskárnou. Současně platí, že s laserovými tiskárnami se lze setkat ve všech
typech organizací definovaných předmětem činnosti. Pokud jde o jednotlivé
velikostní skupiny organizací, je z výsledků výzkumu patrná vyšší penetrace
černobílých laserových tiskáren v menších organizacích (a to jak z hlediska
počtu zaměstnanců, tak také z hlediska IT rozpočtu).
Překvapivě rozšířenou kategorií jsou barevné laserové tiskárny, které využívají
přibližně dvě třetiny z dotazovaných organizací. Ze srovnání vysoké úrovně
penetrace s podílem těchto tiskáren na celkové instalované bázi ve zkoumané
skupině firem je však zřejmé, že barevné laserové tiskárny prozatím nepatří
mezi standardní vybavení běžných pracovišť. Uvedené dvě třetiny organizací
totiž provozují jen velmi nízký počet takovýchto tiskáren (jejich podíl na
celkovém počtu provozovaných tiskáren se pohybuje na úrovni 5 %).

Inkoustové tiskárny
V roli dostupného řešení barevného tisku však lze vidět inkoustové tiskárny,
jejichž penetrace se téměř blíží zastoupení laserových tiskáren (činí 84 %).
Rovněž nákupní očekávání plánovaná na rok 2005 naznačují, že inkoustový tisk
zůstane v ČR i v následujícím období významnou technologií (nové inkoustové
tiskárny plánuje v tomto roce pořídit každá pátá organizace). V případě
inkoustového tisku platí, že tato zařízení používají ve větší míře organizace s
nižším IT rozpočtem.
Detailní analýza dále ukazuje, že černobílé laserové tiskárny a tiskárny
inkoustové spolu velmi často koexistují (to je patrné ve čtyřech pětinách
organizací), popřípadě jsou tyto typy tiskáren používány komplementárně
organizace, jež neprovozují žádnou černobílou laserovou tiskárnu, provozují
tiskárnu (či tiskárny) inkoustovou a naopak (celkem jde o 14 % organizací). V
této vlně výzkumu se začaly také objevovat organizace, které si pořizují místo
inkoustových barvené laserové tiskárny jejich podíl však nyní činí cca 4 %.

Jehličkové stroje s plottery
Dále byly sledovány dva specifické typy tiskáren, a to jehličkové (respektive
řádkové) tiskárny a plottery. Pokud jde o jehličkové a řádkové tiskárny, tady
rovněž překvapí relativně vysoká míra penetrace (76 %), která však je, podobně
jako v případě barevného laserového tisku, kombinována s relativně nízkým
podílem na celkovém počtu instalovaných a provozovaných zařízení (ten
představuje asi 12 %). Nastíněný jev je dán specifickým typem použití
jehličkových a řádkových tiskáren, kdy zkoumané organizace využívají tyto
tiskárny při přípravě většího počtu kopií jednotlivých dokumentů (může jít
například o zápis do předtištěných formulářů či typizovaných smluv).
V rámci organizací se lze s jehličkovými a řádkovými tiskárnami setkat
nejčastěji v účtárnách a v případě organizací z oblasti služeb pro obyvatelstvo
také na pracovištích pro obsluhu zákazníků (zejména cestovní kanceláře, veřejná
správa apod.). Postavení řádkových a jehličkových tiskáren je z dlouhodobého
hlediska stabilní jejich penetrace i podíl na celkové instalované bázi
nezaznamenal v průběhu sledovaného období žádné významné výkyvy a rovněž
nákupní očekávání pro rok 2005 nenaznačují, že by byl tento rok nějakou
výjimkou. V největší míře půjde o nákupy, kterými budou organizace nahrazovat
stávající/dosluhující zařízení.
Plottery a ostatní typy tiskáren používá přibližně polovina zkoumaných
organizací, nicméně jejich podíl na celkovém počtu provozovaných tiskáren se
pohybuje na hranici 1 %. Důvod je v tomto ohledu zřejmý s plottery se lze
setkat téměř výlučně ve specializovaných kancelářích, jako jsou například
projekční firmy.

Multifunkční zařízení
Pro účely našeho výzkumu byla kombinovaná či multifunkční zařízení chápána jako
produkty zařízení kombinující funkce tiskárny, skeneru a faxu; důležitá v tomto
ohledu byla vlastní funkčnost přístroje, nikoliv reálné využívání poskytovaných
možností. Z aktuálních dat vyplývá, že tato zařízení používá celkem sedm
organizací z deseti; současně platí, že popsaný segment není ani vertikálně
(oborově), ani horizontálně (z hlediska velikosti zkoumaných organizací)
determinován.
K problematice tiskových technologií a nákupu zařízení nerozlučně patří také
problematika nákupu náplní tonerů a cartridgí. Z výsledků provedeného výzkumu
je patrné, že největší část zkoumaných organizací v současnosti nakupuje nové
značkové tonery a cartridge, tedy vyrobené přímo výrobcem daného zařízení. V
případě tonerů do laserových tiskáren to je přibližně polovina zkoumaných firem
a v případě inkoustových cartridgí činí tento podíl tři pětiny. Přibližně jedna
organizace z deseti nakupuje tonery a cartidge sice nové, ale jiné značky, než
je značka používaných tiskáren. (Naopak o problematice nákupu tiskáren pro malé
a domácí kanceláře si můžete přečíst na následující straně.)


O výzkumu
Pro přípravu tohoto článku byly použity údaje z unikátního výzkumného projektu,
který exkluzivně pro IDG Czech realizuje společnost Markent. V rámci tohoto
výzkumu, jehož aktuální fáze byla realizována na počátku roku 2005, byl
podroben detailnímu zkoumání korporátní koncový trh konkrétně organizace, které
jsou předplatiteli týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 303 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovali strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu.
Relevanci prezentovaných zjištění dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom,
že institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně
polovinu z celkového objemu investic do informačních technologií v ČR.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.