ÓdanaTCP

TCP vytváří pro aplikace užitečnou abstrakci souvislého datového proudu. Znamená to, že aplikace se nemusí starat o ...


TCP vytváří pro aplikace užitečnou abstrakci souvislého datového proudu.
Znamená to, že aplikace se nemusí starat o to, jakým způsobem bude datový tok
rozdělen do IP datagramů, pouze posílá svá data do "virtuální roury", na jejímž
druhém konci vyjdou zaručeně nepoškozena a v tom pořadí, jak byla poslána.
Zdůrazněme, že implementace TCP plně respektuje princip periferní inteligence,
o němž jsme mluvili v prvním dílu seriálu: vše se odehrává v operačních
systémech hostitelů na obou koncích spojení, mezilehlé směrovače nemají za
normálních okolností o TCP spojeních ani tušení.
TCP segmenty
Datový proud generovaný určitou aplikací rozděluje subsystém TCP na úseky
vhodné velikosti, které se nazývají segmenty. Při odesílání většího objemu dat
je to obvykle zařízeno tak, aby se výsledný paket vešel do maximální velikosti
rámce (Maximum Transmission Unit, MTU) síťových rozhraní na obou koncích TCP
spojení, která například pro Ethernet činí 1 500 bajtů. Pokud by některý spoj
po cestě měl MTU menší, zařídí směrovače na koncích tohoto spoje fragmentaci
datagramů. Jiné je to ovšem v případě IPv6, protože tam tato automatická
fragmentace není vůbec povolena. Hostitel má pak dvě možnosti: buď se uchýlí k
MTU=1280, která musí být podle specifikace IPv6 garantována na všech spojích,
anebo použije speciální proceduru, s jejíž pomocí zjistí skutečnou MTU podél
celé trasy (Path MTU Discovery).
Každý segment je opatřen hlavičkou TCP a předán internetové vrstvě k odeslání.
Standardní hlavička TCP má délku 20 bajtů a obsahuje několik datových položek a
příznaků (flags), které TCP pro svou činnost potřebuje. Především jsou zde
čísla zdrojového a cílového portu, jimiž se rozlišují jednotlivá TCP spojení.
Díky tomu může stejný hostitel zároveň obsluhovat různé TCP aplikace, popřípadě
více instancí jedné aplikace. Další důležitou položkou v hlavičce je sekvenční
číslo, které v datovém segmentu udává pořadí prvního bajtu dat v rámci datového
proudu. Jinými slovy: za každý odeslaný bajt se musí sekvenční číslo o jedničku
zvětšit. Porovnáním sekvenčních čísel může přijímající strana zjistit, že se
některé segmenty ztratily anebo dorazily v přeházeném pořadí viz níže. V
hlavičce TCP je také zapsán kontrolní součet zahrnující jak hlavičku, tak i
data. Přijímající strana je povinna tento součet přepočítat, a tím odhalit
případné poškození dat, pokud by k němu cestou došlo.
V hlavičce některých segmentů mohou být také některé volitelné záznamy (TCP
Options), které slouží pro různé doplňkové funkce. V současné době je jich
definováno celkem 26, nejběžnější z nich najdete ve vloženém textu. Pokud se
použijí, je hlavička TCP delší než 20 bajtů, a proto jedna z povinných položek
také udává celkovou délku TCP hlavičky.
Potvrzování a retransmise
Přijímající strana musí průběžně potvrzovat, že řádně přijala všechna data. K
tomuto účelu slouží segment s nastaveným příznakem ACK (acknowledge), v němž je
zároveň vyplněna další položka v hlavičce TCP potvrzovací číslo
(acknowledgement number). Ta udává sekvenční číslo prvního bajtu příchozího
datového proudu, který přijímající strana dosud neviděla. Odesílatel si po
obdržení takového potvrzení může být jist, že datový proud byl na druhé straně
řádně přijat až do sekvenčního čísla, které je o jedničku nižší než dotyčné
potvrzovací číslo. Přijetí dat je možné potvrdit a zároveň s tím ve stejném
segmentu odeslat opačným směrem vlastní data. Pokud se při přenosu některý
segment ztratí, přijímající strana nemůže zvýšit potvrzovací číslo. Odesílatel
proto po uplynutí určitého času zahájí retransmisi, při níž odešle znovu
všechna data počínaje nejnižším sekvenčním číslem, pro něž dosud nemá potvrzení.
Otevření a uzavření spojení
Aplikace používající TCP pracují v režimu klient-server. Na straně serveru se
nejdříve musí realizovat pasivní otevření TCP spojení, které vede k tomu, že
server očekává na stanoveném portu příchozí žádosti o spojení. Vlastní
komunikaci pak zahajuje klient takzvaným aktivním otevřením spojení: odešle
segment s nastaveným příznakem SYN (synchronize), v němž zároveň uvede
počáteční sekvenční číslo pro svůj datový proud. Server odpoví segmentem s
nastavenými příznaky SYN a ACK a svým počátečním sekvenčním číslem. Klient
potvrdí přijetí tohoto segmentu svým druhým segmentem, tentokrát s příznakem
ACK, čímž je spojení otevřeno a může začít výměna dat. Tato tzv. trojcestná
výměna (three-way handshake) je základním charakteristickým znakem TCP.
Je důležité, aby počáteční sekvenční číslo bylo pro každé spojení zvoleno
(pseudo)náhodně. Proč? Hlavním důvodem je bezpečnost. Pokud by sekvenční čísla
začínala vždy třeba od nuly anebo se dala snadno uhodnout, mohl by se případný
útočník vetřít do aktivního spojení a předstírat, že je jedním z účastníků.
Takové útoky se skutečně děly, stačilo k tomu, když některý operační systém
nevolil svá počáteční sekvenční čísla dostatečně náhodně. Spojení se ukončuje
podobným postupem jako při otevření. Popud k tomu může tentokrát dát jak
klient, tak server tím, že odešle segment s nastaveným příznakem FIN (finish).
Protější strana obvykle odpoví svým segmentem s příznaky FIN a ACK, načež
iniciátor ukončení spojení definitivně uzavře potvrzujícím segmentem s
příznakem ACK.
Příště se budeme věnovat nejkomplikovanější části protokolu TCP, jíž je obrana
proti zahlcení.
Autor je výzkumným pracovníkem sdružení Cesnet.
(pat) 6 1574
TCP Options
K běžně používaným volitelným položkám v hlavičce TCP patří tyto:
Maximum Segment Size stanovuje explicitně maximální velikost TCP segmentu.
Window Scale umožňuje použít větší klouzavé okno pro řízení toku dat (viz
příští díl). Tuto volbu smí každá strana použít jen v úvodním SYN segmentu.
Selective Acknowledgement slouží k podrobnějšímu informování odesílatele o tom,
které segmenty byly v pořádku přijaty. Standardně se musí s potvrzováním
skončit v místě, kde chybí první bajt datového proudu.
MD5 Signature umožňuje připojit k segmentu kryptografický podpis založený na
rozptylovací funkci MD5. Využívá se nejčastěji k ochraně relací BGP.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.