OLMA Olomouc má nový informační systém

První ze série článků zabývajících se konkrétními uživatelskými zkušenostmi při implementaci informačních syst...


První ze série článků zabývajících se konkrétními uživatelskými zkušenostmi při
implementaci informačních systémů bude věnován jedné z největších českých
mlékáren, společnosti OLMA Olomouc. O zkušenosti z realizace tohoto projektu se
s námi podělila osoba v tomto případě nejpovolanější, vedoucí programového
zabezpečení OlmY Karel Rychlý.
Historie informačních systémů v tomto podniku začala už v roce 1977 založením
výpočetního střediska. Hlavní platformou se stal mainframový systém S/370 české
výroby. Postupně na něj byly nasazovány subsystémy pro účetnictví, distribuci a
prodej, skladové hospodářství vyvíjené ve zdejším výpočetním středisku. Tento
systém ale postupem času nezvládal plnění stále náročnějších požadavků a tak se
muselo přistoupit k výběru nového.
Výběrové řízení
V roce 1997 definitivně dozrál čas k výběrovému řízení na nový informační
systém. Bylo osloveno celkem 20 firem, které dosta-ly za úkol vypracovat svá
řešení na základě předloženého zadání. Z prvního kola byly vybrány 3 firmy
(Digitis, Twinsoft a Intentia), které postoupily do užšího výběru. Ve druhém
kole potom tyto tři firmy znovu předvedly svá řešení a na základě toho byla
výběrovou komisí vybrána Intentia se svým informačním systémem MOVEX. Důvodů
pro tuto volbu bylo několik nabízený systém je vysoce flexibilní, zahrnuje
všechny běžné moduly a navíc specializované řešení pro potravinářský průmysl.
Intentia má také zahraniční zkušenosti při implementaci IS v mlékárenství a
byla schopna garantovat pevnou cenu za svůj systém (případné náklady z
prodloužení průběhu implementace nese dodavatel).
Ve fázi výběrového řízení měli důležité slovo vedoucí odborných úseků, kteří
sledovali, jak systém splňuje požadavky jejich úseku, úroveň lokalizace,
podporu české legislativy, ale i přístup konzultantů firmy a jejich znalost
systému. Požadavky ze strany výpočetního střediska se při užším výběru zaměřily
na možnosti úprav systému navodila se modelová situace, např. do dodacích listů
je potřeba podle požadavků obchodního partnera OLMY doplnit jeho dodací čísla a
zjišťovalo se, jak rychle je schopna firma úpravy provést. Důležitým kritériem
byla i otevřenost systému a možnosti jeho napojení na některé už funkční
aplikace. Údrž-ba a konfigurace systému měla být prováděna přímo pracovníky
výpočetního střediska OLMY, s možností rychlého zásahu pracovníků dodavatele v
případě poruchy. Tento požadavek je v případě OLMY zvláště důležitý, protože
vyrábí a expeduje výrobky rychlé spotřeby. Přednost byla dávána řešením, která
umožňují nejenom grafické rozhraní, ale i textový terminál, který je v
některých provozech plně dostačující a navíc umožňuje snížit náklady využitím
starších PC.
Po skončení výběrového říze-ní probíhalo jednání o smlouvě, jejíž důležitou
částí byly garance servisních zásahů a doplňování legislativních změn a sankce
za jejich nedodržení. Byl sestaven řešitelský tým a zahájena druhá, projektová
fáze nazvaná "OLMA 2000".
OLMA 2000
Řešitelský tým složený z pracovníků odborných útvarů (nejenom vedoucích),
zástupců výpočetního střediska a dodavatele zahájil spolu s managementem Olmy
jednání. Prvním bodem se stal popis stávající situace definování všech
podnikových procesů, kdo a jak je provádí. Při této "inventuře" bylo zjištěno,
že některé stávající procesy se duplikují a je možné je zrušit a byly přesně
zmapovány toky dat v podniku, což přispělo k zprůhlednění a zefektivnění
podnikových procesů. Právě v této fázi byla úspěšně využita metodika vedení
implementace Implex, firmy Intentia, která umožní provést správnou analýzu
podnikových cílů a procesů a určit možnosti jejich zdokonalení a stanovuje
odpovědnost za dodržení jednotlivých fází projektu.
Na základě popisu stávajícího stavu Intentia navrhla, jak budou tyto problémy
řešeny v systému MOVEX. Ve schématu používaných procesů byly určeny požadované
změny a zavedeny některé nové procesy. K zásadní změně došlo např. u sledování
nákladů, které bude v novém systému prováděno až na úroveň jednotlivých
výrobních linek. Díky tomu je snadné určit, kolik času je potřeba na jejich
údržbu, jaká je režie nebo jaké minimální množství výrobků se vyplatí na dané
lince vyrábět. Souběžně s tím se provedlo vyhodnocení a úprava
vnitropodnikových směrnic, stanovení vazeb a kompetencí, s čímž souvisí i
přidělování uživatelských práv v systému.
Informační systém MOVEX
Výsledkem celého procesu bylo zahájení implementace informačního systému MOVEX
na platformě AS/400 pro přibližně 100 koncových uživatelů. Hardwarovým základem
pro MOVEX se stal plně zálohovaný server AS/400 model 500 a jako koncové
stanice PC nebo Network station (pro riziková pracoviště). Protože koncové
stanice jsou výkonnostně a generačně rozdílné, je u některých prováděna i
emulace terminálu 5250. Proběhla i rekonstrukce kabelových rozvodů a položení
strukturované kabeláže. Plánuje se vybudování systému vnitřní komunikace s
možností přístupu přes Internet a jednotná komunikace s obchodními partnery
založená na EDI. Vedoucí pracovníci budou navíc používat klasické kancelářské
aplikace MS Office a manažerskou nadstavbu Media firmy Speedware. Navíc budou
dodatečně vyvíjeny některé speciální aplikace, jako např. software na nákup
mléka od výrobců.
Zhodnocení implementace IS
Zavádění informačních systémů do podniků by se nemělo omezit jen na zakoupení
výkonného hardwaru a instalaci libovolného podnikového informačního systému.
Velice důležitým přínosem implementace nového IS je právě zprůhlednění a
zefektivnění podnikových procesů. Při výběru dodavatele je nutné zvážit nejenom
náklady na pořízení IS (softwaru a hardwaru), ale i další přídavné náklady na
implementaci, školení nebo servis. Samozřejmostí je, že systém musí být schopen
splnit požadavky uživatelů na vykonávání stanovených funkcí, ale někdy bývá
opomíjen fakt, že v budoucnosti bude potřeba zavádět do systémů různé změny a
rozšíření. Proto je zvláště důležitá jeho otevřenost a flexibilita, ale i
ochota ze strany dodavatele provádět tyto úpravy.
Naopak problémem, který se objevuje při implementaci, je snaha dodavatele (i
když třeba neúmyslná) zjednodušovat některé problémy a odsouvat je z důvodu
časové tísně na pozdější dobu. Proto je v zájmu uživatele smluvně stanovit
přesný rozsah dodávky, sledovat celý průběh implementace a v případě problémů
vyžadovat nápravu. Zavádění informačního systému v podniku Olma Olomouc je v
současnosti ve fázi konfigurace provádí se nastavení parametrů systému MOVEX.
Ostrý provoz má být zahájen začátkem května 1998, kdy se k tomuto projektu na
našich stránkách opět vrátíme.
8 0534 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.