Ontologie zefektivní obchodní procesy

Informační artefakty označované jako ontologie mohou systematicky klasifikovat a pojmově strukturovat věci, pojmy a konc...


Informační artefakty označované jako ontologie mohou systematicky klasifikovat
a pojmově strukturovat věci, pojmy a koncepty z různých oborů. Popisy, jež
vznikají nejprve na základě odborného hlediska, následně vstupují do technické
implementace, díky čemuž pomohou ontologie překlenout propast mezi IT a
odbornými odděleními při modelování obchodních procesů.
Když specialisté z určitého oboru definují a spravují obchodní procesy, musí to
nutně probíhat v jazyce, který je strojově interpretovatelný. Potom mohou být
proveditelné (automatizované) obchodní procesy generovány a přímo vykonávány v
BPMS systémech (Business Process Management System). Jsou-li tyto požadavky
splněny, je tím zajištěna průchodnost od sestavení až po implementaci.
Požadovaný "obchodní jazyk" musí být založen na jasně definované syntaxi a
stejně tak musí být jednoznačně popsána sémantika pojmů i jejich vzájemné
vztahy. Hledání takové techniky dnes zpravidla končí u neuspokojujících dílčích
řešení. Nový, všeobecný pokus o nalezení řešení tohoto problému představují
ontologie.
Ontologie se zakládá na taxonomii, systematické klasifikaci a pojmové
strukturalizaci věcí a konceptů dané oblasti. Tak vzniká hierarchická pojmová
struktura, rozčleněný slovník. Věci a pojmy (třídy) jsou popsány pomocí
atributů. Blízkost k objektově orientovanému konceptu dědičnosti je tu nasnadě.
Ontologie se podobá také relační databázi, protože se skládá z metadat a
uživatelských dat (instancí), přičemž metadata popisují strukturu ontologie.
Dosud používaná, ale nyní již neaktuální definice rozlišuje ontologii
(strukturní popis) a znalostní základnu (uživatelská data).

Sémantika a XML
V ontologii mohou být třídy, podobně jako i v objektově orientovaném světě,
uvedeny do vzájemných vztahů a navíc mohou být definovány významové omezující
podmínky (Constraints) a pravidla. Tato vyšší sémantická vyjadřovací schopnost
je jednoznačnou výhodou.
K popisu ontologií je nezbytný odpovídající a standardizovaný jazyk. Tyto
požadavky splňují dvě specifikace Resource Description Framework (RDF) a Web
Ontology Language (OWL). Obě byly před nedávnou dobou schváleny konsorciem W3
(W3C) coby doporučené a nejsou s nimi spojena žádná omezení ohledně typů a
komplexity popisovaných objektů.
OWL a RDF/RDF Schema sledují tentýž cíl: dávají k dispozici slovník založený na
XML, s nímž mohou být popsány třídy, atributy (vlastnosti) a vztahy. Zatímco
XML je zaměřeno pouze na syntaxi, OWL a RDF Schema poskytují strojově
interpretovatelnou sémantiku. RDF Schema nabízí jen relativně málo výrazových
prostředků pro popis vztahů a pravidel (Constraints). Tyto slabiny odstraňuje
OWL. Na základě sémanticky bohatých popisů zdrojů je pak možné strojově
vyvozovat závěry či důsledky.
Ontologie je v principu vhodná jako sémantický archiv (repository) pro všechna
data podniku. Větší část podnikových provozních dat však je pod kontrolou zde
nasazených a využívaných aplikačních systémů. Případná konverze těchto dat
nepadá vzhledem k dalekosáhlým komplikacím a případně i následkům, které by s
ní byly spojeny, v úvahu.

Integrační pohled
Ontologie je předurčena k tomu, aby překlenula sémantické mezery mezi odbornými
či obchodními oblastmi a IT. Moderní metody řízení obchodních procesů umožňují
integrovaný pohled na ně. Analytikové a odborníci na podnikovou ekonomiku
zaměřují svoji pozornost na problémy a jejich řešení, avšak technické aspekty
pro ně hrají podřadnou roli. Z pohledu IT stojí v popředí otázky implementace,
které naopak nezřídka zatlačují do pozadí podnikově-hospodářské aspekty.
Řešení může spočívat jen ve vzájemném spojení odborného a technického pohledu
prostřednictvím sémantické páteře. Pomocí ontologií je tak reprezentována tzv.
Semantic Repository Backbone (páteř sémantického archivu). Z "obchodního"
hlediska se dají vysledovat tři různé roviny dosahu využití těchto sémantických
páteří, které mohou být vyjádřeny na 3 ontologických úrovních: podnikově a
odvětvově neutrální rovina (Core Business Ontology Layer), odvětvově specifická
rovina (Industry-Specific Ontology Layer) a podnikově specifická rovina
(Organization-Specific Ontology Layer).
Z technickém pohledu mohou být ontologie vnořovány do sebe, tj. je možné
vzájemně kombinovat ontologie z různých zdrojů. Ze tří jmenovaných úrovní tvoří
základ ontologie neutrální z hlediska podniku a odvětví. Ontologie specifická
pro odvětví pak obsahuje podnikově a odvětvově neutrální ontologie. Podnikově
specifická ontologie pak obsahuje odvětvově specifické ontologie a přirozeně je
možné integrovat také více odvětvově specifických ontologií, což je naprostou
nezbytností pro podniky, které se pohybují v rámci více odvětví.

Dva pohledy
Odborný, potažmo obchodní pohled popisuje pojmy a entity reálného světa (jako
"osoby", "účty") i s jejich daty a vztahy, a to v podobě adekvátní například
pro obchodního analytika. V centru pozornosti tedy stojí popis struktur a
vztahů. Odborný pohled je reprezentován celkem složeným z více ontologií. Každá
ontologie má vymezen určitý okruh odpovědnosti.
Zatímco odborný pohled se soustřeďuje na popis struktur a vztahů, technickému
pohledu jednoznačně dominují implementační aspekty. Pomocí metod objektově
orientované analýzy a návrhu jsou identifikovány a popisovány objektové třídy a
jejich vztahy. Důležitou roli zde hrají analytické a návrhové vzory.
Ontologie vytvořené na základě odborného pohledu jsou vstupními hodnotami pro
specifikaci technického pohledu. Odborný pohled přináší například kandidáty
obchodních objektů, které jsou pak uvedeny do vztahu se skutečnými obchodními
objekty. Namapování odborné roviny na technickou hraje velmi důležitou roli.
Zatímco odborný pohled zůstává v čase relativně stabilní, technická
implementace se podrobuje podstatně častějším změnám.
Vzato podle zavedeného schématu životního cyklu technologií se ontologie
nalézají teprve v rané fázi akceptace. Přesto je vidět, že už dnes vznikají
ontologie takřka "na každém rohu" příkladem je třeba Business Process
Management Ontology. I přesto, že podpora ze strany softwarových výrobců je
zatím z pochopitelných důvodů ještě málo výrazná, pokrok se nedá zadržet.

Nezávislé na jazyce
S pomocí ontologií by obchodní procesy mohly být sémanticky popisovány
nezávisle na určitém jazyce pro modelování obchodních procesů, jako například
XML Process Description Language (XPDL) nebo Event-Driven Process Chains Markup
Language (EPML). Tím je také dána možnost formulovat unilaterální (soukromé) a
multilaterální (veřejné, kolaborativní) obchodní procesy ve společném jazyce.
Mimo to se dají všechny artefakty relevantní v kontextu popisování obchodních
procesů (jako například aktivity, perzistentní entity, obchodní dokumenty a
obchodní pravidla) vyjádřit jednotnou systematikou/klasifikací.
Mnohé artefakty, jako třeba obchodní dokumenty, lze přenášet v podobě XML
dokumentů, které jsou opět založeny na standardu XML Schema. Aktuálním
příkladem tohoto případu je Universal Business Language (UBL), který má pomoci
odstranit problémy při adopci sémantických řešení v mezipodnikovém obchodním
provozu. Schémata pro obchodní dokumenty založené na UBL sice nemohou být přímo
převzata do ontologií, je však možné dát se opačnou a současně ještě
flexibilnější cestou a generovat UBL dokumenty z ontologie.
Zvláštní výhoda využití ontologií spočívá v možnosti drasticky redukovat počet
popisných jazyků nasazovaných v rámci podniku. Pomocí popisu artefaktů
rozličných typů v jediné ontologii se současně otevírá možnost definovat vztahy
mezi těmito artefakty. Testy konzistence a integrity lze provádět v reálném
čase. Právě mnohotvárnost navzájem nekompatibilních archivů (repositories) je
dnes při softwarovém vývoji častou příčinou závažných kvalitativních
nedostatků, jakož i překračování výdajů i nedodržování termínů.
Z ontologie mohou být generovány nejrůznější artefakty. Za předpokladu
adekvátně silné ontologie je kupříkladu možné generovat definice proveditelných
obchodních procesů. Z jedné ontologie mohou být různými generujícími skripty
vytvořeny definice obchodních procesů v naprosto rozdílných reprezentacích
(XPDL, BPEL). Vazba na dodavatele tím z velké části pozbývá na důležitosti.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.