Operační systémy a aplikace používané na mainframech

Superservery řady S/390 využívají v současnosti několika operačních systémů OS/390, MVS/ESA, VM/ESA a VSE/ /ESA, kte...


Superservery řady S/390 využívají v současnosti několika operačních systémů
OS/390, MVS/ESA, VM/ESA a VSE/ /ESA, které jsou víceméně podporovány mezi
výrobci hardwaru. Poslední trendy směřují, jako ostatně v IT obecně, k
vytváření otevřených, na platformě nezávislých systémů.
Operační systém OS/390
Velmi důležitým systémem je bezpochyby poslední verze IBM OS/390 V2R4, jež je
skutečnou vlajkovou lodí operačních systémů pro servery S/390. Tento systém,
jako nástupce systému MVS (Multiple Virtual Storege), v sobě koncentruje více
než 70 produktů, které těží z klasických předností platformy S/390. Je určen
pro zpracování velkých objemů dat a je vhodný pro dávkové i transakční režimy.
Jeho kvality musí být takové, aby jej bylo možné
nasadit v kritických aplikacích s prakticky nepřetržitou provozuschopností. Pro
snadné a účinné ovládání musí poskytovat velmi propracovaný systémový
management. Samozřejmostí je schopnost podporovat několik tisíc uživatelů
současně v nepřetržitém provozu, stejně tak jako dokonalá připravenost na rok
2000.
Velice důležitou součástí je podpora Unixu, za což se také operačnímu systému
OS/390 jako jednomu z prvních dostalo certifikace XPG4.2 společnosti X/Open.
Unix jako součást operačního systému umožňuje vývoj a provozování unixových
aplikací v prostředí OS/390, možnost přenášení aplikací pod OS/390 nebo naopak
importování vně tohoto systému. Dalším přínosem je možnost využívání zkušeností
z vývojového prostředí Unix v prostředí OS/390 a konsolidování více typů
unixových systémů.
Tento operační systém rovněž nabízí mnoha zákazníky očekávaný produkt
Net.Commerce pro OS/390, který umožňuje bezpečné a efektivní elektronické
obchodování, v jehož centru bude právě výkonný server s operačním systémem
OS/390. Mluvíme-li o obchodování, nabízí se otázka bezpečnosti takovýchto
transakcí. A zde je právě jedna z nejsilnějších stránek nejen operačního
systému OS/390, ale platformy S/390 jako takové. Jestliže kryptografický
koprocesor je u nejnovějších serverů S/390 součástí hardwarového řešení, pak
OS/390 jej podporuje v oblasti šifrovacích funkcí (RSA, DSS, DES, digitální
podpis). A v neposlední řadě také sada softwarových funkcí Firewall Technology
pro OS/390, která nabízí zákazníkům ochranu před neoprávněným přístupem ze
sítě. Tato technologie rovněž využívá kryptografický koprocesor. Úroveň
bezpečnosti operačního systému OS/390 je vyjádřena stupněm B1 dle certifikace
amerického ministerstva obrany.
Operační systém VM/ESA
Virtual Machine/Enterprise System Architecture (VM/ESA) je operační systém
založený na konceptu rozdělení jednoho fyzického počítače na mnoho virtuálních.
Každý z nich má potom vlastní procesorovou paměť, diskový prostor, páskové
médium a další vstupně výstupní zařízení. Tyto virtuální části jsou simulovány
softwarově a jsou nazývány virtuální stroje, přičemž skutečně pracují jako
nezávislé a úplné výpočetní systémy. Skupiny jednotlivých uživatelů virtuálních
strojů mohou být sdružovány dohromady do virtuálních "lokálních sítí", to vše v
jednom počítači a opět za podpory softwarové simulace. Architektura dokonce
umožňuje i to, že jeden virtuální stroj může pracovat jako další
víceuživatelský operační systém (například OS/390).
Historie operačního systému VM/ESA sahá až do roku 1964, kdy skupina vývojářů
ve vývojových laboratořích IBM vyvinula model virtuálního stroje. Operační
systém, pod tehdejším názvem Control Program-40 (CP-40), byl poprvé spuštěn na
modifikovaných procesorech S/360, které současně sloužily jako vývojová
plarforma odtud název Cambridge Monitor System (CMS).
V roce 1966 byly oba systémy sdruženy, a tím byl položen základ pro operační
systém VM/370. Začátkem 80. let byl vývoj operačního systému rozštěpen do
vývoje několika samostatných produktů, které kopírovaly vývoj různých
hardwarových řad procesorů IBM. Později došlo ke sjednocení jednotlivých
odštěpů tak, aby výsledný produkt podporoval novou ESA/390 architekturu. VM/ESA
V1 byla oznámena v roce 1990 společně s řadou procesorů S/390 a po ní
následovala V2 v roce 1995. V současné době je k dispozici VM/ESA V2R2.
Operační systém VM/ESA je použitelný na všech procesorech S/390 a v současnosti
jej užívá denně zhruba 10 milionů uživatelů v sedmnácti tisících instalací na
celém světě, zejména v nejnáročnějších aplikacích vyžadujících rychlou výměnu
obrovských objemů dat.
Paralelní sysplex
Propojování více samostatných systémů navzájem do tzv. clusterů je v současné
době rychle se rozvíjející oblastí IT, neboť implementací této architektury lze
dosáhnout vlastností jen stěží dosažitelných použitím samostaných serverů.
Mezi nejžádanější pozitivní vlastnosti patří především neobyčejně vysoká
výkonnostní škálovatelnost a mnohem vyšší spolehlivost výsledného komplexu.
Také velké a výkonné servery řady S/390 je možné propojit vzájemně optickými
kabely a získat tak cluster sestávající až ze 32 systémů. U systémů S/390 je
toto řešení označováno jako paralelní sysplex (Sysplex = System Complex).
Servery S/390 nabízejí řadu modelů s jedním až deseti procesory, které jsou
navzájem provázány klasickou architekturou SMP. Praxe ukázala, že z
výkonnostního hlediska nemá smysl implementovat do jednoho systému více než 10
procesorů. Režie spojená s koordinací jejich vzájemné činnosti je již příliš
vysoká a nepřináší očekávaný výkonnostní nárůst. Vzájemné propojení musí být
provedeno vhodným způsobem, aby režie, toto propojení provázející, byla co
nejmenší. Inteligentní pojítko těchto navzájem spřažených systémů se nazývá
"coupling facility" . Z hlediska hardwaru jde obvykle o lehce modifikovaný
server S/390, na kterém však neběží některý ze standardních operačních systémů,
ale speciální kód, optimalizovaný právě pro tento účel. V této jednotce též
kon-čí optické kabely (coupling links) vedoucí z jednotlivých systémů. Pro
úplnost dodejme, že jednotka "coupling facility" může být realizována i přímo
uvnitř některého z propojených systémů, rozčleněním jednoho systému na více
logických "podsystémů". Paralelní sysplex přináší následující výhody:
již zmíněnou neobyčejně vysokou výkonnostní rozšiřitelnost až na 32 systémů =
320 procesorů,
extrémně vysokou spolehlivost, definovanou pěti devítkami (99,999 %);
vypadne-li některý ze systémů, automaticky přebírá jeho úkoly některý ze
zbývajících,
relativně snadné a hlavně rychlé rozložení pracovní zátěže mezi jednotlivé
systémy,
snadné "vyjmutí" některého ze systémů zapojených do paralelního sysplexu za
účelem jeho opravy, úpravy i upgrade a následný návrat zpět do řetězce
paralelního sysplexu,
navzdory faktu, že do paralelního sysplexu je zapojeno více systémů, působí
tato sestava navenek jako jediný systém a takto je i řízen z jednoho
operátorského pracoviště.
Aplikační software
Aplikačního softwaru pro tuto platformu existuje poměrně velké množství a je
vyvíjen nejrůznějšími firmami. Možnost poměrně snadného vývoje aplikací je dána
i podporou Unixu u OS/390. Aplikace vyvíjené pro Unix je možné velmi jednoduše,
za použití speciálního softwaru, kompilovat do prostředí OS/390.
Lotus Go WebServer umožňuje uživatelům vytvářet intranetové a internetové sítě.
Jedná se o velmi dostupné řešení, jež nahrazuje původní ICSS (Internet
Conection Secure Server) pro OS/390, dále zahrnuje funkce "NetQuestion" a
webového prohlížeče. Tento Webserver umožňuje tvorbu tisíce adresních prostorů,
přičemž každý z nich je schopen vyřizovat stovky požadavků ve stejném časovém
okamžiku. To znamená, že platforma S/390 může zákazníkům pomoci zvládnout
dynamický růst Internetu na serverech s mnohonásobně vyšší kapacitou, než mohou
poskytnout ostatní platformy.
Lotus Domino jako špičkové řešení v oblasti elektronické pošty, groupwaru a
práce s webovými aplikacemi se ve spojení s platformou S/390 stává silným
nástrojem, který vyniká svou schopností uspokojit až deset tisíc uživatelů.
Velice kladné odezvy se dostalo též implementaci předního světového podnikového
informačního systému SAP R/3. Tato rozsáhlá knihovna předdefinovaných
obchodních procesů je podporována velkým množstvím operačních systémů a je
používána od menších až po největší instalace. Společnost SAP AG ve spolupráci
s IBM dodává databázový server SAP R/3 pro platformu S/390 s třístupňovou
implementací architektury klient/server.
Určitě logickým krokem je využití databázového serveru DB2 v tomto vysoce
výkonném a spolehlivém prostředí. Počet uživatelů, kteří provozují DB2 pod
OS/390 se každoročně zvyšuje a proto je ze strany IBM věnována pozornost jejímu
zdokonalování, hlavně v oblastech elektronického obchodování a skladování dat.
V polovině loňského roku byla uvedena verze 5, využívající architekturu klustrů
S/390 Parallel Sysplex, což umožňuje rozložit pracovní vytížení a vykonávat
násobné smíšené dotazy detekující velký objem dat. Podporuje chod na 32
procesorech pro současně připojených 64 000 aktivních uživatelů. V nové verzi
slibuje IBM integraci objektové relační funkce, která umožní podporu
multimediálních dat, jako obrazu, textu a audia. Kromě toho bude nová verze
podporovat přístup k datům prostřednictvím Javy. Tohle byl samozřejmě jen
příklad několika hlavních aplikací, používaných na platformě S/390. Další
velkou skupinou softwaru jsou specializované aplikace pro oblast bankovnictví,
která patří mezi časté uživatele těchto systémů, nebo nejrůznější podnikové
aplikace, vyvíjené na zakázku pro daný podnik.
Vývojové nástroje
Jedním z vývojových nástrojů umožňujících vývoj aplikací pro mainfarmy, je
VisualAge for COBOL. Jedná se o vývojové prostředí založené na jazyce COBOL s
implementovanými prvky objektového a vizuálního programování, které rozšiřují
jeho možnosti a urychlují vývoj aplikací. Pomocí vizuálních nástrojů je možné
vytvářet grafické uživatelské rozhraní, definovat databázové dotazy atd.
VisualAge for COBOL podporuje přístup do lokální a vzdálené databáze DB2, CICS
a VSAM. Součástí je i redeveloper, umožňující využívání části COBOL kódu v
jiných aplikacích, editor a ladicí nástroje pro monitorování běhu programu a
analýzu dat.
Dalším vývojovým nástrojem je VisualAge Generator, jehož základy tvoří jazyk
4GL a který je určen pro vývoj samostatných a klient-serverových aplikací.
Aplikace vytvořené a odladěné ve VisualAge Generatoru jsou následně portovány
do cílového prostředí, kde jsou pouze zkompilovány. Není nutné je zde testovat
ani ladit. Součástí jsou i nástroje pro přístup do nejpoužívanějších databází
(Oracle, Sybase, SQL Server atd.).
8 0388 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.