Operační systémy na desktopech v ČR

Více než třetina organizací provozuje na některém ze svých desktopů operační systém Linux. Samostatná část výz...


Více než třetina organizací provozuje na některém ze svých desktopů operační
systém Linux.
Samostatná část výzkumného šetření byla věnována operačním systémům. Jednotlivé
údaje v této souvislosti však vypovídají o penetraci jednotlivých operačních
systémů provozovaných na desktopech, nikoliv o jejich podílu. Při výzkumu tedy
bylo odhlédnuto od konkrétního počtu desktopů provozovaných pod tím kterým
operačním systémem a důraz byl položen na zkušenost sledovaných organizací s
jednotlivými operačními systémy.
Aktuální údaje, které vypovídají o podílu organizací provozujících jednotlivé
operační systémy na svých desktopech, v mnohém navazují na zjištění z minulých
let. V první řadě je z výsledků výzkumu patrné, že každá ze zkoumaných
organizací provozuje alespoň na jednom svém desktopu operační systém Windows. Z
detailnějších informací vyplývá, že největší část ze zkoumaných subjektů (téměř
devět z deseti organizací) používá Windows XP Professional, zatímco druhý z
nejvíce rozšířených systémů (Windows 2000 Professional) provozují přibližně dvě
třetiny organizací. Vzhledem ke skutečnosti, že některé organizace provozují
nejen různé operační systémy, ale také jejich různé verze, nemůže součet
uvedených procent dosahovat celku, ale vždy je vyšší než 100 %.

Třetina s Linuxem
Z výsledků je dále patrné, že více než třetina organizací (35 %) provozuje na
některém ze svých desktopů Linux (podíl Mac OS a dalších operačních systémů
dosahuje pouze tří procent). Mezi jednotlivými distribucemi Linuxu dosahuje
nejvyšší penetrace Red Hat, a to 48 procent. Druhou nejvíce rozšířenou
distribucí je v rámci zkoumaného souboru institucionálních předplatitelů
Computerworldu systém Debian ten má nainstalovaný necelá čtvrtina zkoumaných
subjektů (23 %). Trojici distribucí s nejvyšší penetrací uzavírá SuSE Linux,
kterou na některém ze svých desktopů provozuje přibližně 13 % organizací.
Vzhledem k absolutní penetraci Windows nemá další analýza žádný význam, proto
se další informace zaměřují jen na operační systém Linux. Ze získaných dat je
patrné, že Linux nachází uplatnění na desktopech spíše ve velkých organizacích.
Dokonce v tomto případě existuje zřetelná souvislost mezi počtem zaměstnanců a
podílem organizací, které pod Linuxem provozují alespoň jeden desktop.
Konkrétně je patrné, že ve skupině nejmenších organizací používá desktop s
Linuxem přibližně třetina zkoumaných subjektů (32 %) a v případě středně
velkých organizací jsou to zhruba dvě pětiny (37-39 %). Naproti tomu mezi
největšími organizacemi, tedy mezi subjekty zaměstnávajícími více než 1 000
zaměstnanců, činí podíl těch, které provozují Linux alespoň na jednom desktopu
nadpoloviční většinu (55 %).
Souvislost mezi používáním Linuxu alespoň na části desktopů a velikostí
organizace je patrná při srovnání jednotlivých skupin organizací definovaných
nejen celkovým počtem zaměstnanců, ale také počtem pracovníků v IT oddělení.
Ukazuje se, že subjekty, jejichž IT oddělení čítá méně než 20 pracovníků,
používají operační systém Linux ve významně nižší míře než organizace, v
jejichž IT oddělení pracuje více než 20 zaměstnanců (33 % oproti 45 %).

Linux u vertikál
Aktuální výsledky výzkumu rovněž dokumentují významné diference v nasazení
Linuxu na desktopech mezi jednotlivými vertikálami, kdy nadprůměrně vysokou
míru penetrace vykazuje veřejná správa, školství a zdravotnická zařízení (42 %
oproti celkovým 35 %) spolu s telekomunikačními společnostmi a utilitami (46
%). Naopak s absolutně nejnižším podílem subjektů využívajících Linux se lze
setkat ve finančních institucích, kde tento podíl dosahuje přibližně jedné
pětiny.
Z dlouhodobého hlediska je patrné, že operační systém Windows udržuje svou
přítomnost ve všech organizacích zkoumaného vzorku v průběhu celého sledovaného
období. Naproti tomu v případě Linuxu lze během tohoto období zaznamenat
významné změny v penetraci nejprve se jednalo o postupné zvyšování podílu
organizací využívajících operační systém Linux v průběhu let 2001-2004. Poté
rok 2005 přinesl v této souvislosti jakýsi zlom, neboť došlo k zásadnímu
poklesu v zastoupení Linuxu (z 45 % na 30 %), a nejnovější výsledky z roku 2006
opět indikují rostoucí penetraci Linuxu.O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.