Operační systémy na serverech v Česku

Organizace, které nejčastěji nasazují unixové servery, mají více než tisíc zaměstnanců. Dnes jsme se v našem pr...


Organizace, které nejčastěji nasazují unixové servery, mají více než tisíc
zaměstnanců.

Dnes jsme se v našem průzkumu zaměřili na situace týkající se používání
jednotlivých operačních systémů na serverech v organizacích institucionálních
předplatitelů časopisu Computerworld. Jednotlivé závěry přitom dokumentují
přítomnost a skutečné používání vybraných operačních systémů ve zkoumaných
organizacích nevyjadřují tedy podíl jednotlivých operačních systémů na trhu,
nýbrž vypovídají o tom, v jaké části organizací je ten který operační sytém
nainstalován a aktivně používán.
Obecně platí, že přibližně devět organizací z deseti používá na alespoň jednom
ze svých serverů operační sytém Microsoft Windows. Druhým nejvíce rozšířeným
operačním systémem je Linux, který v době realizace výzkumu používala polovina
ze zkoumaného souboru organizací (49 %). Dále je z výsledků výzkumu patrné, že
více než čtvrtina subjektů (27 %) používá Unix a jedna organizace z deseti má
na některém ze svých serverů nainstalovaný jiný operační systém.
Součet uvedených hodnot není roven 100 % vzhledem ke skutečnosti, že řada
organizací používá více serverů, a navíc s různými operačními systémy. Získané
výsledky v této souvislosti naznačují, že kombinace různých operačních systémů
je v českých organizacích poměrně běžná (obvyklá je například kombinace systému
Windows instalovaného na souborových serverech, zatímco komunikační servery
pracují pod Linuxem).

Malé organizace
Detailní rozbor přináší bližší informace o rozdílech mezi subjekty s IT
rozpočty nepřesahujícími 1 milion Kč oproti všem ostatním organizacím. Subjekty
s nejnižšími rozpočty na IT používají operační systém Windows v menší míře (79
% oproti 97 % až 100 % v ostatních organizacích). Současně se v této
souvislosti ukazuje, že organizace s nejnižšími výdaji na IT používají vlastně
jakýkoliv serverový operační systém v menší míře než subjekty s rozpočtem na IT
přesahujícím milionovou hranici. Nejčastějším důvodem je používání vyčleněného
desktopu namísto serveru, což s sebou nese celkově menší instalovanou bázi
serverových operačních systémů.
Mezi jednotlivými verzemi serverového systému Windows převládá verze 2003
Server, kterou mezi uživateli Windows používá 69 % organizací. Druhou nejvíce
rozšířenou verzí je 2000 Server, kterou má nainstalováno šest organizací
používajících Windows z deseti.

Unix u velkých
Výsledky výzkumu dále dokumentují, že Unix je operačním systémem velkých
organizací. Ukazuje se, že některý z klonů Unixu používá jedna pětina subjektů
s počtem zaměstnanců nepřesahujícím stovku. Mezi středně velkými organizacemi
činí přitom podíl uživatelů Unixu 33 %, respektive 41 %, a to podle konkrétní
velikostní skupiny. Naproti tomu mezi největšími společnostmi zaměstnávajícími
více než tisíc zaměstnanců dosahuje podíl těch, které Unix používají, 59 %.
Nejvíce rozšířeným klonem je přitom HP-UX, který na svých serverech používá
přibližně třetina z dotazovaných organizací. Druhé největší penetrace dosahuje
systém Sun Solaris, který provozuje 28 % subjektů. Trojici klonů s největším
zastoupením pak uzavírá IBM AIX, který je nainstalován na serverech 14 %
organizací z dotazovaného souboru. Přestože je výčet konkrétních klonů ještě
delší, nepřesahuje podíl žádného z nich desetiprocentní hranici.

Nasazení Linuxu
Tak jako lze Unix prezentovat coby operační systém velkých organizací, je možné
označit Linux za operační systém veřejné správy, škol a zdravotnických
zařízení. Z výsledků výzkumu je totiž patrné, že právě tyto subjekty nasadily
Linux na některé ze svých serverů v největší míře (74 %), přičemž podíl
organizací s Linuxem provozovaným alespoň na jednom ze serverů představuje ve
všech ostatních vertikálách vždy méně než polovinu. Nejnižší podíl pak operační
systém Linux dosahuje mezi institucemi finančního sektoru, kde ho používá
přibližně jeden subjekt z pěti.
Mezi jednotlivými distribucemi převládá Red Hat, jejíž podíl činí 55 %; za
zmínku stojí ještě distribuce Debian, která dosahuje podílu 21 %, což je téměř
identické s výsledkem, kterého dosáhla distribuce SuSE Linux (20 %). Podíl
ostatních distribucí nepřesahuje pětiprocentní hranici.


O výzkumu
Podkladem pro vznik tohoto článku byly informace získané z unikátního
výzkumného projektu, který exkluzivně pro vydavatelství IDG Czech realizuje
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu, jehož aktuální fáze byla
realizována v prvním čtvrtletí letošního roku, byl podroben detailnímu zkoumání
podroben korporátní koncový trh, konkrétně organizace, které jsou předplatiteli
týdeníku Computerworld. Celkem byly (podobně jako tomu bylo i v minulých
letech) zpracovány odpovědi zástupců 301 organizací, vybraných takovým
způsobem, aby přesně kopírovaly strukturu předplatitelů týdeníku.
Vzhledem k tomu, že výzkum probíhá již od roku 2000, je na základě získaných
dat možné nejen popisovat aktuální stav, ale lze sledovat i dlouhodobé vývojové
trendy v širokém spektru jednotlivých segmentů IT trhu. Relevanci
prezentovaných zjištění pak dokládá dlouhodobě ověřovaná informace o tom, že
institucionální předplatitelé časopisu Computerworld učiní přibližně polovinu z
celkového objemu investic do informačních technologií v Česku.









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.